Dokumentace

Přebytečná zátěž PV
(pro verze firmwaru od 1.25.2)

Dokumentaci pro nadměrné načítání pro verze firmwaru < 1.25.2 naleznete zde.

Určení přebytku fotovoltaiky

Pomocí systému cFos Charging Manager a solárního systému můžete zajistit, aby se váš vůz (téměř (*)) nabíjel pouze tehdy, když je k dispozici přebytek solární energie. Zde jsou pokyny.

Nejprve je třeba zajistit, aby správce nabíjení cFos dokázal měřit přebytek fotovoltaiky. Ve výchozím nastavení počítá Charging Manager přebytek jako spotřebu sítě minus nabíjecí výkon elektromobilů (s obráceným znaménkem). To znamená, že od aktuální spotřeby sítě se odečte aktuální nabíjecí výkon elektromobilů. Pokud pak zůstane záporná hodnota, považuje se tato (kladná) částka za přebytek. V případě přebytku fotovoltaiky bere cFos Charging Manager v úvahu činný výkon ve všech fázích. Je tomu tak proto, že obousměrný elektroměr počítá bilanci, tj. pokud je výkon odebírán na jedné fázi a dodáván na jiných, obousměrný elektroměr kompenzuje proudy tak, že bere v úvahu pouze to, zda a kolik výkonu je odebíráno nebo dodáváno celkem. Pokud chcete přebytek fotovoltaiky počítat jinak, můžete v obecném nastavení Charging Manageru nastavit vzorec.

Správce nabíjení pak použije přebytek činného výkonu fotovoltaiky na skutečně využité nebo předpokládané fáze, aby rozhodl, zda je vozidlu povoleno nabíjení. Pro každý wallbox platí minimální nabíjecí proud uvedený v nastavení, obvykle 6 A, u některých vozů i více. Proto je možné nabíjet pouze od tohoto minimálního proudu s přebytkem PV. To znamená, že pro jednofázové nabíjení musí být k dispozici alespoň 6 A × 230 V = 1,4 kW a pro třífázové nabíjení přibližně 4,2 kW. V takovém případě může Charging Manager spustit přebytečné nabíjení PV.

(*) V důsledku nepřesností měření a výpočtů se může v mezním rozsahu vyskytnout nepatrná referenční mřížka nebo nepatrný přívod.

Měření přebytku fotovoltaiky

Aby mohl správce nabíjení cFos určit přebytek fotovoltaiky, musí vědět, jaký výkon proudí v bodě přenosu do sítě, tj. na obousměrném měřiči, a také znát aktuálně využívaný nabíjecí výkon. Převážná většina fotovoltaických systémů je instalována s "chytrým měřičem", který měří spotřebu nebo příkon sítě. Tento měřič je proto nutné nastavit ve správci nabíjení cFos jako dlaždici s rolí "Grid reference". Potřebujete také wallbox s měřičem nebo můžete nainstalovat samostatný měřič a připojit jej k dlaždici wallboxu.
Poznámka: Pokud nemůžete odečíst referenci sítě ze solárního systému, máte možnost nainstalovat externí obousměrný měřič v blízkosti obousměrného měřiče a odečíst jej pomocí aplikace cFos Charging Manager.

Alternativně můžete také změřit všechny generátory a všechny spotřebiče (bez elektromobilu). Správce nabíjení cFos pak může také určit přebytek fotovoltaiky jako výrobu minus spotřebu. Zde jsou uvedeny dva možné koncepty měření: Ilustrace konceptů měření

Abyste zajistili úspěšné nabíjení fotovoltaických přebytků, musíte provést následující kroky:

 1. Rozhodněte se pro jeden ze dvou konceptů měření a nastavte odpovídající měřiče jako zařízení (dlaždice) v aplikaci cFos Charging Manager. Zde můžete také nastavit střídače s rolí "Generace" a systémy bateriových úložišť s odpovídající rolí.
 2. Zkontrolujte, zda se v dlaždicích měřičů zobrazují věrohodné hodnoty. Přebytek fotovoltaických panelů vypočtený nebo vámi zadaný pomocí vzorce se zobrazí na panelu Správce nabíjení. Zkontrolujte, zda jsou tam zobrazené hodnoty správné.
 3. Nakonfigurujte pravidlo nabíjení pro přebytek PV, viz níže.
 4. Zkontrolujte, zda jsou pro váš vůz správně nastaveny fáze.
Zde naleznete průvodce nabíjením PV přebytku krok za krokem.

Kolik fází by mělo být použito pro nabíjení?

Pokud nabíjíte stále stejný vůz, můžete v nastavení dlaždice wallboxu trvale nastavit použité fáze, jinak nastavte fáze na "Určit". Při nastavení "Determine" předpokládá Charging Manager po zapojení vozu jednofázové nabíjení. Pokud se z počítadla wallboxu dozví, že se používají jiné fáze, zapamatuje si to pro celý proces nabíjení, dokud není vůz odpojen od sítě. Jak bylo vysvětleno výše, může pak určit minimální výkon potřebný pro nabíjení přebytku PV a zahájit nabíjení, jakmile je tohoto výkonu dosaženo.
Poznámka: Pokud nabíjíte s různými vozy, a proto nastavíte využití fází na "Určit", může nabíjení začít na několik sekund s výkonem 1,4 kW kvůli počáteční jednofázové předpovědi. Správce nabíjení pak po krátké době nabíjení opět vypne a znovu jej spustí, až když je k dispozici dostatek přebytečného výkonu pro skutečně využívané fáze.
Pokud máte wallbox s přepínáním fází, můžete tuto funkci použít k přepínání používaných fází v době, kdy solární systém nemůže vždy generovat dostatek výkonu pro třífázové nabíjení, a nabíjet tak jednofázově s menším množstvím solárního výkonu. Zde naleznete náš návod k přepínání fází a naši dokumentaci k automatickému přepínání fází.

Stacionární bateriové úložiště

Řídicí systém instalovaný v domácím bateriovém úložišti se vždy snaží minimalizovat spotřebu a příkon sítě. To znamená, že před odběrem elektřiny ze sítě se systém akumulace vybije a před jejím dodáním do sítě se systém akumulace nabije. Správce nabíjení cFos můžete informovat o aktuální kapacitě nabíjení a vybíjení nastavením dlaždice elektroměru s rolí "Storage". Zde můžete ze svého zařízení odečítat aktuální výkon akumulační nádrže. Pokud váš akumulační systém není vybaven měřičem, můžete dodatečně instalovat samostatný obousměrný měřič. Dlaždice měřiče musí zobrazovat kladné hodnoty, když se akumulační nádrž nabíjí, a záporné hodnoty, když se vybíjí.
Role příslušné dlaždice měřiče musí být nastavena buď na "Storage Home", nebo "Storage All". V obou případech správce nabíjení cFos ignoruje, když se akumulační nádrž nabíjí, tj. nepovažuje nabíjení akumulační nádrže za spotřebu, protože akumulační nádrž se okamžitě přestane nabíjet, jakmile dojde ke spotřebě sítě. Správce nabíjení cFos Charging Manager považuje vybíjecí výkon za výrobu pouze u akumulačního systému s rolí "Storage All", tj. pouze tehdy je použit jako přebytek. Někteří naši zákazníci si pořídili své úložné systémy s úmyslem používat je také k nabíjení elektromobilů, tj. používají roli "Storage All". Většina našich zákazníků chce nabíjením elektromobilu zamezit nabíjecím cyklům bateriového úložného systému, a proto volí roli "Storage Home". Vybíjecí výkon by tedy měl být využíván pouze pro zbývající spotřebu domácnosti, nikoliv pro nadměrné nabíjení elektromobilu. V roli "Storage Home" proto cFos Charging Manager v případě přebytku vybíjecí energie ignoruje.
Novější verze aplikace cFos Charging Manager podporují přesné řízení bateriového úložného systému pomocí pravidel pro nabíjení bateriových úložných systémů. Pokud máte řízený systém bateriového úložiště, můžete jej využít k další optimalizaci nabíjení.

Pravidla pro účtování poplatků za přebytek fotovoltaiky


            Snímek obrazovky s pravidlem načítání dialogu pro nadbytečné načítání

Pravidla nabíjení pro wallboxy, která můžete nastavit buď pro wallbox, pro uživatele, nebo pro konkrétní RFID, mají možnost "PV surplus". Když správce nabíjení cFos Charging Manager rozděluje nabíjecí výkon, bere v úvahu vypočtený přebytek PV a všechna pravidla nabíjení, pro která je tato možnost nastavena v prvním kroku. Teprve ve druhém kroku rozdělí nabíjecí výkon mezi vozy, které "nechtějí" přebytečné nabíjení z fotovoltaiky. Pro nadbytečné nabíjení nastavte v pravidle nabíjení podmínku "PV surplus >= x", typicky PV surplus ≥ 6500 mA. Jako akci nakonfigurujte pravidlo tak, aby dodávalo dostupný přebytek PV. Můžete také nastavit, jak dlouho může být podmínka podhodnocena a pravidlo se stále provádí. Doporučujeme 300 sekund. To znamená, že pokud mrak sníží solární výkon na maximálně 5 minut během přebytkového nabíjení, systém bude 5 minut nabíjet minimálním nabíjecím proudem, a to i při odběru ze sítě. Tím se zabrání častému zastavování nabíjení při proměnlivém počasí.

Rady a tipy

Odečet hodnot ze solárního systému: Mnoho střídačů a inteligentních měřičů solárního systému lze odečíst pomocí měřiče "SunSpec Solar Inverter / Meter". U společnosti SMA se obvykle instaluje SMA Homemanager. Správce nabíjení cFos má pro tento účel vlastní typ měřiče. Společnosti Fronius a Kostal mají dobrou podporu SunSpec. Pro měřič Kostal Powermeter (referenční měřič sítě) existuje samostatná definice měřiče. Starší střídače Kostal můžete zkusit odečítat pomocí definice měřiče založené na protokolu HTTP. Různé definice měřičů si můžete stáhnout z naší stránky zařízení podporovaných nástrojem cFos Charging Manager. Pro mnoho čínských zařízení nabízíme definice měřičů pro referenční měřič sítě, střídač a bateriové úložiště. U hybridních střídačů se systémem SunSpec musíte zkontrolovat, zda je výkon akumulátoru zahrnut do výkonu střídače. Výrobní a bateriový výkon je třeba odečítat odděleně. Zde vám mohou pomoci naše pokyny pro některé měřiče a střídače.

Poznámka: Aby byla dodržena pravidla nabíjení, musí být aktivní řízení zátěže, tj. režim musí být nastaven na "Rozdělení zátěže", nikoliv na "Sledování".
Tip: Pokud váš fotovoltaický systém v zimě nebo v přechodném období již nevyrábí minimální výkon potřebný pro nabíjení, můžete jako limit počátečního proudu zadat také hodnotu nižší než 6000 mA. Systém se pak bude nabíjet přebytkem solárního proudu s částečným napájením ze sítě.

Tip: Chcete-li zajistit, aby byl váš vůz druhý den ráno nabitý, můžete kromě pravidla pro přebytek zadat i pravidlo pro čas: Tj. pokud v noci vůz ještě potřebuje elektřinu, aby byl plně nabitý, můžete nabíjet buď ze sítě, nebo z akumulační jednotky.

Pokyny krok za krokem pro nastavení přebytkového nabíjení z fotovoltaických zdrojů (solární přebytkové nabíjení)
Uživatelská zpráva o přebytečném nabíjení pomocí systému Shelly 3EM (PDF)
Uživatelská zpráva o přebytečném nabíjení pomocí systému Solaredge