Dokumentace

ROZHRANÍ API HTTP

Následující funkce poskytují mapování registrů Modbus na protokol HTTP.
Poznámka: Pro použití rozhraní HTTP API nemusí být sběrnice Modbus aktivní.

Použijte požadavek HTTP GET nebo POST na adresu řídicí jednotky cFos Power Brain Controller, např.
http://192.168.2.111/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=35154.
Odpovědi jsou ve formátu JSON.

 • cmd je vždy modbus
 • device = meter1 nebo meter2 nebo evse
 • read = adresa registru, který se má číst
 • write = adresa registru, který se má číst
 • value = hodnota k zápisu
 • values = pole hodnot k zápisu, např. [1,2,3,4]

Adresy mohou mít příponu určující datový typ (výchozí je 16bitové celé číslo):

 • d = 32bitové celé číslo (2 modbusové registry)
 • q = 64bitové celé číslo (4 modbusové registry)
 • s = řetězec
řídicí jednotka nabíjení cFos - Registry Modbus

Zde je několik příkladů použití rozhraní HTTP API

Modbus

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002
Reakce:
1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8062d
Reakce:
-1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8016s
Reakce:
"cFos Power Brain"

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002&count=10
Reakce:
[1,257,256,0,256,0,26211,26165,11619,13366]

/cnf?cmd=modbus&device=meter2&read=all
Reakce:
{"8000d":-821755904,"8002":1,"8003":257,"8004":16777216,"8006":256,"8007":0,"8008s":"fcf5-c46d-310c","8016s":"cFos Power Brain","8040":41,"8041":1,"8042d":1000,"8044":1,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":0,"8054d":0,"8056":0,"8057":0,"8058q":0,"8062d":-1,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":0}

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&value=7
Reakce:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8050q&value=1"
Reakce:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044d&value=1"
Reakce:
"bad modbus register size"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&values=[7,230,230,230 ]
Reakce:
"ok"

Obecné požadavky

Vyžádejte si stav všech zařízení Charging Manager:
/cnf?cmd=get_dev_info

Nastavení kódu PIN nebo RFID:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r je PIN nebo RFID (číslice), d je volitelné ID zařízení pro výběr konkrétního EVSE. Pokud není vybráno žádné id zařízení, pokusí se Charging Manager přiřadit PIN nebo RFID automaticky.

Přepsání pro aktuální transakci:
/cnf?cmd=override_device&dev_id=d&flags=f&mamps=ma&rfid=id
d je ID zařízení, id je případně požadovaný RFID/PIN, příznaky:
"C": (vyžadován PIN správce nebo PIN uživatele/RFID)
'c': Disable charging again (Admin pwd or User PIN/RFID required)
'E': Disable EVSE charging rules (Admin pwd required)
'e': (Vyžaduje se pwd správce)
'U': Znovu zakažte pravidla nabíjení EVSE: Deaktivovat pravidla nabíjení uživatele (vyžadováno RFID/PIN uživatele)
'u': Deaktivovat pravidla nabíjení uživatele (vyžadováno uživatelské RFID/PIN)

Takto nastavené příznaky zůstanou zachovány, dokud není vozidlo odpojeno od EVSE.

mamps=ma: Přepsat (omezit) nabíjecí proud pomocí ma mA.

Nastavení simulovaného měřiče energie:
/cnf?cmd=soft_meter&dev_id=d&val=v
v (nepovinné) je nastavovaná energie ve Wh/VAh. Pokud v není uvedeno, elektroměr se pouze odečte. d je identifikátor zařízení EVSE. Návratová hodnota je starý údaj měřiče před nastavením.

Měřiče HTTP a EVSE

Měřič

Můžete vytvořit měřič (typ zařízení "HTTP Input"), který není načítán správcem nabíjení, ale jehož aktuální hodnoty lze zadat externě prostřednictvím protokolu HTTP POST nebo GET:
/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=x
x je ID zařízení, jak je uvedeno v konfiguraci zařízení, např. M1.

Tělo POST obsahuje následující objekt JSON:

{
      "model": string,
      "import_vah": number,
      "export_wh": number,
      "voltage": [v1, v2, v3],
      "current": [c1, c2, c3],
      "power_w": number
      "is_va": bool
     }

Hodnoty energie se zde udávají ve Wh, napětí ve V, proudy v mA a výkony ve W. "model" je modelový řetězec, jak je znázorněno na dlaždicích.

Někteří z našich uživatelů (#diebestenuserderwelt) používají k dodávání dat do měřiče nástroj curl, např.:
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "model": "TestModell", "import_wh": 12345, "export_wh": 23456, "voltage": [231, 232, 233], "current": [10001, 10002, 10003] }' --user admin:1234abcd 'http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3'

Jako HTTP GET je požadavek zapsán takto:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3&model=TestModell&import_wh=12345&export_wh=23456&voltage=231,232,233&current=10001,10002,10003

Zde je další příspěvek na fóru o připojení chytrého měřiče pomocí měřičů vstupů cFos HTTP a ioBroker.

EVSE

Můžete také vytvořit schránku na zdi (typ zařízení "HTTP Input"), kterou správce nabíjení nečte ani neovládá, ale jejíž hodnoty lze zadat externě pomocí protokolu HTTP POST nebo GET. Kontrolní hodnoty jsou pak vráceny jako odpověď:
/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=x
x je ID zařízení, jak je uvedeno v konfiguraci zařízení, např. E1.

Tělo POST obsahuje následující objekt JSON:

{
      "state": number,
      "max_charging_current": number,
      "current": [c1, c2, c3],
      "total_energy": number,
      "model": string,
      "rfid": string
     }

"model" je řetězec modelu, jak je zobrazen v dlaždicích. Pomocí "rfid" můžete do procesu nabíjení přidat RFID, hodnoty energie jsou uvedeny ve Wh, proudy v mA. "state" má následující hodnoty:
1 = čekání (A), 2 = přítomnost elektrického vozidla (B), 3 = nabíjení (C), 4 = nabíjení s ventilací (D), 5 = chyba (E)

Jako HTTP GET je požadavek zapsán takto:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=M3&model=TestModell&state=st&max_charging_current=m&current=c1,c2,c3&total_energy=t&rfid=r

Jako odpověď na tento požadavek se vrátí následující objekt JSON:

{
       "device_enabled": true/false, // zařízení je povoleno/vypnuto
       "charging_enabled": true/false, // nabíjení povoleno / nepovoleno
       "paused": true/false, // true = zařízení je dočasně pozastaveno
       "charging_current": číslo // zadaný nabíjecí proud v mA
     }

Tento návratový objekt musí volající vyhodnotit a odpovídajícím způsobem nastavit EVSE, např. odpovídajícím způsobem změnit nabíjecí proud.

Webové rozhraní

Všechny požadavky vracejí odpověď ve formátu JSON. Hodnoty označené r/o jsou určeny pouze pro čtení. Upozornění: Nezaručujeme stabilitu tohoto rozhraní API. Funkčnost, parametry, hodnoty atd. se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Získání informací o vyvažování zátěže a všech zařízeních

/cnf?cmd=get_dev_info
Vrácené hodnoty (příklad):
     {
     "params" : {
     "title" : "cFos Power Brain",
     "desc" : "Standard-Konfiguration",
     "max_total_current" : 32000,  // total installed power in mA
     "reserve_current" : 0,  // reserve in mA (subtracted from max_total_current)    
     "overdraft_cur" : 0,    // generated overdraft in mA, can be set to 0
     "max_total_evse_current" : 0,  // max current available to all EVSEs in mA
     "cons_evse_power" : 0,  // r/o, consumed EVSE power in W
     "avail_evse_power" : 32000,  // r/o, available EVSE power in W
     "lb_enabled" : false,  // true: load balancing enabled, false: disabled (observation mode)
     "disable_policy" : 1,  // on device disable: 0 disable EVSE, 1 use min. charging current, -1 remove charging current limit (free charging)
     "cycle_time" : 3009,  // current update cycle time in msec
     "max_evses" : 3,  // maximum number of licensed EVSEs
     "shareware_mode" : false,  // false, if licensed, true if trial version
     "version" : "1.8.1095",
     "time" : 1645281534,  // current time stamp
     "vsn" : 
     {
     "vendorid" : 52997,  // cFos
     },
     "ocpp_gateway_license_cnt" : 0, // number of licensed OCPP gateways
     "ocpp_gateway_licenses_used" : 0  // number of used OCPP gateways
     },
     "devices" : [  // array of configured devices
     {
     "dev_type" : "evse_powerbrain",  // a sample EVSE
     "device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
     "name" : "Wallbox",  // config item: name
     "address" : "evse",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
     "id" : 1,  // Modbus ID
     "dev_id" : "E1",  // unique device ID, EVSE always begin with E
     "number" : 1,  // config item: number
     "desc" : "cFos Power Brain Wallbox 11kW",  // config item: description
     "com_err" : false,  // true, if active communication error
     "com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
     "com_errors" : 0,  // number of com errors
     "last_error" : "",  // text of last error
     "is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
     "used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "label" : "",  // config item: text displayed when plugged in
     "min_charging_cur" : 6000,  // minimum charging current in mA
     "max_charging_cur" : 11040,  // maximum charging current in mA or expression
     "prio" : 1,  // charging priority
     "charging_enabled" : true,  // r/o, true if charging allowed
     "cur_charging_power" : 0,  // r/o, current charging power in W
     "total_energy" : 7120572,  // r/o, total used charging energy in Wh
     "phases" : 0,  // currently used phases, bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "state" : 1,  // 1 = waiting for EV, 2 = EV presend, 3 = charging, 4 = charging/vent, 5 = error, 6 = offline
     "model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c",  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
     "paused" : false,  // true, if device paused due to energy shortage or phase imbalance
     "pause_time" : 300,  // current elapsed pause time in secs
     "pause_min_time" : 300,  // min. secs before end of pause
     {
     "dev_type" : "meter_powerbrain", // a sample meter
     "device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
     "name" : "S0 Zähler 1",  // config item: name
     "address" : "meter1",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
     "id" : 2,  // Modbus ID
     "dev_id" : "M1",  // unique device ID, meters always begin with M
     "number" : 1,  // config item: number
     "desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 1",  // config item: description
     "com_err" : false,  // true, if active communication error
     "com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
     "com_errors" : 0,  // number of com errors
     "last_error" : "",  // text of last error
     "is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
     "used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "is_va" : false,  // true if display is VA, false for W
     "invert" : false,  // if true, current and power values are inverted
     "import" : 15,  // imported energy in Wh
     "export" : 0,  // exported energy in Wh
     "power_w" : 0,  // current active power in W
     "current_l1" : 0,  // current L1 in mA
     "current_l2" : 0,  // current L2 in mA
     "current_l3" : 0,  // current L3 in mA
     "voltage_l1" : 230,  // Voltage L1 in V
     "voltage_l2" : 230,  // Voltage L2 in V
     "voltage_l3" : 230,  // Voltage L31 in V
     "role" : 0,  // 0 = display, 1 = consumption, 2 = production, 3 = grid demand, 4 = vehicle consumption, 5 = storage
     "model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c"  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
     }
     ]
     }
         

Nastavení/čtení parametrů nástroje Charging Manager

/cnf?cmd=get_params
/cnf?cmd=set_params

HTTP GET get_params vrací objekt JSON,
HTTP POST set_params vyžaduje v textu zprávy objekt JSON

Vrácené hodnoty (příklad):
     //     see values for get_dev_info.
     //    In Addition there is a device meta struct to allow for selection of device types:
     "dev_meta": 
     {
     "evse_powerbrain" : "cFos Power Brain",  // EVSE device type : name
     "evse_mennekes_modbus" : "Heidelberg Energy Control",
     "meter_elenker_meter" : "ModbusMeter 5A",  // meter device type : name
     "meter_kostal_powermeter" : "Kostal Powermeter",
     "meter_orno_we516" : "Orno OR-WE-516",
     }     
         

Nastavení zařízení

/cnf?cmd=set_params
Uživatelská data POST (příklad):
     {
      devices: [  // array of device objects, currently may only contain 1 device
      {  // for most of the device properties, see get_dev_info
     attach: ""  // device ID of an attached meter
     battery_save_threshold: 0  // in mA, if charging current falls below this threshold, charging will be stopped, 0 = disable
     charging_rules: [  // array of charging rules
     // charging rules are work in progress, expect frequent changes to their object layout.
     {
      "days": d,   // d is a bitfields a weekdays: bit0 Monday...bit6 Sunday
      "mode": m,   // m mode of the rule: 0=absolule current, 1=relative current, 2=current solar current, 3=relative current solar current, 4=solar current minus current value, 5=solar surplus
      "current": c, // c current in mA
      "enabled": e, // e = true for an active rule, false for ignored rules
      "udur": u,   // u = undercut duration in secs
      "time": t   // t in minutes after midnight (for time based rules)
      "dur": dur  // dur in minutes (for time based rules)
      "expr": expr  // expr is evaluated to determine the rule current (for expression rules)
      "input": in  // in = string specifying the input and level (for input based rules)
      "price_level", p  // p = price level (for cost baseed rules)
      "solar": s   // solar current in mA (for solar based rules)
     }
     ]
     enable_snooze: true  // true, allow device snooze
     enable_wakeup: true  // true, allow device wakeup for charging
     fixed_rfid: ""  // use fixed RFID for OCPP
     group: 0  // device belongs to this group, 0 = main group
     ocpp_gateway_client_id: "CP42"
     phase_rotation: 0
     soft_meter: 7120572  // estimated charged energy in W (if device has no meter)
     users: ["1170223812"]  // array of user ids which are allowed to charge at this EVSE
      ]
     }
         

Benutzerinformationen setzen/auslesen

/cnf?cmd=get_users
/cnf?cmd=get_user
/cnf?cmd=set_user

get_user načte jeden uživatelský objekt,
set_user POST načte jeden uživatelský objekt,
get_users načte pole uživatelských objektů
set_user lze volat bez administrátorského hesla, pokud obsahuje platné ID uživatele. Vytváření nových uživatelů vyžaduje přístup správce

Vrácené hodnoty (příklad):
     [  // array of users
     {
     "id" : "2167520770",  // unique user ID
     "name" : "wusel",  // name
     "display" : true,  // true if user may be displayed while plugged in
     "dev_ids" :  // EVSEs the user may use
     [
     "E1"
     ],
     "rfids" : 
     [  // array of RFIDs
     {
     "id" : "4711",  // RFID / PIN
     "name" : "TeSt",  // Name
     "ac_auth" : true,  // true: used to authorize
     "ac_ovch" : false, // true: used to stop charging
     "used_phases" : 7  // used to override used phases, 0 = don't override
     }
     ],
     "charging_rules" : 
     [  // array of charging rules for this user
     ]
     }
     ]
         

Přijmout licenci

/cnf?cmd=accept_license&acc=1&allow_usage_stats=a
a = 1 povoluje vykazování statistik o používání do cFos eMobililty, a = 0 to zakazuje

Změna hesla správce

/cnf?cmd=change_admin_pwd&old_pwd=alt&new_pwd=neu
old, new jsou staré a nové heslo správce

Odstranění zařízení

/cnf?cmd=del_device&dev_id=d
d je platné ID zařízení

Získání jedinečného ID uživatele (pro vytvoření nového uživatele)

/cnf?cmd=get_new_user_id
vrátí nové ID uživatele jako řetězec JSON

Resetování zařízení

/cnf?cmd=reset_device&dev_id=d
d je platné ID zařízení. Zařízení je smazáno a znovu vytvořeno

Spuštění/zastavení diagnostického záznamu

/cnf?cmd=set_diag_logging&enable=e
e = 1 pro spuštění, e = 0 pro zastavení diagnostického záznamu. Pokud není zastaveno, běží po dobu 5 minut