Ovladač nabíjení cFos - HTTP API

Následující funkce poskytují mapování registrů Modbus na HTTP.
Poznámka: Modbus nemusí být aktivní, aby mohl používat HTTP API.

Použijte HTTP GET nebo POST požadavek na adresu cFos Power Brain controller, např
http://192.168.2.111/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=35154.
Odpovědi jsou v JSON.

 • cmd je vždy modbus
 • device = meter1 nebo metr2 nebo evse
 • read = adresa registru ke čtení
 • write = adresa registru ke čtení
 • value = hodnota k zápisu
 • values = pole hodnot k zápisu, např. [1,2,3,4]

Adresy mohou mít příponu k určení datového typu (výchozí je 16bitové celé číslo):

 • d = 32 bit integer (2 modbus registry)
 • q = 64 bit integer (4 modbus registry)
 • s = řetězec
Ovladač nabíjení cFos - Modbus registry

Tady je několik příkladů, jak používat HTTP API

Modbus

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002
Odezva:
1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8062d
Odezva:
-1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8016s
Odezva:
"cFos Power Brain"

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002&count=10
Odezva:
[1,257,256,0,256,0,26211,26165,11619,13366]

/cnf?cmd=modbus&device=meter2&read=all
Odezva:
{"8000d":-821755904,"8002":1,"8003":257,"8004":16777216,"8006":256,"8007":0,"8008s":"fcf5-c46d-310c","8016s":"cFos Power Brain","8040":41,"8041":1,"8042d":1000,"8044":1,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":0,"8054d":0,"8056":0,"8057":0,"8058q":0,"8062d":-1,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":0}

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&value=7
Odezva:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8050q&value=1"
Odezva:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044d&value=1"
Odezva:
"bad modbus register size"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&values=[7,230,230,230 ]
Odezva:
"ok"

Obecné požadavky

Vyžádejte si stav všech zařízení Charging Manager:
/cnf?cmd=get_dev_info

Nastavení PIN nebo RFID:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r je PIN nebo RFID (číslice), d je ID volitelného zařízení pro výběr konkrétního wallboxu. Pokud není vybráno žádné ID zařízení, Správce nabíjení se pokusí automaticky přiřadit PIN nebo RFID.

Přepsat pro aktuální transakci:
/cnf?cmd=override_device&dev_id=d&flags=f&mamps=ma&rfid=id
d je ID zařízení, id je možná požadovaný RFID/PIN, příznaky jsou následující:
'C': Deaktivace načítání (vyžaduje se/
'c': Znovu deaktivujte načítání (je/RFID)
'E': Deaktivace pravidel zpoplatnění wallboxu (vyžadováno administrátorské heslo)
'e': Znovu deaktivujte pravidla zpoplatnění wallboxu (vyžadováno administrátorské heslo)
'U': Deaktivace uživatelských pravidel účtování (vyžaduje se/
'u': Znovu deaktivujte uživatelská pravidla účtování (vyžaduje se/

Takto nastavené praporky zůstávají zachovány, dokud není auto odpojeno od wallboxu.

mamps=ma: Přepsat (omezit) nabíjecí proud ma mA.

Nastavení simulovaného elektroměru:
/cnf?cmd=soft_meter&dev_id=d&val=v
v (volitelné) je energie, která se má nastavit ve Wh/VAh. Pokud v neexistuje, čítač se pouze čte. d je ID zařízení EVSE. Návratová hodnota je stará hodnota čítače před jejím nastavením.

Počítadla HTTP a nástěnné boxy

čelit

Můžete vytvořit čítač (typ zařízení 'HTTP Input'), který není načítán Správcem nabíjení, ale jehož aktuální hodnoty lze zadat externě pomocí HTTP POST:
/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=x
x je ID zařízení, jak je vidět v konfiguraci zařízení, např. M1.

Tělo POST obsahuje objekt JSON následujícím způsobem:

{
  "model": string,
  "import_vah": number,
  "export_wh": number,
  "voltage": [v1, v2, v3],
  "current": [c1, c2, c3],
  "power_va": string
  "is_va": bool
}

Energetické hodnoty jsou uvedeny ve Wh nebo VAh, napětí ve V, proudy v mA a výkon ve W nebo VA. "is_va" true nebo false udává, zda byl výkon specifikován ve W nebo VA. "model" je řetězec modelu zobrazený na dlaždicích.

Někteří z našich uživatelů (#diebestenuserderwelt) používají nástroj curl k poskytování dat počítadla, např.:
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "model": "TestModell", "import_wh": 12345, "export_wh": 23456, "voltage": [231, 232, 233], "current": [10001, 10002, 10003], "power_va": 2000 }' --user admin:1234abcd 'http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3'

Wallbox

Můžete také vytvořit wallbox (typ zařízení 'HTTP Input'), který není přečten nebo řízen Správcem nabíjení, ale jehož hodnoty lze zadat externě pomocí HTTP POST. Hodnoty kontrol se poté vrátí jako odpověď:
/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=x
x je ID zařízení, jak je vidět v konfiguraci zařízení, např. E1.

Tělo POST obsahuje objekt JSON následujícím způsobem:

{
  "state": number,
  "max_charging_current": number,
  "current": [c1, c2, c3],
  "total_energy": number,
  "model": string,
  "rfid": string
}

„model“ je řetězec modelu, jak je znázorněno na dlaždicích. Pomocí „rfid“ můžete do procesu nabíjení přidat RFID, energetické hodnoty jsou uvedeny ve Wh, proudy v mA. "state" má následující hodnoty:
1 = čekání (A), 2 = přítomné EV (B), 3 = nabíjení (C), 4 = nabíjení s ventilací (D), 5 = chyba (E)

V odpovědi tento požadavek vrátí následující objekt JSON:

{
  "device_enabled": true/false, // zařízení je povoleno/zakázáno
  "charging_enabled": true/false, // nabíjení povoleno / nepovoleno
  "paused": true/false, // true = zařízení je dočasně pozastaveno
  "charging_current": číslo // specifikovaný nabíjecí proud v mA
}

Tento návratový objekt musí být vyhodnocen volajícím a musí být odpovídajícím způsobem nastaveno EVSE, např. Odpovídajícím způsobem musí být změněn nabíjecí proud.

Web interface (English)

All requests return an answer in JSON. Values marked with r/o are read-only. Please note: We do not guarantee the stability of this API. Functionality, parameters, values, etc. may change without notice.

Retrieve info about load-balancing and all devices

/cnf?cmd=get_dev_info
Return value (sample):
{
"params" : {
"title" : "cFos Power Brain",
"desc" : "Standard-Konfiguration",
"max_total_power" : 22000,  // total installed power in W
"power_reserve" : 0,  // power reserve (subtracted from max_total_power)    
"overdraft" : 0,    // generated overdraft, can be set to 0
"max_total_evse_power" : 0,  // max power available to all EVSEs
"consumed_evse_power" : 0,  // r/o, consumed EVSE power in W
"remaining_evse_power" : 22000,  // r/o, remaining EVSE power in W
"lb_enabled" : false,  // true: load balancing enabled, false: disabled (observation mode)
"disable_policy" : 1,  // on device disable: 0 disable EVSE, 1 use min. charging current, -1 remove charging current limit (free charging)
"cycle_time" : 3009,  // current update cycle time in msec
"max_evses" : 3,  // maximum number of licensed EVSEs
"shareware_mode" : false,  // false, if licensed, true if trial version
"version" : "1.8.1095",
"time" : 1645281534,  // current time stamp
"vsn" : 
{
"vendorid" : 52997,  // cFos
},
"ocpp_gateway_license_cnt" : 0, // number of licensed OCPP gateways
"ocpp_gateway_licenses_used" : 0  // number of used OCPP gateways
},
"devices" : [  // array of configured devices
{
"dev_type" : "evse_powerbrain",  // a sample EVSE
"device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
"name" : "Wallbox",  // config item: name
"address" : "evse",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
"id" : 1,  // Modbus ID
"dev_id" : "E1",  // unique device ID, EVSE always begin with E
"number" : 1,  // config item: number
"desc" : "cFos Power Brain Wallbox 11kW",  // config item: description
"com_err" : false,  // true, if active communication error
"com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
"com_errors" : 0,  // number of com errors
"last_error" : "",  // text of last error
"is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
"used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"label" : "",  // config item: text displayed when plugged in
"min_charging_cur" : 6000,  // minimum charging current in mA
"max_power" : 11040,  // maximum charging power in W
"prio" : 1,  // charging priority
"charging_enabled" : true,  // r/o, true if charging allowed
"cur_charging_power" : 0,  // r/o, current charging power in W
"total_energy" : 7120572,  // r/o, total used charging energy in Wh
"phases" : 0,  // currently used phases, bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"state" : 1,  // 1 = waiting for EV, 2 = EV presend, 3 = charging, 4 = charging/vent, 5 = error, 6 = offline
"model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c",  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
"paused" : false,  // true, if device paused due to energy shortage or phase imbalance
"pause_time" : 300,  // current elapsed pause time in secs
"pause_min_time" : 300,  // min. secs before end of pause
{
"dev_type" : "meter_powerbrain", // a sample meter
"device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
"name" : "S0 Zähler 1",  // config item: name
"address" : "meter1",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
"id" : 2,  // Modbus ID
"dev_id" : "M1",  // unique device ID, meters always begin with M
"number" : 1,  // config item: number
"desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 1",  // config item: description
"com_err" : false,  // true, if active communication error
"com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
"com_errors" : 0,  // number of com errors
"last_error" : "",  // text of last error
"is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
"used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"is_va" : false,  // true if display is VA, false for W
"invert" : false,  // if true, current and power values are inverted
"import" : 15,  // imported energy in Wh
"export" : 0,  // exported energy in Wh
"power" : 0,  // current power (active or apparent) in W or VA
"current_l1" : 0,  // current L1 in mA
"current_l2" : 0,  // current L2 in mA
"current_l3" : 0,  // current L3 in mA
"voltage_l1" : 230,  // Voltage L1 in V
"voltage_l2" : 230,  // Voltage L2 in V
"voltage_l3" : 230,  // Voltage L31 in V
"role" : 0,  // 0 = display, 1 = consumption, 2 = production, 3 = grid demand, 4 = vehicle consumption, 5 = storage
"model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c"  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
}
]
}
     

Get/set Charging Manager parameters

/cnf?cmd=get_params
/cnf?cmd=set_params

HTTP GET get_params returns a JSON object, HTTP POST set_params needs a JSON object in the message body


Return value (sample):
//     see values for get_dev_info.
 //    In Addition there is a device meta struct to allow for selection of device types:
"dev_meta": 
{
"evse_powerbrain" : "cFos Power Brain",  // EVSE device type : name
"evse_mennekes_modbus" : "Heidelberg Energy Control",
"meter_elenker_meter" : "ModbusMeter 5A",  // meter device type : name
"meter_kostal_powermeter" : "Kostal Powermeter",
"meter_orno_we516" : "Orno OR-WE-516",
}     
     

Set device configuration

/cnf?cmd=set_params
POST payload (sample):
{
  devices: [  // array of device objects, currently may only contain 1 device
  {  // for most of the device properties, see get_dev_info
attach: ""  // device ID of an attached meter
battery_save_threshold: 0  // in mA, if charging current falls below this threshold, charging will be stopped, 0 = disable
charging_rules: [  // array of charging rules
// charging rules are work in progress, expect frequent changes to their object layout.
{
  "days": d,   // d is a bitfields a weekdays: bit0 Monday...bit6 Sunday
  "mode": m,   // m mode of the rule: 0=absolule current, 1=relative current, 2=current solar current, 3=relative current solar current, 4=solar current minus current value, 5=solar surplus
  "current": c, // c current in mA
  "enabled": e, // e = true for an active rule, false for ignored rules
  "udur": u,   // u = undercut duration in secs
  "time": t   // t in minutes after midnight (for time based rules)
  "dur": dur  // dur in minutes (for time based rules)
  "expr": expr  // expr is evaluated to determine the rule current (for expression rules)
  "input": in  // in = string specifying the input and level (for input based rules)
  "price_level", p  // p = price level (for cost baseed rules)
  "solar": s   // solar current in mA (for solar based rules)
}
]
enable_snooze: true  // true, allow device snooze
enable_wakeup: true  // true, allow device wakeup for charging
fixed_rfid: ""  // use fixed RFID for OCPP
group: 0  // device belongs to this group, 0 = main group
ocpp_gateway_client_id: "CP42"
phase_rotation: 0
soft_meter: 7120572  // estimated charged energy in W (if device has no meter)
users: ["1170223812"]  // array of user ids which are allowed to charge at this EVSE
  ]
}
     

Get / set user info

/cnf?cmd=get_users
/cnf?cmd=get_user
/cnf?cmd=set_user
*** ml: String not found [name='cfos_cm_sample_resp']:
:
// get_user retrieves a single user object, set_user POSTs a single user object, get_users retrieves an array of user objects
// set_user may be called without admin password if it contains a valid user ID, creation of new users requires admin access

[  // array of users
{
"id" : "2167520770",  // unique user ID
"name" : "wusel",  // name
"display" : true,  // true if user may be displayed while plugged in
"dev_ids" :  // EVSEs the user may use
[
"E1"
],
"rfids" : 
[  // array of RFIDs
{
"id" : "4711",  // RFID / PIN
"name" : "TeSt",  // Name
"ac_auth" : true,  // true: used to authorize
"ac_ovch" : false, // true: used to stop charging
"used_phases" : 7  // used to override used phases, 0 = don't override
}
],
"charging_rules" : 
[  // array of charging rules for this user
]
}
]
     

Accept license:
/cnf?cmd=accept_license&acc=1&allow_usage_stats=a
a = 1 allow reporting of usage stats to cFos eMobililty, a = 0 disallow

Change admin password:
/cnf?cmd=change_admin_pwd&old_pwd=old&new_pwd=new
old, new are the old and new admin password

Delete a device:
/cnf?cmd=del_device&dev_id=d
d is a valid device ID

Get a unique user ID (for creation of a new user):
/cnf?cmd=get_new_user_id
returns a new user ID as a JSON string

Reset a device:
/cnf?cmd=reset_device&dev_id=d
d is a valid device ID. The device will be destroyed and re-created

Start stop diagnose logging:
/cnf?cmd=set_diag_logging&enable=e
e = 1 to start, e = 0 to stop diagnose logging. Runs for 5 minutes if not stopped