API HTTP

Naslednje funkcije prikazujejo preslikavo registrov Modbus v HTTP.
Opomba: Za uporabo vmesnika HTTP API ni treba, da je Modbus aktiven.

Uporabite zahtevo HTTP GET ali POST na naslov krmilnika za polnjenje cFos, npr.
http://192.168.2.111/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=35154.
Odgovori so v obliki JSON.

 • cmd je vedno modbus
 • naprava = meter1 ali meter2 ali evse
 • read = naslov registra za branje
 • write = naslov registra za branje
 • vrednost = vrednost za pisanje
 • values = polje vrednosti za pisanje, npr. [1,2,3,4]

Naslovi imajo lahko končnico, ki določa vrsto podatkov (privzeto je 16-bitno celo število):

 • d = 32-bitno celo število (2 modbusna registra)
 • q = 64-bitno celo število (4 modbusni registri)
 • s = niz
krmilnik za polnjenje cFos - Registri Modbus

Tukaj je nekaj primerov uporabe vmesnika HTTP API

Modbus

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002
Odziv:
1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8062d
Odziv:
-1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8016s
Odziv:
"cFos Power Brain"

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002&count=10
Odziv:
[1,257,256,0,256,0,26211,26165,11619,13366]

/cnf?cmd=modbus&device=meter2&read=all
Odziv:
{"8000d":-821755904,"8002":1,"8003":257,"8004":16777216,"8006":256,"8007":0,"8008s":"fcf5-c46d-310c","8016s":"cFos Power Brain","8040":41,"8041":1,"8042d":1000,"8044":1,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":0,"8054d":0,"8056":0,"8057":0,"8058q":0,"8062d":-1,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":0}

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&value=7
Odziv:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8050q&value=1"
Odziv:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044d&value=1"
Odziv:
"bad modbus register size"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&values=[7,230,230,230 ]
Odziv:
"ok"

Splošne zahteve

Zahtevajte stanje vseh naprav Charging Manager:
/cnf?cmd=get_dev_info

Nastavitev kode PIN ali RFID:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r je PIN ali RFID (številke), d je neobvezen identifikator naprave za izbiro določenega EVSE. Če id naprave ni izbran, upravitelj polnjenja poskuša PIN ali RFID dodeliti samodejno.

Prepisovanje za trenutno transakcijo:
/cnf?cmd=override_device&dev_id=d&flags=f&mamps=ma&rfid=id
d je ID naprave, id je morebitni zahtevani RFID/PIN, zastavice, kot sledi:
"C": Onemogoči zaračunavanje (zahteva se skrbniško geslo ali uporabniški PIN/RFID)
"c": Ponovno onemogoči polnjenje (zahteva se skrbniški pwd ali uporabniški PIN/RFID)
'E': Disable EVSE charging rules (zahteva se skrbniški pwd)
'e': Ponovno onemogočite pravila za polnjenje EVSE (zahteva se skrbniški pwd)
'U': Deaktiviranje pravil za polnjenje uporabnika (zahtevana identifikacijska številka RFID/PIN uporabnika)
'u': Deaktivirati pravila za polnjenje uporabnika (zahteva se RFID/PIN uporabnika)

Tako nastavljene oznake ostanejo, dokler avto ni odklopljen od EVSE.

mamps=ma: Prepisati (omejiti) polnilni tok z ma mA.

Nastavitev simuliranega števca energije:
/cnf?cmd=soft_meter&dev_id=d&val=v
v (neobvezno) je nastavljena energija v Wh/VAh. Če v ni, se števec samo odčita. d je ID naprave EVSE. Vrnjena vrednost je stari odčitek števca pred nastavitvijo.

Števci HTTP in naprave EVSE

Merilnik

Ustvarite lahko merilnik (tip naprave "HTTP Input"), ki ga upravitelj polnjenja ne bere, vendar lahko njegove trenutne vrednosti določite od zunaj prek protokola HTTP POST ali GET:
/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=x
x je ID naprave, kot je prikazan v konfiguraciji naprave, npr. M1.

Telo POST vsebuje objekt JSON, kot sledi:

{
  "model": string,
  "import_vah": number,
  "export_wh": number,
  "voltage": [v1, v2, v3],
  "current": [c1, c2, c3],
  "power_w": number
  "is_va": bool
}

Pri tem so energijske vrednosti podane v Wh, napetosti v V, tokovi v mA in moči v W. "model" je niz modelov, kot je prikazan v ploščicah.

Nekateri naši uporabniki (#diebestenuserderwelt) uporabljajo orodje curl, da števcu posredujejo podatke, npr.:
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "model": "TestModell", "import_wh": 12345, "export_wh": 23456, "voltage": [231, 232, 233], "current": [10001, 10002, 10003] }' --user admin:1234abcd 'http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3'

Kot HTTP GET je zahteva zapisana takole:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3&model=TestModell&import_wh=12345&export_wh=23456&voltage=231,232,233&current=10001,10002,10003

Tukaj je še ena objava na forumu o povezovanju pametnega števca z uporabo merilnikov cFos HTTP in ioBrokerja.

EVSE

Ustvarite lahko tudi stensko škatlo (tip naprave "HTTP Input"), ki je upravitelj polnjenja ne bere in ne nadzoruje, vendar lahko njene vrednosti določite od zunaj z uporabo protokola HTTP POST ali GET. Kontrolne vrednosti se nato vrnejo kot odgovor:
/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=x
x je ID naprave, kot je prikazan v konfiguraciji naprave, npr. E1.

Telo POST vsebuje objekt JSON, kot sledi:

{
  "state": number,
  "max_charging_current": number,
  "current": [c1, c2, c3],
  "total_energy": number,
  "model": string,
  "rfid": string
}

"model" je niz modela, kot je prikazan v ploščicah. Z "rfid" lahko v proces polnjenja dodate RFID, vrednosti energije so podane v Wh, tokovi pa v mA. "state" ima naslednje vrednosti:
1 = čakanje (A), 2 = prisoten EV (B), 3 = polnjenje (C), 4 = polnjenje s prezračevanjem (D), 5 = napaka (E)

Kot HTTP GET je zahteva zapisana takole:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=M3&model=TestModell&state=st&max_charging_current=m&current=c1,c2,c3&total_energy=t&rfid=r

V odgovor na to zahtevo se vrne naslednji objekt JSON:

{
  "device_enabled": true/false, // naprava je omogočena/izključena
  "charging_enabled": true/false, // polnjenje dovoljeno / nedovoljeno
  "paused": true/false, // true = naprava je začasno zaustavljena
  "charging_current": število // določen tok polnjenja v mA
}

Klicatelj mora ovrednotiti ta vrnjeni objekt in ustrezno nastaviti EVSE, npr. ustrezno spremeniti polnilni tok.

Web interface (English)

All requests return an answer in JSON. Values marked with r/o are read-only. Please note: We do not guarantee the stability of this API. Functionality, parameters, values, etc. may change without notice.

Retrieve info about load-balancing and all devices

/cnf?cmd=get_dev_info
Return value (sample):
{
"params" : {
"title" : "cFos Power Brain",
"desc" : "Standard-Konfiguration",
"max_total_current" : 32000,  // total installed power in mA
"reserve_current" : 0,  // reserve in mA (subtracted from max_total_current)    
"overdraft_cur" : 0,    // generated overdraft in mA, can be set to 0
"max_total_evse_current" : 0,  // max current available to all EVSEs in mA
"cons_evse_power" : 0,  // r/o, consumed EVSE power in W
"avail_evse_power" : 32000,  // r/o, available EVSE power in W
"lb_enabled" : false,  // true: load balancing enabled, false: disabled (observation mode)
"disable_policy" : 1,  // on device disable: 0 disable EVSE, 1 use min. charging current, -1 remove charging current limit (free charging)
"cycle_time" : 3009,  // current update cycle time in msec
"max_evses" : 3,  // maximum number of licensed EVSEs
"shareware_mode" : false,  // false, if licensed, true if trial version
"version" : "1.8.1095",
"time" : 1645281534,  // current time stamp
"vsn" : 
{
"vendorid" : 52997,  // cFos
},
"ocpp_gateway_license_cnt" : 0, // number of licensed OCPP gateways
"ocpp_gateway_licenses_used" : 0  // number of used OCPP gateways
},
"devices" : [  // array of configured devices
{
"dev_type" : "evse_powerbrain",  // a sample EVSE
"device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
"name" : "Wallbox",  // config item: name
"address" : "evse",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
"id" : 1,  // Modbus ID
"dev_id" : "E1",  // unique device ID, EVSE always begin with E
"number" : 1,  // config item: number
"desc" : "cFos Power Brain Wallbox 11kW",  // config item: description
"com_err" : false,  // true, if active communication error
"com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
"com_errors" : 0,  // number of com errors
"last_error" : "",  // text of last error
"is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
"used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"label" : "",  // config item: text displayed when plugged in
"min_charging_cur" : 6000,  // minimum charging current in mA
"max_charging_cur" : 11040,  // maximum charging current in mA or expression
"prio" : 1,  // charging priority
"charging_enabled" : true,  // r/o, true if charging allowed
"cur_charging_power" : 0,  // r/o, current charging power in W
"total_energy" : 7120572,  // r/o, total used charging energy in Wh
"phases" : 0,  // currently used phases, bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"state" : 1,  // 1 = waiting for EV, 2 = EV presend, 3 = charging, 4 = charging/vent, 5 = error, 6 = offline
"model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c",  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
"paused" : false,  // true, if device paused due to energy shortage or phase imbalance
"pause_time" : 300,  // current elapsed pause time in secs
"pause_min_time" : 300,  // min. secs before end of pause
{
"dev_type" : "meter_powerbrain", // a sample meter
"device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
"name" : "S0 Zähler 1",  // config item: name
"address" : "meter1",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
"id" : 2,  // Modbus ID
"dev_id" : "M1",  // unique device ID, meters always begin with M
"number" : 1,  // config item: number
"desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 1",  // config item: description
"com_err" : false,  // true, if active communication error
"com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
"com_errors" : 0,  // number of com errors
"last_error" : "",  // text of last error
"is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
"used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"is_va" : false,  // true if display is VA, false for W
"invert" : false,  // if true, current and power values are inverted
"import" : 15,  // imported energy in Wh
"export" : 0,  // exported energy in Wh
"power_w" : 0,  // current active power in W
"current_l1" : 0,  // current L1 in mA
"current_l2" : 0,  // current L2 in mA
"current_l3" : 0,  // current L3 in mA
"voltage_l1" : 230,  // Voltage L1 in V
"voltage_l2" : 230,  // Voltage L2 in V
"voltage_l3" : 230,  // Voltage L31 in V
"role" : 0,  // 0 = display, 1 = consumption, 2 = production, 3 = grid demand, 4 = vehicle consumption, 5 = storage
"model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c"  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
}
]
}
     

Get/set Charging Manager parameters

/cnf?cmd=get_params
/cnf?cmd=set_params

HTTP GET get_params returns a JSON object, HTTP POST set_params needs a JSON object in the message body


Return value (sample):
//     see values for get_dev_info.
 //    In Addition there is a device meta struct to allow for selection of device types:
"dev_meta": 
{
"evse_powerbrain" : "cFos Power Brain",  // EVSE device type : name
"evse_mennekes_modbus" : "Heidelberg Energy Control",
"meter_elenker_meter" : "ModbusMeter 5A",  // meter device type : name
"meter_kostal_powermeter" : "Kostal Powermeter",
"meter_orno_we516" : "Orno OR-WE-516",
}     
     

Set device configuration

/cnf?cmd=set_params
POST payload (sample):
{
  devices: [  // array of device objects, currently may only contain 1 device
  {  // for most of the device properties, see get_dev_info
attach: ""  // device ID of an attached meter
battery_save_threshold: 0  // in mA, if charging current falls below this threshold, charging will be stopped, 0 = disable
charging_rules: [  // array of charging rules
// charging rules are work in progress, expect frequent changes to their object layout.
{
  "days": d,   // d is a bitfields a weekdays: bit0 Monday...bit6 Sunday
  "mode": m,   // m mode of the rule: 0=absolule current, 1=relative current, 2=current solar current, 3=relative current solar current, 4=solar current minus current value, 5=solar surplus
  "current": c, // c current in mA
  "enabled": e, // e = true for an active rule, false for ignored rules
  "udur": u,   // u = undercut duration in secs
  "time": t   // t in minutes after midnight (for time based rules)
  "dur": dur  // dur in minutes (for time based rules)
  "expr": expr  // expr is evaluated to determine the rule current (for expression rules)
  "input": in  // in = string specifying the input and level (for input based rules)
  "price_level", p  // p = price level (for cost baseed rules)
  "solar": s   // solar current in mA (for solar based rules)
}
]
enable_snooze: true  // true, allow device snooze
enable_wakeup: true  // true, allow device wakeup for charging
fixed_rfid: ""  // use fixed RFID for OCPP
group: 0  // device belongs to this group, 0 = main group
ocpp_gateway_client_id: "CP42"
phase_rotation: 0
soft_meter: 7120572  // estimated charged energy in W (if device has no meter)
users: ["1170223812"]  // array of user ids which are allowed to charge at this EVSE
  ]
}
     

Get / set user info

/cnf?cmd=get_users
/cnf?cmd=get_user
/cnf?cmd=set_user
*** ml: String not found [name='cfos_cm_sample_resp']:
:
// get_user retrieves a single user object, set_user POSTs a single user object, get_users retrieves an array of user objects
// set_user may be called without admin password if it contains a valid user ID, creation of new users requires admin access

[  // array of users
{
"id" : "2167520770",  // unique user ID
"name" : "wusel",  // name
"display" : true,  // true if user may be displayed while plugged in
"dev_ids" :  // EVSEs the user may use
[
"E1"
],
"rfids" : 
[  // array of RFIDs
{
"id" : "4711",  // RFID / PIN
"name" : "TeSt",  // Name
"ac_auth" : true,  // true: used to authorize
"ac_ovch" : false, // true: used to stop charging
"used_phases" : 7  // used to override used phases, 0 = don't override
}
],
"charging_rules" : 
[  // array of charging rules for this user
]
}
]
     

Accept license:
/cnf?cmd=accept_license&acc=1&allow_usage_stats=a
a = 1 allow reporting of usage stats to cFos eMobililty, a = 0 disallow

Change admin password:
/cnf?cmd=change_admin_pwd&old_pwd=old&new_pwd=new
old, new are the old and new admin password

Delete a device:
/cnf?cmd=del_device&dev_id=d
d is a valid device ID

Get a unique user ID (for creation of a new user):
/cnf?cmd=get_new_user_id
returns a new user ID as a JSON string

Reset a device:
/cnf?cmd=reset_device&dev_id=d
d is a valid device ID. The device will be destroyed and re-created

Start stop diagnose logging:
/cnf?cmd=set_diag_logging&enable=e
e = 1 to start, e = 0 to stop diagnose logging. Runs for 5 minutes if not stopped