Documentatie

HTTP-API

De volgende functies geven een mapping van de Modbus Registers naar HTTP.
Opmerking: Modbus hoeft niet actief te zijn om de HTTP API te gebruiken.

Gebruik een HTTP GET of POST verzoek naar het adres van de cFos-laadcontroller, bijv.
http://192.168.2.111/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=35154.
Antwoorden zijn in JSON.

 • cmd is altijd modbus
 • apparaat = meter1 of meter2 of evse
 • lezen = adres van het te lezen register
 • write = adres van het te lezen register
 • waarde = waarde om te schrijven
 • waarden = array van waarden om te schrijven, bv. [1,2,3,4]

Adressen kunnen een achtervoegsel hebben om het gegevenstype aan te geven (standaard is 16 bit integer):

 • d = 32 bit integer (2 modbus-registers)
 • q = 64 bit integer (4 modbus registers)
 • s = tekenreeks
cFos-laadregelaar - Modbus Registers

Hier zijn enkele voorbeelden, hoe de HTTP API te gebruiken

Modbus

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002
Antwoord:
1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8062d
Antwoord:
-1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8016s
Antwoord:
"cFos Power Brain"

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002&count=10
Antwoord:
[1,257,256,0,256,0,26211,26165,11619,13366]

/cnf?cmd=modbus&device=meter2&read=all
Antwoord:
{"8000d":-821755904,"8002":1,"8003":257,"8004":16777216,"8006":256,"8007":0,"8008s":"fcf5-c46d-310c","8016s":"cFos Power Brain","8040":41,"8041":1,"8042d":1000,"8044":1,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":0,"8054d":0,"8056":0,"8057":0,"8058q":0,"8062d":-1,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":0}

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&value=7
Antwoord:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8050q&value=1"
Antwoord:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044d&value=1"
Antwoord:
"bad modbus register size"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&values=[7,230,230,230 ]
Antwoord:
"ok"

Algemene Verzoeken

Vraag de status van alle Laad Manager apparaten op:
/cnf?cmd=get_dev_info

Instellen van een PIN of RFID:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r is de PIN of RFID (cijfers), d is een optionele apparaat-id om een specifiek EVSE te selecteren. Als er geen apparaat-id geselecteerd is, probeert de Charging Manager de PIN of RFID automatisch toe te wijzen.

Overschrijven voor huidige transactie:
/cnf?cmd=override_device&dev_id=d&flags=f&mamps=ma&rfid=id
d is de apparaat-ID, id is een eventueel vereiste RFID/PIN, vlaggen, als volgt:
'C': Opladen uitschakelen (Admin pwd of Gebruikers PIN/RFID vereist)
'c': Opnieuw uitschakelen van opladen (Admin pwd of User PIN/RFID vereist)
'E': Oplaadregels EVSE uitschakelen (Admin pwd vereist)
'e': Oplaadregels EVSE weer uitschakelen (Admin pwd vereist)
'U': Deactiveer laadregels van gebruiker (RFID/PIN gebruiker vereist)
'u': Deactiveer de laadregels van de gebruiker opnieuw (gebruikers-RFID/PIN vereist)

De op deze manier ingestelde vlaggen blijven staan totdat de auto wordt losgekoppeld van de EVSE.

mamps=ma: Overschrijf (limiteer) laadstroom met ma mA.

Instellen van de gesimuleerde energiemeter:
/cnf?cmd=soft_meter&dev_id=d&val=v
v (optioneel) is de in te stellen energie in Wh/VAh. Als v niet aanwezig is, wordt alleen de meter uitgelezen. d is de apparaat-id van de EVSE. De teruggegeven waarde is de oude meterstand voor het instellen.

HTTP-meters en EVSE's

Meter

U kunt een meter aanmaken (apparaattype 'HTTP Input') die niet door de Charging Manager wordt gelezen, maar waarvan de actuele waarden extern kunnen worden opgegeven via HTTP POST of GET:
/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=x
x is de apparaat-ID zoals te zien in de apparaatconfiguratie, bijv. M1.

De POST body bevat een JSON object, als volgt:

{
      "model": string,
      "import_vah": number,
      "export_wh": number,
      "voltage": [v1, v2, v3],
      "current": [c1, c2, c3],
      "power_w": number
      "is_va": bool
     }

Hier worden energiewaarden gegeven in Wh, spanningen in V, stromen in mA en vermogens in W. "model" is de modelreeks zoals weergegeven in de tegels.

Sommige van onze gebruikers (#diebestenuserderwelt) gebruiken de tool curl om de meter van gegevens te voorzien, bijv:
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "model": "TestModell", "import_wh": 12345, "export_wh": 23456, "voltage": [231, 232, 233], "current": [10001, 10002, 10003] }' --user admin:1234abcd 'http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3'

Als HTTP GET wordt het verzoek als volgt geschreven:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3&model=TestModell&import_wh=12345&export_wh=23456&voltage=231,232,233&current=10001,10002,10003

Hier is een ander forumbericht over het aansluiten van een slimme meter met behulp van cFos HTTP-inputmeters en ioBroker.

EVSE

U kunt ook een wallbox aanmaken (apparaattype "HTTP Input") die niet wordt gelezen of gecontroleerd door de Charging Manager, maar waarvan de waarden extern kunnen worden gespecificeerd via HTTP POST of GET. De controlewaarden worden dan als antwoord teruggezonden:
/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=x
x is de apparaat-ID zoals te zien in de apparaatconfiguratie, bijv. E1.

De POST body bevat een JSON object, als volgt:

{
      "state": number,
      "max_charging_current": number,
      "current": [c1, c2, c3],
      "total_energy": number,
      "model": string,
      "rfid": string
     }

"model" is de modelreeks zoals in de tegels. Met "rfid" kun je een RFID toevoegen aan het laadproces, energiewaarden worden gegeven in Wh, stromen in mA. "state" heeft de volgende waarden:
1 = wachten (A), 2 = EV aanwezig (B), 3 = laden (C), 4 = laden met ventilatie (D), 5 = fout (E)

Als HTTP GET wordt het verzoek als volgt geschreven:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=M3&model=TestModell&state=st&max_charging_current=m&current=c1,c2,c3&total_energy=t&rfid=r

Als antwoord stuurt dit verzoek het volgende JSON-object terug:

{
       "device_enabled": true/false, // apparaat is ingeschakeld/uitgeschakeld
       "charging_enabled": true/false, // opladen toegestaan / niet toegestaan
       "gepauzeerd": true/false, // true = apparaat is tijdelijk gepauzeerd
       "charging_current": number // opgegeven laadstroom in mA
     }

Dit return-object moet door de aanroeper worden geëvalueerd en de EVSE moet dienovereenkomstig worden ingesteld, bijv. de laadstroom moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Web interface (English)

All requests return an answer in JSON. Values marked with r/o are read-only. Please note: We do not guarantee the stability of this API. Functionality, parameters, values, etc. may change without notice.

Retrieve info about load-balancing and all devices

/cnf?cmd=get_dev_info
Return value (sample):
     {
     "params" : {
     "title" : "cFos Power Brain",
     "desc" : "Standard-Konfiguration",
     "max_total_current" : 32000,  // total installed power in mA
     "reserve_current" : 0,  // reserve in mA (subtracted from max_total_current)    
     "overdraft_cur" : 0,    // generated overdraft in mA, can be set to 0
     "max_total_evse_current" : 0,  // max current available to all EVSEs in mA
     "cons_evse_power" : 0,  // r/o, consumed EVSE power in W
     "avail_evse_power" : 32000,  // r/o, available EVSE power in W
     "lb_enabled" : false,  // true: load balancing enabled, false: disabled (observation mode)
     "disable_policy" : 1,  // on device disable: 0 disable EVSE, 1 use min. charging current, -1 remove charging current limit (free charging)
     "cycle_time" : 3009,  // current update cycle time in msec
     "max_evses" : 3,  // maximum number of licensed EVSEs
     "shareware_mode" : false,  // false, if licensed, true if trial version
     "version" : "1.8.1095",
     "time" : 1645281534,  // current time stamp
     "vsn" : 
     {
     "vendorid" : 52997,  // cFos
     },
     "ocpp_gateway_license_cnt" : 0, // number of licensed OCPP gateways
     "ocpp_gateway_licenses_used" : 0  // number of used OCPP gateways
     },
     "devices" : [  // array of configured devices
     {
     "dev_type" : "evse_powerbrain",  // a sample EVSE
     "device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
     "name" : "Wallbox",  // config item: name
     "address" : "evse",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
     "id" : 1,  // Modbus ID
     "dev_id" : "E1",  // unique device ID, EVSE always begin with E
     "number" : 1,  // config item: number
     "desc" : "cFos Power Brain Wallbox 11kW",  // config item: description
     "com_err" : false,  // true, if active communication error
     "com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
     "com_errors" : 0,  // number of com errors
     "last_error" : "",  // text of last error
     "is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
     "used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "label" : "",  // config item: text displayed when plugged in
     "min_charging_cur" : 6000,  // minimum charging current in mA
     "max_charging_cur" : 11040,  // maximum charging current in mA or expression
     "prio" : 1,  // charging priority
     "charging_enabled" : true,  // r/o, true if charging allowed
     "cur_charging_power" : 0,  // r/o, current charging power in W
     "total_energy" : 7120572,  // r/o, total used charging energy in Wh
     "phases" : 0,  // currently used phases, bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "state" : 1,  // 1 = waiting for EV, 2 = EV presend, 3 = charging, 4 = charging/vent, 5 = error, 6 = offline
     "model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c",  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
     "paused" : false,  // true, if device paused due to energy shortage or phase imbalance
     "pause_time" : 300,  // current elapsed pause time in secs
     "pause_min_time" : 300,  // min. secs before end of pause
     {
     "dev_type" : "meter_powerbrain", // a sample meter
     "device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
     "name" : "S0 Zähler 1",  // config item: name
     "address" : "meter1",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
     "id" : 2,  // Modbus ID
     "dev_id" : "M1",  // unique device ID, meters always begin with M
     "number" : 1,  // config item: number
     "desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 1",  // config item: description
     "com_err" : false,  // true, if active communication error
     "com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
     "com_errors" : 0,  // number of com errors
     "last_error" : "",  // text of last error
     "is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
     "used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "is_va" : false,  // true if display is VA, false for W
     "invert" : false,  // if true, current and power values are inverted
     "import" : 15,  // imported energy in Wh
     "export" : 0,  // exported energy in Wh
     "power_w" : 0,  // current active power in W
     "current_l1" : 0,  // current L1 in mA
     "current_l2" : 0,  // current L2 in mA
     "current_l3" : 0,  // current L3 in mA
     "voltage_l1" : 230,  // Voltage L1 in V
     "voltage_l2" : 230,  // Voltage L2 in V
     "voltage_l3" : 230,  // Voltage L31 in V
     "role" : 0,  // 0 = display, 1 = consumption, 2 = production, 3 = grid demand, 4 = vehicle consumption, 5 = storage
     "model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c"  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
     }
     ]
     }
         

Get/set Charging Manager parameters

/cnf?cmd=get_params
/cnf?cmd=set_params

HTTP GET get_params returns a JSON object, HTTP POST set_params needs a JSON object in the message body


Return value (sample):
     //     see values for get_dev_info.
     //    In Addition there is a device meta struct to allow for selection of device types:
     "dev_meta": 
     {
     "evse_powerbrain" : "cFos Power Brain",  // EVSE device type : name
     "evse_mennekes_modbus" : "Heidelberg Energy Control",
     "meter_elenker_meter" : "ModbusMeter 5A",  // meter device type : name
     "meter_kostal_powermeter" : "Kostal Powermeter",
     "meter_orno_we516" : "Orno OR-WE-516",
     }     
         

Set device configuration

/cnf?cmd=set_params
POST payload (sample):
     {
      devices: [  // array of device objects, currently may only contain 1 device
      {  // for most of the device properties, see get_dev_info
     attach: ""  // device ID of an attached meter
     battery_save_threshold: 0  // in mA, if charging current falls below this threshold, charging will be stopped, 0 = disable
     charging_rules: [  // array of charging rules
     // charging rules are work in progress, expect frequent changes to their object layout.
     {
      "days": d,   // d is a bitfields a weekdays: bit0 Monday...bit6 Sunday
      "mode": m,   // m mode of the rule: 0=absolule current, 1=relative current, 2=current solar current, 3=relative current solar current, 4=solar current minus current value, 5=solar surplus
      "current": c, // c current in mA
      "enabled": e, // e = true for an active rule, false for ignored rules
      "udur": u,   // u = undercut duration in secs
      "time": t   // t in minutes after midnight (for time based rules)
      "dur": dur  // dur in minutes (for time based rules)
      "expr": expr  // expr is evaluated to determine the rule current (for expression rules)
      "input": in  // in = string specifying the input and level (for input based rules)
      "price_level", p  // p = price level (for cost baseed rules)
      "solar": s   // solar current in mA (for solar based rules)
     }
     ]
     enable_snooze: true  // true, allow device snooze
     enable_wakeup: true  // true, allow device wakeup for charging
     fixed_rfid: ""  // use fixed RFID for OCPP
     group: 0  // device belongs to this group, 0 = main group
     ocpp_gateway_client_id: "CP42"
     phase_rotation: 0
     soft_meter: 7120572  // estimated charged energy in W (if device has no meter)
     users: ["1170223812"]  // array of user ids which are allowed to charge at this EVSE
      ]
     }
         

Get / set user info

/cnf?cmd=get_users
/cnf?cmd=get_user
/cnf?cmd=set_user
*** ml: String not found [name='cfos_cm_sample_resp']:
:
     // get_user retrieves a single user object, set_user POSTs a single user object, get_users retrieves an array of user objects
     // set_user may be called without admin password if it contains a valid user ID, creation of new users requires admin access

     [  // array of users
     {
     "id" : "2167520770",  // unique user ID
     "name" : "wusel",  // name
     "display" : true,  // true if user may be displayed while plugged in
     "dev_ids" :  // EVSEs the user may use
     [
     "E1"
     ],
     "rfids" : 
     [  // array of RFIDs
     {
     "id" : "4711",  // RFID / PIN
     "name" : "TeSt",  // Name
     "ac_auth" : true,  // true: used to authorize
     "ac_ovch" : false, // true: used to stop charging
     "used_phases" : 7  // used to override used phases, 0 = don't override
     }
     ],
     "charging_rules" : 
     [  // array of charging rules for this user
     ]
     }
     ]
         

Accept license:
/cnf?cmd=accept_license&acc=1&allow_usage_stats=a
a = 1 allow reporting of usage stats to cFos eMobililty, a = 0 disallow

Change admin password:
/cnf?cmd=change_admin_pwd&old_pwd=old&new_pwd=new
old, new are the old and new admin password

Delete a device:
/cnf?cmd=del_device&dev_id=d
d is a valid device ID

Get a unique user ID (for creation of a new user):
/cnf?cmd=get_new_user_id
returns a new user ID as a JSON string

Reset a device:
/cnf?cmd=reset_device&dev_id=d
d is a valid device ID. The device will be destroyed and re-created

Start stop diagnose logging:
/cnf?cmd=set_diag_logging&enable=e
e = 1 to start, e = 0 to stop diagnose logging. Runs for 5 minutes if not stopped