کنترل کننده شارژ cFos - HTTP API

توابع زیر نگاشت رجیسترهای Modbus را به HTTP ارائه می دهند.
توجه: Modbus برای استفاده از HTTP API نیازی به فعال بودن ندارد.

از یک درخواست HTTP GET یا POST به آدرس cFos Power Brain controller استفاده کنید ، به عنوان مثال
http://192.168.2.111/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=35154.
پاسخ ها در JSON است.

 • cmd همیشه modbus است
 • device = meter1 یا meter2 یا evse
 • read = آدرس ثبت نام برای خواندن
 • write = آدرس ثبت نام برای خواندن
 • value = ارزش نوشتن
 • values = آرایه ای از مقادیر برای نوشتن ، به عنوان مثال [1،2،3،4]

آدرس ها می توانند پسوندی برای تعیین نوع داده داشته باشند (پیش فرض 16 بیت عدد صحیح است):

 • d = عدد صحیح 32 بیتی (2 ثبت کننده modbus)
 • q = عدد صحیح 64 بیتی (4 ثبت کننده modbus)
 • s = رشته
کنترل کننده شارژ cFos - ثبت نام Modbus

در اینجا چند مثال ، نحوه استفاده از HTTP API آورده شده است

Modbus

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002
واکنش:
1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8062d
واکنش:
-1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8016s
واکنش:
"cFos Power Brain"

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002&count=10
واکنش:
[1,257,256,0,256,0,26211,26165,11619,13366]

/cnf?cmd=modbus&device=meter2&read=all
واکنش:
{"8000d":-821755904,"8002":1,"8003":257,"8004":16777216,"8006":256,"8007":0,"8008s":"fcf5-c46d-310c","8016s":"cFos Power Brain","8040":41,"8041":1,"8042d":1000,"8044":1,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":0,"8054d":0,"8056":0,"8057":0,"8058q":0,"8062d":-1,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":0}

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&value=7
واکنش:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8050q&value=1"
واکنش:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044d&value=1"
واکنش:
"bad modbus register size"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&values=[7,230,230,230 ]
واکنش:
"ok"

درخواست های کلی

وضعیت همه دستگاه های مدیر شارژ را درخواست کنید:
/cnf?cmd=get_dev_info

تنظیم پین یا RFID:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r پین یا RFID (رقم) است ، d یک شناسه اختیاری دستگاه برای انتخاب یک جعبه دیواری خاص است. اگر شناسه دستگاهی انتخاب نشود ، مدیر شارژ سعی می کند PIN یا RFID را به طور خودکار اختصاص دهد.

برای معامله فعلی بازنویسی کنید:
/cnf?cmd=override_device&dev_id=d&flags=f&mamps=ma&rfid=id
d شناسه دستگاه است، شناسه احتمالاً یک RFID/PIN مورد نیاز است، پرچم‌ها به صورت زیر است:
'C': بارگیری را غیرفعال کنید (Admin pwd یا PIN/RFID کاربر مورد نیاز است)
'c': بارگیری را دوباره غیرفعال کنید (Admin pwd یا PIN/RFID کاربر مورد نیاز است)
'E': غیرفعال کردن قوانین شارژ دیوار باکس (admin pwd مورد نیاز است)
'e': دوباره قوانین شارژ wallbox را غیرفعال کنید (admin pwd مورد نیاز است)
'U': قوانین شارژ کاربر را غیرفعال کنید (RFID/پین کاربر مورد نیاز است)
'u': دوباره قوانین شارژ کاربر را غیرفعال کنید (RFID/پین کاربر مورد نیاز است)

پرچم هایی که به این شکل تنظیم شده اند تا زمانی که خودرو از وال باکس جدا نشود حفظ می شوند.

mamps=ma: جریان شارژ را با mama mA بازنویسی کنید (محدود کنید).

تنظیم انرژی سنج شبیه سازی شده:
/cnf?cmd=soft_meter&dev_id=d&val=v
v (اختیاری) انرژی است که باید/حسب Wh / VAh تنظیم شود. اگر v وجود نداشته باشد، شمارنده فقط خوانده می شود. d شناسه دستگاه EVSE است. مقدار بازگشتی، قرائت شمارنده قدیمی قبل از تنظیم است.

شمارنده های HTTP و جعبه های دیواری

پیشخوان

شما می توانید یک پیشخوان (نوع دستگاه "ورودی HTTP") ایجاد کنید که توسط مدیر شارژ خوانده نشود ، اما مقادیر فعلی آن را می توان با استفاده از HTTP POST به صورت خارجی تعیین کرد:
/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=x
x شناسه دستگاه است که در تنظیمات دستگاه دیده می شود ، به عنوان مثال M1.

بدنه POST شامل یک شی JSON است ، به شرح زیر:

{
  "model": string,
  "import_vah": number,
  "export_wh": number,
  "voltage": [v1, v2, v3],
  "current": [c1, c2, c3],
  "power_va": string
  "is_va": bool
}

مقادیر انرژی بر حسب Wh یا VAh، ولتاژها بر حسب V، جریان ها بر حسب mA و توان به W یا VA داده می شود. "is_va" true یا false نشان می دهد که توان در W یا VA مشخص شده است. "model" رشته مدلی است که در کاشی ها نشان داده شده است.

برخی از کاربران ما (#diebestenuserderwelt) از ابزار curl برای تامین داده ها به شمارنده استفاده می کنند، به عنوان مثال:
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "model": "TestModell", "import_wh": 12345, "export_wh": 23456, "voltage": [231, 232, 233], "current": [10001, 10002, 10003], "power_va": 2000 }' --user admin:1234abcd 'http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3'

والباکس

همچنین می توانید یک والباکس (نوع دستگاه "ورودی HTTP") ایجاد کنید که توسط مدیر شارژ خوانده یا کنترل نشود ، اما مقادیر آن با استفاده از HTTP POST به صورت خارجی قابل تعیین باشد. مقادیر کنترل سپس به عنوان یک پاسخ برمی گردند:
/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=x
x شناسه دستگاه است که در تنظیمات دستگاه دیده می شود ، به عنوان مثال E1.

بدنه POST شامل یک شی JSON است ، به شرح زیر:

{
  "state": number,
  "max_charging_current": number,
  "current": [c1, c2, c3],
  "total_energy": number,
  "model": string,
  "rfid": string
}

"model" رشته مدل است که در کاشی ها نشان داده شده است. با استفاده از "rfid" می توانید یک RFID به فرایند شارژ اضافه کنید ، مقادیر انرژی در Wh ، جریان در mA داده می شود. "دولت" مقادیر زیر را دارد:
1 = انتظار (A) ، 2 = EV موجود (B) ، 3 = شارژ (C) ، 4 = شارژ با تهویه (D) ، 5 = خطا (E)

در پاسخ ، این درخواست شی JSON زیر را برمی گرداند:

{
  "device_enabled": درست/نادرست ، // دستگاه فعال/غیرفعال است
  "charging_enabled": درست/نادرست ، // شارژ مجاز است / مجاز نیست
  "pause": درست/غلط ، // true = دستگاه موقتاً مکث شده است
  "جریان شارژ": شماره // جریان شارژ مشخص شده در mA
}

این شی return برگشتی باید توسط تماس گیرنده ارزیابی شود و EVSE نیز باید بر این اساس تنظیم شود ، به عنوان مثال جریان شارژ باید متناسب با آن تغییر کند.

Web interface (English)

All requests return an answer in JSON. Values marked with r/o are read-only. Please note: We do not guarantee the stability of this API. Functionality, parameters, values, etc. may change without notice.

Retrieve info about load-balancing and all devices

/cnf?cmd=get_dev_info
Return value (sample):
{
"params" : {
"title" : "cFos Power Brain",
"desc" : "Standard-Konfiguration",
"max_total_power" : 22000,  // total installed power in W
"power_reserve" : 0,  // power reserve (subtracted from max_total_power)    
"overdraft" : 0,    // generated overdraft, can be set to 0
"max_total_evse_power" : 0,  // max power available to all EVSEs
"consumed_evse_power" : 0,  // r/o, consumed EVSE power in W
"remaining_evse_power" : 22000,  // r/o, remaining EVSE power in W
"lb_enabled" : false,  // true: load balancing enabled, false: disabled (observation mode)
"disable_policy" : 1,  // on device disable: 0 disable EVSE, 1 use min. charging current, -1 remove charging current limit (free charging)
"cycle_time" : 3009,  // current update cycle time in msec
"max_evses" : 3,  // maximum number of licensed EVSEs
"shareware_mode" : false,  // false, if licensed, true if trial version
"version" : "1.8.1095",
"time" : 1645281534,  // current time stamp
"vsn" : 
{
"vendorid" : 52997,  // cFos
},
"ocpp_gateway_license_cnt" : 0, // number of licensed OCPP gateways
"ocpp_gateway_licenses_used" : 0  // number of used OCPP gateways
},
"devices" : [  // array of configured devices
{
"dev_type" : "evse_powerbrain",  // a sample EVSE
"device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
"name" : "Wallbox",  // config item: name
"address" : "evse",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
"id" : 1,  // Modbus ID
"dev_id" : "E1",  // unique device ID, EVSE always begin with E
"number" : 1,  // config item: number
"desc" : "cFos Power Brain Wallbox 11kW",  // config item: description
"com_err" : false,  // true, if active communication error
"com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
"com_errors" : 0,  // number of com errors
"last_error" : "",  // text of last error
"is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
"used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"label" : "",  // config item: text displayed when plugged in
"min_charging_cur" : 6000,  // minimum charging current in mA
"max_power" : 11040,  // maximum charging power in W
"prio" : 1,  // charging priority
"charging_enabled" : true,  // r/o, true if charging allowed
"cur_charging_power" : 0,  // r/o, current charging power in W
"total_energy" : 7120572,  // r/o, total used charging energy in Wh
"phases" : 0,  // currently used phases, bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"state" : 1,  // 1 = waiting for EV, 2 = EV presend, 3 = charging, 4 = charging/vent, 5 = error, 6 = offline
"model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c",  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
"paused" : false,  // true, if device paused due to energy shortage or phase imbalance
"pause_time" : 300,  // current elapsed pause time in secs
"pause_min_time" : 300,  // min. secs before end of pause
{
"dev_type" : "meter_powerbrain", // a sample meter
"device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
"name" : "S0 Zähler 1",  // config item: name
"address" : "meter1",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
"id" : 2,  // Modbus ID
"dev_id" : "M1",  // unique device ID, meters always begin with M
"number" : 1,  // config item: number
"desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 1",  // config item: description
"com_err" : false,  // true, if active communication error
"com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
"com_errors" : 0,  // number of com errors
"last_error" : "",  // text of last error
"is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
"used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"is_va" : false,  // true if display is VA, false for W
"invert" : false,  // if true, current and power values are inverted
"import" : 15,  // imported energy in Wh
"export" : 0,  // exported energy in Wh
"power" : 0,  // current power (active or apparent) in W or VA
"current_l1" : 0,  // current L1 in mA
"current_l2" : 0,  // current L2 in mA
"current_l3" : 0,  // current L3 in mA
"voltage_l1" : 230,  // Voltage L1 in V
"voltage_l2" : 230,  // Voltage L2 in V
"voltage_l3" : 230,  // Voltage L31 in V
"role" : 0,  // 0 = display, 1 = consumption, 2 = production, 3 = grid demand, 4 = vehicle consumption, 5 = storage
"model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c"  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
}
]
}
     

Get/set Charging Manager parameters

/cnf?cmd=get_params
/cnf?cmd=set_params

HTTP GET get_params returns a JSON object, HTTP POST set_params needs a JSON object in the message body


Return value (sample):
//     see values for get_dev_info.
 //    In Addition there is a device meta struct to allow for selection of device types:
"dev_meta": 
{
"evse_powerbrain" : "cFos Power Brain",  // EVSE device type : name
"evse_mennekes_modbus" : "Heidelberg Energy Control",
"meter_elenker_meter" : "ModbusMeter 5A",  // meter device type : name
"meter_kostal_powermeter" : "Kostal Powermeter",
"meter_orno_we516" : "Orno OR-WE-516",
}     
     

Set device configuration

/cnf?cmd=set_params
POST payload (sample):
{
  devices: [  // array of device objects, currently may only contain 1 device
  {  // for most of the device properties, see get_dev_info
attach: ""  // device ID of an attached meter
battery_save_threshold: 0  // in mA, if charging current falls below this threshold, charging will be stopped, 0 = disable
charging_rules: [  // array of charging rules
// charging rules are work in progress, expect frequent changes to their object layout.
{
  "days": d,   // d is a bitfields a weekdays: bit0 Monday...bit6 Sunday
  "mode": m,   // m mode of the rule: 0=absolule current, 1=relative current, 2=current solar current, 3=relative current solar current, 4=solar current minus current value, 5=solar surplus
  "current": c, // c current in mA
  "enabled": e, // e = true for an active rule, false for ignored rules
  "udur": u,   // u = undercut duration in secs
  "time": t   // t in minutes after midnight (for time based rules)
  "dur": dur  // dur in minutes (for time based rules)
  "expr": expr  // expr is evaluated to determine the rule current (for expression rules)
  "input": in  // in = string specifying the input and level (for input based rules)
  "price_level", p  // p = price level (for cost baseed rules)
  "solar": s   // solar current in mA (for solar based rules)
}
]
enable_snooze: true  // true, allow device snooze
enable_wakeup: true  // true, allow device wakeup for charging
fixed_rfid: ""  // use fixed RFID for OCPP
group: 0  // device belongs to this group, 0 = main group
ocpp_gateway_client_id: "CP42"
phase_rotation: 0
soft_meter: 7120572  // estimated charged energy in W (if device has no meter)
users: ["1170223812"]  // array of user ids which are allowed to charge at this EVSE
  ]
}
     

Get / set user info

/cnf?cmd=get_users
/cnf?cmd=get_user
/cnf?cmd=set_user
*** ml: String not found [name='cfos_cm_sample_resp']:
:
// get_user retrieves a single user object, set_user POSTs a single user object, get_users retrieves an array of user objects
// set_user may be called without admin password if it contains a valid user ID, creation of new users requires admin access

[  // array of users
{
"id" : "2167520770",  // unique user ID
"name" : "wusel",  // name
"display" : true,  // true if user may be displayed while plugged in
"dev_ids" :  // EVSEs the user may use
[
"E1"
],
"rfids" : 
[  // array of RFIDs
{
"id" : "4711",  // RFID / PIN
"name" : "TeSt",  // Name
"ac_auth" : true,  // true: used to authorize
"ac_ovch" : false, // true: used to stop charging
"used_phases" : 7  // used to override used phases, 0 = don't override
}
],
"charging_rules" : 
[  // array of charging rules for this user
]
}
]
     

Accept license:
/cnf?cmd=accept_license&acc=1&allow_usage_stats=a
a = 1 allow reporting of usage stats to cFos eMobililty, a = 0 disallow

Change admin password:
/cnf?cmd=change_admin_pwd&old_pwd=old&new_pwd=new
old, new are the old and new admin password

Delete a device:
/cnf?cmd=del_device&dev_id=d
d is a valid device ID

Get a unique user ID (for creation of a new user):
/cnf?cmd=get_new_user_id
returns a new user ID as a JSON string

Reset a device:
/cnf?cmd=reset_device&dev_id=d
d is a valid device ID. The device will be destroyed and re-created

Start stop diagnose logging:
/cnf?cmd=set_diag_logging&enable=e
e = 1 to start, e = 0 to stop diagnose logging. Runs for 5 minutes if not stopped