کنترل کننده شارژ cFos - HTTP API

توابع زیر نگاشت رجیسترهای Modbus را به HTTP ارائه می دهند.
توجه: Modbus برای استفاده از HTTP API نیازی به فعال بودن ندارد.

از یک درخواست HTTP GET یا POST به آدرس cFos Power Brain Controller استفاده کنید ، به عنوان مثال
http://192.168.2.111/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=35154.
پاسخ ها در JSON است.

 • cmd همیشه modbus است
 • device = meter1 یا meter2 یا evse
 • read = آدرس ثبت نام برای خواندن
 • write = آدرس ثبت نام برای خواندن
 • value = ارزش نوشتن
 • values = آرایه ای از مقادیر برای نوشتن ، به عنوان مثال [1،2،3،4]

آدرس ها می توانند پسوندی برای تعیین نوع داده داشته باشند (پیش فرض 16 بیت عدد صحیح است):

 • d = عدد صحیح 32 بیتی (2 ثبت کننده modbus)
 • q = عدد صحیح 64 بیتی (4 ثبت کننده modbus)
 • s = رشته
کنترل کننده شارژ cFos - ثبت نام Modbus

در اینجا چند مثال ، نحوه استفاده از HTTP API آورده شده است

Modbus

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002
واکنش:
1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8062d
واکنش:
-1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8016s
واکنش:
"cFos Power Brain"

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002&count=10
واکنش:
[1,257,256,0,256,0,26211,26165,11619,13366]

/cnf?cmd=modbus&device=meter2&read=all
واکنش:
{"8000d":-821755904,"8002":1,"8003":257,"8004":16777216,"8006":256,"8007":0,"8008s":"fcf5-c46d-310c","8016s":"cFos Power Brain","8040":41,"8041":1,"8042d":1000,"8044":1,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":0,"8054d":0,"8056":0,"8057":0,"8058q":0,"8062d":-1,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":0}

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&value=7
واکنش:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8050q&value=1"
واکنش:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044d&value=1"
واکنش:
"bad modbus register size"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&values=[7,230,230,230 ]
واکنش:
"ok"

درخواست های کلی

وضعیت همه دستگاه های مدیر شارژ را درخواست کنید:
/cnf?cmd=get_dev_info

تنظیم پین یا RFID:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r پین یا RFID (رقم) است ، d یک شناسه اختیاری دستگاه برای انتخاب یک جعبه دیواری خاص است. اگر شناسه دستگاهی انتخاب نشود ، مدیر شارژ سعی می کند PIN یا RFID را به طور خودکار اختصاص دهد.

برای معامله فعلی بازنویسی کنید:
/cnf?cmd=override_device&dev_id=d&flags=f&mamps=ma&rfid=id
d شناسه دستگاه است، شناسه احتمالاً یک RFID/PIN مورد نیاز است، پرچم‌ها به صورت زیر است:
'C': بارگیری را غیرفعال کنید (Admin pwd یا PIN/RFID کاربر مورد نیاز است)
'c': بارگیری را دوباره غیرفعال کنید (Admin pwd یا PIN/RFID کاربر مورد نیاز است)
'E': غیرفعال کردن قوانین شارژ دیوار باکس (admin pwd مورد نیاز است)
'e': دوباره قوانین شارژ wallbox را غیرفعال کنید (admin pwd مورد نیاز است)
'U': قوانین شارژ کاربر را غیرفعال کنید (RFID/پین کاربر مورد نیاز است)
'u': دوباره قوانین شارژ کاربر را غیرفعال کنید (RFID/پین کاربر مورد نیاز است)

پرچم هایی که به این شکل تنظیم شده اند تا زمانی که خودرو از وال باکس جدا نشود حفظ می شوند.

mamps=ma: جریان شارژ را با mama mA بازنویسی کنید (محدود کنید).

تنظیم انرژی سنج شبیه سازی شده:
/cnf?cmd=soft_meter&dev_id=d&val=v
v (اختیاری) انرژی است که باید/حسب Wh / VAh تنظیم شود. اگر v وجود نداشته باشد، شمارنده فقط خوانده می شود. d شناسه دستگاه EVSE است. مقدار بازگشتی، قرائت شمارنده قدیمی قبل از تنظیم است.

شمارنده های HTTP و جعبه های دیواری

پیشخوان

می توانید یک شمارنده (نوع دستگاه 'ورودی HTTP') ایجاد کنید که توسط مدیر شارژ خوانده نمی شود، اما مقادیر فعلی آن را می توان به صورت خارجی با استفاده از HTTP POST یا GET مشخص کرد:
/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=x
x شناسه دستگاه است که در تنظیمات دستگاه دیده می شود ، به عنوان مثال M1.

بدنه POST شامل یک شی JSON است ، به شرح زیر:

{
  "model": string,
  "import_vah": number,
  "export_wh": number,
  "voltage": [v1, v2, v3],
  "current": [c1, c2, c3],
  "power_w": number
  "power_va": number
  "is_va": bool
}

مقادیر انرژی بر حسب Wh یا VAh، ولتاژها بر حسب V، جریان ها بر حسب mA و توان بر حسب W یا VA داده می شود. "is_va" true یا false نشان می دهد که توان در W یا VA مشخص شده است. "model" رشته مدل است که در کاشی ها نشان داده شده است. power_w اختیاری است. اگر power_w پاس نشود از Power_va استفاده می شود.

برخی از کاربران ما (#diebestenuserderwelt) از ابزار curl برای تامین داده ها به شمارنده استفاده می کنند، به عنوان مثال:
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "model": "TestModell", "import_wh": 12345, "export_wh": 23456, "voltage": [231, 232, 233], "current": [10001, 10002, 10003], "power_va": 2000 }' --user admin:1234abcd 'http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3'

به عنوان یک HTTP GET، درخواست به صورت زیر نوشته می شود:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3&model=TestModell&import_wh=12345&export_wh=23456&voltage=231,232,233&current=10001,10002,10003&power_va=2000

در اینجا یکی دیگر از ورودی های انجمن برای اتصال یک متر هوشمند با استفاده از متر ورودی cFos HTTP و ioBroker وجود دارد.

والباکس

همچنین می توانید یک جعبه دیواری (نوع دستگاه 'ورودی HTTP') ایجاد کنید که توسط مدیر شارژ خوانده یا کنترل نمی شود، اما مقادیر آن را می توان به صورت خارجی با استفاده از HTTP POST یا GET مشخص کرد. سپس مقادیر کنترل به عنوان یک پاسخ برگردانده می شوند:
/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=x
x شناسه دستگاه است که در تنظیمات دستگاه دیده می شود ، به عنوان مثال E1.

بدنه POST شامل یک شی JSON است ، به شرح زیر:

{
  "state": number,
  "max_charging_current": number,
  "current": [c1, c2, c3],
  "total_energy": number,
  "model": string,
  "rfid": string
}

"model" رشته مدل است که در کاشی ها نشان داده شده است. با استفاده از "rfid" می توانید یک RFID به فرایند شارژ اضافه کنید ، مقادیر انرژی در Wh ، جریان در mA داده می شود. "دولت" مقادیر زیر را دارد:
1 = انتظار (A) ، 2 = EV موجود (B) ، 3 = شارژ (C) ، 4 = شارژ با تهویه (D) ، 5 = خطا (E)

به عنوان یک HTTP GET، درخواست به صورت زیر نوشته می شود:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=M3&model=TestModell&state=st&max_charging_current=m&current=c1,c2,c3&total_energy=t&rfid=r

در پاسخ ، این درخواست شی JSON زیر را برمی گرداند:

{
  "device_enabled": درست/نادرست ، // دستگاه فعال/غیرفعال است
  "charging_enabled": درست/نادرست ، // شارژ مجاز است / مجاز نیست
  "pause": درست/غلط ، // true = دستگاه موقتاً مکث شده است
  "جریان شارژ": شماره // جریان شارژ مشخص شده در mA
}

این شی return برگشتی باید توسط تماس گیرنده ارزیابی شود و EVSE نیز باید بر این اساس تنظیم شود ، به عنوان مثال جریان شارژ باید متناسب با آن تغییر کند.

Web interface (English)

All requests return an answer in JSON. Values marked with r/o are read-only. Please note: We do not guarantee the stability of this API. Functionality, parameters, values, etc. may change without notice.

Retrieve info about load-balancing and all devices

/cnf?cmd=get_dev_info
Return value (sample):
{
"params" : {
"title" : "cFos Power Brain",
"desc" : "Standard-Konfiguration",
"max_total_power" : 22000,  // total installed power in W
"power_reserve" : 0,  // power reserve (subtracted from max_total_power)    
"overdraft" : 0,    // generated overdraft, can be set to 0
"max_total_evse_power" : 0,  // max power available to all EVSEs
"consumed_evse_power" : 0,  // r/o, consumed EVSE power in W
"remaining_evse_power" : 22000,  // r/o, remaining EVSE power in W
"lb_enabled" : false,  // true: load balancing enabled, false: disabled (observation mode)
"disable_policy" : 1,  // on device disable: 0 disable EVSE, 1 use min. charging current, -1 remove charging current limit (free charging)
"cycle_time" : 3009,  // current update cycle time in msec
"max_evses" : 3,  // maximum number of licensed EVSEs
"shareware_mode" : false,  // false, if licensed, true if trial version
"version" : "1.8.1095",
"time" : 1645281534,  // current time stamp
"vsn" : 
{
"vendorid" : 52997,  // cFos
},
"ocpp_gateway_license_cnt" : 0, // number of licensed OCPP gateways
"ocpp_gateway_licenses_used" : 0  // number of used OCPP gateways
},
"devices" : [  // array of configured devices
{
"dev_type" : "evse_powerbrain",  // a sample EVSE
"device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
"name" : "Wallbox",  // config item: name
"address" : "evse",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
"id" : 1,  // Modbus ID
"dev_id" : "E1",  // unique device ID, EVSE always begin with E
"number" : 1,  // config item: number
"desc" : "cFos Power Brain Wallbox 11kW",  // config item: description
"com_err" : false,  // true, if active communication error
"com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
"com_errors" : 0,  // number of com errors
"last_error" : "",  // text of last error
"is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
"used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"label" : "",  // config item: text displayed when plugged in
"min_charging_cur" : 6000,  // minimum charging current in mA
"max_power" : 11040,  // maximum charging power in W
"prio" : 1,  // charging priority
"charging_enabled" : true,  // r/o, true if charging allowed
"cur_charging_power" : 0,  // r/o, current charging power in W
"total_energy" : 7120572,  // r/o, total used charging energy in Wh
"phases" : 0,  // currently used phases, bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"state" : 1,  // 1 = waiting for EV, 2 = EV presend, 3 = charging, 4 = charging/vent, 5 = error, 6 = offline
"model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c",  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
"paused" : false,  // true, if device paused due to energy shortage or phase imbalance
"pause_time" : 300,  // current elapsed pause time in secs
"pause_min_time" : 300,  // min. secs before end of pause
{
"dev_type" : "meter_powerbrain", // a sample meter
"device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
"name" : "S0 Zähler 1",  // config item: name
"address" : "meter1",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
"id" : 2,  // Modbus ID
"dev_id" : "M1",  // unique device ID, meters always begin with M
"number" : 1,  // config item: number
"desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 1",  // config item: description
"com_err" : false,  // true, if active communication error
"com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
"com_errors" : 0,  // number of com errors
"last_error" : "",  // text of last error
"is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
"used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"is_va" : false,  // true if display is VA, false for W
"invert" : false,  // if true, current and power values are inverted
"import" : 15,  // imported energy in Wh
"export" : 0,  // exported energy in Wh
"power" : 0,  // current power (active or apparent) in W or VA
"current_l1" : 0,  // current L1 in mA
"current_l2" : 0,  // current L2 in mA
"current_l3" : 0,  // current L3 in mA
"voltage_l1" : 230,  // Voltage L1 in V
"voltage_l2" : 230,  // Voltage L2 in V
"voltage_l3" : 230,  // Voltage L31 in V
"role" : 0,  // 0 = display, 1 = consumption, 2 = production, 3 = grid demand, 4 = vehicle consumption, 5 = storage
"model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c"  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
}
]
}
     

Get/set Charging Manager parameters

/cnf?cmd=get_params
/cnf?cmd=set_params

HTTP GET get_params returns a JSON object, HTTP POST set_params needs a JSON object in the message body


Return value (sample):
//     see values for get_dev_info.
 //    In Addition there is a device meta struct to allow for selection of device types:
"dev_meta": 
{
"evse_powerbrain" : "cFos Power Brain",  // EVSE device type : name
"evse_mennekes_modbus" : "Heidelberg Energy Control",
"meter_elenker_meter" : "ModbusMeter 5A",  // meter device type : name
"meter_kostal_powermeter" : "Kostal Powermeter",
"meter_orno_we516" : "Orno OR-WE-516",
}     
     

Set device configuration

/cnf?cmd=set_params
POST payload (sample):
{
  devices: [  // array of device objects, currently may only contain 1 device
  {  // for most of the device properties, see get_dev_info
attach: ""  // device ID of an attached meter
battery_save_threshold: 0  // in mA, if charging current falls below this threshold, charging will be stopped, 0 = disable
charging_rules: [  // array of charging rules
// charging rules are work in progress, expect frequent changes to their object layout.
{
  "days": d,   // d is a bitfields a weekdays: bit0 Monday...bit6 Sunday
  "mode": m,   // m mode of the rule: 0=absolule current, 1=relative current, 2=current solar current, 3=relative current solar current, 4=solar current minus current value, 5=solar surplus
  "current": c, // c current in mA
  "enabled": e, // e = true for an active rule, false for ignored rules
  "udur": u,   // u = undercut duration in secs
  "time": t   // t in minutes after midnight (for time based rules)
  "dur": dur  // dur in minutes (for time based rules)
  "expr": expr  // expr is evaluated to determine the rule current (for expression rules)
  "input": in  // in = string specifying the input and level (for input based rules)
  "price_level", p  // p = price level (for cost baseed rules)
  "solar": s   // solar current in mA (for solar based rules)
}
]
enable_snooze: true  // true, allow device snooze
enable_wakeup: true  // true, allow device wakeup for charging
fixed_rfid: ""  // use fixed RFID for OCPP
group: 0  // device belongs to this group, 0 = main group
ocpp_gateway_client_id: "CP42"
phase_rotation: 0
soft_meter: 7120572  // estimated charged energy in W (if device has no meter)
users: ["1170223812"]  // array of user ids which are allowed to charge at this EVSE
  ]
}
     

Get / set user info

/cnf?cmd=get_users
/cnf?cmd=get_user
/cnf?cmd=set_user
*** ml: String not found [name='cfos_cm_sample_resp']:
:
// get_user retrieves a single user object, set_user POSTs a single user object, get_users retrieves an array of user objects
// set_user may be called without admin password if it contains a valid user ID, creation of new users requires admin access

[  // array of users
{
"id" : "2167520770",  // unique user ID
"name" : "wusel",  // name
"display" : true,  // true if user may be displayed while plugged in
"dev_ids" :  // EVSEs the user may use
[
"E1"
],
"rfids" : 
[  // array of RFIDs
{
"id" : "4711",  // RFID / PIN
"name" : "TeSt",  // Name
"ac_auth" : true,  // true: used to authorize
"ac_ovch" : false, // true: used to stop charging
"used_phases" : 7  // used to override used phases, 0 = don't override
}
],
"charging_rules" : 
[  // array of charging rules for this user
]
}
]
     

Accept license:
/cnf?cmd=accept_license&acc=1&allow_usage_stats=a
a = 1 allow reporting of usage stats to cFos eMobililty, a = 0 disallow

Change admin password:
/cnf?cmd=change_admin_pwd&old_pwd=old&new_pwd=new
old, new are the old and new admin password

Delete a device:
/cnf?cmd=del_device&dev_id=d
d is a valid device ID

Get a unique user ID (for creation of a new user):
/cnf?cmd=get_new_user_id
returns a new user ID as a JSON string

Reset a device:
/cnf?cmd=reset_device&dev_id=d
d is a valid device ID. The device will be destroyed and re-created

Start stop diagnose logging:
/cnf?cmd=set_diag_logging&enable=e
e = 1 to start, e = 0 to stop diagnose logging. Runs for 5 minutes if not stopped