مستندات

ثبت نام Modbus

این ثبت ها برای Modbus RTU و Modbus TCP در دسترس هستند. cFos Power Brain Controller از توابع Modbus پشتیبانی می کند

  • 03 رجیسترهای چندگانه را بخوانید
  • 06 ثبت نام ثبت نام تک
  • 16 رجیستر چندگانه ثبت کنید

ما بین چهار دستگاه تمایز قائل می شویم:
2 متر S0 ، 1 ایستگاه شارژ و 1 متر متصل (Modbus) که با شناسه برده Modbus و (برای Modbus TCP) پورت TCP متمایز می شوند.

توجه: دسترسی نوشتن به رجیسترهای Modbus باعث نوشتن در حافظه فلش cFos Power Brain می شود و بنابراین نباید به طور منظم انجام شود. رجیسترهای زیر به طور دائم ذخیره نمی‌شوند و بنابراین می‌توان آنها را به طور منظم تغییر داد: charging_cur_limit، fixed_current، charging_enable، disconnect_cp، relay_select، relay2. همه رجیسترهای دیگر هنگام تغییر به فلش نوشته می شوند، بنابراین تعداد عملیات نوشتن باید محدود باشد!

شناسه های پیش فرض برده

همه چیزشناسه برده 1پورت TCP 4701
S0 متر 1Slave Id 2پورت TCP 4702
S0 متر 2شناسه برده 3پورت TCP 4703
شمارنده پین شدهشناسه برده 1پورت TCP 4701 (از طریق Wallbox Register)

ثبت های زیر بسته به اینکه کدام دستگاه درگیر باشد و اینکه آیا یک متر به جعبه دیواری متصل است اعمال می شود ، به عنوان مثال:

ثبت ها (r = فقط خواندنی ، w = فقط نوشتن ، rw = خواندن/نوشتن)

ثبت نام برای S0 متر و EVSE

نامنشانیثبت نامشرح
vendor_id80002 rشناسه فروشنده بی نظیر ، 0xcf05
product_id80021 rشناسه محصول ، 1
device_id80031 rشناسه دستگاه درون محصول ، 0x100
product_version80042 rنسخه محصول ، major.minor
product_build80051 rشماره ساخت محصول
mapping_version80061 rنسخه عمده.minor این نگاشت ثبت نام
padding_180071 rرزرو شده
serial_no80088 rرشته شماره سریال
name801616 rنام محصول ، " cFos Power Brain Controller "
slave_id80401 rwشناسه برده Modbus

ثبت نام برای S0 متر

نامنشانیثبت نامشرح
input80411 rرزرو شده
pulsesperkwh80422 rwتکانه در هر کیلووات ساعت برای ورودی S0
phases80441 rwماسک از مراحل شبیه سازی شده ، بیت 0 = L1 ، بیت 1 = L2 ، بیت 2 = L3
voltage_l180451 rwولتاژ اسمی L1 [V]
voltage_l280461 rwولتاژ اسمی L2 [V]
voltage_l380471 rwولتاژ اسمی L3 [V]
pulses80504 rwتعداد مطلق پالس ها در ورودی S0
timeperpulse80542 rزمان بین دو پالس آخر در ورودی S0 [ms]
level80561 rسطح ورودی فعلی ورودی S0
0 = جریان جریان دارد ، 1 = جریان جریان ندارد
meter_flags80571 rبیت 0: 1 = دارای فازهای جداگانه است
energy80584 rwواردات فعال [Wh]
power80622 rتوان فعال [W]
current_l180642 rجریان فعلی L1 [0.1 A]
current_l280662 rجریان فعلی L2 [0.1 A]
current_l380682 rجریان فعلی L3 [0.1 A]
reset_pulses80701 wتنظیم مجدد شمارنده نبض [1]
reset_energy80711 wبازنشانی انرژی [1]

برای شمارنده های پین شده ثبت نام کنید

رجیسترهای 8057 تا 8068 در دسترس هستند (به شمارنده S0 مراجعه کنید)

ثبت نام در EVSE

مقادیر پیش فرض پس از راه اندازی مجدد:

نامنشانیثبت نامشرح
def_fixed_current80801 rwمقدار پیش‌فرض cable_current [0.1 A] (*)
def_charg_cur_limit80811 rwحد فعلی شارژ پیش فرض [0.1 A] 6 - 63 (*)
def_charging_enable80821 rwشارژ طور پیش فرض فعال [0/1] (*)
(*) این مقدار پس از راه اندازی مجدد تنظیم می شود.
fail_safe_duration80832 rwتعداد ثانیه های بدون خواندن/نوشتن قبل از charging_cur_limit و charging_enable مجدد قابل بازیابی است. مقدار پیش فرض 300 (5 دقیقه) است
fail_safe_current80851 rwدر صورت غیرفعال بودن ، 0 = شارژ را غیرفعال کنید
disconnect_cp80861 rwبنویسید: تعداد ثانیه های خاموش کردن CP، خواندن: ثانیه های باقیمانده
relay_select80871 rwبنویسید: کنتاکتور 0=3 فاز، کنتاکتور 1=1 فاز، برای وال باکس هایی که از این پشتیبانی می کنند (حداقل کنترلر rev. F)
relay280881 rwبنویسید: 0 = رله 2 خاموش، 1 = رله 2 روشن (فقط در صورتی که رله 1 خاموش باشد)، برای جعبه های دیواری که از این پشتیبانی می کنند (حداقل کنترلر Rev. F)
cable_current80901 rPP: حداکثر جریان کابل [0.1 A] ، 0: بدون کابل
fixed_current80911 rwبازنویسی جریان_ کابل [0.1 A]
charge_pilot_state80921 rCP: 0 = A (صبر کنید)،
1 = B (خودرو شناسایی شد)،
2 = C (بار)،
3 = D (بارگیری با تهویه)،
4 = E (بدون برق)،
5 = F (خطا)، 9 = خطای سنسور DC. همه مقادیر دیگر: خطا
charging_cur_limit80931 rwمحدودیت جریان شارژ [0.1 A] 6 - 63A ، ممکن است به دلیل محدودیت های مدل محدود شود (به عنوان مثال برای cFos Power Brain Wallbox 11kW ، این محدود به 16A است)
charging_enable80941 rwشارژ کردن فعال [0/1 0 = غیر فعال کردن، 1 = فعال
charging_current80951 rجریان شارژ [0.1 A] 6-63
last_rfid809615 rآخرین دیده شده rfid (رشته هگز)
detected_rfids81111 rتعداد ورودی های RFID
has_meter81121 r1 اگر یک شمارنده پین شده باشد (پس رجیسترهای 8057-8068 قابل خواندن هستند)، در غیر این صورت 0
s0_inputs81131 rبیت 0 = وضعیت ورودی S0 1
بیت 1 = وضعیت ورودی S0 2
بیت 8 = آیا تعویض به/فاز هنگام اتصال به برق مجاز است؟ (1=بله)
بیت 9 = بیت 10 معتبر است
بیت 10 = 2. رله موجود (1=بله، اگر بیت 9=1)
بیت 11 = رله 2 به صورت خارجی کنترل می شود (به قانون 8088 مراجعه کنید)
count_restart81202 rwتعداد راه اندازی مجدد سخت افزار