Dokumentacja

HTTP API

Poniższe funkcje zapewniają odwzorowanie rejestrów Modbus na HTTP.
Uwaga: Modbus nie musi być aktywny, aby korzystać z HTTP API.

Użyj żądania HTTP GET lub POST na adres kontrolera ładowania cFos, np.
http://192.168.2.111/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=35154.
Odpowiedzi są w JSON.

 • cmd jest zawsze modbusem
 • urządzenie = meter1 lub meter2 lub evse
 • read = adres rejestru do odczytu
 • write = adres rejestru do odczytu
 • wartość = wartość do zapisania
 • values = tablica wartości do zapisania, np. [1,2,3,4]

Adresy mogą mieć przyrostek określający typ danych (domyślnie jest to 16-bitowa liczba całkowita):

 • d = 32-bitowa liczba całkowita (2 rejestry modbus)
 • q = 64-bitowa liczba całkowita (4 rejestry modbus)
 • s = ciąg
kontroler ładowania cFos - Rejestry Modbus

Oto kilka przykładów, jak korzystać z HTTP API

Modbus

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002
Odpowiedź:
1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8062d
Odpowiedź:
-1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8016s
Odpowiedź:
"cFos Power Brain"

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002&count=10
Odpowiedź:
[1,257,256,0,256,0,26211,26165,11619,13366]

/cnf?cmd=modbus&device=meter2&read=all
Odpowiedź:
{"8000d":-821755904,"8002":1,"8003":257,"8004":16777216,"8006":256,"8007":0,"8008s":"fcf5-c46d-310c","8016s":"cFos Power Brain","8040":41,"8041":1,"8042d":1000,"8044":1,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":0,"8054d":0,"8056":0,"8057":0,"8058q":0,"8062d":-1,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":0}

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&value=7
Odpowiedź:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8050q&value=1"
Odpowiedź:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044d&value=1"
Odpowiedź:
"bad modbus register size"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&values=[7,230,230,230 ]
Odpowiedź:
"ok"

Zapytania ogólne

Zażądaj informacji o stanie wszystkich urządzeń Charging Manager:
/cnf?cmd=get_dev_info

Ustawienie kodu PIN lub RFID:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r to PIN lub RFID (cyfry), d to opcjonalny identyfikator urządzenia umożliwiający wybór konkretnego EVSE. Jeśli nie wybrano identyfikatora urządzenia, program Charging Manager próbuje automatycznie przypisać PIN lub RFID.

Nadpisanie dla bieżącej transakcji:
/cnf?cmd=override_device&dev_id=d&flags=f&mamps=ma&rfid=id
d to ID urządzenia, id to ewentualnie wymagany RFID/PIN, flagi, jak poniżej:
'C': Wyłącz ładowanie (wymagany Admin pwd lub User PIN/RFID)
'c': Ponowne wyłączenie ładowania (wymagany Admin pwd lub User PIN/RFID)
'E': Wyłączenie zasad ładowania EVSE (wymagany Admin pwd)
'e': Ponowne wyłączenie zasad ładowania EVSE (wymagany Admin pwd)
'U': Dezaktywacja reguł ładowania użytkownika (wymagany RFID/PIN użytkownika)
'u': Deactivate user's charging rules again (user RFID/PIN required)

Ustawione w ten sposób flagi pozostają do momentu odłączenia samochodu od EVSE.

mamps=ma: Nadpisanie (ograniczenie) prądu ładowania za pomocą ma mA.

Ustawienie symulowanego licznika energii:
/cnf?cmd=soft_meter&dev_id=d&val=v
v (opcjonalnie) oznacza energię, która ma być ustawiona w Wh/VAh. Jeżeli v nie jest obecne, licznik jest tylko odczytywany. d jest identyfikatorem urządzenia EVSE. Wartością zwrotną jest stary odczyt licznika przed ustawieniem.

Liczniki HTTP i EVSE

Miernik

Można utworzyć licznik (typ urządzenia "HTTP Input"), który nie jest odczytywany przez Charging Manager, ale którego aktualne wartości mogą być określone zewnętrznie poprzez HTTP POST lub GET:
/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=x
x to identyfikator urządzenia widoczny w konfiguracji urządzenia, np. M1.

Ciało POST zawiera obiekt JSON, jak poniżej:

{
      "model": string,
      "import_vah": number,
      "export_wh": number,
      "voltage": [v1, v2, v3],
      "current": [c1, c2, c3],
      "power_w": number
      "is_va": bool
     }

Tutaj wartości energii podawane są w Wh, napięcia w V, prądy w mA, a moce w W. "Model" to ciąg znaków modelu, jak pokazano na płytkach.

Niektórzy z naszych użytkowników (#diebestenuserderwelt) używają narzędzia curl do zasilania licznika danymi, np:
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "model": "TestModell", "import_wh": 12345, "export_wh": 23456, "voltage": [231, 232, 233], "current": [10001, 10002, 10003] }' --user admin:1234abcd 'http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3'

Jako HTTP GET wpisujemy takie żądanie:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3&model=TestModell&import_wh=12345&export_wh=23456&voltage=231,232,233&current=10001,10002,10003

Oto inny post na forum o podłączeniu inteligentnego licznika za pomocą liczników wejściowych cFos HTTP i ioBroker.

EVSE

Można również utworzyć wallbox (typ urządzenia "HTTP Input"), który nie jest odczytywany ani kontrolowany przez Charging Manager, ale którego wartości mogą być określone zewnętrznie za pomocą HTTP POST lub GET. Wartości kontrolne są następnie zwracane jako odpowiedź:
/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=x
x to identyfikator urządzenia widoczny w konfiguracji urządzenia, np. E1.

Ciało POST zawiera obiekt JSON, jak poniżej:

{
      "state": number,
      "max_charging_current": number,
      "current": [c1, c2, c3],
      "total_energy": number,
      "model": string,
      "rfid": string
     }

"model" jest ciągiem znaków modelu, jak pokazano w płytkach. Dzięki "rfid" można dodać RFID do procesu ładowania, wartości energii podawane są w Wh, prądy w mA. "state" ma następujące wartości:
1 = oczekiwanie (A), 2 = obecność EV (B), 3 = ładowanie (C), 4 = ładowanie z wentylacją (D), 5 = błąd (E)

Jako HTTP GET zapisujemy żądanie w następujący sposób:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=M3&model=TestModell&state=st&max_charging_current=m&current=c1,c2,c3&total_energy=t&rfid=r

W odpowiedzi to żądanie zwraca następujący obiekt JSON:

{
       "device_enabled": true/false, // urządzenie jest włączone/wyłączone
       "charging_enabled": true/false, // pobieranie opłat dozwolone / niedozwolone
       "paused": true/false, // true = urządzenie jest tymczasowo wstrzymane
       "charging_current": number // podany prąd ładowania w mA
     }

Ten obiekt zwrotny musi zostać oceniony przez wywołującego i EVSE musi zostać odpowiednio ustawiony, np. prąd ładowania musi zostać odpowiednio zmieniony.

Web interface (English)

All requests return an answer in JSON. Values marked with r/o are read-only. Please note: We do not guarantee the stability of this API. Functionality, parameters, values, etc. may change without notice.

Retrieve info about load-balancing and all devices

/cnf?cmd=get_dev_info
Return value (sample):
     {
     "params" : {
     "title" : "cFos Power Brain",
     "desc" : "Standard-Konfiguration",
     "max_total_current" : 32000,  // total installed power in mA
     "reserve_current" : 0,  // reserve in mA (subtracted from max_total_current)    
     "overdraft_cur" : 0,    // generated overdraft in mA, can be set to 0
     "max_total_evse_current" : 0,  // max current available to all EVSEs in mA
     "cons_evse_power" : 0,  // r/o, consumed EVSE power in W
     "avail_evse_power" : 32000,  // r/o, available EVSE power in W
     "lb_enabled" : false,  // true: load balancing enabled, false: disabled (observation mode)
     "disable_policy" : 1,  // on device disable: 0 disable EVSE, 1 use min. charging current, -1 remove charging current limit (free charging)
     "cycle_time" : 3009,  // current update cycle time in msec
     "max_evses" : 3,  // maximum number of licensed EVSEs
     "shareware_mode" : false,  // false, if licensed, true if trial version
     "version" : "1.8.1095",
     "time" : 1645281534,  // current time stamp
     "vsn" : 
     {
     "vendorid" : 52997,  // cFos
     },
     "ocpp_gateway_license_cnt" : 0, // number of licensed OCPP gateways
     "ocpp_gateway_licenses_used" : 0  // number of used OCPP gateways
     },
     "devices" : [  // array of configured devices
     {
     "dev_type" : "evse_powerbrain",  // a sample EVSE
     "device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
     "name" : "Wallbox",  // config item: name
     "address" : "evse",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
     "id" : 1,  // Modbus ID
     "dev_id" : "E1",  // unique device ID, EVSE always begin with E
     "number" : 1,  // config item: number
     "desc" : "cFos Power Brain Wallbox 11kW",  // config item: description
     "com_err" : false,  // true, if active communication error
     "com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
     "com_errors" : 0,  // number of com errors
     "last_error" : "",  // text of last error
     "is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
     "used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "label" : "",  // config item: text displayed when plugged in
     "min_charging_cur" : 6000,  // minimum charging current in mA
     "max_charging_cur" : 11040,  // maximum charging current in mA or expression
     "prio" : 1,  // charging priority
     "charging_enabled" : true,  // r/o, true if charging allowed
     "cur_charging_power" : 0,  // r/o, current charging power in W
     "total_energy" : 7120572,  // r/o, total used charging energy in Wh
     "phases" : 0,  // currently used phases, bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "state" : 1,  // 1 = waiting for EV, 2 = EV presend, 3 = charging, 4 = charging/vent, 5 = error, 6 = offline
     "model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c",  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
     "paused" : false,  // true, if device paused due to energy shortage or phase imbalance
     "pause_time" : 300,  // current elapsed pause time in secs
     "pause_min_time" : 300,  // min. secs before end of pause
     {
     "dev_type" : "meter_powerbrain", // a sample meter
     "device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
     "name" : "S0 Zähler 1",  // config item: name
     "address" : "meter1",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
     "id" : 2,  // Modbus ID
     "dev_id" : "M1",  // unique device ID, meters always begin with M
     "number" : 1,  // config item: number
     "desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 1",  // config item: description
     "com_err" : false,  // true, if active communication error
     "com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
     "com_errors" : 0,  // number of com errors
     "last_error" : "",  // text of last error
     "is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
     "used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "is_va" : false,  // true if display is VA, false for W
     "invert" : false,  // if true, current and power values are inverted
     "import" : 15,  // imported energy in Wh
     "export" : 0,  // exported energy in Wh
     "power_w" : 0,  // current active power in W
     "current_l1" : 0,  // current L1 in mA
     "current_l2" : 0,  // current L2 in mA
     "current_l3" : 0,  // current L3 in mA
     "voltage_l1" : 230,  // Voltage L1 in V
     "voltage_l2" : 230,  // Voltage L2 in V
     "voltage_l3" : 230,  // Voltage L31 in V
     "role" : 0,  // 0 = display, 1 = consumption, 2 = production, 3 = grid demand, 4 = vehicle consumption, 5 = storage
     "model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c"  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
     }
     ]
     }
         

Get/set Charging Manager parameters

/cnf?cmd=get_params
/cnf?cmd=set_params

HTTP GET get_params returns a JSON object, HTTP POST set_params needs a JSON object in the message body


Return value (sample):
     //     see values for get_dev_info.
     //    In Addition there is a device meta struct to allow for selection of device types:
     "dev_meta": 
     {
     "evse_powerbrain" : "cFos Power Brain",  // EVSE device type : name
     "evse_mennekes_modbus" : "Heidelberg Energy Control",
     "meter_elenker_meter" : "ModbusMeter 5A",  // meter device type : name
     "meter_kostal_powermeter" : "Kostal Powermeter",
     "meter_orno_we516" : "Orno OR-WE-516",
     }     
         

Set device configuration

/cnf?cmd=set_params
POST payload (sample):
     {
      devices: [  // array of device objects, currently may only contain 1 device
      {  // for most of the device properties, see get_dev_info
     attach: ""  // device ID of an attached meter
     battery_save_threshold: 0  // in mA, if charging current falls below this threshold, charging will be stopped, 0 = disable
     charging_rules: [  // array of charging rules
     // charging rules are work in progress, expect frequent changes to their object layout.
     {
      "days": d,   // d is a bitfields a weekdays: bit0 Monday...bit6 Sunday
      "mode": m,   // m mode of the rule: 0=absolule current, 1=relative current, 2=current solar current, 3=relative current solar current, 4=solar current minus current value, 5=solar surplus
      "current": c, // c current in mA
      "enabled": e, // e = true for an active rule, false for ignored rules
      "udur": u,   // u = undercut duration in secs
      "time": t   // t in minutes after midnight (for time based rules)
      "dur": dur  // dur in minutes (for time based rules)
      "expr": expr  // expr is evaluated to determine the rule current (for expression rules)
      "input": in  // in = string specifying the input and level (for input based rules)
      "price_level", p  // p = price level (for cost baseed rules)
      "solar": s   // solar current in mA (for solar based rules)
     }
     ]
     enable_snooze: true  // true, allow device snooze
     enable_wakeup: true  // true, allow device wakeup for charging
     fixed_rfid: ""  // use fixed RFID for OCPP
     group: 0  // device belongs to this group, 0 = main group
     ocpp_gateway_client_id: "CP42"
     phase_rotation: 0
     soft_meter: 7120572  // estimated charged energy in W (if device has no meter)
     users: ["1170223812"]  // array of user ids which are allowed to charge at this EVSE
      ]
     }
         

Get / set user info

/cnf?cmd=get_users
/cnf?cmd=get_user
/cnf?cmd=set_user
*** ml: String not found [name='cfos_cm_sample_resp']:
:
     // get_user retrieves a single user object, set_user POSTs a single user object, get_users retrieves an array of user objects
     // set_user may be called without admin password if it contains a valid user ID, creation of new users requires admin access

     [  // array of users
     {
     "id" : "2167520770",  // unique user ID
     "name" : "wusel",  // name
     "display" : true,  // true if user may be displayed while plugged in
     "dev_ids" :  // EVSEs the user may use
     [
     "E1"
     ],
     "rfids" : 
     [  // array of RFIDs
     {
     "id" : "4711",  // RFID / PIN
     "name" : "TeSt",  // Name
     "ac_auth" : true,  // true: used to authorize
     "ac_ovch" : false, // true: used to stop charging
     "used_phases" : 7  // used to override used phases, 0 = don't override
     }
     ],
     "charging_rules" : 
     [  // array of charging rules for this user
     ]
     }
     ]
         

Accept license:
/cnf?cmd=accept_license&acc=1&allow_usage_stats=a
a = 1 allow reporting of usage stats to cFos eMobililty, a = 0 disallow

Change admin password:
/cnf?cmd=change_admin_pwd&old_pwd=old&new_pwd=new
old, new are the old and new admin password

Delete a device:
/cnf?cmd=del_device&dev_id=d
d is a valid device ID

Get a unique user ID (for creation of a new user):
/cnf?cmd=get_new_user_id
returns a new user ID as a JSON string

Reset a device:
/cnf?cmd=reset_device&dev_id=d
d is a valid device ID. The device will be destroyed and re-created

Start stop diagnose logging:
/cnf?cmd=set_diag_logging&enable=e
e = 1 to start, e = 0 to stop diagnose logging. Runs for 5 minutes if not stopped