Dokumentacja

Rozliczanie i korzystanie z kalibrowanych liczników

MessEV i MessEG stanowią, że skalibrowane liczniki muszą być używane do oficjalnych celów rozliczeniowych. W UE liczniki z certyfikatem MID są uznawane za skalibrowane. Certyfikat MID można rozpoznać po literze "M" umieszczonej w prostokącie z dwiema ostatnimi cyframi roku produkcji. Numer jednostki certyfikującej znajduje się po prawej stronie prostokąta.

Stacje ładowania cFos Power Brain Wallbox są standardowo dostarczane z miernikami z certyfikatem MID, tj. skalibrowanymi, i są opcjonalnie dostępne z okienkiem podglądu. Zapewnia to również łatwość odczytu licznika, zgodnie z wymogami przepisów dotyczących kalibracji. Zdjęcie licznika jest zazwyczaj wystarczające jako dowód odczytu licznika. Ta forma odczytu licznika i fakturowania jest odpowiednia we wszystkich kontekstach, w których nie ma zastosowania rozporządzenie w sprawie kolumn opłat. Od 13 kwietnia 2024 r. rozporządzenie w sprawie punktów poboru opłat zostanie zastąpione ogólnounijnym rozporządzeniem AFIR (rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych). W związku z tym poniżej odnosimy się wyłącznie do rozporządzenia AFIR.

W jakich sytuacjach AFIR (rozporządzenie w sprawie stacji ładowania) ma zastosowanie, a kiedy nie?

Rozporządzenie AFIR ma zastosowanie do publicznych punktów ładowania do ładowania punktowego (ad-hoc). Ładowanie punktowe oznacza ładowanie jak na stacji benzynowej, bez wcześniejszej rejestracji u dostawcy. Publiczne punkty ładowania to te, które są obsługiwane na gruntach publicznych lub prywatnych i do których każdy może uzyskać dostęp bez uprzedniej rejestracji, takie jak punkty ładowania na stacjach benzynowych przy autostradach lub na parkingach supermarketów. Jeśli punkty ładowania znajdują się w miejscu, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby, AFIR nie ma zastosowania. Obszary takie obejmują

  • Parkingi firmowe, do których dostęp mają wyłącznie pracownicy (*)
  • Garaże bloków mieszkalnych
  • Parkingi na prywatnych posesjach należących do pracowników do parkowania samochodów służbowych
  • Parkingi klubów i stowarzyszeń, z których mogą korzystać wyłącznie ich członkowie
  • Parkingi publiczne, z których mogą korzystać wyłącznie członkowie Car-Sharing (specjalne przepisy)
W szczególności AFIR nie ma zastosowania do ładowania samochodów służbowych w domu pracownika! W przeszłości rozporządzenie w sprawie punktów ładowania było prawdopodobnie nadgorliwie stosowane do samochodów służbowych i parkingów firmowych. Badanie tak zwanych "wallboxów zgodnych z prawem kalibracyjnym" odnosiło się do sytuacji ładowania jak na stacji benzynowej, gdzie klient chce zapłacić tylko za to, co trafiło do baku. Z kolei pracownik posiadający elektryczny samochód służbowy chciałby rozliczać się z pracodawcą za całą eksploatację infrastruktury ładowania, tj. również za moc rezerwową stacji ładowania i wszelkie inne koszty. Nie jest to jednak objęte rozporządzeniem w sprawie punktów ładowania. Dzięki rozporządzeniu AFIR UE zapewnia zatem jasność w tym zakresie.
(*) Jeśli jednak firma oferuje punkt ładowania na swoim parkingu, który może być używany przez gości lub nieznajomych do selektywnego ładowania za opłatą, zastosowanie ma rozporządzenie AFIR.

Stacje Wallbox, które są zgodne z prawem kalibracyjnym, są zatem niezbędne tylko w zakresie rozporządzenia AFIR!

Rozliczanie procesów ładowania kilku osób w jednym EVSE

CFos Charging Manager oferuje dziennik transakcji do rozliczania procesów ładowania różnych użytkowników na stacji ładowania, w którym identyfikatory użytkowników i identyfikatory RFID lub kody PIN użytkowników, w tym naliczone kWh, są zapisywane w postaci pliku CSV. Może on zostać automatycznie przeanalizowany i załadowany na przykład do programu Excel. W wielu sytuacjach powinno to wystarczyć do stworzenia przydatnych faktur. W razie potrzeby można dostarczyć konkretne dowody procesów ładowania wraz ze zdjęciami liczników, np. jeśli prąd ładowania ma być rozliczany z najemcami parkingu raz w roku w kompleksie mieszkaniowym. Jeśli poszczególne procesy ładowania mają być rejestrowane w sposób "odporny na fałszerstwa", cFos Charging Manager może sam podpisywać procesy ładowania lub tworzyć pliki za pomocą licznika podpisującego, które można później sprawdzić za pomocą oprogramowania weryfikującego, patrz wyjaśnienie poniżej. Opcjonalnie, wszystkie procesy ładowania mogą być przekazywane do backendu rozliczeniowego OCPP. Podpisane odczyty liczników "zgodnych z kalibracją" stacji ładowania są następnie odpowiednio przekazywane. Te podpisane odczyty liczników zastępują następnie obsługę zdjęć liczników.

Przesyłanie podpisanych odczytów liczników do backendu rozliczeniowego

CFos Charging Manager może wykorzystywać licznik podpisów Lovato DMED341MID7E i EMH iML e-moc do rejestrowania procesów ładowania zgodnie z przepisami dotyczącymi kalibracji i przesyłania ich do zaplecza rozliczeniowego. Może to następnie generować faktury zgodne z kalibracją, które można zweryfikować za pomocą programu S.A.F.E.. Aby to zrobić, należy zainstalować licznik (dostępny u nas) w małej obudowie dystrybutora w pobliżu skrzynki ściennej i w razie potrzeby uszczelnić obudowę i okablowanie Modbus. W programie cFos Charging Manager podłącz licznik podpisujący do stacji ładowania, której procesy ładowania chcesz podpisać. Ponadto ustaw opcję "Zapisz zewnętrznie podpisane odczyty licznika" dla stacji ładowania. Następnie cFos Charging Manager postępuje w następujący sposób: Ładowanie jest nieaktywne do momentu podłączenia samochodu i autoryzacji ładowania, np. za pomocą RFID. Przed aktywacją ładowania Charging Manager generuje podpisany odczyt licznika. Transakcja trwa do momentu odłączenia samochodu. Po odłączeniu i dezaktywacji stacji Wallbox, menedżer ładowania cFos generuje kolejny podpisany odczyt licznika. Oba odczyty liczników są następnie przekazywane do backendu OCPP jako strumień danych zgodny z prawem kalibracyjnym, a także są przechowywane w samym menedżerze ładowania w formie, która może zostać zweryfikowana przez S.A.F.E., dzięki czemu można je pobrać w sekcji "Użytkownicy" → "Procesy ładowania" i przedstawić je na przykład pracodawcy lub urzędowi skarbowemu.

Ta konstelacja umożliwia korzystanie ze stacji Wallbox, które nie są zgodne z prawem dotyczącym kalibracji, w szczególności ze stacji Wallbox cFos Power Brain. Kontrola stacji ładowania pod kątem zgodności z prawem dotyczy w rzeczywistości tylko publicznych punktów ładowania. Sprawdzane jest między innymi, czy tylko kWh naładowane do samochodu są rejestrowane z danymi rozliczeniowymi zgodnymi z prawem kalibracyjnym. Jednak w wielu zastosowaniach, np. podczas ładowania samochodu służbowego w domu, koszty operacyjne stacji ładowania są również rozliczane i zwracane. Pracodawca potrzebuje jedynie wiarygodnych danych dla urzędu skarbowego, takich jak zdjęcia liczników lub podpisane odczyty liczników, które mogą być następnie analizowane automatycznie.

Zapisywanie i sprawdzanie odczytów liczników zgodnie z przepisami dotyczącymi kalibracji

Funkcja ta umożliwia wystawianie rachunków za pomocą cFos Charging Manager zgodnie z przepisami dotyczącymi kalibracji - bez konieczności korzystania z dodatkowego zewnętrznego backendu OCPP.

Niektóre stacje ładowania typu "custody transfer compliant" mogą zapisać podpisany odczyt licznika przed i po ładowaniu i przesłać go przez OCPP. Jeśli cFos Charging Manager rozpozna taką migawkę licznika w danych OCPP, zapisze ją oprócz normalnego dziennika transakcji. Jest on podpisywany przez stację Wallbox kluczem prywatnym. Aby sprawdzić, czy migawka licznika jest ważna, potrzebny jest klucz publiczny odpowiedniego licznika. Menedżer ładowania cFos może użyć klucza publicznego do weryfikacji podpisu odczytów licznika. Alternatywnie można również użyć bezpłatnego oprogramowania S.A.F.E. do weryfikacji. Upewnij się jednak, że odczytujesz i zapisujesz klucz publiczny w zaufanym środowisku. Wynika to z faktu, że jeśli zawsze odczytujesz go z bieżącymi odczytami licznika, atakujący (fałszerz) może dostarczyć swój klucz publiczny ze sfałszowanymi odczytami licznika, a oprogramowanie weryfikujące nie będzie już w stanie rozpoznać fałszerstwa.

Można uniknąć tego problemu z cFos Charging Manager, przechowując klucz publiczny dla licznika w ustawieniach wallboxa Charging Managera. Menedżer ładowania cFos może również wyodrębnić go automatycznie z danych OCPP, jeśli są one dostępne. Aby jednak zachować bezpieczeństwo, należy uzyskać klucz publiczny od zaufanej organizacji lub porównać go z kluczem przechowywanym w Charging Manager. Federalna Agencja ds. Sieci zapewnia klucz publiczny dla niektórych liczników, dla niektórych liczników jest on wydrukowany na liczniku lub należy skontaktować się z producentem stacji ładowania lub licznika.
Gdy tylko klucz publiczny zostanie zapisany w ustawieniach stacji ładowania Charging Manager, Charging Manager zapisuje migawki liczników tylko z tym zapisanym kluczem (któremu ufasz). Następnie można pobrać odpowiedni plik XML pasujący do wpisu dziennika transakcji i sprawdzić go w oprogramowaniu weryfikującym. Ponadto cFos Charging Manager pokazuje, czy podpis migawki licznika mógł zostać zweryfikowany za pomocą klucza publicznego: zielony symbol kłódki, jeśli został zweryfikowany, żółty, jeśli podpis nie mógł zostać zweryfikowany, brak symbolu, jeśli podpisane dane nie są dostępne.
W dzienniku transakcji można pobrać migawki liczników dla wszystkich dzienników transakcji, dla określonej stacji Wallbox lub dla pojedynczej transakcji. W kontekście biznesowym można przechowywać te dane (ewentualnie wraz z zewnętrznym oprogramowaniem weryfikującym) przez sześć lat, spełniając w ten sposób wymogi prawne.
Jeśli nie masz licznika podpisującego, a wszystkie strony ufają cFos Charging Manager, możesz również aktywować opcję "Podpisz i zapisz odczyty licznika wewnętrznego" w ustawieniach stacji ładowania. Menedżer ładowania cFos samodzielnie podpisuje odczyty licznika przed i po transakcji - tak jak zrobiłaby to stacja ładowania "zgodna z prawem kalibracji". Menedżer ładowania generuje parę kluczy, jeśli jeszcze nie istnieje, a następnie wyświetla klucz publiczny, dzięki czemu można go użyć w zewnętrznym oprogramowaniu weryfikującym.