Τεκμηρίωση

Τιμολόγηση και χρήση βαθμονομημένων μετρητών

Η MessEV και η MessEG ορίζουν ότι για τους σκοπούς της επίσημης χρέωσης πρέπει να χρησιμοποιούνται βαθμονομημένοι μετρητές. Στην ΕΕ, οι πιστοποιημένοι μετρητές MID θεωρούνται βαθμονομημένοι. Η πιστοποίηση MID αναγνωρίζεται από το "M" που περικλείεται σε ορθογώνιο με τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής. Ο αριθμός της αρχής πιστοποίησης βρίσκεται στα δεξιά του ορθογωνίου.

Τα Wallboxes cFos Power Brain παρέχονται στάνταρ με μετρητές πιστοποιημένους κατά MID, δηλαδή βαθμονομημένους, και διατίθενται προαιρετικά με παράθυρο προβολής. Αυτό διασφαλίζει επίσης ότι ο μετρητής είναι εύκολα αναγνώσιμος, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία για τη βαθμονόμηση. Μια φωτογραφία του μετρητή είναι γενικά επαρκής ως απόδειξη της ένδειξης του μετρητή. Αυτή η μορφή ανάγνωσης του μετρητή και χρέωσης είναι κατάλληλη σε όλα τα πλαίσια στα οποία δεν εφαρμόζεται το διάταγμα περί στήλης χρέωσης. Από τις 13 Απριλίου 2024, το Διάταγμα για τα σημεία φόρτισης θα αντικατασταθεί από έναν κανονισμό σε επίπεδο ΕΕ, τον AFIR (Κανονισμός για την υποδομή εναλλακτικών καυσίμων). Ως εκ τούτου, αναφερόμαστε στα εξής μόνο στον AFIR.

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η AFIR (ήταν η διάταξη για τους σταθμούς φόρτισης) και πότε όχι

Το AFIR εφαρμόζεται σε δημόσια σημεία φόρτισης για επιτόπια (ad-hoc) φόρτιση. Ως σημειακή φόρτιση νοείται η φόρτιση όπως σε πρατήριο καυσίμων, χωρίς προηγούμενη εγγραφή στον πάροχο. Τα δημόσια σημεία φόρτισης είναι εκείνα που λειτουργούν σε δημόσια ή ιδιωτική γη και στα οποία έχει πρόσβαση ο καθένας χωρίς προηγούμενη εγγραφή, όπως τα σημεία φόρτισης σε σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόμων ή σε χώρους στάθμευσης σούπερ μάρκετ. Εάν τα σημεία φόρτισης βρίσκονται σε χώρο στον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα, το AFIR δεν ισχύει. Τέτοιες περιοχές περιλαμβάνουν

  • Εταιρικοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων στους οποίους έχουν πρόσβαση μόνο οι εργαζόμενοι (*)
  • Γκαράζ πολυκατοικιών
  • Χώροι στάθμευσης σε ιδιωτική ιδιοκτησία που ανήκει σε εργαζόμενους για τη στάθμευση εταιρικών αυτοκινήτων
  • Χώροι στάθμευσης συλλόγων και σωματείων που μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από τα μέλη τους
  • Δημόσιοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από τα μέλη του Car-Sharing (ειδικός κανονισμός)
Ειδικότερα, η AFIR δεν εφαρμόζεται όταν φορτίζονται τα εταιρικά αυτοκίνητα στην οικία του εργαζομένου! Στο παρελθόν, ο κανονισμός για τα σημεία φόρτισης έχει μάλλον εφαρμοστεί με υπερβάλλοντα ζήλο στα εταιρικά αυτοκίνητα και στους εταιρικούς χώρους στάθμευσης. Ο έλεγχος των λεγόμενων "wallboxes που συμμορφώνονται με το νόμο περί βαθμονόμησης" αναφερόταν στην κατάσταση της φόρτισης όπως σε ένα πρατήριο καυσίμων, όπου ο πελάτης θέλει να πληρώσει μόνο για ό,τι έχει μπει στο ρεζερβουάρ. Αντίθετα, ο εργαζόμενος με ηλεκτρικό εταιρικό αυτοκίνητο θα ήθελε να διευθετήσει με τον εργοδότη ολόκληρη τη λειτουργία της υποδομής φόρτισης, δηλαδή και την εφεδρική ισχύ του σταθμού φόρτισης και τυχόν άλλα έξοδα. Ωστόσο, αυτό δεν καλύπτεται από τον κανονισμό για τα σημεία φόρτισης. Με το AFIR, η ΕΕ δημιουργεί επομένως σαφήνεια σε αυτό το σημείο.
(*) Ωστόσο, εάν μια εταιρεία προσφέρει ένα σημείο φόρτισης στο χώρο στάθμευσής της, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν επισκέπτες ή ξένοι για επιλεκτική φόρτιση έναντι αμοιβής, εφαρμόζεται ο AFIR.

Επομένως, τα Wallboxes που συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί βαθμονόμησης είναι απαραίτητα μόνο εντός του πεδίου εφαρμογής του AFIR!

Χρέωση διαδικασιών φόρτισης πολλών ατόμων σε ένα EVSE

Ο Διαχειριστής φόρτισης cFos προσφέρει ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών για την τιμολόγηση των διαδικασιών φόρτισης διαφορετικών χρηστών σε ένα wallbox, στο οποίο αποθηκεύονται τα αναγνωριστικά χρήστη και οι κωδικοί RFID ή οι κωδικοί PIN των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των χρεωμένων kWh, με τη μορφή αρχείου CSV. Αυτό μπορεί να αναλυθεί αυτόματα και να φορτωθεί, για παράδειγμα, στο Excel. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό θα πρέπει να αρκεί για τη δημιουργία χρήσιμων τιμολογίων. Ειδική απόδειξη των διαδικασιών φόρτισης μπορεί να παρέχεται με φωτογραφίες μετρητών, εάν είναι απαραίτητο, π.χ. εάν το ρεύμα φόρτισης πρέπει να χρεώνεται στους ενοικιαστές του χώρου στάθμευσης μια φορά το χρόνο σε ένα συγκρότημα κατοικιών. Εάν οι επιμέρους διαδικασίες χρέωσης πρέπει να καταγράφονται "ανθεκτικά στην πλαστογράφηση", ο Διαχειριστής χρέωσης cFos μπορεί είτε να υπογράψει ο ίδιος τις διαδικασίες χρέωσης είτε να δημιουργήσει αρχεία με τη βοήθεια ενός μετρητή υπογραφής, τα οποία μπορούν αργότερα να ελεγχθούν με τη χρήση λογισμικού επαλήθευσης, βλ. εξήγηση παρακάτω. Προαιρετικά, όλες οι διαδικασίες χρέωσης μπορούν να προωθηθούν σε ένα backend χρέωσης OCPP. Οι υπογεγραμμένες μετρήσεις των μετρητών των "συμβατών με τη βαθμονόμηση" wallboxes προωθούνται στη συνέχεια επίσης αναλόγως. Αυτές οι υπογεγραμμένες ενδείξεις μετρητών αντικαθιστούν τον χειρισμό των φωτογραφιών μετρητών.

Διαβίβαση υπογεγραμμένων ενδείξεων μετρητών σε ένα backend χρέωσης

Ο Διαχειριστής χρέωσης cFos μπορεί να χρησιμοποιήσει τον μετρητή υπογραφής Lovato DMED341MID7E για την καταγραφή των διαδικασιών χρέωσης που συμμορφώνονται με τη νομοθεσία βαθμονόμησης και τη διαβίβασή τους σε ένα backend χρέωσης. Αυτό μπορεί στη συνέχεια να παράγει τιμολόγια που συμμορφώνονται με τη βαθμονόμηση και τα οποία μπορούν να επαληθευτούν με τη χρήση του προγράμματος S.A.F.E.. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να εγκαταστήσετε τον μετρητή Lovato (διαθέσιμο από εμάς) σε ένα μικρό κουτί διανομής κοντά στο κουτί τοίχου και να σφραγίσετε το κουτί και την καλωδίωση Modbus, εάν είναι απαραίτητο. Στο cFos Charging Manager, συνδέστε τον μετρητή Lovato στο wallbox του οποίου τις διαδικασίες φόρτισης θέλετε να υπογράψετε. Ρυθμίστε επίσης την επιλογή "Save externally signed meter readings" (Αποθήκευση εξωτερικά υπογεγραμμένων μετρήσεων) για το wallbox. Στη συνέχεια, το cFos Charging Manager ενεργεί ως εξής: Η φόρτιση απενεργοποιείται μέχρι να συνδεθεί ένα αυτοκίνητο και να εγκριθεί η φόρτιση, π.χ. με τη χρήση RFID. Πριν από την ενεργοποίηση της φόρτισης, ο Διαχειριστής φόρτισης παράγει μια υπογεγραμμένη ένδειξη μετρητή. Η συναλλαγή συνεχίζεται μέχρι να αποσυνδεθεί το αυτοκίνητο. Μετά την αποσύνδεση και την απενεργοποίηση του wallbox, ο Διαχειριστής φόρτισης cFos παράγει άλλη μια υπογεγραμμένη ένδειξη μετρητή. Και οι δύο ενδείξεις μετρητή προωθούνται στη συνέχεια σε ένα backend OCPP ως ροή δεδομένων που συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί βαθμονόμησης και αποθηκεύονται επίσης στον ίδιο τον Διαχειριστή χρέωσης σε μορφή που μπορεί να επαληθευτεί από τη S.A.F.E., ώστε να μπορείτε να τις κατεβάσετε από την ενότητα "Χρήστες" → "Διαδικασίες χρέωσης" και να τις παρουσιάσετε στον εργοδότη σας ή στην εφορία, για παράδειγμα.

Αυτός ο αστερισμός επιτρέπει τη χρήση wallboxes που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία βαθμονόμησης, ιδίως το cFos Power Brain Wallbox. Ο νόμιμος για το εμπόριο έλεγχος των wallboxes αφορά στην πραγματικότητα μόνο τα δημόσια σημεία φόρτισης. Μεταξύ άλλων, ελέγχεται ότι μόνο οι kWh που φορτίζονται στο αυτοκίνητο καταγράφονται με τα δεδομένα χρέωσης που συμμορφώνονται με το νόμο περί διακρίβωσης. Ωστόσο, σε πολλές εφαρμογές, π.χ. κατά τη φόρτιση ενός εταιρικού αυτοκινήτου στο σπίτι, τιμολογούνται και επιστρέφονται επίσης τα λειτουργικά έξοδα του wallbox. Ο εργοδότης χρειάζεται μόνο αληθοφανή δεδομένα για την εφορία, όπως φωτογραφίες μετρητών ή υπογεγραμμένες ενδείξεις μετρητών, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να αναλυθούν αυτόματα.

Αποθήκευση και έλεγχος των μετρήσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς βαθμονόμησης

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να τιμολογείτε με το cFos Charging Manager σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη βαθμονόμηση - χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ένα πρόσθετο εξωτερικό backend OCPP.

Ορισμένα wallboxes "συμβατά με τη μεταφορά θεματοφυλακής" μπορούν να αποθηκεύσουν μια υπογεγραμμένη ένδειξη μετρητή πριν και μετά τη φόρτιση και να τη μεταδώσουν μέσω OCPP. Εάν ο διαχειριστής χρέωσης cFos αναγνωρίσει ένα τέτοιο στιγμιότυπο μετρητή στα δεδομένα OCPP, το αποθηκεύει επιπλέον του κανονικού αρχείου καταγραφής συναλλαγών. Υπογράφεται από το wallbox με ιδιωτικό κλειδί. Για να ελέγξετε αν ένα στιγμιότυπο μετρητή είναι έγκυρο, χρειάζεστε το δημόσιο κλειδί του αντίστοιχου μετρητή. Το cFos Charging Manager μπορεί να χρησιμοποιήσει το δημόσιο κλειδί για να επαληθεύσει την υπογραφή των στιγμιότυπων μετρητών. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το δωρεάν λογισμικό S.A.F.E. για την επαλήθευση. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι διαβάζετε και αποθηκεύετε το δημόσιο κλειδί σε αξιόπιστο περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει διότι αν το διαβάζετε πάντα με τις τρέχουσες ενδείξεις των μετρητών, ένας επιτιθέμενος (πλαστογράφος) μπορεί να παραδώσει το δημόσιο κλειδί του με τις πλαστές ενδείξεις των μετρητών του και το λογισμικό επαλήθευσης δεν μπορεί πλέον να αναγνωρίσει την πλαστογράφηση.

Μπορείτε να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα με τον Διαχειριστή χρέωσης cFos αποθηκεύοντας το δημόσιο κλειδί για τον μετρητή στις ρυθμίσεις wallbox του Διαχειριστή χρέωσης. Ο Διαχειριστής χρέωσης cFos μπορεί επίσης να το εξάγει αυτόματα από τα δεδομένα OCPP, εάν είναι διαθέσιμα. Ωστόσο, για να είστε σίγουροι, πρέπει να λάβετε το δημόσιο κλειδί από έναν αξιόπιστο οργανισμό ή να το συγκρίνετε με το κλειδί που είναι αποθηκευμένο στο Charging Manager. Ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Δικτύων παρέχει το δημόσιο κλειδί για ορισμένους μετρητές, για ορισμένους μετρητές είναι τυπωμένο στον μετρητή ή πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του wallbox ή του μετρητή.
Από τη στιγμή που ένα δημόσιο κλειδί αποθηκεύεται στις ρυθμίσεις του Wallbox του Charging Manager, το Charging Manager αποθηκεύει στιγμιότυπα μετρητών μόνο με αυτό το αποθηκευμένο κλειδί (το οποίο εμπιστεύεστε). Στη συνέχεια, μπορείτε να κατεβάσετε το κατάλληλο αρχείο XML που ταιριάζει με την καταχώρηση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών και να το ελέγξετε σε ένα λογισμικό επαλήθευσης. Επιπλέον, το cFos Charging Manager δείχνει εάν η υπογραφή του στιγμιότυπου μετρητή μπορούσε να επικυρωθεί με το δημόσιο κλειδί: πράσινο σύμβολο κλειδαριάς εάν επικυρώθηκε, κίτρινο εάν η υπογραφή δεν μπορούσε να επικυρωθεί, κανένα σύμβολο εάν δεν υπάρχουν υπογεγραμμένα δεδομένα.
Στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών, μπορείτε να κατεβάσετε τα στιγμιότυπα μετρητών για όλα τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, για ένα συγκεκριμένο wallbox ή για μια μεμονωμένη συναλλαγή. Σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο, μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτά τα δεδομένα (ενδεχομένως μαζί με εξωτερικό λογισμικό επαλήθευσης) για έξι χρόνια και να εκπληρώσετε έτσι τις νομικές απαιτήσεις.
Εάν δεν διαθέτετε μετρητή υπογραφής και όλα τα μέρη εμπιστεύονται το cFos Charging Manager, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την επιλογή "Υπογραφή και αποθήκευση εσωτερικών ενδείξεων μετρητή" στις ρυθμίσεις του wallbox. Στη συνέχεια, το cFos Charging Manager υπογράφει το ίδιο τις ενδείξεις των μετρητών πριν και μετά από μια συναλλαγή - όπως ακριβώς θα έκανε ένα wallbox που πληροί τη "νομοθεσία περί βαθμονόμησης". Το Charging Manager δημιουργεί ένα ζεύγος κλειδιών, εάν δεν υπάρχει ήδη, και στη συνέχεια εμφανίζει το δημόσιο κλειδί, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για εξωτερικό λογισμικό επαλήθευσης.