Dokumentace

Účtování a používání kalibrovaných měřidel

MessEV a MessEG stanoví, že pro účely oficiálního vyúčtování se musí používat kalibrovaná měřidla. V EU jsou měřidla certifikovaná MID považována za kalibrovaná. Certifikaci MID lze rozpoznat podle písmene "M" uzavřeného v obdélníku s posledními dvěma číslicemi roku výroby. Číslo certifikačního orgánu se nachází vpravo od obdélníku.

Wallboxy cFos Power Brain jsou standardně dodávány s měřiči certifikovanými MID, tj. kalibrovanými, a volitelně jsou k dispozici s průzorem. To také zajišťuje snadné odečítání měřidla, jak to vyžaduje zákon o kalibraci. Jako doklad o odečtu měřidla zpravidla postačí fotografie měřidla. Tato forma odečtu měřidel a fakturace je vhodná ve všech případech, kdy se neuplatňuje vyhláška o poplatkových sloupcích. Od 13. dubna 2024 bude vyhláška o dobíjecích sloupcích nahrazena celoevropským nařízením AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation). V následujícím textu se proto odvoláváme pouze na nařízení AFIR.

V jakých situacích se AFIR (byla to vyhláška o dobíjecích stanicích) použije a kdy ne?

AFIR se vztahuje na veřejná dobíjecí místa pro bodové (ad-hoc) dobíjení. Bodovým nabíjením se rozumí nabíjení jako na čerpací stanici, bez předchozí registrace u poskytovatele. Veřejná dobíjecí místa jsou taková, která jsou provozována na veřejném nebo soukromém pozemku a ke kterým má přístup kdokoli bez předchozí registrace, například dobíjecí místa na dálničních čerpacích stanicích nebo na parkovištích supermarketů. Pokud jsou dobíjecí místa umístěna na pozemku, ke kterému mají přístup pouze oprávněné osoby, nařízení AFIR se na ně nevztahuje. Mezi takové oblasti patří např.

  • Firemní parkoviště, na která mají přístup pouze zaměstnanci (*)
  • Garáže bytových domů
  • Parkoviště na soukromém pozemku patřícím zaměstnancům pro parkování služebních vozidel
  • Parkoviště klubů a sdružení, která mohou využívat pouze členové
  • Veřejná parkoviště, která mohou využívat pouze členové Car-Sharingu (zvláštní předpis)
AFIR se neuplatňuje zejména při nabíjení služebních vozidel v domácnosti zaměstnance! V minulosti byla vyhláška o dobíjecích místech pravděpodobně příliš horlivě uplatňována na služební automobily a firemní parkoviště. Testování tzv. wallboxů, které jsou v souladu se zákonem o kalibraci, odkazovalo na situaci nabíjení jako u čerpací stanice, kde chce zákazník zaplatit jen to, co nateklo do nádrže. Naproti tomu zaměstnanec s firemním elektromobilem by chtěl se zaměstnavatelem vypořádat celý provoz nabíjecí infrastruktury, tedy i pohotovostní výkon nabíjecí stanice a případné další náklady. Na to se však nařízení o dobíjecích místech nevztahuje. Nařízením AFIR proto EU v této oblasti vnáší jasno.
(*) Pokud však podnik nabízí na svém parkovišti nabíjecí místo, které mohou hosté nebo cizí osoby za poplatek využívat k selektivnímu nabíjení, nařízení AFIR se použije.

Wallboxy, které jsou v souladu se zákonem o kalibraci, jsou tedy nutné pouze v rámci působnosti nařízení AFIR!

Vyúčtování procesů nabíjení více osob u jedné EVSE

Správce nabíjení cFos nabízí transakční protokol pro účtování procesů nabíjení různých uživatelů na wallboxu, do kterého se ukládají ID uživatelů a jejich kódy RFID nebo PIN, včetně nabitých kWh, ve formě souboru CSV. Ten lze automaticky analyzovat a načíst například do aplikace Excel. V mnoha situacích by to mělo stačit k vytvoření užitečných faktur. Konkrétní důkazy o procesech nabíjení lze v případě potřeby opatřit fotografiemi měřičů, např. pokud se má v obytném komplexu jednou ročně vyúčtovat nabíjecí proud nájemcům parkoviště. Mají-li být jednotlivé procesy nabíjení zaznamenány "proti padělání", může cFos Charging Manager procesy nabíjení buď sám podepsat, nebo vytvořit soubory pomocí podepisovacího měřidla, které lze později zkontrolovat pomocí ověřovacího softwaru, viz vysvětlení níže. Volitelně lze všechny procesy účtování předat do backendu OCPP pro účtování. Podepsané odečty měřičů "kalibračně kompatibilních" wallboxů jsou pak rovněž odpovídajícím způsobem předávány. Tyto podepsané odečty měřidel pak nahrazují zpracování fotografií měřidel.

Přenos podepsaných odečtů měřičů do fakturačního backendu

Systém cFos Charging Manager může pomocí podpisového měřiče Lovato DMED341MID7E zaznamenávat procesy účtování, které jsou v souladu se zákonem o kalibraci, a přenášet je do fakturačního backendu. To pak může generovat faktury odpovídající kalibraci, které lze ověřit pomocí programu S.A.F.E. Za tímto účelem je nutné instalovat měřič Lovato (k dostání u nás) do malého rozváděče v blízkosti wallboxu a v případě potřeby zaplombovat kryt a kabeláž Modbus. V programu cFos Charging Manager připojte měřič Lovato k wallboxu, jehož nabíjecí procesy chcete podepsat. U wallboxu také nastavte možnost "Ukládat externě podepsané odečty měřidla". Správce nabíjení cFos pak postupuje následujícím způsobem: Nabíjení je deaktivováno, dokud není vozidlo připojeno a dokud není nabíjení autorizováno, např. pomocí RFID. Před aktivací nabíjení vygeneruje Charging Manager podepsaný odečet měřiče. Transakce pokračuje, dokud není vůz odpojen od sítě. Po odpojení a deaktivaci wallboxu vygeneruje cFos Charging Manager další podepsaný údaj měřiče. Oba odečty měřičů jsou poté předány do backendu OCPP jako datový tok, který je v souladu s kalibračními předpisy, a jsou také uloženy v samotném Charging Manageru ve formě, kterou lze ověřit pomocí S.A.F.E., takže si je můžete stáhnout v části "Uživatelé" → "Procesy nabíjení" a předložit je například svému zaměstnavateli nebo finančnímu úřadu.

Tato konstelace umožňuje používat wallboxy, které nejsou v souladu se zákonem o kalibraci, zejména wallbox cFos Power Brain. Kontrola wallboxů podle zákona se ve skutečnosti týká pouze veřejných dobíjecích míst. Mimo jiné se kontroluje, zda jsou u fakturačních údajů odpovídajících kalibračnímu zákonu zaznamenány pouze kWh nabité do vozu. V mnoha aplikacích, např. při nabíjení firemního vozu doma, se však účtují a proplácejí také provozní náklady wallboxu. Zaměstnavatel potřebuje pro finanční úřad pouze hodnověrné údaje, např. fotografie měřidel nebo podepsané odečty měřidel, které lze následně automaticky analyzovat.

Ukládání a kontrola údajů měřidel v souladu s předpisy o kalibraci

Tato funkce umožňuje účtovat pomocí správce poplatků cFos v souladu se zákonem o kalibraci - bez nutnosti používat další externí backend OCPP.

Některé nástěnné skříňky "custody transfer compliant" mohou ukládat podepsaný odečet elektroměru před a po nabíjení a přenášet jej prostřednictvím OCPP. Pokud správce nabíjení cFos takový snímek měřidla v datech OCPP rozpozná, uloží jej navíc k běžnému protokolu transakcí. Wallbox jej podepíše soukromým klíčem. Chcete-li zkontrolovat, zda je snímek měřidla platný, potřebujete veřejný klíč příslušného měřidla. Správce poplatků cFos může veřejný klíč použít k ověření podpisu snímků měřidla. Alternativně můžete k ověření použít také bezplatný software S.A.F.E.. Dbejte však na to, abyste veřejný klíč odečetli a uložili v důvěryhodném prostředí. Pokud jej totiž odečítáte vždy s aktuálními odečty počítadel, může útočník (padělatel) dodat svůj veřejný klíč se svými zfalšovanými odečty počítadel a ověřovací software již padělek nerozpozná.

Tomuto problému se můžete vyhnout v aplikaci cFos Charging Manager tím, že veřejný klíč pro měřidlo uložíte do nastavení wallboxu aplikace Charging Manager. Správce poplatků cFos Charging Manager jej může také automaticky získat z dat OCPP, pokud jsou k dispozici. Pro jistotu je však nutné získat veřejný klíč od důvěryhodné organizace nebo jej porovnat s klíčem uloženým v aplikaci Charging Manager. U některých měřičů poskytuje veřejný klíč Spolková síťová agentura, u některých měřičů je vytištěn na měřiči nebo se musíte obrátit na výrobce wallboxu nebo měřiče.
Jakmile je veřejný klíč uložen v nastavení wallboxu v aplikaci Charging Manager, ukládá aplikace Charging Manager snímky měřičů pouze s tímto uloženým klíčem (kterému důvěřujete). Poté si můžete stáhnout příslušný soubor XML odpovídající záznamu v protokolu transakcí a nechat jej zkontrolovat v ověřovacím softwaru. Kromě toho se v aplikaci cFos Charging Manager zobrazuje, zda bylo možné ověřit podpis snímku měřidla pomocí veřejného klíče: zelený symbol zámku, pokud byl ověřen, žlutý, pokud podpis nebylo možné ověřit, žádný symbol, pokud nejsou k dispozici žádná podepsaná data.
V protokolu transakcí lze stáhnout snímky počítadel pro všechny protokoly transakcí, pro konkrétní wallbox nebo pro jednu transakci. V obchodním kontextu můžete tato data uchovávat (případně spolu s externím ověřovacím softwarem) po dobu šesti let a splnit tak zákonné požadavky.
Pokud nemáte podepisovací měřidlo a všechny strany důvěřují správci účtování cFos, můžete v nastavení wallboxu aktivovat také funkci "Podepisovat a ukládat interní odečty měřidel". Správce cFos Charging Manager pak sám podepíše odečty měřidel před transakcí a po ní - stejně jako by to udělal wallbox "vyhovující kalibračnímu zákonu". Charging Manager vygeneruje pár klíčů, pokud ještě neexistuje, a poté zobrazí veřejný klíč, abyste jej mohli použít pro externí ověřovací software.