Dokumentace

Apartmánový dům s 13 stranami a podzemním parkovištěm

Obrázek Připojení a nabíjecí infrastruktura
Apartmánový dům s 13 stranami (obytný prostor) a 13 parkovacími místy v podzemním parkovišti. Příprava teplé vody prostřednictvím ústředního vytápění, proto kapacita domovní přípojky 55 kW. solární systém 70kWp (fotovoltaika) s přívodem do přípojnice.

13 EVSE po 22 kW připojených k přípojnici. To znamená, že je k dispozici 55kW příkonu domovní přípojky plus až 52kW fotovoltaického příkonu po odečtení domovní spotřeby všech bytů / obecné elektřiny. Podzemní garáž tedy může odebírat maximálně 55kW plus 52kW, tj. přívodní kabel pro rozváděč je dimenzován na dobrých 125kW. Měření zátěže dodavatelem energie v domě ukázalo, že dům odebírá převážně výkon 1,5 kW až 5 kW. Pouze v době špičky (cca 16-19 hodin) může vzniknout odběr o výkonu cca 20 kW. Proto nebylo nutné zvyšovat hodnotu připojení domu a s tím spojené náklady.

Rozváděč obsahuje jistič a proudový chránič typu A pro každou EVSE. Jednotky EVSE mají integrovanou ochranu proti poruše stejnosměrného proudu, a proto nejsou dražší proudové chrániče nutné. Jednotky EVSE jsou zapojeny do hvězdy.

Centrální obousměrný referenční elektroměr v místě připojení domu měří zatížení domovní přípojky. Jedná se o transformátorový elektroměr ABB B24 (Modbus) s transformátorovými cívkami v rozváděči NH. Alternativně lze použít měřič Eastron SDM630 MCT. Správce nabíjení cFos tak vidí spotřebu všech bytů i příkon solárního systému a může v době špičky regulovat nabíjecí výkon směrem dolů.

Pro každou EVSE je k dispozici kalibrovaný elektroměr ABB B23 (Modbus) pro účely fakturace a určení využití fáze nabíjení elektromobilů. Alternativně lze použít měřiče Eastron SDM72DM-V2, Orno WE 516/517 nebo YTL DTS353F-2. Tyto elektroměry se instalují do EVSE, ale mohly by být instalovány i v rozváděči.

Každoročně se odečty měřičů provádějí ve webovém rozhraní systému cFos Charging Manager a pro nájemce parkovišť se vytváří výkaz poplatků za služby. Uživatelé mohou kdykoli odečíst stav displeje měřiče na místě. V aplikaci cFos Charging Manager si správce může stáhnout soubor protokolu všech transakcí ve formátu CSV, který lze dále zpracovat například pomocí aplikace Excel. Volitelně je k dispozici také protokol transakcí pro jednotlivé uživatele. Pro každý proces nabíjení se zaznamenává čas zahájení a ukončení, nabitá kWh, celková spotřeba a RFID uživatele.

Správa zátěže probíhá prostřednictvím správce nabíjení cFos na Raspberry PI. Všechny EVSE jsou 22kW EVSE cFos připojené dvouvodičově (Modbus RTU). Alternativně nebo ve smíšené konfiguraci lze použít také ABL eMH1, Heidelberg Energy Control nebo EVSE s řídicí jednotkou EVRacing WB DIN Modbus (např. Stark ve Stromu). Možná je i smíšená konfigurace těchto zařízení.

Malina PI je připojena k internetu prostřednictvím routeru v domě. Alternativně může být připojen také k routeru LTE. Na Raspberry jsou 2 modbusové adaptéry, pomocí kterých lze realizovat 2 samostatné modbusy. Vzhledem k délce kabelů cca 60 m se doporučují kroucená vedení (např. páry vodičů Cat5 nebo Cat7) a zakončovací odpory na koncích sběrnice. Pro ochranu Raspberry se adaptéry RS-485 provozují s izolátory USB. Všechny měřiče (1x ABB B24 + 13x ABB B23) jsou umístěny na sběrnici 1, všechny wallboxy cFos Power Brain jsou umístěny na sběrnici 2.

Souběžně se dvěma připojeními Modbus RTU můžete také položit LAN ke všem parkovacím místům a pak použít EVSE, které jsou ovládány pomocí OCPP nebo Modbus TCP, například ABB Terra AC 22, ABL eMH2, Innogy eBox Professional, Keba KeContact P30 c- nebo x-series, Webasto Live, Mennekes Amtron, Wallbe Eco. Díky dodatečnému pokrytí WLAN pomocí přístupových bodů WLAN lze k zařízením cFos Power Brain Wallbox připojit také v režimu Modbus TCP, stejně jako k dalším zařízením EVSE s WLAN, jako je například nabíječka go-e. Zde byl v garáži instalován rezervní přístupový bod WLAN, aby se zjednodušila aktualizace softwaru zařízení cFos Power Brain Wallbox.

Pro autorizaci nabíjení je u vchodu do podzemního parkoviště nainstalován druhý počítač Raspberry PI s USB čtečkou RFID pro karty Mifare 13,56 MHz. To umožňuje provozovat zařízení EVSE, která nejsou vybavena čtečkou RFID. 13.56 Mhz je praktické, protože mnoho "šekových karet", které stejně máte u sebe, tento standard podporuje (kromě EC a kreditních karet). Můžete však také použít čtečku RFID s frekvencí 125 kHz (ta se často používá ve spojení s poplašnými systémy). Správce nabíjení cFos bere v úvahu RFID vysílané zařízením EVSE, takže centrální čtečka není nezbytně nutná.

V případě výpadku řízení zátěže se na všech zařízeních cFos Power Brain Wallbox aktivuje tříminutový časovač zabezpečení proti selhání, tj. zařízení EVSE se po 3 minutách výpadku komunikace přepnou na minimální nabíjecí proud, aby v případě výpadku nedošlo k aktivaci pojistek.

Konfigurace správce nabíjení cFos

Max. Celkový výkon (W): výkonová rezerva (W): 55000 tato hodnota se odečítá od 55 kW jako rezerva pro řízení Max. Celkový výkon EVSE (W): 55kW: to odpovídá síle vedení z přípojnice do garáže. Je žádoucí využít špičkový výkon solárního systému pro nabíjení navíc k výkonu domovní přípojky, proto bylo vedení dimenzováno tímto způsobem. Správce nabíjení cFos proto zajišťuje, že ani domovní přípojka, ani toto přívodní vedení nejsou přetíženy.

USB1 Raspberry PI má kabeláž Modbus RTU EVSE. To znamená, že jako adresa se zde zadává COM1. Protože jsou EVSE cFos nastaveny na 9600 baudů, 8 datových bitů, bez parity a 1 stop bit, adresa pro všechny je COM1,9600,8,n,1. Každému EVSE musí být přiřazeno samostatné Modbus ID. Pro zjednodušení se ID Modbusu rovná číslu parkovacího místa: 1,2,3,... V příslušném EVSE se zadávají stejné parametry COM a ID Modbusu. Správa zátěže EVSE je deaktivována, protože ji zde přebírá Raspberry. Ve správci nabíjení cFos na Raspberry zadejte odpovídajícím způsobem stejná ID Modbus a jako typ zařízení "cFos Power Brain".

USB2 z Malina PI má zapojení měřičů ABB B23 a měřiče transformátoru ABB B24. Zde je také na displeji měřičů nastaveno 9600,8,n,1 a jako Modbus ID je přiřazeno číslo parkovacího místa. Nemůže dojít ke kolizi Modbus ID s EVSE, protože ty jsou umístěny na jiné sběrnici. ABB B24 je také nastaven na 9600,8,n,1 a Modbus ID je 100. To musí být nastaveno jak v měřičích, tak v programu cFos Charging Manager, tj. adresa je COM2,9600,8,n,1 a Modbus ID je 1,2,3,... a 100. Jako typ zařízení vyberte "ABB B23/24". Všem měřičům ABB B23 je přiřazena role "spotřeba E-car" a měřiči ABB B24 role "napájení ze sítě", protože je instalován na předávacím místě sítě.

Nyní musí být všechny měřiče ABB B23 připnuty k EVSE v konfiguračním uživatelském rozhraní odpovídajícího EVSE, aby správce nabíjení cFos věděl, který měřič patří ke kterému EVSE.

Správce nabíjení cFos se může dotazovat na obě sběrnice paralelně, ale může dotazovat všechna zařízení na sběrnici pouze jedno po druhém. Proto je lepší omezit se na 15-20 zařízení na sběrnici a v případě potřeby připojit k Raspberry další sběrnice pomocí adaptéru USB RS-485.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé vozy se mohou nabíjet v jednofázovém nebo dvoufázovém režimu, měly by být všechny EVSE instalovány s fázovým natočením 120 stupňů vůči sobě. Toto natočení fází lze sdělit systému cFos Power Brain Wallbox v příslušném nastavení EVSE. Díky tomu může Charging Manager detekovat fázovou nerovnováhu a omezit nabíjecí proud. Může také ve prospěch nabíjecích vozů zohlednit, pokud se několik jednofázových vozů nabíjí na různých fázích (ve vztahu k domovní přípojce).

Vzhledem k tomu, že se pro všechny EVSE používají elektroměry, které oddělují proudy jednotlivých fází, může být využití fází EVSE nastaveno na "Určit", což zajišťuje optimální využití dostupného výkonu.

Aby bylo možné ve webovém rozhraní na první pohled zobrazit určité výkony, byly ve správci cFos Charging Manager nakonfigurovány následující "softwarové měřiče" s rolí "Display": Virtuální měřič dostupného nabíjecího výkonu "Power avail. for EVSEs" virtuální měřič skutečně spotřebovaného nabíjecího výkonu "Consumed EVSE Power" (Spotřebovaný výkon EVSE)

Kromě toho je solární systém integrován, což vlastně není nutné, protože existuje referenční měřič sítě: střídače solárního systému jako měřič (zde SMA Sunny Tripower) virtuální měřič pro součet solárního výkonu "Produced Power"

Zde je přehled různých typů měřičů.

Náklady na dobíjecí místo: Vzhledem k tomu, že byla použita zařízení cFos Power Brain Wallbox, jsou všechna nabíjecí místa zdarma. Pro nabíjecí místa s jinými EVSE je třeba licence na každé nabíjecí místo. Zde je uveden ceník. Neexistují žádné další "předplatné".

Poznámka: Jeden systém cFos Power Brain Wallbox může jako správce nabíjení cFos provozovat až 25 zařízení. V takových případech není Raspberry Pi nutné.