Dokumentace

Pravidla nabíjení
(pro verze firmwaru od 1.25.2)

Dokumentaci k pravidlům nabíjení pro verze firmwaru < 1.25.2 naleznete zde.


            Pravidla načítání dialogu snímku obrazovky

Obecný způsob provozu

Pravidla pro nabíjení v nástroji cFos Charging Manager fungují jako malé programy. Když cFos Charging Manager zpracovává pravidla nabíjení, vezme počáteční hodnotu jako "hodnotu pravidla" a poté prochází všechna pravidla nabíjení odshora dolů. Zkontroluje podmínku pro každé pravidlo, a pokud je splněna, provede příslušnou akci. Takto pokračuje, dokud není dosaženo konce načítacích pravidel nebo dokud není pro akci nastavena možnost "Dokončit", pokud je podmínka splněna. Poté se vrátí hodnota pravidla určená do tohoto okamžiku. U wallboxů se tímto způsobem určuje nabíjecí proud na fázi v mA a u bateriových úložišť nabíjecí nebo vybíjecí výkon ve W.

U nabíjecích pravidel pro wallboxy je počáteční hodnota 0, tj. pokud není splněno žádné pravidlo, nabíjení se pozastaví. Pro systémy bateriových úložišť je počáteční hodnotou maximální nabíjecí nebo vybíjecí výkon, tj. pokud není splněno žádné pravidlo nabíjení, je maximální nabíjecí nebo vybíjecí výkon nastavený v možnostech řízení baterií v nástroji cFos Charging Manager.

Pro pravidla nabíjení pro wallboxy je k dispozici možnost "PV surplus". V každém cyklu správce nabíjení cFos nejprve zkontroluje, zda jsou pro wallboxy nastavena pravidla nabíjení s možností "PV surplus". Všechny wallboxy, jejichž nabíjecí pravidla s touto volbou poskytují hodnotu >= 0, jsou brány v úvahu jako první a jejich nabíjecí proud je označen jako přebytkový. Poté jsou zváženy všechny wallboxy s nabíjecími pravidly bez možnosti "PV surplus". To znamená, že wallboxy, které chtějí nabíjet PV přebytek, mají přednost. Poznámka: Pokud pravidla nabíjení s volbou "PV surplus" vrátí u wallboxu hodnotu -1, tento wallbox se na PV surplus nepodílí. Správce nabíjení pak použije pravidla nabíjení pro běžné nabíjení.

Výpočet přebytku: Pokud je aktivována možnost "PV surplus", podmínka "PV surplus >= výraz" zohledňuje, zda je přebytek dělený předpokládanými fázemi nabíjení dostatečně velký, aby byla podmínka splněna. Není-li možnost "PV přebytek" aktivní, systém kontroluje, zda přebytek >= výraz na příslušné fázi. Totéž platí pro podmínky "Dodávka ze sítě", "Dodávka ze sítě" a "Solární energie". Pokud je zde aktivní možnost "PV surplus", kontroluje se součet proudů dělený předpokládaným počtem nabíjecích fází proti výrazu, zatímco pokud tato možnost není aktivní, kontroluje se proud příslušné fáze. U akcí, pokud je aktivní volba "PV surplus", je jako hodnota pro "Deliver surplus" (dodat přebytek), "Deliver solar power" (dodat solární energii), "Deliver grid supply" (dodat dodávku ze sítě) a "Deliver feed-in" (dodat dodávku z distribuční sítě) dodán součet proudů všech fází dělený předpokládaným počtem nabíjecích fází, zatímco pokud volba není aktivní, je dodán proud příslušné fáze. Stručně řečeno: Pro obvyklý případ nabíjení fotovoltaického přebytku doporučujeme volbu aktivovat. Pokud volba není aktivní, soustředí se na řízení zátěže, tj. správce nabíjení cFos uvažuje všechny tři fáze samostatně.

Každý regulátor nabíjení má následující obecné možnosti nastavení

ID: Volně volitelné číslo. Další podrobnosti naleznete níže.

Pravidlo aktivní: Pravidla, která nejsou aktivní, jsou ignorována.

Dny v týdnu: Umožňuje nastavit dny, kdy se má pravidlo dodržovat, a dny, kdy se má ignorovat

Přebytek fotovoltaiky: Správce nabíjení vždy nejprve zkontroluje, zda jsou aktivní pravidla nabíjení pro přebytek fotovoltaických panelů. Ta pak určují nabíjecí proud pro jednotlivé fáze. Všechna pravidla nabíjení, jejichž volba "PV surplus" není nastavena, se pak zpracovávají shora dolů.

Nabíjení nebo vybíjení: Správce nabíjení zpracovává všechna pravidla nabíjení s volbou "Nabíjení" a všechna pravidla nabíjení s volbou "Vybíjení" nezávisle na sobě a určuje tak aktuální nabíjecí nebo vybíjecí kapacitu.

Každé pravidlo načítání má podmínku a akci. Akce se provede pouze v případě, že je splněna podmínka. Akce může mít také aktivovanou možnost "Ukončit". V takovém případě je zpracování pravidel nabíjení ukončeno po provedení akce a je vrácena aktuální hodnota pravidla. Pokud není nastavena možnost "Ukončit", pokračuje správce nabíjení dalším pravidlem nabíjení. Pokud dojde na konec seznamu, vrátí rovněž aktuální hodnotu pravidla.

Podmínky

Všechny podmínky obsahují možnost "Ne". Pokud je tato možnost nastavena, akce se provede, pokud není podmínka splněna. V opačném případě se akce provede, pokud je podmínka splněna.

Některé podmínky mají možnost "Pokračovat v provádění pravidla bez splněné podmínky". Zde můžete zadat čas v sekundách. Pokud je podmínka splněna, může se stát, že po uplynutí x sekund nebude splněna a akce bude nadále prováděna. Pokud je například dosaženo minimálního přebytku PV, může být poté po dobu x sekund překročen a akce se stále provede.

Čas: Podmínka je splněna v zadaném čase, ale ne mimo něj. To umožňuje nabíjení v určitou dobu.

Přebytek fotovoltaiky: Podmínka je splněna, pokud je přebytek fotovoltaiky v jednotlivých fázích (pro pravidla nabíjení automobilů) nebo přebytek fotovoltaiky ve všech fázích ve wattech (pro systémy bateriových úložišť) větší (nebo roven) než zadaná hodnota nebo vzorec.

Cena: Podmínka je splněna, pokud je aktuální nákupní cena v centech za kWh nižší (nebo rovna) než zadaná hodnota nebo vzorec.

Cenová úroveň: Podmínka je splněna, pokud je aktuální cenová úroveň nižší než zadaná hodnota nebo vzorec (nebo se jim rovná).

Viz také: Úsporné nabíjení

SoC: Podmínka je splněna, pokud je stav nabití vozu (pokud správce nabíjení cFos tuto hodnotu zná) nebo akumulátoru větší (nebo roven) než zadaná hodnota nebo vzorec.

Počet nakládacích vozů: Podmínka je splněna, pokud je počet nakládacích vozů větší (nebo roven) než zadaná hodnota nebo vzorec.

Referenční hodnota sítě: Podmínka je splněna, pokud je referenční hodnota sítě (pro pravidla nabíjení pro automobily na fázi, pro pravidla nabíjení pro bateriové úložiště ve wattech ve všech fázích) větší (nebo rovna) než zadaná hodnota nebo vzorec.

Příkon sítě: Podmínka je splněna, pokud je příkon sítě (pro pravidla nabíjení pro automobily na fázi, pro pravidla nabíjení pro bateriová úložiště ve wattech ve všech fázích) větší než (nebo roven) zadaná hodnota nebo vzorec.

Solární energie: Podmínka je splněna, pokud je generovaný proud na fázi (pro pravidla nabíjení pro automobily) nebo generovaný výkon ve všech fázích (pro bateriové úložiště) větší (nebo roven) než zadaná hodnota nebo vzorec.

Vstup aktivní: Podmínka je splněna, pokud je aktivní vstup se zadaným číslem zařízení se zadaným ID zařízení (E1, E2, ... pro wallboxy, M1, M2, ... pro měřiče). Čísla se počítají od 0. Tímto způsobem lze použít pravidla nabíjení ve spojení se spínacími vstupy. Wallbox cFos Power Brain má například 2 vstupy S0. Chcete-li je používat, můžete ve správci nabíjení cFos nastavit měřič cFos Power Brain S0 jako zařízení s rolí "Display". Za předpokladu, že tento měřič má ID zařízení M1, můžete vstup S0-1 adresovat pomocí ID zařízení M1 a čísla vstupu 0. Informace o zapojení vstupů S0 na měřiči cFos Power Brain najdete na naší stránce o vstupech S0 / čítačích S0 a čítačích Modbus. Pokud chcete například řídit nabíjecí proud pomocí externího spínače nebo použít přijímač pro řízení zvlnění, který spíná relé podle specifikací dodavatele energie, můžete použít pravidla nabíjení se vstupem. To vám také umožňuje aktivovat regulátor nabíjení pro přebytek fotovoltaiky pomocí vstupu.

Šetrné k životnímu prostředí: Zde můžete zadat maximální požadované zpoždění procesu nabíjení a očekávanou dobu nabíjení. Podmínka je považována za splněnou (a zůstává splněna), jakmile správce nabíjení cFos Charging Manager vypočítá dobu spuštění, která je co nejšetrnější k životnímu prostředí a k rozvodné síti, a této doby je dosaženo. Viz Ekologicky šetrné nabíjení.

Vzorec: Podmínka je splněna, pokud je hodnota vzorce > 0 (hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou). Viz vzorce.

Vždy: Podmínka je vždy splněna.

Akce

Akce se provedou, pokud je splněna podmínka pravidla načítání (nebo je nastavena možnost "Ne" a podmínka není splněna).

Nastavení na hodnotu/vzorec: Aktuální hodnota pravidla se nastaví na zadanou hodnotu nebo vzorec.

Dodávka přebytku fotovoltaické energie / Dodávka solární energie / Dodávka energie ze sítě / Dodávka energie z výkupních cen: Proudová řídicí hodnota je nastavena na odpovídající hodnotu. U pravidel pro nabíjení akumulačních systémů se jedná o výkon ve wattech ve všech fázích. Pro pravidla nabíjení pro wallboxy je to proud na fázi při běžném nabíjení, pro přebytkové nabíjení (nastavena možnost "PV surplus") součet proudů ve všech fázích dělený počtem fází (předpokládaných nebo skutečných) použitých pro nabíjení. Hodnotu lze také vynásobit koeficientem, který je ve výchozím nastavení 1. Tuto hodnotu lze použít například k řízení systému bateriového úložiště, aby se zabránilo odběru ze sítě nebo napájení. Úroveň nabíjení systému bateriového úložiště by nabíjela systém úložiště s dodávkou ze sítě. Protože však při určování referenční úrovně sítě dochází k nepřesnostem měření, používá se jako pravidlo pro nabíjení akumulačního systému referenční úroveň sítě vynásobená faktorem blízkým 1.

Nastavená proměnná: Zadaná proměnná je nastavena na hodnotu nebo vzorec. Jako názvy můžete zadat proměnné Charging Manageru nebo uživatelsky definované proměnné zařízení. Proměnné Charging Manager začínají na "CM.", proměnné zařízení mají ID zařízení a název proměnné (např. E1.x).

K dispozici jsou také následující proměnné:

_rule_valAktuální hodnota pravidla. Můžete se na ni také dotazovat ve vzorcích.
_rule_idID aktuálního pravidla. ID pravidla je nastaveno na ID prvního nepoznamenaného pravidla a zobrazuje se v dlaždici zařízení. Tuto hodnotu můžete také nastavit pro každé pravidlo pomocí "_rule_id", např. pro vizualizaci, které důležité pravidlo bylo zpracováno.
_rule_minTato hodnota se obvykle nastavuje pro přepínání z jednofázového/trojfázového nabíjení, například pokud zadáte podmínky s omezením proudu. Zde můžete tuto hodnotu nastavit sami. Systém přepne z jednofázového nabíjení na třífázové, pokud je proudový limit po určitou dobu větší (nebo roven) než "_rule_min".
_undercutPokud je hodnota větší než nula, nastavte podhodnocení na aktivní (vysvětlení viz níže).

A: Propojte pravidlo s dalším pravidlem. Podmínka dalšího pravidla není považována za splněnou, pokud není splněna podmínka aktuálního pravidla (bez ohledu na to, zda je podmínka dalšího pravidla skutečně splněna).

Nebo: Propojte pravidlo s dalším pravidlem. Podmínka dalšího pravidla se považuje za splněnou, pokud je splněna podmínka aktuálního pravidla (bez ohledu na to, zda je podmínka dalšího pravidla skutečně splněna).

Přejít na: Správce nabíjení cFos vyhledá (shora dolů) první pravidlo nabíjení, jehož ID je shodné se zadaným ID, a pokračuje ve zpracování pravidel nabíjení s tímto pravidlem. Pokud žádné nenajde, pokračuje ve zpracování dalším pravidlem nabíjení. Upozornění: Vyhněte se nekonečným smyčkám! Správce nabíjení sice po určité době zruší zpracování pravidel nabíjení, ale může tím zbytečně ztrácet čas (výpočtem). V kombinaci s podmínkami pravidel nabíjení můžete pomocí této akce vytvářet malé programy pravidel.

Podřezávání

U některých podmínek můžete nastavit dobu v sekundách, po kterou se má pravidlo provádět i v případě, že podmínka není splněna. Můžete například definovat pravidlo, které se provede, když je nastaven spínací vstup. Pokud pak nastavíte čas, bude toto pravidlo pokračovat ve vykonávání po dobu N sekund, i když vstup již není nastaven. V případě nabíjení přebytků fotovoltaiky můžete tento čas využít k tomu, abyste zabránili přerušení nabíjení krátkou oblačností.

Správce poplatků si v příznaku nazvaném "_undercut" pamatuje, zda je toto "undercut" aktivní alespoň pro jedno pravidlo. Pokud je výsledkem pravidel pro nabíjení wallboxů hodnota nižší než minimální nabíjecí proud nastavený ve wallboxu a je nastaven příznak "_undercut", vrátí správce nabíjení cFos minimální nabíjecí proud jako hodnotu pravidla, takže se vůz bude nadále nabíjet. Příznak "_undercut" však můžete nastavit nebo odstranit také sami pomocí nabíjecího pravidla (viz výše).