Dokumentasjon

Laderegler
(for fastvareversjoner fra og med 1.25.2)

Dokumentasjonen av ladereglene for fastvareversjoner < 1.25.2 finner du her.


            Regler for lasting av skjermbilde-dialog

Generell driftsmodus

Ladereglene i cFos Charging Manager fungerer som små programmer. Når cFos Charging Manager behandler laderegler, tar den en startverdi som "regelverdi" og går deretter gjennom alle ladereglene fra topp til bunn. Den kontrollerer betingelsen for hver regel, og hvis den er oppfylt, utføres den relevante handlingen. Dette fortsetter til enten slutten av lastereglene er nådd eller alternativet "Fullfør" er angitt for handlingen hvis betingelsen er oppfylt. Deretter returneres regelverdien som er fastsatt frem til dette punktet. For Wallbox-ladestasjoner bestemmer ladereglene på denne måten ladestrømmen per fase i mA og for batterilagringssystemer lade- eller utladningseffekten i W.

For laderegler for Wallbox-ladestasjoner er startverdien 0, dvs. at hvis ingen regel er oppfylt, settes ladingen på pause. For batterilagringssystemer er startverdien den maksimale lade- eller utladningseffekten, dvs. hvis ingen laderegler er oppfylt, er den maksimale lade- eller utladningseffekten den som er angitt i batteristyringsalternativene i cFos Charging Manager.

Det finnes et "PV-overskudd"-alternativ for laderegler for Wallbox-ladestasjoner. I hver syklus kontrollerer cFos Charging Manager først om laderegler med alternativet "PV-overskudd" er angitt for Wallbox-ladestasjoner. Alle Wallbox-ladestasjoner der laderegelen(e) med dette alternativet gir en verdi >= 0, vurderes først, og ladestrømmen deres markeres som overskudd. Deretter vurderes alle Wallbox-ladestasjoner med laderegler uten alternativet "PV-overskudd". Dette betyr at Wallbox-ladestasjoner som ønsker å lade PV-overskudd prioriteres. Merk: Hvis ladereglene med alternativet "PV-overskudd" returnerer -1 for en ladestasjon, deltar ikke denne ladestasjonen i PV-overskuddet. Charging Manager bruker da ladereglene for normallading.

Beregning av overskuddet: Hvis alternativet "PV-overskudd" er aktivert, vurderer betingelsen "PV-overskudd >= uttrykk" om overskuddet dividert med de forventede ladefasene er stort nok til at betingelsen er oppfylt. Hvis alternativet "PV-overskudd" ikke er aktivert, kontrollerer systemet om overskuddet >= uttrykk på den aktuelle fasen. Det samme gjelder for betingelsene "Innmating fra nettet", "Innmating fra nettet" og "Solenergi". Hvis alternativet "PV-overskudd" er aktivt, kontrolleres summen av strømmene dividert med det forventede antallet ladefaser mot uttrykket, mens hvis alternativet ikke er aktivt, kontrolleres strømmen for den aktuelle fasen. For handlingene, hvis alternativet "PV-overskudd" er aktivt, leveres summen av strømmen for alle fasene dividert med det forventede antallet ladefaser som verdi for "Levere overskudd", "Levere solenergi", "Levere nettstrøm" og "Levere innmating", mens hvis alternativet ikke er aktivt, leveres strømmen for den respektive fasen. Kort sagt: For det vanlige tilfellet med PV-overskuddslading anbefaler vi å aktivere alternativet. Hvis alternativet ikke er aktivt, ligger fokuset på laststyring, dvs. at cFos Charging Manager vurderer alle tre fasene hver for seg.

Hver laderegulator har følgende generelle innstillingsalternativer

ID: Et fritt valgbart nummer. Se nedenfor for mer informasjon.

Regel aktiv: Regler som ikke er aktive, ignoreres.

Ukedager: Her kan du angi hvilke dager regelen skal overholdes og hvilke dager den skal ignoreres

PV-overskudd: Med laderegler for Wallbox-ladestasjoner kontrollerer Charging Manager alltid først om laderegler for PV-overskudd er aktive. Disse bestemmer deretter ladestrømmen per fase. Alle laderegler der alternativet "PV-overskudd" ikke er angitt, behandles deretter fra topp til bunn.

Lading eller utladning: Når det gjelder laderegler for batterilagringssystemer, behandler Charging Manager alle laderegler med alternativet "Charging" og alle laderegler med alternativet "Discharging" uavhengig av hverandre og bestemmer dermed den aktuelle lade- eller utladningskapasiteten.

Hver lasteregel har en betingelse og en handling. Handlingen utføres bare hvis betingelsen er oppfylt. En handling kan også ha alternativet "Avslutt" aktivert. I så fall avsluttes behandlingen av lastereglene etter at handlingen er utført, og den gjeldende regelverdien returneres. Hvis "Avslutt" ikke er angitt, fortsetter Charging Manager med neste laderegel. Hvis den når slutten av listen, returnerer den også gjeldende regelverdi.

Betingelser

Alle betingelser inneholder alternativet "Ikke". Hvis dette er angitt, utføres handlingen hvis betingelsen ikke er oppfylt. I motsatt fall utføres handlingen hvis betingelsen er oppfylt.

Noen betingelser har alternativet "Fortsett å kjøre regelen uten at betingelsen er oppfylt". Her kan du angi en tid i sekunder. Hvis betingelsen er oppfylt, kan det hende at den ikke er oppfylt i x sekunder etterpå, og handlingen utføres fortsatt. Hvis for eksempel minimum PV-overskudd er nådd, kan det overskrides i x sekunder, og handlingen vil fortsatt utføres.

Tid: Betingelsen er oppfylt innen den angitte tiden, men ikke utenfor. Dette gjør at du kan lade til bestemte tider.

PV-overskudd: Betingelsen er oppfylt hvis PV-overskuddet per fase (for laderegler for biler) eller PV-overskuddet over alle faser i watt (for batterilagringssystemer) er større enn (eller lik) den angitte verdien eller formelen.

Pris: Betingelsen er oppfylt hvis gjeldende innkjøpspris i øre per kWh er mindre enn (eller lik) den angitte verdien eller formelen.

Prisnivå: Betingelsen er oppfylt hvis gjeldende prisnivå er mindre enn (eller lik) den angitte verdien eller formelen.

Se også: Kostnadsbevisst lading

SoC: Betingelsen er oppfylt hvis bilens ladetilstand (hvis cFos Charging Manager kjenner denne verdien) eller batterilageret er større enn (eller lik) den angitte verdien eller formelen.

Antall lastebiler: Betingelsen er oppfylt hvis antall lastebiler er større enn (eller lik) den angitte verdien eller formelen.

Nettreferanse: Betingelsen er oppfylt hvis nettreferansen (for laderegler for biler per fase, for laderegler for batterilagring i watt over alle faser) er større enn (eller lik) den angitte verdien eller formelen.

Nettinnmating: Betingelsen er oppfylt hvis nettinnmatingen (for laderegler for biler per fase, for laderegler for batterilagring i watt over alle faser) er større enn (eller lik) den angitte verdien eller formelen.

Solenergi: Betingelsen er oppfylt hvis den genererte strømmen per fase (for laderegler for biler) eller den genererte effekten over alle faser (for batterilagring) er større enn (eller lik) den angitte verdien eller formelen.

Inngang aktiv: Betingelsen er oppfylt hvis inngangen med det angitte nummeret på enheten med den angitte enhets-ID-en (E1, E2, ... for Wallbox-ladestasjoner, M1, M2, ... for målere) er aktiv. Numrene teller fra 0. På denne måten kan du bruke laderegler sammen med koblingsinnganger. CFos Power Brain Wallbox har for eksempel 2 S0-innganger. For å bruke disse kan du sette opp en cFos Power Brain S0-måler som en enhet med rollen "Display" i cFos Charging Manager. Forutsatt at denne måleren har enhets-ID M1, kan du adressere S0-1-inngangen ved hjelp av enhets-ID M1 og inngangsnummer 0. Du finner informasjon om hvordan du kobler S0-inngangene på cFos Power Brain på siden vår om S0-innganger / S0-tellere og Modbus-tellere. Hvis du for eksempel vil styre ladestrømmen ved hjelp av en ekstern bryter eller bruke en rippelkontrollmottaker som kobler et relé i henhold til energileverandørens spesifikasjoner, kan du bruke laderegler med inngang. På denne måten kan du også aktivere en laderegulator for PV-overskudd via inngang.

Miljøvennlig: Her kan du angi maksimal ønsket forsinkelse av ladeprosessen og forventet ladetid. Betingelsen anses som oppfylt (og forblir oppfylt) så snart cFos Charging Manager har beregnet en starttid som er så miljøvennlig og nettvennlig som mulig, og denne er nådd. Se Miljøvennlig lading.

Formel: Betingelsen er oppfylt hvis verdien i formelen er > 0 (flytende punktverdier). Se formler.

Alltid: Betingelsen er alltid oppfylt.

Handlinger

Handlinger utføres hvis betingelsen i lasteregelen er oppfylt (eller alternativet "Ikke" er angitt og betingelsen ikke er oppfylt).

Sett til verdi/formel: Gjeldende regelverdi settes til den angitte verdien eller formelen.

Tilførsel av PV-overskudd / Tilførsel av solenergi / Tilførsel av nettstrøm / Tilførsel av innmating: Den aktuelle reguleringsverdien settes til tilsvarende verdi. For laderegler for lagringssystemer, effekten i watt over alle faser. For laderegler for Wallbox-ladestasjoner er dette strømmen per fase ved normallading, for overskuddslading ("PV-overskudd" er valgt) er dette summen av strømmen i alle faser, dividert på antall faser (forventet eller faktisk) som brukes til lading. Verdien kan også multipliseres med en faktor, som er 1 som standard. Dette kan for eksempel brukes til å styre et batterilagringssystem for å unngå nettforbruk eller innmating. Ladenivået til batterilagringssystemet vil lade lagringssystemet med nettstrøm. Men siden det er måleunøyaktigheter ved bestemmelse av nettreferansen, brukes nettreferansen multiplisert med en faktor nær 1 som laderegel for lagringssystemet.

Angi variabel: Den angitte variabelen settes til en verdi eller formel. Du kan angi Charging Manager-variabler eller brukerdefinerte enhetsvariabler som navn. Charging Manager-variabler starter med "CM.", enhetsvariabler har en enhets-ID og navnet på variabelen (f.eks. E1.x).

Følgende variabler er også tilgjengelige:

_rule_valGjeldende regelverdi. Du kan også spørre etter dette i formler.
_rule_idGjeldende regel-ID. Regel-ID-en settes til ID-en til den første regelen som ikke er ignorert, og vises i enhetsflisen. Du kan også bruke "_rule_id" til å angi denne verdien per regel, f.eks. for å visualisere hvilken viktig regel som er behandlet.
_rule_minDenne verdien stilles normalt inn for omkobling fra enfase- til trefaselading, for eksempel hvis du angir betingelser med en strømbegrensning. Her kan du selv stille inn denne verdien. Systemet skifter fra enfaselading til trefaselading hvis strømgrensen har vært større enn (eller lik) "_rule_min" i en periode.
_undercutSett undershoot til aktiv hvis verdien er større enn null (se forklaring nedenfor).

Og: Koble regelen til neste regel. Betingelsen for neste regel anses ikke som oppfylt hvis betingelsen for gjeldende regel ikke er oppfylt (uavhengig av om betingelsen for neste regel faktisk er oppfylt).

Eller: Koble regelen til neste regel. Betingelsen for neste regel anses som oppfylt hvis betingelsen for gjeldende regel er oppfylt (uavhengig av om betingelsen for neste regel faktisk er oppfylt).

Gå til: cFos Charging Manager søker (ovenfra og ned) etter den første laderegelen som har samme ID som den angitte ID-en, og fortsetter behandlingen av ladereglene med denne. Hvis den ikke finner noen, fortsetter den behandlingen med neste laderegel. Forsiktig: Unngå endeløse sløyfer! Selv om Charging Manager avbryter behandlingen av ladereglene etter en stund, kan den kaste bort unødvendig (beregnings-)tid. I kombinasjon med betingelsene i ladereglene kan du bruke denne handlingen til å opprette små regelprogrammer.

Underkutting

For noen betingelser kan du angi en tid i sekunder som regelen skal fortsette å utføres selv om betingelsen ikke er oppfylt. Du kan for eksempel definere en regel som kjøres når en bryterinngang aktiveres. Hvis du deretter angir en tid, vil denne regelen fortsette å utføres i N sekunder selv om inngangen ikke lenger er innstilt. Ved PV-overskuddslading kan du bruke denne tiden til å forhindre at ladingen blir avbrutt av kortvarige skyer.

Charging Manager husker i et flagg kalt "_undercut" om denne "undercut" er aktiv for minst én regel. Hvis ladereglene for Wallbox-ladestasjoner resulterer i en verdi som er lavere enn den minimale ladestrømmen som er angitt i Wallbox-ladestasjonen, og flagget "_undercut" er satt, returnerer cFos Charging Manager den minimale ladestrømmen som regelverdi, slik at bilen fortsetter å lades. Du kan imidlertid også sette eller slette "_undercut"-flagget selv ved hjelp av laderegelen (se ovenfor).