Dokumentasjon

Overbelastning
(for fastvareversjoner < 1.25.2)

Dokumentasjonen for overskuddslasting for fastvareversjoner fra og med 1.25.2 finner du her.

Med cFos Charging Manager og en solcelleinstallasjon kan du sikre at bilen din (nesten (*)) bare lades når det er overskudd av solenergi tilgjengelig. Overskudd = produksjon minus eget forbruk.

Merk: For at ladereglene skal overholdes, må laststyringen være aktiv, dvs. modusen må være satt til "lastfordeling", ikke "observere".

Du kan sette opp en "Solar" -laderegel for dette. Velg "Solar surplus" som modus. For "Startstrømsgrense" velger du hvor mye overskuddsstrøm solsystemet må generere for at denne regelen skal gjelde.

Screenshot cFos Charging Manager-dokumentasjon - Overskuddsbutikk

Regelen: Solar, startstrømsgrense: 6,5 A(6500 mA), "Solar surplus", dette aktiverer overskuddslading med det tilgjengelige overskuddet fra en innmating på 6,5 A.

I tillegg kan du angi en underskridelsestid, dvs. antall sekunder som strømgrensen kan underskrides etter aktivering av overskuddsregelen før ladingen stoppes. På denne måten avbrytes ikke ladingen ved kortvarige strømfall, f.eks. på grunn av passerende skyer.

Du kan lese av solcelleoverskuddet ved å sette opp den virtuelle måleren "Surplus (VM)" i Charging Manager. Du kan også sette opp en virtuell måler "Grid Demand (VM)", som viser hvor mye strøm som for øyeblikket trekkes fra nettet.

Tips: Hvis solcellesystemet ditt ikke lenger genererer den minimumseffekten som kreves for lading om vinteren eller i overgangsperioden, kan du også angi en verdi under 6000 mA som startstrømsgrense. I dette tilfellet vil systemet lade med solcelleoverskudd med delvis nettforsyning.

Tips: For å sikre at bilen er ladet neste morgen, kan du angi en tidsbasert regel i tillegg til overskuddsregelen: Tid, start: 21:00, slutt 6:00, strøm 6000. Dvs. at hvis bilen fortsatt trenger strøm om natten for å være fulladet, kan du enten lade fra nettet eller fra en lagringsenhet.

Overskuddsstrømmen er den strømmen som skal mates inn i nettet. For å bestemme dette må cFos Charging Manager kunne måle det. Følgende alternativer er tilgjengelige for dette:

Illustrasjon av målekonsepter
  1. Enten: Sett opp med en måler for "nettilførsel". Du installerer en (toveis) måler ved overføringspunktet for husets tilkobling. Hvis denne måleren viser negative verdier, mater du inn og denne strømmen er tilgjengelig for overskuddslading. Egnede målere kan være Modbus-målere eller interne nettreferansemålere fra solcelleanlegget (f.eks. SMA Homemanager 2.0, Kostal Power Meter, E3/DC nettreferansemåler osv.). For at Charging Manager skal kunne beregne nettforbruket uavhengig av ladingen av elbilene, må en måler med rollen "Elbilforbruk" konfigureres for hver Wallbox i denne konfigurasjonen.
  2. Eller: Du måler forbruket hjemme med en egnet måler uten veggboks(er) og uten produksjonskraft. Enkle S0-målere er tilstrekkelig for dette. Charging Manager trekker deretter husholdningsforbruket fra produksjonseffekten og gjør den gjenværende effekten tilgjengelig for lading.

Produksjonseffekten kan måles med en ekstra måler. Alternativt kan du kanskje lese av verdiene direkte fra solsystemet ditt. Se vår liste over enheter som støttes for øyeblikket.

(*) På grunn av måle- og beregningsunøyaktigheter kan det være en liten nettreferanse eller en liten innmating i grenseområdet.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for oppsett av PV-overskuddslading (solcellelading)
Brukerrapport om overskuddsbelastning med Shelly 3EM (PDF) (engelsk)
Brukerrapport om overskuddslading med Solaredge

Overskuddsbelastning av balansen

Hvis du vet at solcellesystemet maksimalt kan generere 4,2 kW effekt, må overskuddslading konfigureres med en løsning. Dette innebærer bruk av "balansert lading".

Merk: Elbiler krever minst 1,4 kW (dvs. 6 A) per fase for å kunne lade. For trefaselading gir dette 3 × 1,4 kW = 4,2 kW.

Under 4,2 kW solenergi må ladeeffekten omfordeles fra de tre fasene til én fase slik at minst 1,4 kW er tilgjengelig på denne fasen. Hvis du for eksempel mater inn 500 W solenergi på alle fasene, kan du ta ut 1500 W på én fase. Ettersom energileverandørenes toveismålere fungerer på balansebasis, er det verken nettforbruk eller innmating.

Under 4,2 kW må du derfor slå av to sikringer som forsyningsledningene til Wallbox-ladestasjonen er beskyttet med (bare ikke den som cFos Power Brain Controller er beskyttet med). Forsiktig: Du må imidlertid ikke slå enkelte faser av eller på under ladeprosessen. Dette kan føre til at bilens ladesystem ødelegges! Hvis du ikke bruker en måler på Wallbox-ladestasjonen som kan oppløse individuelle faser, bør du om mulig informere Charging Manager om at bilen nå lades enfaset ved å stille inn konfigurasjonsparameteren "Phases" tilsvarende. Hvis du har en måler som kan avgjøre individuelle faser, kan du la faseinnstillingen stå på "avgjøre".

Hvis du vil lade bilen igjen senere uavhengig av soloverskuddet, må du slå på de utkoblede sikringene før ladeprosessen og deaktivere regelen for soloverskuddslading i Charging Manager. Deretter kan du lade med normal strøm.

Tips: Med cFos Power Brain Solar Wallbox-ladestasjoner (fra firmwareversjon 1.23.3) kan du oppnå overskuddslading med automatisk faseveksling.

Innstilling av parameteren "Faser"

CFos Charging Manager må vite hvilke faser bilen lader på (f.eks. enfaset eller trefaset) for å kunne

  • kunne beregne utnyttelsen av de enkelte fasene for laststyring, og
  • for å avgjøre når minimumsladestrømmen per utnyttet fase er nådd i tilfelle for mye solcellelading og lading aktiveres.
Hvis du har montert en måler på Wallbox-ladestasjonen, er det best å stille den inn slik at fasene som brukes, tilsvarer fasene i det elektriske anlegget. Hvis Wallbox-ladestasjonen har en faseløs måler eller en slik måler er tilkoblet, kan du stille inn fasene på "Bestem".

Hvis Wallbox-ladestasjonen ikke har en (eventuelt tilkoblet) måler med faseoppløsning (f.eks. cFos Power Brain med S0-måler, Tesla Wall Connector osv.) og du alltid lader samme bil, bør du stille inn fasene slik bilen faktisk bruker dem. Hvis du lader forskjellige biler, bør du sette Wallbox-ladestasjonens faser til "Determine". Med "Determine" forsøker cFos Charging Manager å finne ut hvilke faser som faktisk brukes. Normalt vet den om den aktuelle måleren eller Wallbox-ladestasjonen har fasevis oppløsning av strømmen. En S0-måler gir for eksempel bare pulser per kWh total effekt og ingen verdier for de enkelte fasene. En slik måler måler derfor den totale effekten og fordeler den til de angitte fasene. Sett fra Wallbox-ladestasjonens side bruker enfasede ladebiler alltid fase L1 (selv om denne er installert fasetrotert i forhold til strømnettet), og tofasede ladebiler lader alltid på fasene L1 og L2.

Parameteren "Faser" som er angitt for Wallbox-ladestasjonen, brukes også til å forutsi hvilke faser som faktisk brukes når en ny bil kobles til. Med "Determine" antar Charging Manager først enfaselading og bytter til to- eller trefaselading ved behov. Når du kobler fra, starter prognosen på nytt med enfase.

Med PV-overskuddslading av trefaseladebiler betyr dette at cFos Charging Manager starter ladingen for tidlig med "enfase"-prognosen når solenergien øker. Deretter registrerer den trefasebruk etter noen sekunder og stopper ladingen hvis solcelleoverskuddet er for lavt, inntil det er nok strøm tilgjengelig for overskuddslading. For å sikre at dette fungerer, er underskridelsestiden (som kan stilles inn i ladereglene) begrenset til 15 sekunder de første 2 minuttene av ladingen. Hvis du vil unngå denne korte innkoblingstiden, kan du stille inn fasene i Wallbox-ladestasjonens innstillinger til de fasene som faktisk brukes. Hvis du bytter bil, anbefales det å opprette RFID-er med funksjonen "Overskriv faser" i Charging Manager og bruke dem til å fortelle Charging Manager hvilke faser bilen lader med når ladekabelen kobles til.

Lagring av elektrisitet

Regulatoren i et strømlagringssystem forsøker alltid å minimere nettforbruket og nettinnmatingen. Du kan informere cFos Charging Manager om dette ved å sette opp en måler med rollen "Solar storage". I dette tilfellet betraktes et utladende lagringssystem som en generator (måleren viser negative effektverdier), dvs. at denne energien er tilgjengelig for lading av bilen. Et ladelagringssystem (måleren viser positive effektverdier) regnes imidlertid ikke som en forbruker fordi lagringssystemet stopper ladingen umiddelbart når ladeeffekten brukes til å lade elbilen. CFos Charging Manager ignorerer derfor forbruket til målere med rollen "Solar storage". Du kan velge mellom "Storage All" og "Storage Home" for rollen til lagringsmåleren. Med "Storage Home" brukes ikke tømmingen av akkumulatortanken til overskuddslading, noe som gjør at du unngår dypladesykluser for akkumulatortanken. Du finner flere alternativer for bruk av måleren her.

Hvis strømlagringssystemet ditt ikke har en toveis måler, kan du installere en ekstern måler. For det meste anbefales toveis Modbus-målere, men det kan også fungere med flere S0-målere (eller andre enveis målere), avhengig av plasseringen av målerne i installasjonen, noe som må kontrolleres i hvert enkelt tilfelle.