Documentatie

PV-overbelasting
(voor firmwareversies vanaf 1.25.2)

De documentatie voor overladen voor firmwareversies < 1.25.2 is hier te vinden.

PV-overschot bepalen

Met de cFos Charging Manager en een zonnesysteem kun je ervoor zorgen dat je auto (bijna (*)) alleen wordt opgeladen wanneer er een overschot aan zonne-energie beschikbaar is. Hier zijn de instructies.

Ten eerste moet je ervoor zorgen dat de cFos Charging Manager het PV-overschot kan meten. Standaard berekent de Laadmanager het overschot als het netverbruik min het laadvermogen van de elektrische auto's (met een omgekeerd teken). Dit betekent dat het huidige laadvermogen van de elektrische auto's wordt afgetrokken van het huidige netverbruik. Als er dan een negatieve waarde overblijft, wordt het (positieve) bedrag als overschot beschouwd. Voor PV-overschot beschouwt de cFos Laadmanager het actieve vermogen over alle fasen. Dit komt omdat de bidirectionele meter de balans berekent, d.w.z. als er stroom wordt afgenomen op één fase en toegevoerd op andere fasen, compenseert de bidirectionele meter de stromen zodat alleen wordt gekeken of en hoeveel stroom er in totaal wordt afgenomen of toegevoerd. Als je het PV-overschot anders wilt berekenen, kun je een formule instellen onder de algemene instellingen van de Laadmanager.

De Laadmanager past vervolgens het overtollige actieve PV-vermogen toe op de werkelijk gebruikte of voorspelde fasen om te beslissen of een auto mag opladen. Voor elke wallbox geldt de minimale laadstroom die is opgegeven in de instellingen, meestal 6 A, of meer voor sommige auto's. Het is dus alleen mogelijk om vanaf deze minimale stroom te laden met overtollige PV. Het is daarom alleen mogelijk om vanaf deze minimale stroom te laden met overtollige PV. Dit betekent dat er minstens 6 A × 230 V = 1,4 kW beschikbaar moet zijn voor enkelfasig laden, en ongeveer 4,2 kW voor driefasig laden. Als dit het geval is, kan de Laadmanager PV-overtollig laden starten.

(*) Als gevolg van meet- en rekenonnauwkeurigheden kan er een kleine rasterreferentie of een kleine toevoer zijn in het grensbereik.

PV-overschot meten

Om de cFos Charging Manager het PV-overschot te laten bepalen, moet het weten welk vermogen er stroomt op het overdrachtspunt van het elektriciteitsnet, d.w.z. op de bidirectionele meter, en moet het ook het laadvermogen kennen dat momenteel wordt gebruikt. De meeste PV-systemen zijn geïnstalleerd met een "slimme meter" die het netverbruik of de teruglevering meet. Daarom moet je deze meter in de cFos Laadbeheer instellen als een tegel met de rol "Netreferentie". Je hebt ook een wallbox met een meter nodig of je kunt een aparte meter installeren en deze aan de wallboxtegel bevestigen.
Opmerking: Als je de netreferentie van je zonnesysteem niet kunt uitlezen, heb je de optie om een externe bidirectionele meter te installeren in de buurt van de bidirectionele meter en deze uit te lezen met de cFos Charging Manager.

Je kunt ook alle opwekkers en alle verbruikers (zonder elektrische auto) meten. De cFos Charging Manager kan dan ook het PV-overschot bepalen als opwekking min verbruik. Hier zijn de twee mogelijke meetconcepten: Illustratie van meetconcepten

Om ervoor te zorgen dat het laden van PV-overschotten succesvol verloopt, moet u de volgende stappen uitvoeren

 1. Kies een van de twee meetconcepten en stel de overeenkomstige meters in als apparaten (tegels) in de cFos Laadmanager. Hier kunt u ook uw omvormers instellen met de rol "Opwekking" en uw batterijopslagsystemen met de overeenkomstige rol.
 2. Controleer of plausibele waarden worden weergegeven in de metertegels. Het dashboard van de Charging Manager toont het PV-overschot dat door u is berekend of opgegeven met behulp van een formule. Controleer of de weergegeven waarden correct zijn.
 3. Configureer een laadregel voor PV-overschot, zie hieronder.
 4. Controleer of de fasen correct zijn ingesteld voor je auto.
Hier vind je een stap-voor-stap handleiding voor het laden van het PV-overschot.

Hoeveel fasen moeten worden gebruikt voor het opladen?

Als je altijd dezelfde auto oplaadt, kun je de gebruikte fasen permanent instellen in de instellingen van de wallboxtegel, stel anders de fasen in op "Bepaal". Met "Bepaal" gaat de Laadmanager ervan uit dat er enkelfasig geladen wordt nadat de auto is aangesloten. Als het van de wallbox-teller leert dat er andere fasen worden gebruikt, onthoudt het dit voor het hele laadproces totdat de stekker van de auto wordt uitgetrokken. Zoals hierboven uitgelegd, kan het dan het minimale vermogen bepalen dat nodig is voor PV-overtollig opladen en beginnen met opladen zodra dit vermogen is bereikt.
Opmerking: Als je met verschillende auto's laadt en daarom het fasegebruik instelt op "Bepaal", kan het laden gedurende enkele seconden starten met 1,4 kW vanwege de initiële prognose van één fase. De Laadmanager schakelt het laden dan na een korte tijd weer uit en start het pas weer als er voldoende oververmogen is voor de fasen die daadwerkelijk gebruikt worden.
Als je een wallbox met faseomschakeling hebt, kun je deze functie gebruiken om de gebruikte fasen om te schakelen op momenten dat het zonnesysteem niet altijd genoeg stroom kan genereren voor driefasig opladen en dus met minder zonne-energie in één fase kan opladen. Hier vindt u onze instructies voor faseomschakeling en onze documentatie over automatische faseomschakeling.

Stationaire batterijopslag

Het regelsysteem dat in een huishoudelijk accuopslagsysteem is geïnstalleerd, probeert altijd het verbruik en de teruglevering aan het elektriciteitsnet tot een minimum te beperken. Dit betekent dat het opslagsysteem ontlaadt voordat er elektriciteit van het elektriciteitsnet wordt afgenomen en dat het opslagsysteem oplaadt voordat er elektriciteit aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd. U kunt de cFos Laadmanager informeren over de huidige laad- en ontlaadcapaciteit door een metertegel in te stellen met de rol "Opslag". Hier kun je de huidige prestaties van de opslagtank aflezen vanaf je apparaat. Als je opslagsysteem geen meter heeft, kun je achteraf een aparte bidirectionele meter installeren. De metertegel moet positieve waarden weergeven als de opslagtank aan het opladen is en negatieve waarden als hij aan het ontladen is.
De rol van de corresponderende metertegel moet worden ingesteld op "Opslag Thuis" of "Opslag Alles". In beide gevallen negeert de cFos Laadmanager wanneer de opslagtank aan het opladen is, d.w.z. hij beschouwt het opladen van de opslagtank niet als verbruik, aangezien de opslagtank onmiddellijk stopt met opladen zodra netverbruik optreedt. De cFos Charging Manager beschouwt het ontladende vermogen alleen als opwekking voor een opslagsysteem met de rol "Opslag Alles", d.w.z. alleen dan wordt het gebruikt als overschot. Sommige van onze klanten hebben hun opslagsystemen gekocht met de bedoeling om ze ook te gebruiken om elektrische auto's op te laden. De meeste van onze klanten willen laadcycli van het batterijopslagsysteem vermijden door de elektrische auto op te laden en kiezen daarom de rol "Opslag Thuis". Het ontlaadvermogen mag daarom alleen worden gebruikt voor het resterende huishoudelijke verbruik en niet voor het overladen van de elektrische auto. In de rol "Opslag Thuis" negeert de cFos Laadmanager daarom het ontlaadvermogen in het geval van een overschot.
Nieuwere versies van de cFos Charging Manager ondersteunen een nauwkeurige regeling van het batterijopslagsysteem met behulp van laadregels voor batterijopslagsystemen. Als je een beheersbaar batterijopslagsysteem hebt, kun je dit gebruiken om het laden nog verder te optimaliseren.

Regels voor het in rekening brengen van PV-overschotten


            Schermafbeelding van de dialoogregel voor overtollig laden

Laadregels voor wallboxen, die je kunt instellen voor de wallbox, voor de gebruiker of voor een specifieke RFID, hebben de optie "PV surplus". Wanneer de cFos Laadmanager het laadvermogen verdeelt, houdt hij in de eerste stap rekening met het berekende PV-overschot en alle laadregels waarvoor deze optie is ingesteld. Pas in een tweede stap wordt het laadvermogen verdeeld onder auto's die geen PV-overschot "willen". Stel de voorwaarde "PV surplus >= x" in de laadregel in, meestal PV surplus ≥ 6500 mA. Als actie moet je de regel zo configureren dat hij het beschikbare PV-overschot levert. Je kunt ook instellen hoe lang de voorwaarde mag worden onderschreden en de regel nog wordt uitgevoerd. We raden 300 seconden aan. Dit betekent dat als een wolk het zonnevermogen gedurende maximaal 5 minuten vermindert tijdens het laden van het overschot, het systeem gedurende 5 minuten laadt met de minimale laadstroom, zelfs als het van het net wordt afgenomen. Dit voorkomt frequente laadstops bij wisselvallig weer.

Hints en tips

De waarden van het zonnesysteem uitlezen: Veel omvormers en slimme meters van het zonnesysteem kunnen worden uitgelezen met de "SunSpec Solar Inverter / Meter" meter. Bij SMA wordt meestal de SMA Homemanager geïnstalleerd. De cFos Charging Manager heeft zijn eigen type meter voor dit doel. Fronius en Kostal hebben een goede ondersteuning voor SunSpec. Er is een aparte meterdefinitie voor de Kostal Powermeter (netreferentiemeter). Je kunt proberen oudere Kostal omvormers uit te lezen met een HTTP-gebaseerde meterdefinitie. Je kunt verschillende meterdefinities downloaden van onze pagina met apparaten die worden ondersteund door de cFos Charging Manager. Voor veel Chinese apparaten bieden we meterdefinities voor de netreferentiemeter, de omvormer en de batterijopslag. Voor hybride omvormers met SunSpec moet u controleren of de accustroom is inbegrepen in de stroom van de omvormer. Opwek- en batterijvermogen moeten apart worden afgelezen. Onze instructies voor sommige meters en omvormers kunnen hierbij helpen.

Opmerking: Om de laadregels in acht te nemen, moet laadbeheer actief zijn, d.w.z. de modus moet zijn ingesteld op "Load distribution", niet op "Monitor".
Tip: Als je PV-systeem in de winter of tijdens de overgangsperiode niet meer het minimale vermogen genereert dat nodig is voor het laden, kun je ook een waarde onder de 6000 mA opgeven als startstroomlimiet. Het systeem zal dan opladen met het overschot aan zonne-energie met gedeeltelijke netvoeding.

Tip: Om ervoor te zorgen dat je auto de volgende ochtend is opgeladen, kun je naast de overschotregel ook een tijdgebaseerde regel opgeven: Tijd, start: 21:00, einde 6:00, stroom 6000. d.w.z. als de auto 's nachts nog steeds elektriciteit nodig heeft om volledig te worden opgeladen, kun je opladen via het elektriciteitsnet of via een opslageenheid

Stap-voor-stap instructies voor het instellen van PV-overtollig laden (solar surplus charging)
Gebruikersrapport over overlading met Shelly 3EM (PDF)
Gebruikersrapport over opladen met Solaredge