Documentatie

Overtollige lading

Met de cFos Charging Manager en een zonnesysteem kunt u ervoor zorgen dat uw auto (bijna (*)) alleen wordt opgeladen als er een overschot aan zonn estroom beschikbaar is. Overschot = opwek minus huishoudelijk verbruik.

Opmerking: Om de laadregels te kunnen naleven, moet het belastingsbeheer actief zijn, d.w.z. de modus moet ingesteld zijn op "load distribution", niet "observe".

U kunt hiervoor een laadregel van het type "Zonne-energie" instellen. Selecteer als modus "Zonneoverschot". Selecteer als "Start stroomlimiet" de overschotstroom die het zonne-energiesysteem moet opwekken en waarop deze regel moet worden toegepast.

Screenshot cFos Charging Manager Documentatie - Overtollige lading

De regel: Solar, startstroombegrenzing: 6,5 A(6500 mA), "solar surplus", dit activeert het surplus laden met het beschikbare surplus van een feed-in van 6,5 A.

Bovendien kunt u een undercut-tijd vastleggen, d.w.z. het aantal seconden dat de stroomlimiet na het activeren van de overschotregel mag worden onderschreden voordat het laden wordt gestopt. Op die manier wordt het laden niet onderbroken bij kortstondige stroomonderbrekingen, bv. door voorbijtrekkende bewolking.

U kunt het zonneoverschot aflezen door de virtuele meter "Surplus (VM)" in te stellen in de Laadmanager. Bovendien kunt u een virtuele meter "Netbehoefte (VM)" instellen die aangeeft hoeveel elektriciteit er op dat moment van het net wordt afgenomen.

Tip: Als uw PV-systeem in de winter of in de overgangsperiode niet meer het minimaal vereiste vermogen voor het laden genereert, kunt u ook een waarde onder 6000mA als startstroomgrens opgeven. In dit geval wordt opgeladen met een overschot aan zonne-energie en gedeeltelijk gebruik van het net.

Tip: Om ervoor te zorgen dat uw auto de volgende ochtend wordt opgeladen, kunt u naast de overschotregel ook een tijdregel opgeven: Tijd, Start: 21:00, Einde 6:00, Stroom 6000. D.w.z. als de auto 's nachts nog steeds elektriciteit nodig heeft om volledig te worden opgeladen, kunt u ofwel opladen via het elektriciteitsnet of via een opslag.

Het overschot aan elektriciteit is de elektriciteit die aan het net zou worden geleverd. Om dit te bepalen, moet de cFos Charging Manager in staat zijn om dit te meten. Hiervoor zijn de volgende opties beschikbaar:

Illustratie van meetconcepten
  1. Ofwel: U installeert een meter met "netvoeding". U installeert een (bidirectionele) meter op het overdrachtspunt van de huisaansluiting. Als deze meter negatieve waarden aangeeft, voedt u in en is deze elektriciteit beschikbaar voor overtollig laden. Geschikte meters zijn bijvoorbeeld Modbus-meters of interne netreferentiemeters van uw zonnestroomsysteem (bijv. SMA Homemanager 2.0, Kostal Power Meter, E3/DC netreferentiemeter, etc.). Opdat de Laadmanager de netreferentie onafhankelijk van het laden van de elektrische auto's kan berekenen, moet in deze configuratie voor elke EVSE een meter met de rol "verbruik elektrische auto" worden geconfigureerd.
  2. Of: U meet uw huishoudelijk verbruik met een geschikte meter zonder EVSE(s) en zonder het opwekkingsvermogen. Eenvoudige S0-meters zijn hiervoor voldoende. De Laadmanager trekt vervolgens het huishoudelijk verbruik af van het opwekvermogen en stelt het resterende vermogen beschikbaar voor het laden.

Het opwekkingsvermogen kan worden gemeten met een extra meter. U kunt de waarden ook rechtstreeks van uw zonnestelsel aflezen. Zie onze lijst van momenteel ondersteunde apparaten.

(*) Als gevolg van meet- en rekenonnauwkeurigheden kan in het grensgebied een geringe netopname of netinvoeding optreden.

Stapsgewijze instructies voor het instellen van PV-overtollig laden (solar surplus charging)
Gebruikersverslag over surpluslading met Shelly 3EM (PDF)
Gebruikersrapport over surplus opladen met Solaredge

Saldo overschot heffing

Als u weet dat het zonnesysteem 4,2 kW of minder vermogen kan opwekken, moet het overladen worden geconfigureerd met een workaround. In dit geval wordt "balanced charging" toegepast.

Opmerking: Elektrische auto's hebben ten minste 1,4 kW (d.w.z. 6 A) per fase nodig om te kunnen laden. Voor driefasig laden resulteert dit in 3*1,4 kW = 4,2 kW.

Beneden 4,2 kW zonne-energie moet u het vermogen voor het laden van de drie fasen naar één fase herverdelen, zodat op deze fase ten minste 1,4 kW beschikbaar is. Als u bijvoorbeeld 500 W zonne-energie op alle fasen voedt, kunt u 1500 W op een enkele fase verbruiken. Aangezien de bidirectionele meters van de energieleveranciers op balansbasis werken, is er mathematisch noch sprake van netonttrekking noch van teruglevering.

Onder 4,2 kW moet u daarom twee zekeringen uitschakelen waarmee de toevoerleidingen naar de EVSE zijn beveiligd (alleen niet de zekering waarmee de cFos-laadregelaar is beveiligd). Let op: U mag tijdens het laadproces echter geen afzonderlijke fasen in- of uitschakelen. Dit kan de laadapparatuur van de auto vernielen! Als u bij de EVSE geen meter gebruikt die afzonderlijke fasen kan oplossen, moet u, indien mogelijk, de laadmanager laten weten dat de auto nu enkelfasig laadt door de configuratieparameter "Fasen" dienovereenkomstig in te stellen. Met een meter die afzonderlijke fasen kan oplossen, kunt u de fase-instelling op "bepalen" laten staan.

Als u de auto later onafhankelijk van het zonneoverschot weer wilt opladen, schakelt u vóór het opladen de uitgeschakelde zekeringen in en deactiveert u in de Laadmanager de laadregel voor het zonneoverschot. Daarna kunt u met de normale stroom opladen.

Tip: Met de cFos Power Brain Solar Wallboxen (vanaf firmwareversie 1.23.3) kun je overlading realiseren met automatische faseverandering.

Parameter "Fasen" instellen

De cFos Laadbeheer moet weten op welke fasen de auto aan het laden is (bijv. 1-fase of 3-fase) om in staat te zijn om

  • het gebruik van de afzonderlijke fasen te berekenen voor laadbeheer, en
  • te beslissen wanneer de minimale laadstroom per gebruikte fase is bereikt en het laden wordt geactiveerd in het geval van PV-overladen.
Als je een meter op je wallbox hebt aangesloten, kun je deze het beste zo instellen dat de gebruikte fasen overeenkomen met die van de elektrische installatie. Met een wallbox die een fase-resolventieteller heeft of waarop zo'n teller is aangesloten, kun je de fasen op "Bepaal" zetten.

Als de wallbox geen (eventueel aangesloten) meter heeft met fasegewijze resolutie (bv. cFos Power Brain met S0-meter, Tesla Wall Connector, enz.) en u laadt altijd dezelfde auto op, dan moet u de fasen instellen op de manier waarop de auto ze werkelijk gebruikt. Als u wisselende auto's laadt, zet u de fasen van de wallbox op "Bepalen". Met "Determine" probeert de cFos Charging Manager de werkelijk gebruikte fasen te bepalen. Meestal weet hij of de desbetreffende meter of de wallbox een fasegewijze resolutie van de stromen biedt. Bijvoorbeeld: een S0-meter geeft alleen pulsen per kWh van het totale vermogen en geen waarden voor de afzonderlijke fasen. Een dergelijke meter meet dus het totale vermogen en wijst dit toe aan de ingestelde fasen. Vanuit het oogpunt van de wallbox gebruiken 1-fase laadwagens altijd fase L1 (zelfs als deze fasegewijs ten opzichte van het huisnet is geïnstalleerd). tweefasige auto's laden altijd op fase L1 en L2.

De voor de wallbox ingestelde parameter "Fasen" wordt ook gebruikt om te voorspellen welke fasen daadwerkelijk worden gebruikt wanneer een auto net wordt aangesloten. Wanneer "Bepaal" is geselecteerd, gaat de Laadmanager eerst uit van 1-fase laden en schakelt zo nodig over op 2-fase of 3-fase laden. Na het loskoppelen begint de voorspelling weer bij 1-fase.

In het geval van PV-overtollig laden van 3-fasige auto's heeft dit tot gevolg dat de cFos Laadmanager te vroeg begint te laden met de voorspelling "1-fasig" wanneer het zonnevermogen toeneemt. De laadmanager detecteert dan het 3-fase gebruik na een paar seconden en pauzeert het laden als het zonneoverschot te laag is, totdat er genoeg stroom beschikbaar is voor het laden van het overschot. Om dit te laten werken, is de onderbrekingstijd (die je kunt instellen in de laadregels) in de eerste 2 minuten van het laden beperkt tot precies 15 seconden. Als je deze korte inschakeltijd wilt vermijden, kun je de fasen in de instellingen van de wallbox instellen op de fasen die daadwerkelijk worden gebruikt. Als de auto's veranderen, is het aan te raden om RFID's aan te maken in de Laadmanager met de functie "Fasen overschrijven" en deze te gebruiken om de Laadmanager te vertellen met welke fasen de auto laadt als de laadkabel is aangesloten.

Gangreserve

De regeling in een energieopslag probeert altijd het netverbruik en de netinjectie te minimaliseren. U kunt dit aan de cFos Laadmanager vertellen door een meter in te stellen met de rol "zonneopslag". In dit geval wordt een ontladende opslag beschouwd als een generator (de meter toont negatieve vermogenswaarden), wat betekent dat deze energie beschikbaar is om de auto op te laden. Een opladende opslageenheid (de meter toont positieve vermogenswaarden) wordt echter niet als verbruiker beschouwd omdat de opslageenheid onmiddellijk stopt met opladen wanneer het oplaadvermogen wordt gebruikt voor het opladen van de elektrische auto. De cFos Charging Manager negeert dus het verbruik van meters met de rol "zonne-opslag". U kunt kiezen tussen "Opslag Alles" en "Opslag Thuis" voor de rol van de opslagmeter. Met "Storage Home" wordt de ontlading van de opslag niet gebruikt voor overtollige lading, waardoor diepe laadcycli van de opslag worden vermeden. Hier zijn nog enkele mogelijkheden om de meter te gebruiken.

Als uw elektriciteitsopslagsysteem geen bidirectionele meter heeft, kunt u een externe meter installeren. Meestal worden bidirectionele Modbus-meters aanbevolen, maar het kan ook werken met meerdere S0-meters (of andere unidirectionele meters), afhankelijk van de plaatsing van de meters in de installatie, wat in elk afzonderlijk geval moet worden gecontroleerd.