Documentatie

Laadregels
(voor firmwareversies vanaf 1.25.2)

De documentatie van de oplaadregels voor firmwareversies < 1.25.2 kan hier worden gevonden.


            Regels voor het laden van schermafbeeldingen

Algemene werking

De laadregels van de cFos Laadbeheer werken als kleine programma's. Wanneer de cFos Charging Manager laadregels verwerkt, neemt hij een startwaarde als "regelwaarde" en doorloopt hij alle laadregels van boven naar beneden. Hij controleert de voorwaarde voor elke regel en als die vervuld is, voert hij de relevante actie uit. Dit gaat door totdat het einde van de laadregels is bereikt of de optie "Finish" is ingesteld voor de actie als aan de voorwaarde is voldaan. De regelwaarde die tot op dat moment is bepaald, wordt dan geretourneerd. Voor wallboxen bepalen de laadregels op deze manier de laadstroom per fase in mA en voor batterijopslagsystemen het laad- of ontlaadvermogen in W.

Voor laadregels voor wallboxen is de startwaarde 0, d.w.z. als geen regel is vervuld, wordt het laden gepauzeerd. Voor accuopslagsystemen is de startwaarde het maximale laad- of ontlaadvermogen, d.w.z. als er niet wordt voldaan aan de laadregel, is het maximale laad- of ontlaadvermogen het vermogen dat is ingesteld in de opties voor accuregeling van de cFos Laadmanager.

Er is een "PV surplus" optie voor laadregels voor wallboxen. In elke cyclus controleert de cFos Laadmanager eerst of er laadregels met de "PV surplus" optie zijn ingesteld voor wallboxen. Alle wallboxen waarvan de laadregel(s) met deze optie een waarde >= 0 geven worden eerst bekeken en hun laadstroom wordt gemarkeerd als overschot. Daarna worden alle wallboxen met laadregels zonder de "PV surplus" optie bekeken. Dit betekent dat wallboxen die een PV-overschot willen laden voorrang krijgen. Opmerking: Als de laadregels met de "PV surplus" optie -1 opleveren voor een wallbox, dan doet deze wallbox niet mee aan het PV surplus. De Laadmanager past dan de laadregels voor normaal laden toe.

Berekening van het overschot: Als de optie "PV surplus" is geactiveerd, wordt in de voorwaarde "PV surplus >= expressie" bekeken of het surplus gedeeld door de voorspelde laadfasen groot genoeg is om aan de voorwaarde te voldoen. Als de optie "PV surplus" niet actief is, controleert het systeem of het overschot >= expressie op de betreffende fase. Hetzelfde geldt voor de voorwaarden "Netvoeding", "Netinvoeding" en "Zonne-energie". Hier wordt, als de optie "PV surplus" actief is, de som van de stromen gedeeld door het voorspelde aantal laadfasen gecontroleerd aan de hand van de expressie, terwijl als de optie niet actief is, de stroom van de betreffende fase wordt gecontroleerd. Voor de acties, als de optie "PV surplus" actief is, wordt de som van de stromen van alle fasen gedeeld door het voorspelde aantal laadfasen geleverd als de waarde voor "Deliver surplus", "Deliver solar power", "Deliver grid supply" en "Deliver feed-in", terwijl als de optie niet actief is, de stroom van de betreffende fase wordt geleverd. Kortom: Voor het gebruikelijke geval van PV-overtollig laden raden we aan de optie te activeren. Als de optie niet actief is, ligt de nadruk op laadbeheer, d.w.z. de cFos Laadmanager beschouwt alle drie de fasen afzonderlijk.

Elke laadregelaar heeft de volgende algemene instelopties

ID: Een vrij te kiezen nummer. Zie hieronder voor meer informatie.

Regel actief: Regels die niet actief zijn worden genegeerd.

Weekdagen: hiermee kun je instellen op welke dagen de regel moet worden nageleefd en op welke dagen de regel moet worden genegeerd

PV-overschot: Bij laadregels voor wallboxen controleert de Laadmanager altijd eerst of er laadregels voor PV-overschot actief zijn. Deze bepalen dan de laadstroom per fase. Alle laadregels waarvan de optie "PV-overschot" niet is ingesteld, worden dan van boven naar beneden verwerkt.

Laden of ontladen: Voor laadregels voor batterijopslagsystemen verwerkt de Laadmanager alle laadregels met de optie "Laden" en alle laadregels met de optie "Ontladen" onafhankelijk van elkaar en bepaalt zo de huidige laad- of ontlaadcapaciteit.

Elke laadregel heeft een voorwaarde en een actie. De actie wordt alleen uitgevoerd als aan de voorwaarde is voldaan. Een actie kan ook de optie "Beëindigen" geactiveerd hebben. In dit geval wordt de verwerking van de laadregels beëindigd nadat de actie is uitgevoerd en wordt de huidige regelwaarde teruggegeven. Als "Beëindigen" niet is ingesteld, gaat de Laadmanager verder met de volgende laadregel. Als hij het einde van de lijst bereikt, geeft hij ook de huidige regelwaarde terug.

Voorwaarden

Alle voorwaarden bevatten de optie "Niet". Als deze is ingesteld, wordt de actie uitgevoerd als niet aan de voorwaarde is voldaan. Anders wordt de actie uitgevoerd als aan de voorwaarde is voldaan.

Sommige voorwaarden hebben de optie "Regel blijven uitvoeren zonder vervulde voorwaarde". Je kunt hier een tijd in seconden opgeven. Als aan de voorwaarde is voldaan, mag er daarna gedurende x seconden niet aan worden voldaan en wordt de actie toch uitgevoerd. Als bijvoorbeeld het minimale PV-overschot wordt bereikt, mag dit overschreden worden gedurende x seconden en wordt de actie toch uitgevoerd.

Tijd: Aan de voorwaarde wordt voldaan binnen de opgegeven tijd, maar niet daarbuiten. Hierdoor kun je op bepaalde tijden opladen.

PV-overschot: Aan de voorwaarde is voldaan als het PV-overschot per fase (voor laadregels voor auto's) of het PV-overschot over alle fasen in watt (voor batterijopslagsystemen) groter is dan (of gelijk is aan) de opgegeven waarde of de formule.

Prijs: Aan de voorwaarde is voldaan als de huidige aankoopprijs in cent per kWh lager is dan (of gelijk is aan) de opgegeven waarde of de formule.

Prijsniveau: Aan de voorwaarde is voldaan als het huidige prijsniveau lager is dan (of gelijk is aan) de opgegeven waarde of formule.

Zie ook: Kostenbewust opladen

SoC: Aan de voorwaarde is voldaan als de ladingstoestand van de auto (als de cFos Charging Manager deze waarde kent) of de accuopslag groter is dan (of gelijk is aan) de opgegeven waarde of de formule.

Aantal laadwagens: Aan de voorwaarde is voldaan als het aantal laadwagens groter is dan (of gelijk aan) de opgegeven waarde of de formule.

Netreferentie: Aan de voorwaarde is voldaan als de netreferentie (voor laadregels voor auto's per fase, voor laadregels voor batterijopslag in watt over alle fasen) groter is dan (of gelijk is aan) de opgegeven waarde of de formule.

Netvoeding: Aan de voorwaarde is voldaan als de netvoeding (voor laadregels voor auto's per fase, voor laadregels voor batterijopslag in watt over alle fasen) groter is dan (of gelijk is aan) de opgegeven waarde of de formule.

Zonne-energie: Aan de voorwaarde is voldaan als de gegenereerde stroom per fase (voor oplaadregels voor auto's) of het gegenereerde vermogen over alle fasen (voor batterijopslag) groter is dan (of gelijk is aan) de opgegeven waarde of de formule.

Ingang actief: Aan de voorwaarde is voldaan als de ingang met het opgegeven nummer van het apparaat met de opgegeven apparaat-ID (E1, E2, ... voor inbouwdozen, M1, M2, ... voor meters) actief is. De nummers tellen vanaf 0. Op deze manier kun je laadregels gebruiken in combinatie met schakelingangen. De cFos Power Brain Wallbox heeft bijvoorbeeld 2 S0 ingangen. Om deze te gebruiken, kunt u een cFos Power Brain S0-meter instellen als apparaat met de rol "Display" in de cFos Laadmanager. Ervan uitgaande dat deze meter apparaat-ID M1 heeft, kunt u de S0-1 ingang adresseren met apparaat-ID M1 en ingangsnummer 0. Informatie over het aansluiten van de S0-ingangen op het cFos Power Brain vindt u op onze pagina over S0-ingangen / S0-tellers en Modbus-tellers. Als u bijvoorbeeld de laadstroom wilt regelen met een externe schakelaar of een rimpelspanningontvanger wilt gebruiken die een relais schakelt volgens de specificaties van de energieleverancier, kunt u laadregels met ingang gebruiken. Op deze manier kun je ook een laadregelaar voor PV-overschotten activeren via de ingang.

Milieuvriendelijk: Hier kun je de maximale gewenste vertraging van het laadproces en de verwachte laadtijd opgeven. De voorwaarde wordt als vervuld beschouwd (en blijft vervuld) zodra de cFos Laadmanager een zo milieu- en netvriendelijk mogelijke starttijd heeft berekend en deze bereikt is. Zie Milieuvriendelijk laden.

Formule: Aan de voorwaarde is voldaan als de waarde van de formule > 0 is (waarden met drijvende komma). Zie formules.

Altijd: Aan de voorwaarde wordt altijd voldaan.

Acties

Acties worden uitgevoerd als aan de voorwaarde van de laadregel is voldaan (of als de optie "Niet" is ingesteld en niet aan de voorwaarde is voldaan).

Stel in op waarde/formule: De huidige regelwaarde wordt ingesteld op de opgegeven waarde of formule.

PV-overschot leveren / Zonne-energie leveren / Netvoeding leveren / Teruglevering leveren: De stroomregelwaarde wordt ingesteld op de overeenkomstige waarde. Voor laadregels voor opslagsystemen is dit het vermogen in watt over alle fasen. Voor laadregels voor wallboxen is dit de stroom per fase bij normale lading, voor surplus lading ("PV surplus" optie is ingesteld) de som van de stromen over alle fasen, gedeeld door het aantal fasen (voorspeld of werkelijk) gebruikt voor lading. De waarde kan ook vermenigvuldigd worden met een factor, die standaard 1 is. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een batterijopslagsysteem te regelen om netverbruik of teruglevering te vermijden. Het oplaadniveau van het batterijopslagsysteem zou het opslagsysteem opladen met de netvoeding. Aangezien er echter meetonnauwkeurigheden zijn bij het bepalen van de netreferentie, wordt de netreferentie vermenigvuldigd met een factor dicht bij 1 gebruikt als de oplaadregel voor het opslagsysteem.

Variabele instellen: De opgegeven variabele wordt ingesteld op een waarde of formule. U kunt Laadbeheer-variabelen of door de gebruiker gedefinieerde apparaatvariabelen als naam opgeven. Laadmanagervariabelen beginnen met "CM.", apparaatvariabelen hebben een apparaat-ID en de naam van de variabele (bijv. E1.x).

De volgende variabelen zijn ook beschikbaar:

_rule_valDe huidige waarde van de regel. Je kunt dit ook opvragen in formules.
_rule_idDe huidige regel-ID. De regel-ID wordt ingesteld op de ID van de eerste niet genegeerde regel en weergegeven in de apparaattegel. Je kunt ook "_rule_id" gebruiken om deze waarde per regel in te stellen, bijvoorbeeld om te visualiseren welke belangrijke regel is verwerkt.
_rule_minDeze waarde wordt normaal ingesteld voor het omschakelen van enkelfasig naar driefasig laden, bijvoorbeeld als je voorwaarden opgeeft met een stroomlimiet. Hier kun je deze waarde zelf instellen. Het systeem schakelt over van enkelfasig laden naar driefasig laden als de stroomlimiet gedurende een bepaalde tijd groter is dan (of gelijk is aan) de "_rule_min".
_undercutStel undershoot in op actief als de waarde groter is dan nul (zie hieronder voor uitleg).

En: Koppel de regel aan de volgende regel. De voorwaarde van de volgende regel wordt niet geacht te zijn vervuld als de voorwaarde van de huidige regel niet is vervuld (ongeacht of de voorwaarde van de volgende regel daadwerkelijk is vervuld).

Of: Koppel de regel aan de volgende regel. De voorwaarde van de volgende regel wordt geacht te zijn vervuld als de voorwaarde van de huidige regel is vervuld (ongeacht of de voorwaarde van de volgende regel daadwerkelijk is vervuld).

Ga naar: De cFos Laadbeheer zoekt (van boven naar beneden) naar de eerste laadregel waarvan de ID hetzelfde is als de opgegeven ID en gaat verder met het verwerken van de laadregels met deze regel. Als hij er geen vindt, gaat hij verder met de volgende laadregel. Opgelet: Vermijd eindeloze lussen! Hoewel de Laadmanager de verwerking van de laadregels na een tijdje annuleert, kan het onnodige (reken)tijd verspillen. In combinatie met de voorwaarden van de laadregels kun je deze actie gebruiken om kleine regelprogramma's te maken.

Onderbreek

Voor sommige voorwaarden kun je een tijd in seconden instellen gedurende welke de regel moet worden uitgevoerd, zelfs als niet aan de voorwaarde is voldaan. Je kunt bijvoorbeeld een regel definiëren die wordt uitgevoerd wanneer een schakelingang wordt ingesteld. Als je dan een tijd instelt, blijft deze regel gedurende N seconden uitgevoerd worden, ook al is de ingang niet meer ingesteld. In het geval van PV-overtollig laden kun je deze tijd gebruiken om te voorkomen dat het laden wordt onderbroken door korte bewolking.

De Laadmanager onthoudt in een vlag genaamd "_undercut" of deze "undercut" actief is voor minstens één regel. Als de laadregels voor wallboxen resulteren in een waarde die lager is dan de minimale laadstroom die is ingesteld in de wallbox en de "_undercut" vlag is ingesteld, dan geeft de cFos Laadbeheer de minimale laadstroom terug als regelwaarde zodat de auto verder geladen wordt. Je kunt de "_undercut" vlag echter ook zelf instellen of verwijderen met de laadregel (zie hierboven).