Tài liệu

Đang tải quy tắc
(đối với các phiên bản firmware từ 1.25.2)

Bạn có thể tìm thấy tài liệu về quy tắc tải cho các phiên bản phần sụn <1.25.2 tại đây.


            Hộp thoại Quy tắc tải ảnh chụp màn hình

Chức năng chung

Quy tắc tính phí của Trình quản lý tính phí cFos hoạt động giống như các chương trình nhỏ. Khi Trình quản lý sạc cFos xử lý các quy tắc tính phí, nó sẽ lấy giá trị bắt đầu làm "giá trị quy tắc" và sau đó thực hiện tất cả các quy tắc tính phí từ trên xuống dưới. Nó kiểm tra điều kiện cho từng quy tắc và nếu điều kiện này được đáp ứng thì sẽ thực hiện hành động tương ứng. Điều này xảy ra cho đến khi kết thúc quy tắc tải hoặc tùy chọn "Hoàn tất" được đặt cho hành động nếu đáp ứng một điều kiện. Giá trị quy tắc được xác định cho đến thời điểm đó sẽ được trả về. Bằng cách này, các quy tắc sạc cho hộp treo tường xác định dòng sạc trên mỗi pha tính bằng mA và đối với bộ lưu trữ pin , công suất sạc hoặc xả tính bằng W.

Đối với quy tắc tính phí cho hộp treo tường, giá trị bắt đầu là 0, tức là nếu không đáp ứng quy tắc nào thì quá trình sạc sẽ bị tạm dừng. Đối với bộ lưu trữ pin, giá trị bắt đầu là công suất sạc hoặc xả tối đa, tức là nếu không đáp ứng quy tắc sạc thì công suất sạc hoặc xả tối đa là giá trị được đặt trong các tùy chọn điều khiển pin của Trình quản lý sạc cFos.

Có một tùy chọn “Vượt quá PV” cho các quy tắc sạc hộp treo tường. Trong mỗi chu kỳ, Trình quản lý sạc cFos trước tiên sẽ kiểm tra xem các quy tắc sạc với tùy chọn “Vượt quá PV” đã được đặt cho hộp treo tường hay chưa. Tất cả các hộp treo tường có (các) quy tắc sạc cung cấp giá trị >= 0 với tùy chọn này đều được xem xét đầu tiên và dòng sạc của chúng được đánh dấu là vượt quá. Sau đó, tất cả các hộp treo tường có quy tắc tính phí không có tùy chọn “thặng dư PV” đều được xem xét. Điều này có nghĩa là các hộp treo tường muốn tính phí thặng dư PV sẽ được ưu đãi. Lưu ý: Nếu quy định tính phí với tùy chọn "thặng dư PV" của hộp treo tường trả về -1, thì hộp treo tường này không tham gia vào phần thặng dư PV. Sau đó, Trình quản lý sạc sẽ áp dụng các quy tắc sạc để sạc bình thường.

Lưu ý về việc chuyển pha tự động: Nếu hộp treo tường được phân loại là sạc dư dựa trên quy tắc sạc, thì việc chuyển pha tự động sẽ kiểm tra xem có đủ lượng dư cho các pha hay không. Mặt khác, việc chuyển pha sẽ kiểm tra xem có đủ dòng điện trên các pha tương ứng hay không (quản lý tải thông thường). Vì vậy, nếu trước tiên bạn muốn thử PV thặng dư và nếu không có sẵn, các quy tắc tính phí thông thường, bạn phải sử dụng quy tắc tính phí bổ sung trả về -1 để thông báo cho Trình quản lý sạc rằng hộp treo tường này (xét cho cùng) không được xem là sạc dư thừa .

Tính toán mức thặng dư: Nếu tùy chọn "thặng dư PV" được kích hoạt, điều kiện "thặng dư PV >= biểu thức" sẽ xem xét liệu phần dư chia cho các pha sạc dự đoán có đủ lớn để đáp ứng điều kiện hay không. Nếu tùy chọn "PV thặng dư" không hoạt động, nó sẽ được kiểm tra xem thặng dư có phải là biểu thức >= trong pha tương ứng hay không. Điều tương tự cũng áp dụng cho các điều kiện “mua lưới”, “nạp lưới” và “năng lượng mặt trời”. Ở đây, nếu tùy chọn "Vượt quá PV" được kích hoạt, tổng dòng điện chia cho số pha sạc dự đoán sẽ được kiểm tra theo biểu thức, trong khi nếu tùy chọn không hoạt động, dòng điện của pha tương ứng sẽ được kiểm tra. Đối với các hành động, khi tùy chọn "Thặng dư PV" được kích hoạt, giá trị được phân phối cho "Nguồn cung dư thừa", "Cung cấp năng lượng mặt trời", "Mua lưới điện cung cấp" và "Nguồn cung cấp vào" là tổng dòng điện của tất cả các pha chia cho các pha sạc được dự đoán, trong khi ở Nếu tùy chọn này không hoạt động, dòng điện của pha tương ứng sẽ được cung cấp. Tóm lại: Đối với trường hợp sạc dư PV thông thường, nên kích hoạt tùy chọn. Nếu tùy chọn này không hoạt động, trọng tâm sẽ là quản lý tải, tức là Trình quản lý sạc cFos sẽ xem xét cả ba giai đoạn một cách riêng biệt.

Mỗi quy tắc tính phí đều có các tùy chọn cài đặt chung sau

ID: Một số có thể tự do lựa chọn. Xem dưới đây để biết thêm chi tiết.

Quy tắc hoạt động: Quy tắc không hoạt động bị bỏ qua.

Các ngày trong tuần: Điều này cho phép bạn đặt những ngày nào nên tuân thủ quy tắc và những ngày nào nên bỏ qua quy tắc đó

PV thặng dư: Đối với các quy tắc tính phí cho hộp treo tường, Trình quản lý sạc trước tiên luôn kiểm tra xem quy tắc tính phí cho PV thặng dư có hoạt động hay không. Sau đó, chúng xác định dòng sạc trên mỗi pha. Sau đó, tất cả các quy tắc tính phí có tùy chọn “Vượt quá PV” không được đặt sẽ được xử lý từ trên xuống dưới.

Sạc hoặc xả: Đối với các quy tắc sạc để lưu trữ pin, Trình quản lý sạc xử lý tất cả các quy tắc sạc bằng tùy chọn "Sạc" và tất cả các quy tắc sạc bằng tùy chọn "Xả" độc lập với nhau và do đó xác định nguồn điện sạc hoặc xả hiện tại.

Mỗi quy tắc tải có một điều kiện và một hành động. Hành động chỉ được thực hiện nếu điều kiện được đáp ứng. Một hành động cũng có thể kích hoạt tùy chọn "Hoàn tất". Trong trường hợp này, quá trình xử lý quy tắc tải kết thúc sau khi hành động được thực hiện và giá trị quy tắc hiện tại được trả về. Nếu "Thoát" không được đặt, Trình quản lý sạc sẽ tiếp tục quy tắc sạc tiếp theo. Nếu nó ở cuối danh sách, nó cũng trả về giá trị điều khiển hiện tại.

Điều kiện

Tất cả các điều kiện đều có tùy chọn "Không". Nếu điều này được đặt, hành động sẽ được thực thi nếu điều kiện không được đáp ứng. Ngược lại, hành động sẽ được thực hiện nếu điều kiện được đáp ứng.

Một số điều kiện có tùy chọn "Tiếp tục thực hiện quy tắc mà không đáp ứng điều kiện". Ở đây bạn có thể chỉ định thời gian tính bằng giây. Nếu điều kiện được đáp ứng, nó có thể không được đáp ứng trong x giây và hành động vẫn được thực hiện. Ví dụ: nếu đạt đến mức vượt quá PV tối thiểu, thì nó có thể được chụp dưới mức x giây và hành động sẽ vẫn được thực hiện.

Thời gian: Điều kiện được đáp ứng trong thời gian quy định, nhưng không nằm ngoài thời gian đó. Điều này cho phép bạn sạc vào những thời điểm cụ thể.

PV thặng dư: Điều kiện được đáp ứng nếu thặng dư PV trên mỗi pha (đối với quy tắc sạc cho ô tô) hoặc thặng dư PV trên tất cả các pha tính bằng watt (đối với bộ lưu trữ pin) lớn hơn (hoặc bằng) giá trị hoặc công thức được chỉ định.

Giá: Điều kiện được đáp ứng nếu giá tham chiếu hiện tại tính bằng xu trên kWh nhỏ hơn (hoặc bằng) giá trị hoặc công thức được chỉ định.

Mức giá: Điều kiện được đáp ứng nếu mức giá hiện tại nhỏ hơn (hoặc bằng) giá trị hoặc công thức được chỉ định.

Xem thêm: Sạc có ý thức về chi phí

SoC: Điều kiện được đáp ứng nếu trạng thái sạc của ô tô (nếu Trình quản lý sạc cFos biết giá trị này) hoặc bộ lưu trữ pin lớn hơn (hoặc bằng) giá trị hoặc công thức được chỉ định.

Số lượng ô tô chất hàng: Điều kiện được đáp ứng nếu số lượng ô tô chất hàng lớn hơn (hoặc bằng) giá trị hoặc công thức đã chỉ định.

Mua lưới: Điều kiện được đáp ứng nếu mua lưới điện (đối với quy tắc sạc cho ô tô mỗi pha, đối với quy tắc sạc để lưu trữ pin tính bằng watt trên tất cả các pha) lớn hơn (hoặc bằng) giá trị hoặc công thức được chỉ định.

Nguồn cấp vào lưới: Điều kiện được đáp ứng nếu nguồn cấp vào lưới (mỗi pha đối với quy tắc sạc cho ô tô, tính bằng watt trên tất cả các pha đối với quy tắc sạc để lưu trữ pin) lớn hơn (hoặc bằng) giá trị hoặc công thức được chỉ định.

Năng lượng mặt trời: Điều kiện được đáp ứng nếu điện năng tạo ra trên mỗi pha (đối với quy tắc sạc cho ô tô) hoặc điện năng tạo ra trên tất cả các pha (đối với bộ lưu trữ ắc quy) lớn hơn (hoặc bằng) giá trị hoặc công thức được chỉ định.

Đầu vào hoạt động: Điều kiện được thỏa mãn nếu đầu vào có số lượng xác định của thiết bị có ID thiết bị được chỉ định (E1, E2, ... đối với hộp treo tường, M1, M2, ... đối với mét) đang hoạt động. Các số được đếm từ 0. Điều này cho phép bạn sử dụng các quy tắc tính phí kết hợp với việc chuyển đổi đầu vào. Ví dụ: cFos Power Brain Wallbox có 2 đầu vào S0. Để sử dụng những thứ này, bạn có thể thiết lập máy đo cFos Power Brain S0 làm thiết bị có vai trò “Hiển thị” trong Trình quản lý sạc cFos. Giả sử bộ đếm này có ID thiết bị M1 thì bạn có thể xử lý đầu vào S0-1 bằng ID thiết bị M1 và số đầu vào 0. Thông tin về nối dây đầu vào S0 trên cFos Power Brain có thể được tìm thấy trên trang của chúng tôi về đầu vào S0 / bộ đếm S0 và bộ đếm Modbus. Ví dụ: nếu bạn muốn điều khiển dòng sạc bằng công tắc bên ngoài hoặc sử dụng bộ thu điều khiển gợn sóng để chuyển đổi rơle theo thông số kỹ thuật của nhà cung cấp năng lượng, bạn có thể sử dụng quy tắc sạc với đầu vào. Bạn cũng có thể kích hoạt quy tắc tính phí cho lượng PV dư thừa bằng cách sử dụng đầu vào.

Thân thiện với môi trường: Tại đây bạn có thể chỉ định độ trễ mong muốn tối đa trong quá trình sạc và thời gian sạc dự kiến. Điều kiện được coi là đã đáp ứng (và vẫn được đáp ứng) ngay khi Trình quản lý tính phí cFos đã tính toán thời gian bắt đầu thân thiện với môi trường và có lợi cho mạng nhất có thể và điều này đã đạt được. Xem cách sạc thân thiện với môi trường.

Công thức: Điều kiện được đáp ứng nếu giá trị của công thức > 0 (giá trị dấu phẩy động). Xem công thức.

Luôn luôn: Điều kiện luôn được đáp ứng.

hành động

Các hành động được thực thi khi đáp ứng điều kiện quy tắc tải (hoặc tùy chọn Không được đặt và điều kiện không được đáp ứng).

Đặt thành giá trị/công thức: Giá trị điều khiển hiện tại được đặt thành giá trị hoặc công thức đã chỉ định.

Cung cấp thặng dư PV / cung cấp năng lượng mặt trời / giao mua lưới điện / cung cấp nguồn điện: Giá trị điều khiển hiện tại được đặt thành giá trị tương ứng. Đối với quy tắc sạc lưu trữ, công suất tính bằng watt trên tất cả các pha. Đối với quy tắc sạc cho hộp treo tường, trong sạc bình thường, đây là dòng điện trên mỗi pha; khi sạc vượt mức (tùy chọn "thặng dư PV" được đặt), đó là tổng dòng điện trên tất cả các pha, chia cho số (dự đoán hoặc thực tế) của các pha được sử dụng để sạc. Ngoài ra, giá trị có thể được nhân với một hệ số, theo mặc định là 1. Ví dụ: bạn có thể sử dụng điều này để sử dụng hệ thống điều khiển nhằm có được hệ thống lưu trữ pin nhằm tránh rút hoặc nạp vào lưới điện. Quy tắc sạc bộ lưu trữ pin sẽ sạc bộ lưu trữ bằng nguồn điện lưới. Tuy nhiên, do có sự thiếu chính xác trong phép đo khi xác định nguồn điện lưới, nên hệ số nguồn điện lưới nhân với hệ số gần bằng 1 sẽ được sử dụng làm quy tắc tính phí cho bộ lưu trữ.

Đặt biến: Biến được chỉ định được đặt thành một giá trị hoặc công thức. Bạn có thể chỉ định các biến của Trình quản lý sạc hoặc các biến của thiết bị do người dùng xác định làm tên. Các biến của Trình quản lý sạc bắt đầu bằng "CM.", các biến của thiết bị có ID thiết bị và tên của biến (ví dụ: E1.x).

Ngoài ra còn có các biến sau:

_rule_valGiá trị điều khiển hiện tại Bạn cũng có thể truy vấn điều này trong các công thức.
_rule_idID quy tắc hiện tại. ID quy tắc được đặt thành ID của quy tắc không bị bỏ qua đầu tiên và được hiển thị trong ô của thiết bị. Với "_rule_id", bạn cũng có thể đặt giá trị này cho mỗi quy tắc, chẳng hạn để minh họa quy tắc quan trọng nào đã được xử lý.
_rule_minThông thường, giá trị này được đặt để chuyển từ sạc một pha/ba pha, ví dụ: khi bạn chỉ định các điều kiện có giới hạn dòng điện. Tại đây bạn có thể tự đặt giá trị này. Nó sẽ chuyển từ sạc một pha sang sạc ba pha khi giới hạn hiện tại lớn hơn (hoặc bằng) "_rule_min" trong một thời gian.
_undercutĐặt phần dưới thành hoạt động nếu giá trị lớn hơn 0 (xem phần giải thích bên dưới).

: Liên kết quy tắc với quy tắc tiếp theo. Điều kiện của quy tắc tiếp theo không được coi là đáp ứng nếu điều kiện của quy tắc hiện tại không được đáp ứng (bất kể điều kiện của quy tắc tiếp theo có thực sự được đáp ứng hay không).

Hoặc: Liên kết quy tắc với quy tắc tiếp theo. Điều kiện của quy tắc tiếp theo được coi là đáp ứng nếu điều kiện của quy tắc hiện tại được đáp ứng (bất kể điều kiện của quy tắc tiếp theo có thực sự được đáp ứng hay không).

Đi tới: Trình quản lý tính phí cFos tìm kiếm (từ trên xuống dưới) quy tắc tính phí đầu tiên có ID giống với ID được chỉ định và tiếp tục xử lý các quy tắc tính phí với quy tắc tính phí này. Nếu không tìm thấy, nó sẽ tiếp tục xử lý với quy tắc tải tiếp theo. Chú ý: Tránh các vòng lặp vô tận! Trình quản lý sạc sẽ ngừng xử lý các quy tắc sạc sau một thời gian, nhưng điều này có thể lãng phí thời gian (tính toán) một cách không cần thiết. Kết hợp với các điều kiện tải quy tắc, hành động này cho phép bạn tạo các chương trình quy tắc nhỏ.

bắn hạ

Đối với một số điều kiện, bạn có thể đặt thời gian tính bằng giây để quy tắc sẽ tiếp tục được thực thi ngay cả khi điều kiện không được đáp ứng. Ví dụ: bạn có thể xác định quy tắc được thực thi khi đầu vào chuyển mạch được đặt. Sau đó, nếu bạn đặt thời gian, quy tắc này sẽ tiếp tục chạy trong N giây ngay cả khi dữ liệu đầu vào không còn được đặt nữa. Với việc sạc quá mức PV, bạn có thể sử dụng thời gian này để tránh việc sạc bị gián đoạn bởi những đám mây ngắn.

Trình quản lý sạc sử dụng cờ có tên “_undercut” để lưu ý xem “cut undercut” này có hoạt động cho ít nhất một quy tắc hay không. Nếu quy tắc sạc cho hộp treo tường dẫn đến giá trị thấp hơn dòng sạc tối thiểu được đặt trong hộp treo tường và cờ "_undercut" được đặt, Trình quản lý sạc cFos sẽ trả về dòng sạc tối thiểu làm giá trị quy tắc để ô tô tiếp tục được sạc. Bạn cũng có thể tự mình đặt hoặc xóa cờ “_undercut” bằng quy tắc tải (xem ở trên).