cFos Charging Manager - Formules

De cFos Charging Manager maakt de dynamische evaluatie van formules mogelijk. Deze functionaliteit is beschikbaar voor een meter van het type "Expressie" en voor laadregels van het type "Formule".

U kunt dus meters instellen die waarden van andere meters of EVSE's berekenen en deze klaar houden en weergeven. De laadregels kunnen ook formules gebruiken om dynamisch de laadstroom te berekenen en ook toegang krijgen tot meters en EVSE's (inclusief meters van het type "Expression").

De volgende bewerkingen zijn mogelijk met de formules:

+ - * /Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen
^Berekening van macht, b.v. 10^2 = 100
min(x,y)Minimum van x en y, meer dan 2 argumenten mogelijk
max(x,y)Maximum van x en y, meer dan 2 argumenten mogelijk
abs(x)Absolute waarde van x, b.v. abs(-2) = 2
sqrt(x)Vierkantswortel van x

Voorts zijn de volgende logische uitdrukkingen mogelijk:

== (gelijk), != (ongelijk), < (minder), <= (minder-gelijk), > (groter), >= (groter-gelijk), ! (niet), || (logische Or), && (logische En), ? (voorwaardelijke operator, bv. x ? y : z, geeft y terug als x waar is, anders z)

Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de stroom uit te schakelen afhankelijk van de omstandigheden: M1.current >= 6500 ? M1.current : 0 geeft de stroom van M1 terug als deze groter is dan 6,5A en 0 anders, waardoor het laden wordt gepauzeerd. Voor dergelijke condities is het ook mogelijk om ingangen te vragen (zie hieronder)

De volgende namen zijn mogelijk:

MxMeter met eenheid ID x, bijv. M1
ExEVSE met apparaat-ID x, bijv. E1

Het is ook mogelijk om toegang te krijgen tot virtuele meters, zoals zonneoverschot, netopname of "Power avail. for EVSEs", door de meter in te stellen en vervolgens de corresponderende apparaat-ID in de formule te gebruiken.

U kunt dan via het punt toegang krijgen tot de afzonderlijke waarden van de eenheden. Deze worden als volgt opgeroepen:

current_l1Stroom van fase 1 in mA
current_l2Stroom van fase 2 in mA
current_l3Stroom van fase 3 in mA
currentStroom van de huidige fase in mA (voor laadregels vraagt de Laadmanager alle fasen na elkaar op; voor meters van het type "Uitdrukking" geldt de betreffende fase waarop de formule betrekking heeft. Indien u een formule heeft opgegeven voor "Stroom L1", kunt u de velden voor Stroom L2 en L3 weglaten. Dan wordt de formule voor stroom L1 gebruikt)
power_vaHuidig vermogen in Watt/VA (afhankelijk van het type meter kan hier schijnbaar vermogen of actief vermogen worden opgegeven)
power_wHuidig actief vermogen in watt
opower_vaWallbox: Huidig aangeboden vermogen in VA met betrekking tot alle 3 fasen.
import_whOpgenomen energie in Wh
export_whGeïnjecteerde energie in Wh
dtDe tijd die is verstreken sinds de laatste bijwerking (in seconden)
inputNIngangsnummer N van het toestel, 1 = actief, 0 = inactief
socSOC, laadniveau in procenten (meter/opslag)
txn_durationDuur van de huidige transactie in seconden (EVSE)
txn_energyOpgeladen energie van de huidige transactie in Wh (EVSE)
min_currentMinimum laadstroom in mA (EVSE)
max_currentMaximale laadstroom in mA (EVSE)
stateStatus: 1 wachtend, 2 ingeplugd, 3 opladen, 4 opladen met ventilatie, 5 fout, 6 offline (EVSE)

Voorbeeld
M1.current_l1Stroom van meter M1, fase 1
E2.import_whVerbruikte Wh van de EVSE E2
E3.power_vaHuidige laadstroom van E3

Als u de formules gebruikt voor een meter van het type "Expressie", dan kunt u ook het apparaat-ID weglaten. Dan verwijzen de veldnamen naar deze meter, bijv. 'power_va' is dan het vermogen van deze meter in Watt/VA. U kunt "dt" gebruiken om enkele uitgebreide functies te realiseren, b.v. in een meter van het type "Expressie":

  • Als formule voor "import_wh": import_wh + M1.power_va * dt / 3600 actualiseert de ingekochte energie op basis van het vermogen gedurende de laatste actualiseringstijd
  • Als formule voor "power_va": (power_va * (20 - dt) + M1.power_va * dt) / 20 wordt het vermogen over de laatste 20 seconden afgevlakt.

Globale variabelen

date

date.yearLopend jaar
date.monthMaand van 0..11
date.dayDag van 1..31
date.weekdayWeekdag Mo=0, Tue=1, ... Zon=6
date.yeardayDag in het jaar van 0..366
date.hourUur van 0..23
date.minuteMinuten van 0..60
date.secondTweede van 0..60
date.daysecondTweede van deze dag van 0..86399
date.dayminuteMinuten van deze dag van 0..1439
date.dst0 = wintertijd, 1 = zomertijd

PB (cFos Power brain only)

PB.input1S0 Input 1, 1 = actief, 0 = inactief
PB.input2S0 Input 2, 1 = actief, 0 = inactief

CM Variabelen van de laadmanager

Deze variabelen kunnen door de admin ingesteld worden onder "Configuratie". Bijvoorbeeld, als de admin de variabele 'var_x' instelt op 1.5, dan geeft CM.var_x de waarde 1.5 terug.

Voorgedefinieerde variabelen:
_num_charging: Aantal wandboxen die momenteel worden opgeladen
_num_charging1: Aantal wandboxen die momenteel worden opgeladen, 1 als er geen wordt opgeladen
_max_total_power: Maximaal vermogen van de huisaansluiting in W
_max_total_evse_power: Maximaal vermogen voor de EVSE's in W

Benutzung der globalen Objekte:
charge 8A starting at 8:00am: date.dayminute >= 480 ? 8000 : 0
charge 16A on Saturday and Sunday: date.weekday == 5 || date.weekday == 6 ? 16000 : 0
charge 6A if input 2 active: PB.input2 ? 6000 : 0 charge 6A if CM variable non-zero: cm.var1 ? 6000 : 0

Toepassingsvoorbeeld

U wilt de laadstroom extra beperken ten opzichte van een verbruiksmeter van een flat. Daartoe kunt u een laadregel instellen met de formule 16000 - M1.stroom.
M1 is de meter die het verbruik van de flat meet. Het belastingsbeheer van de cFos Charging Manager probeert eerst de EVSE te voorzien van de maximale stroom in verhouding tot het vermogen van de huisaansluiting, maar beperkt dit vervolgens tot 16A min het verbruik van de flat.