Dokumentasjon

Lasting av grupper

Leilighetsbygg: Betjening av veggbokser bak flatmåleren

Hvis du vil bruke Wallbox-ladestasjoner bak energileverandørens flatmåler, må cFos Charging Manager som vanlig regulere effekten til alle Wallbox-ladestasjonene slik at husets tilkoblede belastning ikke overskrides. I tillegg må imidlertid Wallbox og boligens forbruk (f.eks. dusjing, matlaging osv.) ikke overskride boligens tilkoblede effekt. I dette tilfellet kan du installere en mellommåler som måler forbruket i leiligheten (uten Wallbox-ladestasjonen). Deretter angir du Wallbox-ladestasjonens maksimale ladestrøm som en formel i stedet for en fast verdi. F.eks. for en Wallbox-ladestasjon på 11 kW og en tilkoblet last for leiligheten på 20 kW, dvs. 29 A per fase, slik:
min(16000, 29000 - M3.current)
Her er M3 enhets-ID-en til den ovennevnte mellommåleren i Charging Manager. Så den minste strømmen tas som Wallbox-ladestasjonen er designet for, og strømmen som er igjen i hjemmet etter at forbrukerne er trukket fra. Hvis du vil koble til mellommåleren slik at den registrerer den totale tilkoblede belastningen, dvs. flatt forbruk pluss Wallbox, angir du følgende formel:
min(16000, 29000 - M3.current + E3.current)
Her er E3 enhets-ID-en til Wallbox-ladestasjonen i Charging Manager.
Merk: cFos Charging Manager antar at en leilighet og Wallbox-ladestasjonen har samme faserotasjon med hensyn til hustilkoblingen. En måler som brukes til å måle strømmen til leiligheten, er derfor ikke fasedreiet i forhold til leiligheten.

Betjening av ladestasjoner i ladegrupper

Figur cFos Charging Manager med ladegrupper

Hvis installasjonen din består av flere seksjoner som er begrenset i forsyningslinjen (f.eks. av en samleskinne eller spesifikke ledninger), kan du opprette en gruppe for hver seksjon i cFos Charging Manager. Legg til en enhet kalt "EVSE Group" i Charging Manager. Gruppens nummer er avledet fra enhets-ID-en. Hvis for eksempel enhets-ID-en til "EVSE-gruppen" er E5, er gruppens nummer 5. Det er best å gi "EVSE-gruppen" et meningsfylt navn og en beskrivelse. Så snart ladegruppen er opprettet, vises en valgboks for alle andre målere og Wallbox-ladestasjoner der du kan angi hvilken gruppe enheten tilhører. Som maksimal ladestrøm for gruppen angir du verdien som gruppen er koblet til per fase. Ladestrømmen som Charging Manager tildeler denne gruppen, begrenses av denne parameteren. I tillegg begrenser Charging Manager effekten til alle Wallbox-ladestasjoner og grupper slik at den maksimale hustilkoblingseffekten ikke overskrides. En gruppe kan også ha flere produksjons- og forbruksmålere eller en egen nettreferansemåler. På denne måten kan den maksimale ladestrømmen for hele gruppen styres dynamisk avhengig av forbruk eller produksjon. Generatorene kommer inn i gruppen, men også i hele systemet, som et eventuelt PV-overskudd. Som i "hovedgruppen" kan du tilordne laderegler for PV-overskuddslading i de enkelte ladegruppene. Du kan også tilordne egne prioriteringer innenfor ladegruppene. Hver gruppe har sin egen prioriteringsordning i henhold til prioriteringene du har angitt for de enkelte Wallbox-ladestasjonene i gruppen. Grupper kan nestes, dvs. at en gruppe i sin tur kan inneholde grupper.

Nettverk av flere cFos Charging Managers

I likhet med gruppene ovenfor kan du også bruke flere cFos Charging Managers i et nettverk. Du kan legge til en enhet av typen "EVSE Charging Manager Slave" i cFos Charging Manager. Angi IP-adressen og porten til en annen Charging Manager i nettverket som adresse og port. Master Charging Manager vil da behandle Slave Charging Manager (og alle Wallbox-ladestasjonene som er koblet til den) som én Wallbox. Som maksimal ladestrøm angir du den verdien i mA per fase som alle Wallbox-ladestasjonene i Slave Charging Manager er koblet til, dvs. den samme verdien som du også har angitt som maksimal total strøm i cFos Charging Manager Slave under de generelle Charging Manager-innstillingene. Slave Charging Manager kan som vanlig ha ekstra produksjons- og forbruksmålere (på samleskinnen) som øker eller reduserer ladestrømmen til Wallbox-ladestasjonene som er koblet til den. Ved å kaskadekoble Master og Slave Charging Managers kan du bygge svært store systemer. Du må aktivere laststyring i slaven. Den fungerer som et uavhengig laststyringssystem der den maksimale strømmen begrenses dynamisk av masteren.

Simulering - Kan cFos Charging Manager oppfylle dine krav?

Du kan selv sjekke om cFos Charging Manager oppfyller dine krav og er egnet for din spesifikke konfigurasjon ved å simulere et system med virtuelle ladestasjoner og målere. Hvis en funksjon mangler, kan du gjerne kontakte oss. Vi er alltid glade for å motta forslag.
I Charging Manager-konfigurasjonen setter du opp Wallbox-ladestasjoner og målere av typen "HTTP Input" i henhold til ønsket konfigurasjon (i tillegg, om nødvendig, grupper, laderegler osv.). Angi rollen til målerne i henhold til dine behov (f.eks. forbruk, produksjon, nettreferanse). For å kunne angi verdier for disse Wallbox-ladestasjonene og målerne i simuleringen, må enhetsnavnet begynne med "Sim-", f.eks. Sim-Wallbox1 eller Sim-Meter-Home-Consumption. Klikk nå på "Simulering" i hovedmenyen. En ny side åpnes i en ny fane eller et nytt nettleservindu. Dette lar deg observere oppførselen til Charging Manager på flisene på startsiden og angi verdier parallelt på simuleringssiden. Merk: Når du lukker simuleringssiden, tilbakestilles alle simulerte enheter til standardverdier (dvs. null). Hvis du kjører simuleringen med en Charging Manager som allerede er i aktiv drift, må du sørge for at det ikke oppstår strømoverskridelser. Du kan for eksempel simulere en måler for produksjon slik at Charging Manager tror at mer strøm er tilgjengelig for lading enn det som er tilgjengelig ved hustilkoblingen, og dermed muligens føre til at effektbrytere/sikringer utløses.

På simuleringssiden kan du nå spesifisere verdier i flisene til enhetene, som cFos Charging Manager deretter overtar og inkluderer i beregningene. Du kan for eksempel koble virtuelle biler til veggboksene og la dem lade og se hvordan Charging Manager fordeler den tilgjengelige strømmen til veggboksene. Du kan definere flere generatorer og forbrukere og tilordne verdier til dem osv. Hvis du definerer en simulert måler med rollen nettreferanse, beregner simuleringen målerverdiene til denne måleren basert på enhetene som er tilordnet den, dvs. den tar alle forbrukere og Wallbox-ladestasjoner som nettreferanse og alle generatorer som innmating. Lagringsenheter med positiv effekt betraktes som lading, mens lagringsenheter med negativ effekt betraktes som mating. Verdien til måleren for nettforbruk beregnes fra summen av alle forbrukere minus alle generatorer. Du kan i tillegg angi en forskyvning i flisen til nettreferansemåleren, som den beregnede nettreferansen legges til.