Dokumentace

Načítání skupin

Bytový dům: Provozování EVSE za bytovým elektroměrem

Pokud chcete provozovat wallboxy za plošným elektroměrem dodavatele energie, musí správce nabíjení cFos jako obvykle regulovat výkon všech wallboxů tak, aby nedošlo k překročení připojeného zatížení domu. Kromě toho však nesmí spotřeba wallboxu a bytu (např. sprchování, vaření atd.) překročit připojené zatížení bytu. V takovém případě můžete nainstalovat mezilehlý elektroměr, který měří spotřebu bytu (bez Wallboxu). Maximální nabíjecí proud Wallboxu pak zadáte jako vzorec namísto pevné hodnoty. Např. pro 11kW wallbox a připojené zatížení bytu 20 kW, tj. 29 A na fázi, takto:
min(16000, 29000 - M3.current)
Zde M3 je ID zařízení výše uvedeného mezilehlého měřiče ve Správci nabíjení. Bere se tedy minimální proud, pro který je wallbox navržen, a proud, který v domácnosti zůstane po odečtení spotřebičů. Pokud chcete připojit mezilehlý elektroměr tak, aby zaznamenával celkovou připojenou zátěž, tj. spotřebu bytu plus wallbox, zadejte následující vzorec:
min(16000, 29000 - M3.current + E3.current)
Zde E3 je ID zařízení wallboxu ve Správci nabíjení.
Poznámka: Správce nabíjení cFos předpokládá, že byt a wallbox mají stejné natočení fází vzhledem k domovní přípojce. Měřič, který se používá k měření výkonu bytu, proto není vůči bytu fázově otočen.

Provozování EVSE v nabíjecích skupinách

Obrázek cFos Charging Manager s nabíjecími skupinami

Pokud se vaše instalace skládá z několika sekcí, které jsou omezeny svým napájecím vedením (např. přípojnicí nebo specifickým vedením), můžete ve Správci nabíjení cFos nastavit skupinu pro každou sekci. Ve Správci nabíjení přidejte zařízení s názvem "EVSE Group". Číslo skupiny je odvozeno od ID zařízení. Pokud je například ID zařízení "EVSE Group" E5, číslo skupiny je 5. Nejlepší je dát "EVSE group" smysluplný název a popis. Jakmile je skupina nabíjení nastavena, zobrazí se pole pro výběr všech ostatních měřičů a wallboxů, pomocí kterého můžete nastavit skupinu, do které zařízení patří. Jako maximální nabíjecí proud pro skupinu zadejte hodnotu, se kterou je skupina připojena na fázi. Tímto parametrem je omezen nabíjecí proud, který správce nabíjení této skupině přidělí. Kromě toho Charging Manager omezuje výkon všech wallboxů a skupin tak, aby nebyl překročen maximální příkon domovní přípojky. Skupina může mít také další měřiče výroby a spotřeby nebo vlastní referenční měřič sítě. To umožňuje dynamicky řídit maximální nabíjecí proud celé skupiny v závislosti na spotřebě nebo výrobě. Generátory vstupují do skupiny, ale i do celého systému, jako případný přebytek fotovoltaiky. Stejně jako v "hlavní skupině" můžete v jednotlivých nabíjecích skupinách přiřadit pravidla nabíjení pro nabíjení přebytků FV. V rámci nabíjecích skupin můžete také přiřadit vlastní priority. Každá skupina má vlastní schéma priorit podle priorit, které jste nastavili pro jednotlivé wallboxy v rámci skupiny. Skupiny mohou být vnořené, tj. skupina může následně obsahovat skupiny.

Síť několika správců poplatků cFos

Podobně jako u výše uvedených skupin můžete v síti použít i několik správců nabíjení cFos. V nástroji cFos Charging Manager můžete přidat zařízení typu "EVSE Charging Manager Slave". Jako adresu a port zadejte IP adresu a port jiného Charging Manageru ve vaší síti. Master Charging Manager pak bude považovat Slave Charging Manager (a všechny k němu připojené wallboxy) za jeden wallbox. Jako maximální nabíjecí proud zadejte hodnotu v mA na fázi, ke které jsou připojeny všechny wallboxy podřízeného Charging Manageru, tj. stejnou hodnotu, kterou jste zadali také v cFos Charging Manageru Slave v obecném nastavení Charging Manageru jako maximální celkový proud. Podřízený Charging Manager může mít jako obvykle další měřiče výroby a spotřeby (na přípojnici), které zvyšují nebo snižují nabíjecí proud wallboxů k němu připojených. Kaskádováním Master a Slave Charging Managerů lze vytvořit velmi rozsáhlé systémy. V podřízené jednotce je nutné aktivovat řízení zatížení. Funguje jako nezávislý systém řízení zatížení, kterému maximální proud dynamicky omezuje master.

Simulace - Může cFos Charging Manager splnit vaše požadavky?

Můžete si sami ověřit, zda cFos Charging Manager splňuje vaše požadavky a je vhodný pro vaši konkrétní konfiguraci, a to simulací systému virtuálních EVSE a měřičů. Pokud vám nějaká funkce chybí, neváhejte nás kontaktovat. Vždy rádi přijmeme podněty.
V konfiguraci Charging Manageru nastavte zařízení EVSE a měřiče typu "HTTP Input" podle požadované konfigurace (v případě potřeby navíc skupiny, pravidla nabíjení atd.). Nastavte roli měřičů podle svých požadavků (např. spotřeba, výroba, reference sítě). Aby bylo možné v simulaci nastavit hodnoty pro tato zařízení EVSE a měřiče, musí název zařízení začínat písmenem "Sim-", např. zařízení Sim-EVSE1 nebo Sim-Meter-Home-Consumption. Nyní klikněte na "Simulation" (Simulace) v hlavní nabídce. V nové kartě nebo okně prohlížeče se otevře nová stránka. To vám umožní sledovat chování Charging Manageru na dlaždicích na úvodní stránce a paralelně nastavovat hodnoty na stránce simulace. Poznámka: Po zavření simulační stránky se všechna simulovaná zařízení vrátí na výchozí hodnoty (tj. na nulu). Pokud spustíte simulaci s Charging Managerem, který je již v aktivním provozu, musíte se ujistit, že nedojde k překročení výkonu. Mohli byste například simulovat elektroměr pro výrobu tak, aby si Charging Manager myslel, že je k dispozici více výkonu pro nabíjení, než je k dispozici na domovní přípojce, a tím případně způsobit vypnutí jističů / pojistek.

Na stránce simulace můžete nyní zadat hodnoty v dlaždicích zařízení, které pak převezme správce nabíjení cFos a zahrne je do svých výpočtů. Můžete například připojit virtuální automobily k zařízením EVSE a nabíjet je a sledovat, jak Charging Manager rozděluje dostupný výkon do zařízení EVSE. Můžete definovat další generátory a spotřebiče a přiřadit jim hodnoty atd. Pokud definujete simulovaný elektroměr s referenční rolí sítě, simulace vypočítá hodnoty tohoto elektroměru na základě zařízení, která jsou mu přiřazena, tj. bere všechny spotřebiče a EVSE jako referenční síť a všechny generátory jako přívod. Akumulační jednotky s kladným výkonem jsou považovány za nabíjecí, zatímco akumulační jednotky se záporným výkonem jsou považovány za napájecí. Hodnota elektroměru pro spotřebu v síti se vypočítá ze součtu všech spotřebitelů minus všech generátorů. V dlaždici měřiče reference sítě můžete navíc zadat offset, ke kterému se vypočtená reference sítě přičte.