Dokumentace

Pokyny pro některé EVSE, měřiče a střídače

Pro každou řídicí jednotku je třeba nastavit jedinečnou adresu Slave ID: cFos Charging Manager -> Konfigurace systému -> Modbus

AdresaCOMx,9600,8,n,1
ID podřízeného zařízení1
Registry2001
Typ16 bit word
Hrabě1
Hodnota k zápisuNový Slave ID
Funkce Write func16

Napište na

Od této chvíle řídicí jednotka poslouchá pouze nový Slave ID. Poté zapište registr >= 2000 (např. registr 2001 opět s novým slave ID). Hodnota pak zůstane aktivní i po restartu.

Nastavte všechny přepínače DIP a otočné přepínače na výchozí hodnoty. Nastavte otočný přepínač pro maximální proud na hlavní desce na hodnotu 5 (16 A / 11 kW). Pomocí přepínače DIP S4 nastavte požadovaný Modbus Slave ID podle tabulky v návodu. V programu Charging Manager zadejte jako adresu COMx,19200,8,e,1

U novějších modelů connect.home, connect.business, connect.solar je třeba naučit kartu RFID v krabici, aby se autorizovalo nabíjení. Ve Správci nabíjení nevytvářejte RFID kartu pro uživatele s funkcí "Autorizovat nabíjení" ani ji nepřiřazujte ke krabičce.

Ve Správci nabíjení cFos -> Konfigurace

AdresaID dobíjecího místa, jak je nakonfigurováno v EVSE
IDID konektoru, jak je nakonfigurováno v EVSE

Ve Správci nabíjení cFos -> Konfigurace řadiče nabíjení cFos: EVSE jako klient OCPP" povolte "EVSE as OCPP client".

IDJak je nakonfigurováno v nástroji Charging Manager (ID konektoru je vždy 1)
ServerURL vašeho backendu OCPP, včetně čísla portu, např. http://192.168.2.115:19520/. Písmeno "/" na konci může být důležité v závislosti na backendu - pro cFos Charging Manager je číslo portu vždy 19520

Otočný přepínač TWC musí být nastaven na "F".
Upozornění: Pokud nedostanete odpověď, bude možná nutné vyměnit oba připojovací kabely k EVSE.
Ve Správci nabíjení cFos -> Konfigurace systému -> Tesla TWC

Vyhledat ID

Pokusí se zjistit ID zařízení Tesla TWC. Mezitím může být připojen pouze jeden TWC. ID je čtyřmístné (v hexadecimálním tvaru).
Ve Správci nabíjení cFos -> Konfigurace

Adresa / IDZde zadejte nalezené hodnoty (adresa COM / ID)

Port Modbus je vždy 502. ID podřízené jednotky je obvykle 255. U společnosti Phoenix Contact to může být také 180.
Správce nabíjení cFos by měl fungovat i s modely "Pro" od společnosti Wallbe (tj. s vestavěnými čítači). Stále hledáme někoho, s kým bychom to mohli otestovat. Neváhejte nás prosím kontaktovat!

OCPP: Nastavení prostřednictvím aplikace innogy eConfig

Po navázání spojení s wallboxem prostřednictvím aplikace innogy eConfig klikněte na "Business / Commercial" a nastavte konfiguraci. Při výběru backendu vyberte možnost "3rd Party Backend". Pro síť vyberte v závislosti na připojení buď WLAN, nebo LAN; v případě WLAN zadejte také SSID a heslo WLAN. Po připojení wallboxu k síti lze konfigurovat backend. Jako adresu URL backendu zadejte ws://x.x.x.x:p/, kde x.x.x.x znamená IP adresu správce cFos Charging Manager v síti, např. 192.168.2.111, a "p" znamená port, který se má použít (např. 19500). V příkladu byla adresa ws://192.168.2.111:19500/. Pokud má být spojení s backendem šifrované pomocí SSL, musí být "ws" na začátku adresy URL nahrazeno "wss". V části "ChargeBox ID" zadejte název, pod kterým se wallbox hlásí do backendu, např. LP000123 nebo CP456. Pokud se má wallbox také ověřovat heslem, lze toto zadat jako volitelnou možnost. V tomto případě musí uživatelské jméno obsahovat stejnou hodnotu jako pole ChargeBox ID.

OCPP: Nastavení přes webové rozhraní wallboxu (od verze firmwaru 1.3.26)

Aktuální verze firmwaru se zobrazí v aplikaci innogy eConfig po připojení k wallboxu. Webové rozhraní je přístupné přes HTTPS (port 443) pod IP adresou wallboxu. Nejprve musí být navázáno připojení k síti, jak je popsáno výše. Poté je třeba určit IP adresu wallboxu pomocí použitého směrovače (např. 192.168.2.111). Poté lze prostřednictvím prohlížeče přistupovat k webovému rozhraní. Upozornění na certifikáty ignorujte. Přihlaste se pomocí příkazu "admin" a jako heslo zadejte PUK eBoxu.
Konfigurace OCPP se provádí v nabídce "ECU", podnabídce "OCPP". V části ChargeBox Identity se vybere jméno, pod kterým se eBox hlásí do backendu OCPP, např. LP000123 nebo CP456. Do pole End-Point URI zadejte URI backendu OCPP, např. ws://192.168.2.111:19500/ pro nešifrované nebo wss://192.168.2.111:19500/ pro šifrované spojení. Pokud se má eBox dodatečně ověřit heslem, lze jej zadat v části "Password" (Heslo). V tomto případě musí být uživatelské jméno stejné jako identita ChargeBoxu. Všechny ostatní parametry lze ponechat na výchozích hodnotách. Parametr "Use relative meter readings" (Používat relativní údaje měřidla) by neměl být aktivován. Parametr "Ověřit certifikát serveru" nesmí být aktivován. Nastavení jsou akceptována tlačítkem "OK". V případě potřeby restartujte eBox přes menu "System -> Reset -> Router restart".

Ovládání innogy eBox přes Modbus TCP na cFos Charging Manager

Od firmwaru 1.3.26 lze innogy eBox ovládat také přes Modbus TCP. Pomocí aplikace innogy eConfig lze zjistit, která verze firmwaru je k dispozici. Webové rozhraní eBoxu lze nastavit a vyvolat, jak je popsáno výše. Nastavení Modbusu se provádí v nabídce LDP1 -> Správa zátěže. Jako typ správy zátěže vyberte modbus_tcp. Zvolte síť, která se má použít jako rozhraní, tj. net1 pro LAN1, net2 pro LAN2 a wlan1 pro síť WLAN. V části Port lze vybrat port TCP, který se má použít. Pro Modbus je to ve výchozím nastavení 502 nebo 5555. Kliknutím na "OK" přijmete nastavení. V případě potřeby restartujte eBox prostřednictvím nabídky "System -> Reset -> Router restart".

V současné době nám bohužel není znám registr Modbus pro odečítání nabitých kWh. Budeme vděčni za jakoukoli informaci k této problematice!

Zde potřebujete dvouvodičové připojení pomocí krouceného kabelu (zvonkový kabel, síťový kabel). V krytu eMH1 najdete zásuvku RJ12, která je připojena k RS485 na desce. (Prostřední dva) piny 3 a 4 jsou Modbus A a B. Potřebujete tedy adaptér z RJ12 na dvouvodičový. Vzhledem k tomu, že A a B nejsou specifikovány pro Modbus, budete možná muset vyměnit vodiče, pokud není EVSE přístupný. Adresa je COM1,38400,8,E,1 (pod Windows a Raspberry případně jiný port COM, např. COM3). V konfiguračním programu ABL confcab bude možná nutné nastavit EVSE na "Standalone". V případě potřeby zde lze také nastavit Modbus ID na hodnoty od 1 do 16.

Tyto wallboxy by měly být připojeny prostřednictvím OCPP. Mají 2 konektory, tj. na každý konektor je třeba nastavit jednu dlaždici Wallboxu. Druhý konektor je o 120 stupňů mimo fázi. Wallbox to však správci nabíjení neřekne, takže při nastavování musíte pamatovat na nastavení otočení fáze druhého konektoru na 120 stupňů.

V nástroji cFos Charging Manager zadejte do pole Adresa sériové číslo wallboxu (např. EH123ABC). Pole ID nemá význam. V konfiguraci Easee v části easee.cloud přidruženého umístění vyberte jako technického provozovatele možnost "cFos eMobility". Správce nabíjení může číst RFID pouze tehdy, pokud je v konfiguraci Easee nastaveno oprávnění přístupu k nabíjecí stanici na "private" (soukromé).

Jako adresu zadejte IP adresu, pod kterou je zařízení go-e dostupné v domácí síti.

Jako adresu zadejte IP adresu, pod kterou je wallbox dostupný v domácí síti. Chcete-li aktivovat protokol KEBA UDP, musíte nastavit přepínač DIP 1.3 ve wallboxu do polohy "zapnuto". Zařízení řady x můžete také integrovat prostřednictvím OCPP. Podporujeme pouze zelenou edici se sběrnicí Modbus.

Jako adresu zadejte IP adresu, na které je zařízení EVSE dostupné v domácí síti. Případně ji můžete také integrovat prostřednictvím OCPP.

Integrace přes Modbus: Modbus: případně deaktivujte OCPP, deaktivujte volné nabíjení, aktivujte Modbus, vyberte Modbus Register Set TQ-DM100. Poté adresujte EVSE pod portem 502, např. jako adresu zadejte 192.168.2.111:502. Alternativně jej můžete integrovat také prostřednictvím OCPP: Zadejte Websockets JSON OCPP backend URL (včetně portu) cFos Charging Manager, např. ws://192.168.2.123:19500/, poté spusťte nabíjení pomocí RFID.

Naposledy úspěšně testováno s firmwarem Autoaid 1.1.805. Pro nastavení boxu si stáhněte aplikaci EVSE Mesh z App Store. Místo backendu EN+ je třeba zadat IP adresu a port správce nabíjení cFos. Pokud je IP adresa správce nabíjení cFos 192.168.2.100 a port 19520, musíte do nástěnné schránky Autoaid zadat následující údaje: http://192.168.2.100 (nešifrované) a https://192.168.2.100 (šifrované). Port: 19520. ws://" nebo "wss://" může také fungovat místo "http://" nebo "https://". Šifrovaná připojení nejsou v současné době testována. V programu cFos Charging Manager je třeba jako typ zařízení zvolit "EVSE with OCPP" a jako adresu zadat OCPP Charging Point ID zařízení Autoaid Intelligent. Charge Point Id je sériové číslo wallboxu začínající na SN. Zobrazuje se v aplikaci.

V nastavení EVSE nastavte identifikaci na "neaktivní". Nastavte typ nabíjecí stanice na "stand-alone solution". Může být nutné přiřadit pevnou IP adresu, aby byla EVSE dostupná v síti LAN (případně deaktivujte DHCP server EVSE). V části "Energy Management" (Správa energie) nastavte možnosti "Charging current throttled" (Přiškrcený nabíjecí proud) na 6A a "Local power reduction" (Místní snížení výkonu) na 16A. V nástroji cFos Charging Manager zadejte adresu zařízení EVSE a port 502, např. 192.168.2.111:502, ID nastavte na 255. Pokud chcete provozovat EVSE pomocí OCPP, zadejte jako adresu URL backendu ws:.... jako adresu URL backendu, bez wss:

Jako typ zařízení můžete vybrat Mennekes Amtron, protože tento wallbox má stejný ovladač od ebee nebo Bender.

OCPP: V konfiguraci OCPP nabíječky Hypercharger je nutné nastavit parametr "AllowMaxChargingProfile" na hodnotu "true", aby správce nabíjení cFos mohl řídit nabíjecí proud prostřednictvím OCPP.
Modbus: Nové nabíječky Hypercharger od verze 4.0 (HYC_400) mají dobrou podporu Modbus. Musí být aktivován server Modbus TCP a povolen zápis přes Modbus. Měli byste nastavit bezpečnostní časový limit na 180 s nebo vyšší. Kromě toho je třeba v nastavení dlaždic v části "Connector" (Konektor) zadat číslo konektoru začínající číslicí 0.

Modbus: V nabíjecí stanici (BigEndian) musíte aktivovat Modbus. Modbus ID 1 se používá pro globální hodnoty, jako je sériové číslo. Modbus ID 2 je první nabíjecí stanice nebo první zástrčka rychlonabíječky, Modbus ID 2 druhá nabíjecí stanice atd. Jako číslo zástrčky obvykle zadejte 0. Prostřednictvím sběrnice Modbus se přenáší pouze celkový nabíjecí výkon, tj. přesné využití fází by mělo být nastaveno ve Správci nabíjení v parametru "Fáze".

Nabíječka SMA EV Charger se ovládá prostřednictvím protokolu HTTP. K nastavení nabíjecího proudu používá cFos Charging Manager parametr "Parameter.Inverter.AcALim". To by mohla nabíječka SMA uložit do své paměti flash, která umožňuje pouze omezený počet cyklů zápisu. Marně jsme se společnosti SMA ptali, zda nastavení nabíjecího proudu tuto paměť vyčerpává, a proto jsme do našeho nastavení zahrnuli parametr nazvaný "Zpoždění aktualizace". Tím se zpozdí zvýšení nabíjecího proudu po posledním nastavení o nastavený počet sekund. Snižování je vždy okamžité. Tento parametr si můžete nastavit sami podle svého uvážení jako kompromis mezi rychlou regulací a nízkým opotřebením.

Přihlaste se na portál služby TerraConfig pomocí svých přístupových údajů. Nastavte tam další server OCPP. Zadejte libovolný název, který jednoznačně popisuje konfiguraci. Pro nešifrovaná připojení zvolte "ws" a pro šifrovaná připojení "wss". Pokud jsou správce nabíjení a wallbox ve stejné místní síti, obvykle postačí nešifrovaná připojení. Pokud zvolíte šifrovaná připojení, ujistěte se, že je pole "OCPP Server TLS" ve Správci nabíjení v části "Nastavení" nastaveno na "Zapnuto" nebo "Zjistit". Všimněte si také tam zadaného "portu serveru OCPP" (ve výchozím nastavení 19520). V nástroji TerraConfig zadejte IP adresu Charging Manageru do pole URL, za kterou následuje dvojtečka a port serveru OCPP, např. 192.168.178.42:19520. Jako protokol v nástroji TerraConfig vyberte "OCPP 1.6-J". Tato nastavení uložte.

V aplikaci TerraConfig, kterou používáte ke konfiguraci wallboxu, vyberte právě vytvořený profil serveru OCPP v nastavení OCPP, který by se nyní měl objevit v seznamu dostupných profilů.

Pokud jste tak ještě neučinili, přidejte nový wallbox v aplikaci Charging Manager. Jako typ zařízení vyberte "EVSE with OCPP 1.6". V části Adresa zadejte sériové číslo wallboxu, například TACW2241234G5678. Pole ID odpovídá ID konektoru, u wallboxů s jedním konektorem vždy "1". Tato nastavení uložte.

V dlaždici pro vytvořený wallbox by se na prvním řádku mělo zpočátku zobrazit "Offline / Vypnuto". Úspěšné připojení wallboxu k Charging Manageru poznáte podle toho, že se tento řádek změní na "Waiting / Off". Kromě toho se ve spodní části dlaždice zpočátku zobrazuje "EVSE OCPP". Po úspěšném připojení se zde zobrazí podrobné informace o wallboxu (výrobce, model, firmware, sériové číslo).

Modbus: V současné době se zdá, že zásobník TCP systému ABB Terra nefunguje správně. Můžete zkusit aktivovat možnost "Zachovat připojení TCP" v nástroji cFos Charging Manager. Možná to pak bude fungovat lépe. V rámci Modbusu není k dispozici počítadlo celkových nabitých kWh. Doporučuje se proto používat OCPP s ABB Terra.

Wallboxy integrované do ChargePoint Cloud (musí být), např. CP4320. V konfiguraci zařízení vyberte v části Typ zařízení možnost "ChargePoint". V části Adresa zadejte identifikátor stanice ChargePoint ve formátu CPNID:StationIdentifier, např. "2:1234567". Pokud ID stanice není známo, lze do části Address (Adresa) zadat také sériové číslo, adresu MAC nebo název stanice. V tomto případě musí položka jednoznačně identifikovat stanici. V položce ID vyberte číslo portu. U nabíjecích stanic s konektorem je číslo portu vždy 1. Do polí User (Uživatel) a Password (Heslo) zadejte přihlašovací údaje do služby ChargePoint Cloud. V části Phases (Fáze) musíte vybrat, které fáze jsou skutečně připojeny. Správce nabíjení nemůže určit využití fází, protože Cloud neposkytuje potřebné naměřené hodnoty. Naměřené hodnoty jsou přenášeny se zpožděním až 5 min. Proto nastavte dostatečnou kontrolní rezervu.

EHome je připojen pomocí Modbus RTU. Jako parametr COM zvolte 9600,8,e,1, ale můžete také potřebovat 19200 místo 9600 a n místo e a 2 místo 1 stop bitu. Ve výchozím nastavení je Modbus ID 1. Pokud používáte několik wallboxů, musíte nastavit Modbus ID wallboxů na jedinečné hodnoty zápisem do registru 0. V nastavení wallboxu v nástroji cFos Charging Manager musí být pro tento wallbox zapnuta možnost "Ponechat nabíjení aktivované", jinak wallbox při deaktivaci nezjistí, zda je nabíjecí kabel připojen.

Připojení přes OCPP: Řízení zátěže přes OCPP musí být aktivováno v Circontrol eVolve. Za tímto účelem musí být v konfiguračním menu wallboxu v části "Configuration" (Konfigurace), podpoložka "Charge" (Nabíjení) nastaveno pole "Power Balance" (Vyvážení výkonu) na hodnotu "enabled" (Aktivováno). Poté je zde nutné zvolit možnost "OCPP Smart Charging" (Inteligentní nabíjení OCPP).

Pro tento wallbox musí být parametr Nabíjecí proud PWM v jeho webovém uživatelském rozhraní v části Správa zátěže nastaven na hodnotu 0.

Připojení přes OCPP: V konfiguraci OCPP wallboxu se zadá IP adresa cFos Charging Manageru (např. 192.168.178.42) a v ní nastavený port OCPP serveru (např. 19520) takto: ws://192.168.178.42:19520/
Dále si všimněte hodnoty zadané v konfiguraci wallboxu v části "Customer Ident No.". Tuto hodnotu zadejte v Charging Manageru v konfiguraci zařízení do pole "Address". Jako typ zařízení vyberte "EVSE with OCPP 1.6"

Nainstalujte do zařízení Vestel Wallbox alespoň firmware v3.89. Modbus: Vestel používá jako výchozí port 502, takže adresa musí být např. 192.168.1.111:502. ID je 255.

V konfiguračním uživatelském rozhraní nabíječky musí být výchozí nabíjecí výkon nastaven na 1 kW. (Vlastní) Pak tuto nabíjecí stanici nelze zcela vypnout, ale vždy nabíjí výkonem alespoň 250 W.

Ve webovém uživatelském rozhraní wallboxu změňte parametr "Typ karty" z "Start/Stop" na "Fakturační karta".

Měřiče S0 spouštějí spínacím výstupem určitý počet impulzů na kWh. Počet impulsů na kWh musí být správně nastaven. Zapojení se provádí pomocí krouceného páru vodičů (zvonkové vedení, telefonní linka, síťový kabel). Vzhledem k tomu, že spínací výstupy jsou obvykle polovodičové výstupy, může být nutné změnit vedení S0 na elektroměru. Při připojování k řídicí jednotce nabíjení cFos se vyvarujte zkratu 12V, který může řídicí jednotku zničit. Podrobné informace o měřičích S0 naleznete zde.

Vyberte příslušný typ měřiče a pomocí dvouvodičového vedení (telefonní linka / síťový kabel) propojte kontakty A s A a B s B, čímž vytvoříte sběrnici. Při délce vedení 10 m a více doporučujeme na obou koncích sběrnice použít zakončovací odpory 120 Ohm, 1/4 Watt. Vzhledem k tomu, že kontakty A a B nejsou standardizovány, může být nutné vodiče zaměnit. Každé zařízení na sběrnici má jedinečné ID, které musíte zadat kromě adresy. Jako adresu zadejte COMx,baud,bits,parity,stops, např. COM1,9600,8,N,1, kde x je port COM, na kterém je připojena vaše dvouvodičová linka: Pro řídicí jednotku nabíjení cFos vždy COM1. Pro Windows a Raspberry musíte zjistit port COM vašeho adaptéru RS485. Baud, bity, paritu, tečky najdete v návodu k použití měřicího přístroje. U ABB obvykle 19200,8,N,1, u Eastronu 9600,8,N,1, u Orno a ZZ4 D513020 9600,8,E,1. Každé zařízení na Modbus RTU (dvouvodičové) musí mít jedinečné ID. Pokud provozujete několik jednotek na jedné sběrnici, může být nutné ID v jednotkách změnit. To lze provést buď pomocí ovládacích tlačítek měřicího přístroje, nebo pomocí uživatelského rozhraní Modbus ve Správci nabíjení v části "Konfigurace".

Pro Bauer BSM vyberte jako typ zařízení SunSpec, port COM, ke kterému jste připojili dvouvodičové připojení. Jako parametr rozhraní vyberte 19200,8,E,1 a jako ID 42. Pokud jste v měřiči nastavili jiné parametry, vyberte je odpovídajícím způsobem.

Měřič Powerfox odesílá svá data do cloudu výrobce. Tyto údaje pak můžete načíst pomocí nástroje cFos Charging Manager. Zadejte následující adresu: https://user:pwd@backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current. Zde je 'user' vaše uživatelské jméno a 'pwd' vaše heslo. Pokud vaše uživatelské jméno obsahuje znak @, musíte jej nahradit znakem %40, např. claus@example.com se změní na claus%40example.com. Některé speciální znaky se v adrese URL nesmí vyskytovat. Musíte je zapsat pomocí kódování %, např. nahradit ? za %3f.

Zařízení Shelly 3EM je přihlášeno k domácí síti a lze jej pak oslovit prostřednictvím rozhraní HTTP API. Adresa je pak např. http://user:pwd@192.168.2.111. Zde je "user" vaše uživatelské jméno a "pwd" vaše heslo (pokud vaše uživatelské jméno obsahuje znak @, musíte jej nahradit znakem %40, např. z claus@example.com se stane claus%40example.com).

Jako typ zařízení vyberte "Elgris Smartmeter". Měřič může být integrován přes Modbus TCP. Zadejte adresu, pod kterou je měřič registrován v domácí síti, a port 502, např. 192.168.2.111:502. Id je obvykle 1.

U fotovoltaických zařízení doporučujeme vždy nejprve vyzkoušet typ zařízení "SunSpec Solar Inverter". Jako adresu zadejte IP adresu, pod kterou je zařízení přihlášeno do vaší domácí sítě. Často se jedná o port 502 (nebo 1502), např. 192.168.2.111:502. Může být také nutné správně zadat ID, protože někteří výrobci zobrazují pod určitými ID různá zařízení (např. Fronius, viz níže). V případě potřeby nahlédněte do dokumentace výrobce. U některých zařízení musí být také povolen protokol Modbus TCP. U zařízení SMA nastavte ID zařízení plus 123 jako ID v Charging Manageru (např. 126, pokud je v zařízení SMA nakonfigurováno 3).
SunSpec vždy pracuje s hodnotami big-endian. Ujistěte se, že je vaše zařízení nastaveno na "big-endian", např. u společnosti Kostal.
SunSpec je standardizace pro různé modely zařízení. V jednom zařízení může být namapováno několik modelů, které si můžete vybrat (pokud je to nutné). Informace o parametrech SunSpec naleznete zde. Můžete také nakonfigurovat startovací registr SunSpec, pokud je IP adresa zařízení správná, ale není nalezeno žádné zařízení SunSpec. Pokud potřebujete konkrétní model SunSpec (a chcete vyloučit ostatní), můžete použít "SunSpec Model Index", abyste zajistili, že Správce nabíjení přeskočí registry předchozích modelů. Více informací o příslušném startovním registru SunSpec a pořadí modelů SunSpec ve vašem zařízení najdete v příručce výrobce.
U zařízení Solaredge můžete jako startovací registry SunSpec stále používat registry 40121, 40295 a 40469, protože společnost Solaredge tam mohla přidat další čítače.

Správce nabíjení cFos se také snaží najít úložiště, která jsou čitelná podle SunSpec. Pokud vaše úložiště podporuje SunSpec, můžete pro tento typ měřicího zařízení vybrat SunSpec.

Jako adresu zadejte IP adresu, pod kterou je měnič SMA registrován ve vaší domácí síti. Port je obvykle 502, např. 192.168.2.111:502. Id je často 3. Můžete odečíst mnoho měničů s typem měřiče "SMA Inverter". Doporučujeme však odečítat zařízení SMA pomocí programu SunSpec. K tomu je třeba k nastavenému Modbus ID v zařízení přidat 123. Například při ID Modbus 3 zadaném v měniči SMA je pak nutné nastavit 126 jako ID ve správci nabíjení cFos.
Úložná zařízení (např. Sunny Boy Storage / SBS) lze v rámci SunSpec ovládat jako 1fázové nebo 3fázové střídače. V takovém případě dodává SMA záporné hodnoty během nabíjení a kladné hodnoty během vybíjení. V takovém případě je třeba v nastavení dlaždice počítadla ve Správci nabíjení zadat jako faktor -1 místo 1.

Jednotky E3/DC lze řešit různými způsoby. Nejprve byste měli vyzkoušet typ zařízení 'SunSpec Solar Inverter'. Alternativou je jednoduchý režim E3/DC, který můžete zvolit pomocí typu zařízení 'E3/DC Solar Device'. Jako adresu zadejte IP adresu, pod kterou je zařízení registrováno ve vaší domácí síti. Port je 502, např. 192.168.2.111:502. Id pravděpodobně 1. V jednoduchém režimu je třeba v položce 'Register or Power Meter' (Registr nebo měřič výkonu) zadat také registr pro odečet požadované hodnoty výkonu (který se pak vztahuje na všechny fáze dohromady) nebo měřič výkonu (který umožňuje odečítat hodnoty výkonu související s fázemi). Platné hodnoty pro měřiče výkonu jsou 0-7. Zde je uveden seznam registrů. Poznámka: V E3/DC je nutné aktivovat Modbus a Modbus/TCP.

Jako typ zařízení vyberte "SunSpec Solar Inverter / Meter". Jako adresu zadejte IP adresu střídače Fronius a jako číslo portu :502. Jako Id, Fronius obvykle používá 1 pro střídač (s bateriovým úložištěm i bez něj) a 240 pro Smartmeter (můžete také zkusit 200, 201, 202, 203 nebo 204). Akumulátorové úložiště je někdy součástí střídače a někdy měřiče Smartmeter. Podrobnosti o nastavení Modbus ID naleznete v dokumentaci k příslušnému zařízení. Pokud program cFos Charging Manager najde další model bateriového úložiště, na displeji se pod rozšířenými informacemi objeví "+Bat". Zařízení Fronius Hybrid zobrazují počítadla bateriového úložiště v modelu SunSpec pro moduly MPPT. Zde je třeba jako model SunSpec zvolit "MPPT Module" a jako index modelu obvykle #3. Správce nabíjení pak zobrazí nabíjecí a vybíjecí výkon bateriového úložiště. U hybridních jednotek může někdy zobrazení výkonu střídače představovat kombinaci fotovoltaických řetězců a bateriového úložiště. Chcete-li určit pouze solární výrobu, můžete nastavit 1-2 měřiče typu "Sunspec Solar Inverter / Meter" s moduly MPPT #1 (a #2). Kromě toho nabízíme definice měřičů "Fronius...HTTP" pro čistě odečtení střídače, referenčního měřiče sítě nebo bateriového úložiště, pokud lze u hybridních střídačů odečítat pouze nekonzistentní hodnoty prostřednictvím sběrnice Modbus.

Ve spojení se střídači nabízí společnost Kostal měřič, který dokáže měřit síťové napájení obousměrně. Jako typ přístroje vyberte "Kostal Powermeter". Jako adresu zadejte IP adresu měniče Kostal, port je často 1502 (např. 192.168.2.111:1502). jako ID se často používá číslo 71.

Poznámka: Téměř ve všech případech je lepší zvolit typ zařízení "SunSpec Solar Inverter / Meter" pro střídače Kostal a Smartmetry. Pouze pokud to není možné, měli byste použít 'Kostal Inverter HTTP'.
Jako typ zařízení vyberte 'Kostal Inverter HTTP'. Jako adresu zadejte IP adresu měniče Kostal. Verze měniče musí být dostatečně nová. V případě potřeby aktualizujte firmware měniče. Testováno s novější verzí Piko 7.0.

KSEM lze provozovat jako zařízení typu SunSpec s jeho IP adresou a portem 502, např. 192.168.2.111:502. Jako ID zadejte 0.

SMA Homemanager pravidelně vysílá svá data jako UDP multicast všem účastníkům sítě. Proto není třeba zadávat adresu. Musíte zajistit, aby vaše síť předávala multicast UDP. To bývá v síti WLAN často blokováno, a proto musí být povoleno ve vašem směrovači.

U zařízení SolarLog a Sonnen můžete v typu zařízení vybrat, jakou funkci má zařízení, např. "SolarLog Production" nebo "Sonnen Production HTTP". Jako adresu pak zadejte IP adresu, pomocí které je zařízení přihlášeno do domácí sítě. Pro SolarLog přidejte port 502, např. 192.168.2.111:502, pro Sonnen přidejte před http://, např. http://192.168.2.111.

Děkujeme, Rainere Z., za tyto pokyny!
Existují dvě možnosti integrace: Modbus RTU (dvouvodičově) a Modbus TCP (přes domácí síť). Modbus TCP by měl být zvolen, pokud je použit klíč Huawei. Ten umožňuje připojení přes WLAN nebo LAN. Starší verze firmwaru však často způsobují problémy. Společnost Huawei sama doporučuje následující verze firmwaru pro Modbus TCP: Minimální verze firmwaru zařízení: SDongleA-05 V1000R001C00SPC124, SUN2000L V2000R001C00SPC115, SUN2000MA V1000R001C00SPC139 (aktuálně testováno s verzí klíče V100R001C00SPC127 a verzí měniče V100R001C00SPC141). V případě potřeby požádejte instalátor o jejich aktualizaci pomocí dostupných balíčků z webových stránek společnosti FusionSolar nebo kontaktujte eu_inverter_support (at) huawei.com. Střídač může aktualizovat také zákazník, pokud má přístup do instalační nabídky. Stejně tak musí být v této instalační nabídce aktivován protokol Modbus TCP:

  • Připojte mobilní telefon k měniči prostřednictvím hotspotu Wi-Fi měniče. Pokud není nakonfigurován, jsou údaje pro hotspot na klíči jako nálepka s QR kódem (výchozí: SUN2000-xxxxxxxx)
  • Spusťte aktuální aplikaci FusionSolar
  • Potvrďte zprávu "Access failed" (Přístup se nezdařil)
  • Otevřete tříbodovou nabídku (vpravo nahoře)
  • Zvolte spuštění jednotky
  • Přihlaste se k jednotce (např. SUN2000-xxxxx-xx) v části "Záznam připojení". Pokud instalátor nezměnil parametry, je heslo 00000a
  • V části Nastavení → Konfigurace komunikace → Nastavení parametrů hardwarového klíče → Modbus TCP nastavte "Připojení" na "Povolit (neomezené)".
Pokud po aktualizaci klíče Modbus TCP přestane fungovat, je třeba tuto aktivaci Modbus TCP zopakovat. V části Údržba → "Aktualizovat zařízení" lze aktualizovat software zařízení s výjimkou hardwarového klíče. Dotazy Modbus TCP jsou u společnosti Huawei poněkud časově náročné, proto by se neměly dotazovat hodnoty ve dvou instancích. Pro nabíjení přebytků fotovoltaiky (solární přebytky) je třeba zvolit měřič "Huawei SUN 2000 Meter". Jako IP je třeba zvolit IP střídače Huawei a jeho ID (ve většině případů 1). Port je 502, např. 192.168.2.111:502. Měřič referenční sítě zobrazuje záporné hodnoty pro referenční síť a kladné hodnoty pro napájení. Proto je třeba v nastavení čítače v nástroji cFos Charging Manager čítač invertovat.

S Victronem lze pod "řídicí zařízení Modbus" integrovat různá zařízení. ID Modbusu určuje, které zařízení je dosažitelné. Modbus ID požadovaného zařízení pro vaše zařízení musíte nejprve určit pomocí dokumentace Victron nebo v jejich webovém rozhraní (Remote Console) v části Nastavení -> Služby -> Modbus TCP -> Dostupné služby.
Poté vyberte příslušné zařízení jako typ zařízení v aplikaci cFos Charging Manager, zadejte IP adresu a port 502 jako adresu a poté nastavte příslušné Modbus ID jako ID. Typ měřiče, který je k dispozici pro výběr v cFos Charging Manageru, je "Victron Energy Meter" jako referenční měřič sítě (pro Victron "Energy Meter") a "Victron Sys Battery" (bateriový úložný systém zobrazený pod "System" pro Victron).

Pro adresu zadejte http://user:passwort@ip_adresa, kde user je vaše uživatelské jméno, password je vaše heslo pro záznamník a ip_adresa je IP adresa, pod kterou je záznamník přihlášen do vaší domácí sítě, např. http://claus:test1234@192.168.2.111
Pro Sofarsolar existují také zařízení, která hovoří Modbus TCP nebo Modbus RTU (dvouvodičově). Zde jsme připravili definice měřidel a stále hledáme zájemce o testování.

Poznámka: Pro řídicí jednotku cFos Power Brain Controller je port COM vždy COM1.