Dokumentation

Instruktioner för vissa EVSE:er, mätare och växelriktare

Du måste ställa in en unik Slave ID för varje styrenhet: cFos Charging Manager -> System Configuration -> Modbus

AdressCOMx,9600,8,n,1
Slave-ID1
Register2001
Typ16 bit word
Räkna1
Värde att skrivaNy Slave ID
Skrivning16

Skriv till

Från och med då lyssnar kontrollanten bara på den nya Slave ID. Skriv sedan ett register >= 2000 (t.ex. registret 2001 igen med det nya slav-ID:t). Då förblir värdet aktivt efter en omstart.

Ställ in alla DIP-omkopplare och roterande omkopplare till standardvärden. Ställ in rotatorn för den maximala strömmen på huvudkortet på 5 (16A / 11kW). Ställ in önskad Modbus Slave ID med DIP S4 enligt tabellen i manualen. Ange COMx,19200,8,e,1 som adress i Charging Manager

För de nyare modellerna connect.home, connect.business, connect.solar måste RFID-kortet läras in i boxen så att den godkänner laddning. Skapa inte en RFID för användaren med funktionen "Tillåt laddning" i laddningshanteraren och tilldela den inte till boxen.

I cFos Charging Manager -> Konfiguration

AdressID för laddningspunkt, som konfigurerats i EVSE:n
IDKopplar-ID, som konfigurerats i EVSE:n

I cFos Charging Manager -> cFos Power Brain Controller Configuration: Aktivera "EVSE som OCPP-klient".

IDSom konfigurerat i Charging Manager (kontakt-ID är alltid 1)
ServerURL till din OCPP-backend, inklusive portnummer, t.ex. http://192.168.2.115:19520/."/" i slutet kan vara viktigt beroende på backend - för cFos Charging Manager är portnumret alltid 19520

TWC:s vridomkopplare måste vara inställd på "F".
Försiktighet: Du kan behöva byta ut de två anslutningsledningarna till EVSE om du inte får något svar.
I cFos Charging Manager -> Systemkonfiguration -> Tesla TWC

Hitta ID

Ett försök görs att hitta Tesla TWC:s ID. Under tiden kan endast en TWC vara ansluten. ID:t är 4 siffror (i hexagram).
I cFos Charging Manager -> Konfiguration

Adress / IDAnge de funna värdena (COM-adress/ID) här

Modbus-porten är alltid 502. Slav-ID är normalt 255. För Phoenix Contact kan det också vara 180.
cFos Charging Manager bör också fungera med Wallbes "Pro"-modeller (dvs. de med inbyggda räknare). Vi letar fortfarande efter någon att testa detta med. Kontakta oss gärna!

OCPP: Inställning via innogy eConfig-appen

När en anslutning till väggboxen har upprättats via innogy eConfig-appen klickar du på "Business / Commercial" för att ställa in konfigurationen. När du väljer backend väljer du "3rd Party Backend". För nätverket väljer du antingen WLAN eller LAN beroende på anslutningen; för WLAN anger du även SSID och WLAN-lösenordet. När wallboxen har anslutit till nätverket kan backendet konfigureras. Ange ws://x.x.x.x.x:p/ som backend-URL, där x.x.x.x.x står för IP-adressen för cFos Charging Manager i nätverket, t.ex. 192.168.2.111, och "p" står för den port som ska användas (t.ex. 19500). I exemplet var adressen ws://192.168.2.111:19500/. Om anslutningen till baksidan ska vara SSL-krypterad måste "ws" i början av URL-adressen ersättas med "wss". Under "ChargeBox ID" anger du det namn som wallboxen rapporterar till backend, t.ex. LP000123 eller CP456. Om wallboxen också ska autentisera sig själv med ett lösenord kan detta anges som ett alternativ. I detta fall måste användarnamnet innehålla samma värde som fältet ChargeBox ID.

OCPP: Inställning via wallboxens webbgränssnitt (från firmwareversion 1.3.26)

Den aktuella firmwareversionen visas i innogy eConfig-appen efter att den har anslutit till wallboxen. Webbgränssnittet kan nås via HTTPS (port 443) under wallboxens IP-adress. Först måste en anslutning till nätverket upprättas enligt beskrivningen ovan. Därefter måste wallboxens IP-adress fastställas med hjälp av den använda routern (t.ex. 192.168.2.111). Webbgränssnittet kan sedan nås via en webbläsare. Vänligen ignorera certifikatvarningar. Logga in med "admin" och ange eBoxens PUK som lösenord.
OCPP-konfigurationen görs i menyn "ECU", undermenyn "OCPP". Under ChargeBox Identity väljs ett namn under vilket eBoxen rapporterar till OCPP-backend, t.ex. LP000123 eller CP456. Under End-Point URI anger du OCPP-backendens URI, t.ex. ws://192.168.2.111:19500/ för okrypterade eller wss://192.168.2.111:19500/ för krypterade anslutningar. Om eBoxen ska autentisera sig ytterligare med ett lösenord kan detta anges under "Password". I det här fallet måste användarnamnet vara detsamma som ChargeBox Identity. Alla andra parametrar kan lämnas på sina standardvärden. Parametern "Use relative meter readings" bör inte aktiveras. Parametern "Validate server certificate" får inte aktiveras. Inställningarna godkänns med "OK". Vid behov startar du om eBoxen via menyn "System -> Reset -> Router restart".

Drift av innogy eBoxen via Modbus TCP på cFos Charging Manager

Från och med firmware 1.3.26 kan innogy eBoxen även styras via Modbus TCP. Med hjälp av appen innogy eConfig kan man ta reda på vilken firmwareversion som finns tillgänglig. EBoxens webbgränssnitt kan ställas in och anropas enligt ovan. Modbus-inställningarna görs i menyn LDP1 -> Lasthantering. Välj modbus_tcp som lasthanteringstyp. Välj det nätverk som ska användas som gränssnitt, dvs. net1 för LAN1, net2 för LAN2 och wlan1 för WLAN-nätverket. Under Port kan den TCP-port som ska användas väljas. För Modbus är detta 502 eller 5555 som standard. Klicka på "OK" för att godkänna inställningarna. Vid behov startar du om eBoxen via menyn "System -> Reset -> Router restart".

Tyvärr känner vi för närvarande inte till något Modbus-register för att läsa ut den laddade kWh. Vi skulle vara tacksamma för all information om detta!

Här behöver du en tvåtrådig anslutning med tvinnad kabel (klockkabel, nätverkskabel). I höljet på eMH1 finns ett RJ12-uttag som är anslutet till RS485 på kortet. De (två mittersta) stiften 3 och 4 är Modbus A och B. Du behöver alltså en adapter från RJ12 till tvåtrådig. Eftersom A och B inte är specificerade för Modbus kan du behöva byta ut ledningarna om EVSE inte är tillgänglig. Adressen är COM1,38400,8,E,1 (under Windows och Raspberry eventuellt annan COM-port, t.ex. COM3). Du kan behöva ställa in EVSE till "Standalone" i ABL-konfigurationsprogrammet confcab. Modbus-ID kan här också ställas in på värden från 1 till 16 om det behövs.

Dessa wallboxar ska anslutas via OCPP. De har 2 anslutningar, dvs. en Wallbox-platta måste konfigureras per anslutning. Den andra kontakten är 120 grader ur fas. Wallboxen talar dock inte om detta för Charging Manager, så du måste komma ihåg att ställa in fasrotationen för den andra kontakten till 120 grader när du konfigurerar den.

I cFos Charging Manager anger du väggboxens serienummer (t.ex. EH123ABC) i fältet Adress. ID-fältet är meningslöst. I Easee-konfigurationen under easee.cloud för den associerade platsen väljer du "cFos eMobility" som teknisk operatör. RFID-identiteter kan endast läsas av Charging Manager om laddningsstationens åtkomstbehörighet är inställd på "privat" i Easee-konfigurationen.

Ange den IP-adress som go-e kan nås under i ditt hemnätverk som adress.

Ange som adress den IP-adress under vilken vägglådan kan nås i ditt hemnätverk. För att aktivera KEBA UDP-protokollet måste du ställa in DIP-switchen 1.3 i wallboxen på "on". Du kan också integrera x-serien via OCPP. Vi stöder endast den gröna utgåvan med Modbus.

Ange som adress den IP-adress som EVSE kan nås på i ditt hemnätverk. Alternativt kan du också integrera den via OCPP.

Integrering via Modbus: Eventuellt avaktivera OCPP, avaktivera gratis laddning, aktivera Modbus, välj Modbus Register Set TQ-DM100. Adressera sedan EVSE under port 502, ange t.ex. 192.168.2.111:502 som adress. Alternativt kan du också integrera den via OCPP: Ange Websockets JSON OCPP backend URL (inkl. port) för cFos Charging Manager, t.ex. ws://192.168.2.123:19500/, och börja sedan ladda med en RFID.

Senast testad med Autoaid firmware 1.1.805. För att ställa in boxen laddar du ner appen EVSE Mesh från App Store. I stället för EN+ backend måste IP-adressen och porten för cFos Charging Manager anges. Om IP-adressen för cFos Charging Manager är 192.168.2.100 och porten 19520 måste du ange följande i Autoaid wallbox: http://192.168.2.100 (okrypterad) och https://192.168.2.100 (krypterad). Port: 19520. ws://" eller "wss://" kan också fungera i stället för "http://" eller "https://". Krypterade anslutningar testas för närvarande inte. I cFos Charging Manager måste "EVSE with OCPP" väljas som enhetstyp och OCPP Charging Point ID för Autoaid Intelligent måste anges som adress. Charge Point Id är väggboxens serienummer som börjar med SN. Den visas i appen.

Ställ in identifieringen till "inaktiv" i EVSE-inställningen. Ställ in laddningsstationstypen till "fristående lösning". Det kan vara nödvändigt att tilldela en fast IP-adress så att EVSE:n är tillgänglig i LAN (avaktivera eventuellt EVSE:s DHCP-server). Under "Energy Management" (energihantering) ställer du in alternativen "Charging current throttled" (laddningsströmmen stryps) till 6A och "Local power reduction" (lokal effektminskning) till 16A. I cFos Charging Manager anger du EVSE:s adress och port 502, t.ex. 192.168.2.111:502, ställ in ID till 255. Om du vill driva EVSE med OCPP, ange en ws:... som URL för backend. som URL för backend, ingen wss:

Du kan välja Mennekes Amtron som enhetstyp, eftersom denna wallbox har samma styrenhet som ebee eller Bender.

OCPP: Du måste ställa in parametern "AllowMaxChargingProfile" till "true" i Hyperchargers OCPP-konfiguration så att cFos Charging Manager kan styra laddningsströmmen via OCPP.
Modbus: Endast äldre versioner av laddningshanteraren har begränsat stöd för styrning via Modbus. Nyare Charging Managers kommer förmodligen bara att stödja Modbus om Alpitronic införlivar inställning av laddningsströmmar för enskilda kontakter. Gammalt: Du måste aktivera Modbus i Hypercharger, annars kan cFos Charging Manager inte ställa in laddningsströmmen. Ställ också in reservströmmen i händelse av kommunikationsfel till ett värde som är lämpligt för din applikation och timeout till 180 sek. Standardvärdet 5 sek är för kort. Hypercharger tar över auktoriseringen och sänder inga RFID via Modbus. Om du använder Hypercharger med mer än en kontakt kan cFos Charging Manager inte stänga av enskilda laddningspunkter eftersom laddningseffekten alltid är inställd för alla laddningspunkter tillsammans. I det här fallet bör tillräcklig ström alltid finnas tillgänglig i ditt system så att ingen laddningsprocess behöver pausas. Den lägsta laddeffekten för Hypercharger är 5 kW. Hypercharger har vanligtvis flera laddningspunkter. En wallbox av typen "Alpitronic Hypercharger" måste konfigureras för varje laddningspunkt. Dessutom måste anslutningsnumret, som börjar med 0, anges i brickinställningarna under "Anslutning".
På grund av begränsningarna i Modbus-gränssnittet rekommenderar vi att Alpitronic-enheter drivs med OCPP.

Modbus: Du måste aktivera Modbus i laddningsstationen (BigEndian). Modbus ID 1 används för globala värden som t.ex. serienummer. Modbus ID 2 är den första laddningsstationen eller den första kontakten till en snabbladdare, Modbus ID 2 är den andra laddningsstationen och så vidare. Normalt anger du 0 som pluggnummer. Endast den totala laddningseffekten överförs via Modbus, dvs. den exakta fasanvändningen ska ställas in i Charging Manager i parametern "Phases".

SMA EV Charger styrs via HTTP. För att ställa in laddningsströmmen använder cFos Charging Manager parametern "Parameter.Inverter.AcALim". Detta kan lagras av SMA-laddaren i dess flashminne, som endast tillåter ett begränsat antal skrivcykler. Vi har förgäves frågat SMA om inställningen av laddningsströmmen försvårar detta minne och har därför inkluderat en parameter som heter "Update delay" i vår inställning. Detta fördröjer ökningen av laddningsströmmen efter den senaste inställningen med det inställda antalet sekunder. En minskning är alltid omedelbar. Du kan själv ställa in den här parametern som en kompromiss mellan snabb reglering och lågt slitage.

Logga in på TerraConfig Service Portal med dina åtkomstuppgifter. Ställ in en annan OCPP-server där. Ange ett namn som unikt beskriver konfigurationen. Välj "ws" för okrypterade och "wss" för krypterade anslutningar. Om laddningshanteraren och wallboxen finns i samma lokala nätverk räcker det vanligtvis med okrypterade anslutningar. Om du väljer krypterade anslutningar ska du se till att fältet "OCPP Server TLS" i Charging Manager under "Settings" är inställt på "On" eller "Detect". Observera också den "OCPP Server Port" som anges där (19520 som standard). I TerraConfig anger du laddningshanterarens IP-adress under URL, följt av ett kolon och OCPP-serverporten, t.ex. 192.168.178.42:19520. Välj "OCPP 1.6-J" som protokoll i TerraConfig. Spara dessa inställningar.

I TerraConfig-appen, som du använder för att konfigurera din wallbox, väljer du den OCPP-serverprofil som du just skapat i OCPP-inställningarna, som nu bör visas i listan över tillgängliga profiler.

Om du inte redan har gjort det lägger du till en ny wallbox i Charging Manager. Välj "EVSE med OCPP 1.6" som enhetstyp. Under Adress anger du serienumret för din wallbox, t.ex. TACW2241234G5678. Fältet ID motsvarar ID för kontakten, alltid "1" för wallboxar med en kontakt. Spara dessa inställningar.

I rutan för den skapade wallboxen ska den första raden inledningsvis visa "Offline / Off". En lyckad anslutning av wallboxen till Charging Manager kan kännas igen på att denna rad ändras till "Waiting / Off". Dessutom visas till en början "EVSE OCPP" längst ner i rutan. Efter en lyckad anslutning visas detaljerad information om wallboxen (tillverkare, modell, firmware, serienummer) där.

Wallboxar som är integrerade i ChargePoint Cloud (måste vara), t.ex. CP4320. I enhetskonfigurationen väljer du "ChargePoint" under Enhetstyp. Under Adress anger du ChargePoint Station ID i formatet CPNID:StationIdentifier, t.ex. "2:1234567". Om stations-ID:t inte är känt kan även serienumret, MAC-adressen eller stationens namn anges under Adress. I detta fall måste posten identifiera stationen på ett unikt sätt. Under ID väljer du portnumret. För laddningsstationer med en kontakt är portnumret alltid 1. I fälten Användare och Lösenord anger du dina inloggningsuppgifter för ChargePoint Cloud. Under Phases måste du välja vilka faser som faktiskt är anslutna. Charging Manager kan inte fastställa fasanvändningen eftersom molnet inte tillhandahåller de nödvändiga mätvärdena. Mätvärden överförs med fördröjningar på upp till 5 minuter. Ställ därför in tillräcklig kontrollreserv.

EHome är ansluten med Modbus RTU. Välj 9600,8,e,1 som COM-parameter, men du kan också behöva 19200 i stället för 9600 och n i stället för e och 2 i stället för 1 stoppbit. Modbus-ID är 1 som standard. Om du använder flera wallboxar måste du ställa in Modbus-ID för wallboxarna till unika värden genom att skriva register 0. I inställningarna för wallboxen i cFos Charging Manager måste alternativet "Leave charging activated" (Lämna laddning aktiverad) vara aktiverat för denna wallbox, annars märker inte wallboxen om laddningskabeln är inkopplad när den avaktiveras.

Anslutning via OCPP: Lasthantering via OCPP måste vara aktiverad i Circontrol eVolve. För detta måste fältet "Power Balance" ställas in på "enabled" i wallboxens konfigurationsmeny under "Configuration", underpunkt "Charge". Där måste sedan "OCPP Smart Charging" väljas.

För denna wallbox måste parametern Laddningsström PWM ställas in på 0 i dess webbgränssnitt under Lasthantering.

Anslutning via OCPP: I wallboxens OCPP-konfiguration anges cFos Charging Managers IP-adress (t.ex. 192.168.178.42) och OCPP-serverns port (t.ex. 19520) på följande sätt: ws://192.168.178.42:19520/
Observera dessutom det värde som anges i wallboxens konfiguration under "Customer Ident No.". Ange detta värde i Charging Manager i enhetskonfigurationen i fältet "Address". Välj "EVSE with OCPP 1.6" som enhetstyp

Installera minst firmware v3.89 i Vestel Wallbox. Modbus: Vestel använder 502 som standardport, så adressen måste vara t.ex. 192.168.1.111:502. ID är 255.

Standardladdningseffekten måste ställas in på 1 kW i laddarens konfigurationsgränssnitt. (Själv) Då kan denna laddstation inte stängas av helt, utan laddar alltid med minst 250W.

I wallboxens webbgränssnitt ändrar du parametern "Korttyp" från "Start/Stopp" till "Faktureringskort".

S0-mätare utlöser ett visst antal pulser per kWh med en växlingsutgång. Antalet pulser per kWh måste ställas in korrekt. Ledningen sker med tvinnad parkabel (klockkabel, telefonledning, nätverkskabel). Eftersom kopplingsutgångarna normalt är halvledarutgångar kan S0-ledningarna på mätaren behöva ändras. När du ansluter till cFos-laddningsregulatorn ska du undvika 12 V kortslutningar, vilket kan förstöra regulatorn. Klicka här för detaljerad information om S0-mätare.

Välj lämplig mätartyp och använd en tvåtrådig ledning (telefonledning/nätverkskabel) för att koppla kontakterna A till A och B till B, vilket skapar en buss. För ledningslängder på 10 meter eller mer rekommenderar vi avslutningsmotstånd på 120 Ohm, 1/4 Watt i bussens båda ändar. Eftersom A och B inte är standardiserade kan det hända att du måste byta ut trådarna. Varje enhet på bussen har ett unikt ID som du måste ange utöver adressen. Ange COMx,baud,bitar,paritet,stopp som adress, t.ex. COM1,9600,8,N,1 där x är den COM-port som din tvåtrådslinje är ansluten till: För cFos Power Brain Controller alltid COM1. För Windows och Raspberry måste du ta reda på COM-porten för din RS485-adapter. Baud, bitar, paritet, stopp finns i mätarens manual. För ABB brukar 19200,8,N,1 användas, för Eastron 9600,8,N,1, för Orno och ZZ4 D513020 9600,8,E,1. Varje enhet på Modbus RTU (tvåtrådig) måste ha ett unikt ID. Om du använder flera enheter på en buss kan du behöva ändra ID i enheterna. Detta kan göras antingen med hjälp av kontrollknapparna på mätaren eller med Modbus UI i Charging Manager under "Configuration".

För Bauer BSM väljer du SunSpec som enhetstyp och den COM-port som du har anslutit den tvåtrådiga anslutningen till. Välj 19200,8,E,1 som gränssnittsparameter och 42 som ID. Om du har ställt in andra parametrar i mätaren, välj dem i enlighet med detta.

Powerfox-mätaren skickar sina data till tillverkarens moln. Du kan sedan hämta dessa uppgifter med cFos Charging Manager. Ange följande adress: https://user:pwd@backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current. Här är "user" ditt användarnamn och "pwd" ditt lösenord. Om ditt användarnamn innehåller ett @ måste du ersätta det med %40, t.ex. claus@example.com blir claus%40example.com. Vissa specialtecken får inte förekomma i en URL. Du måste skriva dessa med %-kodning, t.ex. ersätta ? med %3f.

Shelly 3EM är inloggad i husets nätverk och kan sedan adresseras via HTTP API. Adressen är då t.ex. http://user:pwd@192.168.2.111. Här är "user" ditt användarnamn och "pwd" ditt lösenord (om ditt användarnamn innehåller ett @ måste du ersätta detta med %40, t.ex. claus@example.com blir claus%40example.com).

Välj "Elgris Smartmeter" som enhetstyp. Mätaren kan integreras via Modbus TCP. Ange den adress som mätaren är registrerad med i husets nätverk och port 502, t.ex. 192.168.2.111:502. Id är vanligtvis 1.

Vi rekommenderar att du alltid provar enhetstypen "SunSpec Solar Inverter" först för PV-utrustning. Som adress anger du den IP-adress under vilken enheten är registrerad i ditt hemmanätverk. Porten är ofta 502 (eller 1502), t.ex. 192.168.2.111:502. Du kan också behöva ange ID korrekt, eftersom vissa tillverkare visar olika enheter under vissa ID (t.ex. Fronius, se nedan). Se vid behov tillverkarens dokumentation. För vissa enheter måste även Modbus TCP vara aktiverat. För SMA, ställ in enhetens ID plus 123 som ID i Charging Manager (t.ex. 126 om 3 är konfigurerat i SMA-enheten).
SunSpec arbetar alltid med big-endian-värden. Se till att din enhet är inställd på "big-endian", t.ex. Kostal.
SunSpec är en standardisering för olika enhetsmodeller. Flera modeller kan mappas i en enhet, som du kan välja (om nödvändigt). Klicka här för information om SunSpec-parametrar. Du kan också konfigurera SunSpecs startregister om enhetens IP-adress är korrekt men ingen SunSpec-enhet hittas. Om du behöver en specifik SunSpec-modell (och vill utesluta andra), kan du använda "SunSpec Model Index" för att säkerställa att Charging Manager hoppar över registren för de tidigare modellerna. Du kan läsa mer om respektive SunSpec-startregister och sekvensen av SunSpec-modeller i din enhet i tillverkarens bruksanvisning.
Med Solaredge kan du fortfarande använda 40121, 40295 och 40469 som SunSpec-startregister, eftersom Solaredge kan ha lagt till ytterligare räknare där.

CFos Charging Manager försöker också hitta lagringsutrymmen som är läsbara enligt SunSpec. Om lagringsutrymmet har stöd för SunSpec kan du välja SunSpec för den här mätarenhetstypen.

Som adress anger du den IP-adress under vilken SMA växelriktaren är registrerad i ditt hemmanätverk. Port är vanligtvis 502, t.ex. 192.168.2.111:502. Id är ofta 3. Du kan avläsa många växelriktare med mätartypen "SMA Inverter". Vi rekommenderar dock att SMA-enheterna avläses med SunSpec. För att göra detta måste du lägga till 123 till Modbus ID som är inställt i enheten. Till exempel, med ett Modbus-ID på 3 angivet i SMA-inverteraren, måste du sedan ställa in 126 som ID i cFos Charging Manager.
Lagringsenheter (t.ex. Sunny Boy Storage / SBS) kan styras som 1- eller 3-fas växelriktare under SunSpec. I detta fall levererar SMA negativa värden under laddning och positiva värden under urladdning. I detta fall måste du ange -1 som faktor istället för 1 i inställningarna för räknaren i Laddningshanteraren.

E3/DC-enheter kan behandlas på olika sätt. Du bör först prova enhetstypen "SunSpec Solar Inverter". Alternativt finns E3/DC Simple Mode som du kan välja med enhetstypen "E3/DC Solar Device". Ange som adress den IP-adress under vilken enheten är registrerad i ditt hemnätverk. Port är 502, t.ex. 192.168.2.111:502. Id förmodligen 1. I Simple Mode måste du också ange ett register för att läsa av det önskade effektvärdet (som då avser alla faser tillsammans) eller en effektmätare (som gör det möjligt att läsa av fasrelaterade effektvärden) under "Register or Power Meter". Giltiga värden för effektmätare är 0-7. Här finns en förteckning över register. Anmärkning: Du måste aktivera Modbus och Modbus/TCP i E3/DC.

Välj "SunSpec Solar Inverter / Meter" som enhetstyp. Ange Fronius växelriktarens IP-adress som adress, följt av :502 som portnummer. Som Id använder Fronius vanligtvis 1 för växelriktaren (med och utan batterilagring) och 240 för Smartmeter (du kan också prova 200, 201, 202, 203 eller 204). Batterilagret ingår ibland i växelriktaren och ibland i smartmätaren. Mer information om hur du ställer in Modbus-ID finns i dokumentationen för respektive enhet. Om cFos Charging Manager hittar en ytterligare modell för batterilagret visas "+Bat" under den utökade informationen i displayen. Fronius Hybrid-enheter visar batterilagringsräknarna i SunSpec-modellen för MPPT-moduler. Här måste du välja "MPPT-modul" som SunSpec-modell och typiskt #3 som modellindex. Laddningshanteraren visar sedan batterilagrets laddnings- och urladdningseffekt. För hybridenheter kan växelriktarens effektvisning ibland vara en blandning av PV-strängar och batterilagring. För att endast bestämma solelproduktionen kan du installera 1-2 mätare av typen "Sunspec Solar Inverter / Meter" med MPPT-modulerna #1 (och #2). Dessutom erbjuder vi "Fronius...HTTP" mätardefinitioner för ren avläsning av växelriktaren, nätreferensmätaren eller batterilagret, om endast inkonsekventa värden kan läsas ut via Modbus för hybridväxelriktare.

I samband med växelriktare erbjuder Kostal en mätare som kan mäta elnätet i båda riktningarna. Välj "Kostal Powermeter" som enhetstyp. Ange Kostal-omriktarens IP-adress som adress, port är ofta 1502 (t.ex. 192.168.2.111:1502). 71 används ofta som ID.

Obs: I nästan alla fall är det bättre att välja enhetstypen "SunSpec Solar Inverter / Meter" för Kostal-omriktare och Smartmeters. Endast om detta inte är möjligt bör du använda "Kostal Inverter HTTP".
Välj Kostal Inverter HTTP som enhetstyp. Ange Kostal-omriktarens IP-adress som adress. Omriktarens version måste vara tillräckligt ny. Uppdatera vid behov inverterns fasta programvara. Testad med en nyare Piko 7.0.

KSEM kan användas som enhetstyp SunSpec med dess IP-adress och port 502, t.ex. 192.168.2.111:502. Ange 0 som ID.

SMA Homemanager sänder sina data regelbundet som UDP multicast till alla nätverksdeltagare. Därför behöver du inte ange någon adress. Du måste se till att ditt nätverk vidarebefordrar UDP multicast. Detta är ofta blockerat i WLAN och måste därför aktiveras i din router.

För SolarLog- och Sonnen-enheter kan du välja vilken funktion enheten har i enhetstypen, t.ex. "SolarLog Production" eller "Sonnen Production HTTP". Ange sedan som adress den IP-adress med vilken enheten är inloggad i ditt hemnätverk. För SolarLog lägger du till port 502, t.ex. 192.168.2.111:502, för Sonnen lägger du till http:// framför, t.ex. http://192.168.2.111.

Stort tack, Rainer Z., för dessa instruktioner!
Det finns två möjligheter till integration: Modbus RTU (tvåtrådig) och Modbus TCP (via det inhemska nätverket). Modbus TCP bör väljas om Huawei-dongeln används. Detta ger en WLAN- eller LAN-anslutning. Äldre firmware-versioner orsakar dock ofta problem. Huawei rekommenderar följande firmware-versioner för Modbus TCP: Enhet Minsta firmwareversion SDongleA-05 V1000R001C00SPC124, SUN2000L V2000R001C00SPC115, SUN2000MA V1000R001C00SPC139 (för närvarande testad med dongle version V100R001C00SPC127 och inverter version V100R001C00SPC141). Vid behov kan du be installatören att uppdatera dem med tillgängliga paket från FusionSolars webbplats eller kontakta eu_inverter_support (at) huawei.com. Växelriktaren kan också uppdateras av kunden, förutsatt att det finns åtkomst till installationsmenyn. På samma sätt måste Modbus TCP aktiveras i denna installationsmeny

  • Anslut mobiltelefonen till växelriktaren via växelriktarens Wi-Fi-hotspot. Om den inte är konfigurerad finns uppgifterna för hotspot på dongeln som en klisterlapp med QR-kod (standard: SUN2000-xxxxxxxx)
  • Starta den aktuella FusionSolar-appen
  • Bekräfta meddelandet "Åtkomst misslyckades"
  • Öppna trepunktsmenyn (uppe till höger)
  • Välj uppstart av enheten
  • Logga in på enheten (t.ex. SUN2000-xxxxx-xx) under "Connection recording". Om installatören inte har ändrat parametrarna är lösenordet 00000a
  • Under Inställningar → Kommunikationskonfiguration → Dongle-parameterinställningar → Modbus TCP, ställ in inställningen "Anslutning" till "Aktivera (obegränsad)".
Om Modbus TCP inte längre fungerar efter en uppdatering av dongeln måste denna aktivering av Modbus TCP upprepas. Under Underhåll → "Uppdatera enhet" kan enheternas programvara uppdateras, med undantag för dongeln. Modbus TCP-förfrågningarna är något tidskritiska hos Huawei, så inga två instanser bör fråga efter värden. För PV-överskottsladdning (solöverskottsladdning) ska mätaren "Huawei SUN 2000 Meter" väljas. Som IP väljs Huawei inverterns IP, samt dess ID (i de flesta fall 1). Porten är 502, t.ex. 192.168.2.111:502. Nätreferensmätaren visar negativa värden för nätreferens och positiva värden för inmatning. Därför måste du invertera räknaren i räknarinställningarna i cFos Charging Manager.

Med Victron kan olika enheter integreras i en "Modbus-kontrollenhet". Modbus-ID:t avgör vilken enhet som nås. Du måste först fastställa vilket Modbus-ID som är den önskade enhetens för din enhet med hjälp av Victron-dokumentationen eller i deras webbgränssnitt (Remote Console) under Settings -> Services -> Modbus TCP -> Available Services.
I cFos Charging Manager väljer du sedan lämplig enhet som enhetstyp, anger IP-adress och port 502 som adress och ställer sedan in lämpligt Modbus-ID som ID. Som mätartyp i cFos Charging Manager kan du välja mellan "Victron Energy Meter" som nätreferensmätare (Victron "Energy Meter") och "Victron Sys Battery" (batterilagringsenhet som visas i Victron "System").

För adressen skriver du http://user:passwort@ip_address, där user är ditt användarnamn, password är ditt lösenord för loggern och ip_address är den IP-adress med vilken loggern är inloggad i ditt husnät, t.ex. http://claus:test1234@192.168.2.111
För Sofarsolar finns även enheter som talar Modbus TCP eller Modbus RTU (tvåtrådig). Här har vi förberett mätardefinitioner och letar fortfarande efter personer att testa med.

Obs: För cFos-laddningskontrollen är COM-porten alltid COM1.