Dokumentation

Styrning av batterilagret
(för firmwareversioner < 1.25.2)

Dokumentationen för styrning av batterilagret för firmware-versioner från 1.25.2 hittar du här.

De flesta batterilagringssystem som installeras i samband med solenergisystem har en inbyggd laddningskontroll enligt vilken de försöker ladda upp innan strömmen matas in och försöker ladda ur innan strömmen tas ut från nätet. Industriella lagringssystem kan styras enligt andra kriterier, t.ex. för att begränsa toppbelastningar eller för att begränsa energiköpen i högbelastningsfönster enligt nätoperatörens specifikationer. Små batterilagringsenheter skulle genomgå djupa laddningscykler på grund av laddningen av elbilen och därmed ha ett stort slitage. Därför är det i många fall meningsfullt att styra lagringsenheten genom cFos Charging Manager. För detta behöver du en modell som kan styras eller åtminstone ett omkopplingsalternativ via ett relä.

Lagringsenheter kan styras som en del av SunSpec Battery Model 124 (t.ex. Fronius) eller ha egna Modbus-register som möjliggör styrning. Hybridenheter fungerar som växelriktare för solpaneler och lagring. Växelriktare, mätare och batterilager skapas som mätarplattor i cFos Charging Manager. I alla mätare finns det därför möjlighet att aktivera batteristyrning. För SunSpec-enheter med modell 124 försöker cFos Charging Manager styra det tillhörande lagret. Det kan hända att du måste aktivera detta i enheten först. För användardefinierade mätare (Victron osv.) försöker cFos Charging Manager hitta en användardefinierad variabel som heter "soc" (i procent). Denna visas sedan i mätarplattan, om tillämpligt.

Under batterilagringskontroll kan du först ange den maximala laddnings- och urladdningseffekten. -1 innebär att laddningshanteraren inte ska styra laddnings- eller urladdningseffekten. Du kan sedan definiera flera laddningsregler som bearbetas efter varandra med några sekunders mellanrum och begränsa laddnings- eller urladdningsströmmen. Den laddnings- eller urladdningsström som ska ställas in är miniminivån för alla laddningsregler. För varje laddningsregel kan du bestämma vilka veckodagar den ska gälla och om det är en laddnings- eller urladdningsregel. Följande typer är möjliga:
Minimera nätuttag/nätinmatning. Här, som beskrivits ovan, minimeras nätuttaget och inmatningen, vilket många lagringsanläggningar gör som standard. Eftersom den uppmätta lagringseffekten eller nätförsörjningen/inmatningshastigheten avviker något från den faktiska effekten måste den justeras om och om igen. För detta ändamål används den justerbara reglerfaktorn, som normalt ligger nära 1,0.
Tidsbegränsning av laddningsströmmen beroende på ett tidsintervall.
Laddning av bilar. Begränsa laddningsströmmen när minst en bil laddar.
SoC. Dessa laddningsregler gör det möjligt att begränsa laddnings- och urladdningseffekten beroende på lagringsenhetens aktuella nivå.
Pris/prisnivå. Precis som med laddningsreglerna för bilen kan du här ladda eller ladda ur förrådet beroende på elpriset. För att göra detta måste du vara kund hos en energileverantör med rörliga tariffer (t.ex. Tibber eller Awattar), eller ha valt "Charging Manager" som din energileverantör.
Formel. Här kan du fritt bestämma gränsen för laddningseffekten med hjälp av en formel.

När alla laddningsregler har bearbetats finns det en strömgräns (som också kan vara 0) för laddnings- eller urladdningsströmmen. CFos Charging Manager lagrar dessa värden i de användardefinierade variablerna "charge_power_w", "charge_power_prc" (specificerad som en procentandel), "discharg_power_w" och "discharge_power_prc". Det finns också en användardefinierad variabel som heter "bat_mode". Här registreras om det finns en laddningsgräns eller en urladdningsgräns (0=ingen gräns, 1=laddningsgräns, 2=urladdningsgräns, 3=laddnings- och urladdningsgräns). Med SunSpec-enheter konverteras gränserna och skrivs till de register som finns för detta ändamål. Med användardefinierade räknare kan du skapa användardefinierade utgångar som skriver värdena för ovanstående variabler till enheten. Du hittar exempel på detta i de medföljande mätardefinitionerna för Victron eller Kostal Plenticore. Om laddnings- eller urladdningsgränsen inte kontrolleras finns inte respektive variabler, så de skrivs inte till minnet. Med inställningen "Mode" för kontrollen av batterilagret bestämmer du vad som ska hända om det finns positiva värden för både laddnings- och urladdningsströmmen. "Neutral" innebär att cFos Charging Manager skickar båda värdena till lagringsenheten och vid behov bestämmer lagringsenheten själv vad den ska göra i ett intervall. "Prioritera laddning" innebär att urladdningsströmmen sätts till 0 om laddningsströmmen är positiv, "Prioritera urladdning" innebär att laddningsströmmen sätts till 0 om urladdningsströmmen är positiv. Detta är användbart om lagringsenheten endast har ett värde för laddnings- och urladdningsströmmen. Om du aktiverar "Give up control" innebär det att variablerna raderas, dvs. ingen kontroll utövas om ingen laddningsregel har använts. Då kan lagringsenheten använda sin standardregel.

Överlämna kontrollen: Med det här alternativet kan du lämna över kontrollen till den inbyggda styrenheten i lagringstanken. Om cFos Charging Manager inte kontrollerar lagret kan den inbyggda kontrollen ta över igen. Om det här alternativet är markerat, laddas de användardefinierade variablerna "charge_power_w", "charge_power_prc", "discharge_power_w", "discharge_power_prc" ur om den effekt som beräknats med hjälp av laddningsreglerna är < 0. Detta är fallet när den maximala lagringseffekten har ställts in på -1. Om alternativet "Ge upp kontrollen" är aktivt sätts laddnings- eller urladdningseffekten också till -1 om ingen laddningsregel tillämpades. Dessutom kan du använda "Formel" för att ställa in effekten till -1 om du vill ge tillbaka "Kontroll" till lagringsenheten.
Om det här alternativet inte är aktivt ändras inte effektvärdet om effekten < 0, dvs. det värde som bestämdes under en tidigare körning behålls.

Kopplingsutgång: Tyvärr kan vissa minnen inte styras direkt med ovanstående regler. Men för att åtminstone kunna avaktivera lagringsenheten med ovanstående regler (t.ex. när en bil laddar) kan du försöka använda en växelkontakt om lagringsenheten har en styringskontakt. Om det är praktiskt möjligt kan du också koppla bort lagringsbehållaren elektriskt från elnätet med hjälp av en kontaktor (för att undvika att förstöra lagringsbehållaren måste du först fråga tillverkaren eller elektrikern om anordningen är lämplig för detta). Du kan ange namnet på en variabel i fältet "Switching output", som sätts till 1 om laddnings- eller urladdningseffekten är positiv efter utvärdering av laddningsreglerna och till 0 om den inte är det. CFos Charging Manager tillhandahåller en räknardefinition för en Shelly-växelbox eller ett växeluttag. När du ställer in detta får räknaren ett enhets-ID, t.ex. M5. Du kan sedan ange Shelly-växelboxen under "Switching output" i batterilagringsstyrningen med hjälp av: M5.output1.