Dokumentace

Ovládání bateriového úložiště
(pro verze firmwaru od 1.25.2)

Dokumentaci k ovládání bateriového úložiště pro verze firmwaru < 1.25.2 naleznete zde.

Většina bateriových úložišť, která jsou instalována ve spojení se solárními systémy, má zabudované pravidlo nabíjení, podle kterého se snaží nabít před přívodem elektřiny a vybít před odběrem elektřiny ze sítě. Průmyslové systémy pro ukládání energie mohou být řízeny podle jiných kritérií, např. k omezení špičkového zatížení nebo k omezení spotřeby energie během oken špičkového zatížení podle specifikací provozovatele sítě. Malé bateriové úložné systémy by kvůli nabíjení elektromobilu procházely hlubokými nabíjecími cykly, a proto by podléhaly vysokému opotřebení. Proto má v mnoha případech smysl řídit systém ukládání pomocí nástroje cFos Charging Manager. K tomu je zapotřebí model, který lze ovládat, nebo alespoň možnost spínání prostřednictvím relé.

Úložné systémy mohou být řízeny jako součást baterií SunSpec model 124 (např. Fronius) nebo mají vlastní registry Modbus, které umožňují řízení. Hybridní zařízení slouží jako střídače pro solární panely a úložné systémy. Střídače, měřiče a bateriová úložiště se vytvářejí jako dlaždice měřičů ve správci nabíjení cFos. Je tedy možné aktivovat řízení baterií ve všech měřičích. U zařízení SunSpec s modelem 124 se cFos Charging Manager pokouší o ovládání přidruženého úložného systému. Možná bude nutné tuto funkci v zařízení nejprve povolit. U uživatelsky definovaných měřičů (Victron atd.) se cFos Charging Manager pokouší najít uživatelsky definovanou proměnnou s názvem "soc" (v procentech). Ta se pak může zobrazit v dlaždici měřiče.

V části Řízení bateriového úložiště můžete nejprve zadat maximální nabíjecí a vybíjecí výkon. -1 znamená, že by správce nabíjení neměl kontrolovat nabíjecí a vybíjecí výkon. Poté můžete definovat několik pravidel nabíjení, která se zpracovávají jedno po druhém každých několik sekund a omezují nabíjecí nebo vybíjecí proud. Pravidla nabíjení fungují podobně jako pravidla nabíjení pro wallboxy. Správce nabíjení cFos používá maximální nabíjecí nebo vybíjecí výkon jako počáteční hodnotu, tj. řídicí hodnotu, a umožňuje ji měnit zpracováním pravidel nabíjení.

Po zpracování všech pravidel nabíjení je pro nabíjecí nebo vybíjecí výkon stanoven proudový limit (který může být i 0). Správce nabíjení cFos ukládá tyto hodnoty do uživatelsky definovaných proměnných s názvy "charge_power_w", "charge_power_prc" (udává se v procentech), "discharg_power_w" a "discharge_power_prc". K dispozici je také uživatelsky definovaná proměnná s názvem "bat_mode". Zde se zaznamenává, zda existuje limit nabíjení nebo vybíjení (0=žádné hodnoty, 1=limit nabíjení, 2=limit vybíjení, 3=limit nabíjení a vybíjení). Limity jsou převedeny pro zařízení SunSpec a zapsány do registrů k tomu určených. Pro uživatelsky definované čítače můžete vytvořit uživatelsky definované výstupy, které do zařízení zapisují hodnoty výše uvedených proměnných. Příklady najdete v dodávaných definicích měřičů pro Victron nebo Kostal Plenticore. Pokud není kontrolován limit nabití nebo vybití, příslušné proměnné neexistují, takže se nezapisují do paměti. Pomocí nastavení "Mode" (Režim) řízení akumulátoru určíte, co se má stát, pokud jsou kladné hodnoty pro nabíjecí i vybíjecí výkon. "Neutrální" znamená, že správce nabíjení cFos přenese obě hodnoty do systému úložiště, který pak v určitém rozsahu rozhodne, co má dělat. "Upřednostnit nabíjení" znamená, že se vybíjecí výkon nastaví na 0, pokud je nabíjecí výkon kladný, "Upřednostnit vybíjení" znamená, že se (nabíjecí) výkon nastaví na 0, pokud je vybíjecí výkon kladný. To je užitečné, pokud má zásobník pouze jednu hodnotu pro nabíjecí a vybíjecí výkon. Pokud je nabíjecí nebo vybíjecí výkon menší než 0, uživatelsky definované proměnné se odstraní. Tuto skutečnost byste měli zohlednit při vytváření uživatelských definic měřidel. Je tomu tak například v případě, že jste jako maximální nabíjecí nebo vybíjecí výkon zadali -1, nebo pokud vaše pravidla pro nabíjení vedou k záporným hodnotám. Můžete například vytvořit definice měřičů, které mají řídicí vliv na skladování akumulátorů pouze tehdy, pokud příslušné proměnné existují(if exist(charge_power_w)...).

Spínací výstup: Některé paměti bohužel nelze ovládat přímo pomocí výše uvedených pravidel. Aby však bylo možné alespoň deaktivovat paměťovou nádrž pomocí výše uvedených pravidel (např. při nabíjení automobilu), můžete zkusit použít spínací kontakt, pokud má paměťová nádrž ovládací vstup. Pokud je to proveditelné, můžete také zásobník elektricky odpojit od sítě pomocí stykače (aby nedošlo ke zničení zásobníku, musíte se předem zeptat výrobce nebo elektrikáře, zda je zařízení k tomuto účelu vhodné). V poli "Switching output" (Spínací výstup) můžete zadat název proměnné, která se nastaví na 1, pokud je po analýze pravidel nabíjení nebo vybíjení kladný výkon, a na 0, pokud tomu tak není. Správce nabíjení cFos poskytuje definici čítače pro spínací skříňku nebo spínací zásuvku Shelly. Při nastavení je počítadlu přiřazeno ID zařízení, např. číslo M5. Spínací skříňku Shelly pak můžete zadat v položce "Spínací výstup" v řídicí jednotce akumulátoru pomocí: M5.output1. Pokud před název proměnné vložíte znaménko minus, spínací výstup se invertuje(-M5.output1)