Dokumentation

HTTP-API

Följande funktioner ger en mappning av Modbus-registren till HTTP.
Observera: Modbus behöver inte vara aktivt för att använda HTTP API.

Använd en HTTP GET- eller POST-förfrågan till adressen för cFos-avgiftskontrollanten, t.ex.
http://192.168.2.111/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=35154.
Svaren är i JSON.

 • cmd är alltid modbus
 • enhet = mätare1 eller mätare2 eller evse
 • read = adress till det register som ska läsas
 • write = adressen till det register som ska läsas
 • värde = värde som ska skrivas
 • values = array av värden att skriva, t.ex. [1,2,3,4]

Adresser kan ha ett suffix för att ange datatypen (standard är 16-bitars heltal):

 • d = 32 bitars heltal (2 modbusregister)
 • q = 64 bitars heltal (4 modbusregister)
 • s = sträng
cFos laddningsstyrning - Modbus-register

Här är några exempel på hur du kan använda HTTP API:et

Modbus

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002
Svar:
1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8062d
Svar:
-1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8016s
Svar:
"cFos Power Brain"

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002&count=10
Svar:
[1,257,256,0,256,0,26211,26165,11619,13366]

/cnf?cmd=modbus&device=meter2&read=all
Svar:
{"8000d":-821755904,"8002":1,"8003":257,"8004":16777216,"8006":256,"8007":0,"8008s":"fcf5-c46d-310c","8016s":"cFos Power Brain","8040":41,"8041":1,"8042d":1000,"8044":1,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":0,"8054d":0,"8056":0,"8057":0,"8058q":0,"8062d":-1,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":0}

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&value=7
Svar:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8050q&value=1"
Svar:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044d&value=1"
Svar:
"bad modbus register size"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&values=[7,230,230,230 ]
Svar:
"ok"

Allmänna önskemål

Begär status för alla laddningshanteringsenheter:
/cnf?cmd=get_dev_info

Ställa in en PIN-kod eller RFID:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r är PIN-koden eller RFID-koden (siffror), d är ett valfritt enhets-ID för att välja en specifik EVSE. Om inget enhets-ID väljs försöker laddningshanteraren tilldela PIN-koden eller RFID-koden automatiskt.

Överskrivning för den aktuella transaktionen:
/cnf?cmd=override_device&dev_id=d&flags=f&mamps=ma&rfid=id
d är enhetens ID, id är ett eventuellt nödvändigt RFID/PIN, flaggor enligt följande:
"C": Inaktivera laddning (Admin pwd eller användar-PIN/RFID krävs)
"c": (Admin pwd eller användar-PIN/RFID krävs)
"E": Inaktivera laddningsreglerna för EVSE (Admin pwd krävs)
"e": Inaktivera EVSE-laddningsreglerna igen (Admin pwd krävs)
"U": Deaktivera användarens laddningsregler (RFID/PIN krävs)
"u": Deaktivera användarens laddningsregler igen (användar-RFID/PIN krävs)

De flaggor som ställs in på detta sätt kvarstår tills bilen kopplas ur från EVSE.

mamps=ma: Överskriv (begränsa) laddningsströmmen med ma mA.

Inställning av den simulerade energimätaren:
/cnf?cmd=soft_meter&dev_id=d&val=v
v (valfritt) är den energi som ska ställas in i Wh/VAh. Om v inte finns med, avläses endast mätaren. d är enhetens ID för EVSE. Returvärdet är den gamla mätarställningen före inställningen.

HTTP-mätare och EVSE:er

Mätare

Du kan skapa en mätare (enhetstyp "HTTP Input") som inte läses av Charging Manager, men vars aktuella värden kan anges externt via HTTP POST eller GET:
/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=x
x är enhetens ID enligt enhetskonfigurationen, t.ex. M1.

POST-kroppen innehåller ett JSON-objekt enligt följande:

{
      "model": string,
      "import_vah": number,
      "export_wh": number,
      "voltage": [v1, v2, v3],
      "current": [c1, c2, c3],
      "power_w": number
      "is_va": bool
     }

Här anges energivärden i Wh, spänningar i V, strömmar i mA och effekter i W. "model" är den modellsträng som visas i rutorna.

Vissa av våra användare (#diebestenuserderwelt) använder verktyget curl för att förse mätaren med data, t.ex:
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "model": "TestModell", "import_wh": 12345, "export_wh": 23456, "voltage": [231, 232, 233], "current": [10001, 10002, 10003] }' --user admin:1234abcd 'http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3'

Som HTTP GET skrivs begäran så här:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3&model=TestModell&import_wh=12345&export_wh=23456&voltage=231,232,233&current=10001,10002,10003

Här finns ett annat foruminlägg om att ansluta en smart mätare med hjälp av cFos HTTP-mätare och ioBroker.

EVSE

Du kan också skapa en wallbox (enhetstyp "HTTP Input") som inte läses eller kontrolleras av Charging Manager, men vars värden kan anges externt med HTTP POST eller GET. Kontrollvärdena returneras sedan som ett svar:
/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=x
x är enhetens ID enligt enhetskonfigurationen, t.ex. E1.

POST-kroppen innehåller ett JSON-objekt enligt följande:

{
      "state": number,
      "max_charging_current": number,
      "current": [c1, c2, c3],
      "total_energy": number,
      "model": string,
      "rfid": string
     }

"model" är den modellsträng som visas i rutorna. Med "rfid" kan du lägga till en RFID-kamera i laddningsprocessen, energivärden anges i Wh och strömmar i mA. "state" har följande värden:
1 = väntar (A), 2 = EV närvarande (B), 3 = laddar (C), 4 = laddar med ventilation (D), 5 = fel (E)

Som HTTP GET skrivs begäran så här:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=M3&model=TestModell&state=st&max_charging_current=m&current=c1,c2,c3&total_energy=t&rfid=r

Som svar returnerar denna begäran följande JSON-objekt:

{
       "device_enabled": true/false, // enheten är aktiverad/avaktiverad
       "charging_enabled": true/false, // laddning tillåten/icke tillåten
       "paused": true/false, // true = enheten är tillfälligt pausad
       "charging_current": number // specificerad laddningsström i mA
     }

Detta returobjekt måste utvärderas av den som ringer och EVSE måste ställas in i enlighet med detta, t.ex. måste laddningsströmmen ändras i enlighet med detta.

Webbgränssnitt

Alla förfrågningar returnerar ett svar i JSON. Värden märkta r/o är skrivskyddade. Observera: Vi garanterar inte stabiliteten hos detta API. Funktionalitet, parametrar, värden etc. kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Hämta information om lastbalansering och alla enheter

/cnf?cmd=get_dev_info
Returvärden (exempel):
     {
     "params" : {
     "title" : "cFos Power Brain",
     "desc" : "Standard-Konfiguration",
     "max_total_current" : 32000,  // total installed power in mA
     "reserve_current" : 0,  // reserve in mA (subtracted from max_total_current)    
     "overdraft_cur" : 0,    // generated overdraft in mA, can be set to 0
     "max_total_evse_current" : 0,  // max current available to all EVSEs in mA
     "cons_evse_power" : 0,  // r/o, consumed EVSE power in W
     "avail_evse_power" : 32000,  // r/o, available EVSE power in W
     "lb_enabled" : false,  // true: load balancing enabled, false: disabled (observation mode)
     "disable_policy" : 1,  // on device disable: 0 disable EVSE, 1 use min. charging current, -1 remove charging current limit (free charging)
     "cycle_time" : 3009,  // current update cycle time in msec
     "max_evses" : 3,  // maximum number of licensed EVSEs
     "shareware_mode" : false,  // false, if licensed, true if trial version
     "version" : "1.8.1095",
     "time" : 1645281534,  // current time stamp
     "vsn" : 
     {
     "vendorid" : 52997,  // cFos
     },
     "ocpp_gateway_license_cnt" : 0, // number of licensed OCPP gateways
     "ocpp_gateway_licenses_used" : 0  // number of used OCPP gateways
     },
     "devices" : [  // array of configured devices
     {
     "dev_type" : "evse_powerbrain",  // a sample EVSE
     "device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
     "name" : "Wallbox",  // config item: name
     "address" : "evse",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
     "id" : 1,  // Modbus ID
     "dev_id" : "E1",  // unique device ID, EVSE always begin with E
     "number" : 1,  // config item: number
     "desc" : "cFos Power Brain Wallbox 11kW",  // config item: description
     "com_err" : false,  // true, if active communication error
     "com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
     "com_errors" : 0,  // number of com errors
     "last_error" : "",  // text of last error
     "is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
     "used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "label" : "",  // config item: text displayed when plugged in
     "min_charging_cur" : 6000,  // minimum charging current in mA
     "max_charging_cur" : 11040,  // maximum charging current in mA or expression
     "prio" : 1,  // charging priority
     "charging_enabled" : true,  // r/o, true if charging allowed
     "cur_charging_power" : 0,  // r/o, current charging power in W
     "total_energy" : 7120572,  // r/o, total used charging energy in Wh
     "phases" : 0,  // currently used phases, bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "state" : 1,  // 1 = waiting for EV, 2 = EV presend, 3 = charging, 4 = charging/vent, 5 = error, 6 = offline
     "model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c",  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
     "paused" : false,  // true, if device paused due to energy shortage or phase imbalance
     "pause_time" : 300,  // current elapsed pause time in secs
     "pause_min_time" : 300,  // min. secs before end of pause
     {
     "dev_type" : "meter_powerbrain", // a sample meter
     "device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
     "name" : "S0 Zähler 1",  // config item: name
     "address" : "meter1",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
     "id" : 2,  // Modbus ID
     "dev_id" : "M1",  // unique device ID, meters always begin with M
     "number" : 1,  // config item: number
     "desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 1",  // config item: description
     "com_err" : false,  // true, if active communication error
     "com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
     "com_errors" : 0,  // number of com errors
     "last_error" : "",  // text of last error
     "is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
     "used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "is_va" : false,  // true if display is VA, false for W
     "invert" : false,  // if true, current and power values are inverted
     "import" : 15,  // imported energy in Wh
     "export" : 0,  // exported energy in Wh
     "power_w" : 0,  // current active power in W
     "current_l1" : 0,  // current L1 in mA
     "current_l2" : 0,  // current L2 in mA
     "current_l3" : 0,  // current L3 in mA
     "voltage_l1" : 230,  // Voltage L1 in V
     "voltage_l2" : 230,  // Voltage L2 in V
     "voltage_l3" : 230,  // Voltage L31 in V
     "role" : 0,  // 0 = display, 1 = consumption, 2 = production, 3 = grid demand, 4 = vehicle consumption, 5 = storage
     "model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c"  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
     }
     ]
     }
         

Ange/läs parametrar för laddningshanteraren

/cnf?cmd=get_params
/cnf?cmd=set_params

HTTP GET get_params returnerar ett JSON-objekt,
HTTP POST set_params kräver ett JSON-objekt i meddelandetexten

Returvärden (exempel):
     //     see values for get_dev_info.
     //    In Addition there is a device meta struct to allow for selection of device types:
     "dev_meta": 
     {
     "evse_powerbrain" : "cFos Power Brain",  // EVSE device type : name
     "evse_mennekes_modbus" : "Heidelberg Energy Control",
     "meter_elenker_meter" : "ModbusMeter 5A",  // meter device type : name
     "meter_kostal_powermeter" : "Kostal Powermeter",
     "meter_orno_we516" : "Orno OR-WE-516",
     }     
         

Ange inställningar för enheten

/cnf?cmd=set_params
POST användardata (exempel):
     {
      devices: [  // array of device objects, currently may only contain 1 device
      {  // for most of the device properties, see get_dev_info
     attach: ""  // device ID of an attached meter
     battery_save_threshold: 0  // in mA, if charging current falls below this threshold, charging will be stopped, 0 = disable
     charging_rules: [  // array of charging rules
     // charging rules are work in progress, expect frequent changes to their object layout.
     {
      "days": d,   // d is a bitfields a weekdays: bit0 Monday...bit6 Sunday
      "mode": m,   // m mode of the rule: 0=absolule current, 1=relative current, 2=current solar current, 3=relative current solar current, 4=solar current minus current value, 5=solar surplus
      "current": c, // c current in mA
      "enabled": e, // e = true for an active rule, false for ignored rules
      "udur": u,   // u = undercut duration in secs
      "time": t   // t in minutes after midnight (for time based rules)
      "dur": dur  // dur in minutes (for time based rules)
      "expr": expr  // expr is evaluated to determine the rule current (for expression rules)
      "input": in  // in = string specifying the input and level (for input based rules)
      "price_level", p  // p = price level (for cost baseed rules)
      "solar": s   // solar current in mA (for solar based rules)
     }
     ]
     enable_snooze: true  // true, allow device snooze
     enable_wakeup: true  // true, allow device wakeup for charging
     fixed_rfid: ""  // use fixed RFID for OCPP
     group: 0  // device belongs to this group, 0 = main group
     ocpp_gateway_client_id: "CP42"
     phase_rotation: 0
     soft_meter: 7120572  // estimated charged energy in W (if device has no meter)
     users: ["1170223812"]  // array of user ids which are allowed to charge at this EVSE
      ]
     }
         

Benutzerinformationen setzen/auslesen

/cnf?cmd=get_users
/cnf?cmd=get_user
/cnf?cmd=set_user

get_user hämtar ett enskilt användarobjekt,
set_user POSTar ett enskilt användarobjekt,
get_users hämtar en matris med användarobjekt
set_user kan anropas utan administratörslösenord om det innehåller ett giltigt användar-ID. För att skapa nya användare krävs administratörsåtkomst

Returvärden (exempel):
     [  // array of users
     {
     "id" : "2167520770",  // unique user ID
     "name" : "wusel",  // name
     "display" : true,  // true if user may be displayed while plugged in
     "dev_ids" :  // EVSEs the user may use
     [
     "E1"
     ],
     "rfids" : 
     [  // array of RFIDs
     {
     "id" : "4711",  // RFID / PIN
     "name" : "TeSt",  // Name
     "ac_auth" : true,  // true: used to authorize
     "ac_ovch" : false, // true: used to stop charging
     "used_phases" : 7  // used to override used phases, 0 = don't override
     }
     ],
     "charging_rules" : 
     [  // array of charging rules for this user
     ]
     }
     ]
         

Godkänna licens

/cnf?cmd=accept_license&acc=1&allow_usage_stats=a
a = 1 tillåter rapportering av användningsstatistik till cFos eMobililty, a = 0 förbjuder det

Ändra administratörslösenord

/cnf?cmd=change_admin_pwd&old_pwd=alt&new_pwd=neu
gammalt, nytt är det gamla och det nya administratörslösenordet

Radera en enhet

/cnf?cmd=del_device&dev_id=d
d är ett giltigt enhets-ID

Hämta ett unikt användar-ID (för att skapa en ny användare)

/cnf?cmd=get_new_user_id
returnerar ett nytt användar-ID som en JSON-sträng

Återställa en enhet

/cnf?cmd=reset_device&dev_id=d
d är ett giltigt enhets-ID. Enheten raderas och återskapas

Starta/stoppa diagnostisk loggning

/cnf?cmd=set_diag_logging&enable=e
e = 1 för att starta, e = 0 för att stoppa diagnostisk loggning. Körs i 5 minuter om den inte stoppas