cFos laddningsregulator - HTTP API

Följande funktioner ger en mappning av Modbus-registren till HTTP.
Obs! Modbus behöver inte vara aktiv för att använda HTTP API.

Använd en HTTP GET- eller POST-begäran till adressen till cFos Power Brain controller, t.ex.
http://192.168.2.111/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=35154.
Svaren finns i JSON.

 • cmd är alltid modbus
 • device = meter1 eller meter2 eller evse
 • read = adressen till det register som ska läsas
 • write = adress till registret som ska läsas
 • value = värde att skriva
 • values = matris med värden att skriva, t.ex. [1,2,3,4]

Adresser kan ha ett suffix för att specificera datatypen (standard är 16-bitars heltal):

 • d = 32-bitars heltal (2 modbus-register)
 • q = 64-bitars heltal (4 modbus-register)
 • s = sträng
cFos laddningsregulator - Modbus-register

Här är några exempel på hur du använder HTTP API

Modbus

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002
Svar:
1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8062d
Svar:
-1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8016s
Svar:
"cFos Power Brain"

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002&count=10
Svar:
[1,257,256,0,256,0,26211,26165,11619,13366]

/cnf?cmd=modbus&device=meter2&read=all
Svar:
{"8000d":-821755904,"8002":1,"8003":257,"8004":16777216,"8006":256,"8007":0,"8008s":"fcf5-c46d-310c","8016s":"cFos Power Brain","8040":41,"8041":1,"8042d":1000,"8044":1,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":0,"8054d":0,"8056":0,"8057":0,"8058q":0,"8062d":-1,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":0}

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&value=7
Svar:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8050q&value=1"
Svar:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044d&value=1"
Svar:
"bad modbus register size"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&values=[7,230,230,230 ]
Svar:
"ok"

Allmänna önskemål

Begär status för alla Charging Manager-enheter:
/cnf?cmd=get_dev_info

Ställa in en PIN eller RFID:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r är PIN eller RFID (siffror), d är ett valfritt enhets-ID för att välja en specifik wallbox. Om inget enhets-ID har valts försöker Charging Manager att tilldela PIN eller RFID automatiskt.

Skriv över för aktuell transaktion:
/cnf?cmd=override_device&dev_id=d&flags=f&mamps=ma&rfid=id
d är enhetens ID, ID är en eventuellt obligatorisk RFID/PIN, flaggor enligt följande:
'C': Inaktivera laddning (Admin-pwd eller användar-PIN/RFID krävs)
'c': Inaktivera laddning igen (Admin Pwd eller användar-PIN/RFID krävs)
'E': Inaktivera laddningsregler för wallboxen (admin Pwd krävs)
'e': Avaktivera laddningsreglerna för wallboxen igen (admin Pwd krävs)
'U': Inaktivera användarens laddningsregler (användarens RFID/PIN krävs)
'u': Inaktivera användarens laddningsregler igen (användarens RFID/PIN krävs)

Flaggorna som är inställda på detta sätt behålls tills bilen kopplas bort från wallboxen.

mamps=ma: Skriv över (begränsa) laddningsströmmen med ma mA.

Ställa in den simulerade energimätaren:
/cnf?cmd=soft_meter&dev_id=d&val=v
v (valfritt) är energin som ska ställas in i Wh/VAh. Om v inte finns läses bara räknaren. d är enhets-id för EVSE. Returvärdet är den gamla räknaren innan den ställdes in.

HTTP-räknare och vägglådor

disken

Du kan skapa en räknare (enhetstyp 'HTTP Input') som inte läses upp av Charging Manager, men vars nuvarande värden kan anges externt med HTTP POST:
/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=x
x är enhets-ID så som det visas i enhetskonfigurationen, t.ex. M1.

POST-kroppen innehåller ett JSON-objekt enligt följande:

{
  "model": string,
  "import_vah": number,
  "export_wh": number,
  "voltage": [v1, v2, v3],
  "current": [c1, c2, c3],
  "power_va": string
  "is_va": bool
}

Energivärden anges i Wh eller VAh, spänningar i V, strömmar i mA och effekt i W eller VA. "is_va" true eller false indikerar om effekten specificerades i W eller VA. "modell" är modellsträngen som visas i brickorna.

Några av våra användare (#diebestenuserderwelt) använder curlverktyget för att förse räknaren med data, t.ex.:
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "model": "TestModell", "import_wh": 12345, "export_wh": 23456, "voltage": [231, 232, 233], "current": [10001, 10002, 10003], "power_va": 2000 }' --user admin:1234abcd 'http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3'

Wallbox

Du kan också skapa en wallbox (enhetstyp 'HTTP Input') som inte läses ut eller styrs av Charging Manager, men vars värden kan anges externt med HTTP POST. Kontrollvärdena returneras sedan som svar:
/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=x
x är enhets-ID så som det visas i enhetskonfigurationen, t.ex. E1.

POST-kroppen innehåller ett JSON-objekt enligt följande:

{
  "state": number,
  "max_charging_current": number,
  "current": [c1, c2, c3],
  "total_energy": number,
  "model": string,
  "rfid": string
}

"modell" är modellsträngen som visas i brickorna. Med "rfid" kan du lägga till ett RFID i laddningsprocessen, energivärden anges i Wh, strömmar i mA. "tillstånd" har följande värden:
1 = väntar (A), 2 = EV närvarande (B), 3 = laddning (C), 4 = laddning med ventilation (D), 5 = fel (E)

Som svar returnerar denna begäran följande JSON-objekt:

{
  "device_enabled": true/false, // device är aktiverat/inaktiverat
  "charge_enabled": true/false, // laddning tillåten / ej tillåten
  "pausad": true/false, // true = device är tillfälligt pausad
  "laddningsström": antal // specificerad laddningsström i mA
}

Detta returobjekt måste utvärderas av den som ringer och EVSE måste ställas in i enlighet därmed, t.ex. måste laddningsströmmen ändras i enlighet därmed.

Web interface (English)

All requests return an answer in JSON. Values marked with r/o are read-only. Please note: We do not guarantee the stability of this API. Functionality, parameters, values, etc. may change without notice.

Retrieve info about load-balancing and all devices

/cnf?cmd=get_dev_info
Return value (sample):
{
"params" : {
"title" : "cFos Power Brain",
"desc" : "Standard-Konfiguration",
"max_total_power" : 22000,  // total installed power in W
"power_reserve" : 0,  // power reserve (subtracted from max_total_power)    
"overdraft" : 0,    // generated overdraft, can be set to 0
"max_total_evse_power" : 0,  // max power available to all EVSEs
"consumed_evse_power" : 0,  // r/o, consumed EVSE power in W
"remaining_evse_power" : 22000,  // r/o, remaining EVSE power in W
"lb_enabled" : false,  // true: load balancing enabled, false: disabled (observation mode)
"disable_policy" : 1,  // on device disable: 0 disable EVSE, 1 use min. charging current, -1 remove charging current limit (free charging)
"cycle_time" : 3009,  // current update cycle time in msec
"max_evses" : 3,  // maximum number of licensed EVSEs
"shareware_mode" : false,  // false, if licensed, true if trial version
"version" : "1.8.1095",
"time" : 1645281534,  // current time stamp
"vsn" : 
{
"vendorid" : 52997,  // cFos
},
"ocpp_gateway_license_cnt" : 0, // number of licensed OCPP gateways
"ocpp_gateway_licenses_used" : 0  // number of used OCPP gateways
},
"devices" : [  // array of configured devices
{
"dev_type" : "evse_powerbrain",  // a sample EVSE
"device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
"name" : "Wallbox",  // config item: name
"address" : "evse",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
"id" : 1,  // Modbus ID
"dev_id" : "E1",  // unique device ID, EVSE always begin with E
"number" : 1,  // config item: number
"desc" : "cFos Power Brain Wallbox 11kW",  // config item: description
"com_err" : false,  // true, if active communication error
"com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
"com_errors" : 0,  // number of com errors
"last_error" : "",  // text of last error
"is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
"used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"label" : "",  // config item: text displayed when plugged in
"min_charging_cur" : 6000,  // minimum charging current in mA
"max_power" : 11040,  // maximum charging power in W
"prio" : 1,  // charging priority
"charging_enabled" : true,  // r/o, true if charging allowed
"cur_charging_power" : 0,  // r/o, current charging power in W
"total_energy" : 7120572,  // r/o, total used charging energy in Wh
"phases" : 0,  // currently used phases, bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"state" : 1,  // 1 = waiting for EV, 2 = EV presend, 3 = charging, 4 = charging/vent, 5 = error, 6 = offline
"model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c",  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
"paused" : false,  // true, if device paused due to energy shortage or phase imbalance
"pause_time" : 300,  // current elapsed pause time in secs
"pause_min_time" : 300,  // min. secs before end of pause
{
"dev_type" : "meter_powerbrain", // a sample meter
"device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
"name" : "S0 Zähler 1",  // config item: name
"address" : "meter1",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
"id" : 2,  // Modbus ID
"dev_id" : "M1",  // unique device ID, meters always begin with M
"number" : 1,  // config item: number
"desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 1",  // config item: description
"com_err" : false,  // true, if active communication error
"com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
"com_errors" : 0,  // number of com errors
"last_error" : "",  // text of last error
"is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
"used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"is_va" : false,  // true if display is VA, false for W
"invert" : false,  // if true, current and power values are inverted
"import" : 15,  // imported energy in Wh
"export" : 0,  // exported energy in Wh
"power" : 0,  // current power (active or apparent) in W or VA
"current_l1" : 0,  // current L1 in mA
"current_l2" : 0,  // current L2 in mA
"current_l3" : 0,  // current L3 in mA
"voltage_l1" : 230,  // Voltage L1 in V
"voltage_l2" : 230,  // Voltage L2 in V
"voltage_l3" : 230,  // Voltage L31 in V
"role" : 0,  // 0 = display, 1 = consumption, 2 = production, 3 = grid demand, 4 = vehicle consumption, 5 = storage
"model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c"  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
}
]
}
     

Get/set Charging Manager parameters

/cnf?cmd=get_params
/cnf?cmd=set_params

HTTP GET get_params returns a JSON object, HTTP POST set_params needs a JSON object in the message body


Return value (sample):
//     see values for get_dev_info.
 //    In Addition there is a device meta struct to allow for selection of device types:
"dev_meta": 
{
"evse_powerbrain" : "cFos Power Brain",  // EVSE device type : name
"evse_mennekes_modbus" : "Heidelberg Energy Control",
"meter_elenker_meter" : "ModbusMeter 5A",  // meter device type : name
"meter_kostal_powermeter" : "Kostal Powermeter",
"meter_orno_we516" : "Orno OR-WE-516",
}     
     

Set device configuration

/cnf?cmd=set_params
POST payload (sample):
{
  devices: [  // array of device objects, currently may only contain 1 device
  {  // for most of the device properties, see get_dev_info
attach: ""  // device ID of an attached meter
battery_save_threshold: 0  // in mA, if charging current falls below this threshold, charging will be stopped, 0 = disable
charging_rules: [  // array of charging rules
// charging rules are work in progress, expect frequent changes to their object layout.
{
  "days": d,   // d is a bitfields a weekdays: bit0 Monday...bit6 Sunday
  "mode": m,   // m mode of the rule: 0=absolule current, 1=relative current, 2=current solar current, 3=relative current solar current, 4=solar current minus current value, 5=solar surplus
  "current": c, // c current in mA
  "enabled": e, // e = true for an active rule, false for ignored rules
  "udur": u,   // u = undercut duration in secs
  "time": t   // t in minutes after midnight (for time based rules)
  "dur": dur  // dur in minutes (for time based rules)
  "expr": expr  // expr is evaluated to determine the rule current (for expression rules)
  "input": in  // in = string specifying the input and level (for input based rules)
  "price_level", p  // p = price level (for cost baseed rules)
  "solar": s   // solar current in mA (for solar based rules)
}
]
enable_snooze: true  // true, allow device snooze
enable_wakeup: true  // true, allow device wakeup for charging
fixed_rfid: ""  // use fixed RFID for OCPP
group: 0  // device belongs to this group, 0 = main group
ocpp_gateway_client_id: "CP42"
phase_rotation: 0
soft_meter: 7120572  // estimated charged energy in W (if device has no meter)
users: ["1170223812"]  // array of user ids which are allowed to charge at this EVSE
  ]
}
     

Get / set user info

/cnf?cmd=get_users
/cnf?cmd=get_user
/cnf?cmd=set_user
*** ml: String not found [name='cfos_cm_sample_resp']:
:
// get_user retrieves a single user object, set_user POSTs a single user object, get_users retrieves an array of user objects
// set_user may be called without admin password if it contains a valid user ID, creation of new users requires admin access

[  // array of users
{
"id" : "2167520770",  // unique user ID
"name" : "wusel",  // name
"display" : true,  // true if user may be displayed while plugged in
"dev_ids" :  // EVSEs the user may use
[
"E1"
],
"rfids" : 
[  // array of RFIDs
{
"id" : "4711",  // RFID / PIN
"name" : "TeSt",  // Name
"ac_auth" : true,  // true: used to authorize
"ac_ovch" : false, // true: used to stop charging
"used_phases" : 7  // used to override used phases, 0 = don't override
}
],
"charging_rules" : 
[  // array of charging rules for this user
]
}
]
     

Accept license:
/cnf?cmd=accept_license&acc=1&allow_usage_stats=a
a = 1 allow reporting of usage stats to cFos eMobililty, a = 0 disallow

Change admin password:
/cnf?cmd=change_admin_pwd&old_pwd=old&new_pwd=new
old, new are the old and new admin password

Delete a device:
/cnf?cmd=del_device&dev_id=d
d is a valid device ID

Get a unique user ID (for creation of a new user):
/cnf?cmd=get_new_user_id
returns a new user ID as a JSON string

Reset a device:
/cnf?cmd=reset_device&dev_id=d
d is a valid device ID. The device will be destroyed and re-created

Start stop diagnose logging:
/cnf?cmd=set_diag_logging&enable=e
e = 1 to start, e = 0 to stop diagnose logging. Runs for 5 minutes if not stopped