HTTP API

Следните функции предоставят съпоставка на регистрите Modbus с HTTP.
Забележка: Не е необходимо Modbus да е активен, за да използвате HTTP API.

Използвайте HTTP GET или POST заявка към адреса на контролера за таксуване на cFos, например
http://192.168.2.111/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=35154.
Отговорите са в JSON.

 • cmd винаги е modbus
 • устройство = meter1 или meter2 или evse
 • read = адрес на регистъра, който се чете
 • write = адрес на регистъра за четене
 • стойност = стойност за писане
 • values = масив от стойности за записване, например [1,2,3,4]

Адресите могат да имат суфикс за определяне на типа данни (по подразбиране е 16-битово цяло число):

 • d = 32-битово цяло число (2 регистъра на modbus)
 • q = 64-битово цяло число (4 регистъра на modbus)
 • s = низ
контролер за зареждане cFos - Регистри на Modbus

Ето няколко примера за използване на HTTP API

Modbus

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002
Отговор:
1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8062d
Отговор:
-1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8016s
Отговор:
"cFos Power Brain"

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002&count=10
Отговор:
[1,257,256,0,256,0,26211,26165,11619,13366]

/cnf?cmd=modbus&device=meter2&read=all
Отговор:
{"8000d":-821755904,"8002":1,"8003":257,"8004":16777216,"8006":256,"8007":0,"8008s":"fcf5-c46d-310c","8016s":"cFos Power Brain","8040":41,"8041":1,"8042d":1000,"8044":1,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":0,"8054d":0,"8056":0,"8057":0,"8058q":0,"8062d":-1,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":0}

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&value=7
Отговор:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8050q&value=1"
Отговор:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044d&value=1"
Отговор:
"bad modbus register size"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&values=[7,230,230,230 ]
Отговор:
"ok"

Общи искания

Запитване за състоянието на всички устройства на Charging Manager:
/cnf?cmd=get_dev_info

Задаване на ПИН или RFID:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r е ПИН кодът или RFID кодът (цифри), d е незадължителен идентификатор на устройството за избор на конкретно EVSE. Ако не е избран идентификатор на устройството, мениджърът за зареждане се опитва да зададе ПИН или RFID автоматично.

Презапис за текущата транзакция:
/cnf?cmd=override_device&dev_id=d&flags=f&mamps=ma&rfid=id
d е идентификаторът на устройството, id е евентуално изискван RFID/PIN, флагове, както следва:
"C": Disable charging (Admin pwd or User PIN/RFID required)
'c': Повторно деактивиране на зареждането (изисква се администраторски pwd или потребителски PIN/RFID)
'E': Деактивиране на правилата за зареждане на EVSE (изисква се администраторски pwd)
'e': Повторно деактивиране на правилата за зареждане на EVSE (изисква се администраторски pwd)
'U': Деактивиране на правилата за зареждане на потребителя (изисква се RFID/PIN на потребителя)
'u': Deactivate user's charging rules again (user RFID/PIN required) (Деактивирайте отново правилата за зареждане на потребителя (изисква се потребителски RFID/PIN)

Така зададените флагове остават, докато автомобилът не бъде изключен от EVSE.

mamps=ma: Презаписва (ограничава) тока на зареждане с ma mA.

Настройване на симулирания електромер:
/cnf?cmd=soft_meter&dev_id=d&val=v
v (по избор) е енергията, която трябва да се зададе в Wh/VAh. Ако v не присъства, електромерът само се отчита. d е идентификаторът на устройството EVSE. Върнатата стойност е старото показание на електромера преди настройката.

HTTP измервателни уреди и EVSE

Измервателен уред

Можете да създадете измервателен уред (тип на устройството "HTTP Input"), който не се чете от мениджъра за зареждане, но чиито текущи стойности могат да бъдат зададени отвън чрез HTTP POST или GET:
/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=x
x е идентификаторът на устройството, както се вижда в конфигурацията на устройството, например M1.

Тялото на POST съдържа JSON обект, както следва:

{
  "model": string,
  "import_vah": number,
  "export_wh": number,
  "voltage": [v1, v2, v3],
  "current": [c1, c2, c3],
  "power_w": number
  "power_va": number
  "is_va": bool
}

Стойностите на енергията се дават във Wh или VAh, напреженията - в V, токовете - в mA, а мощността - във W или VA. "is_va" true или false показва дали мощността е зададена във W или VA. "model" е низът на модела, както е показано в плочките. power_w не е задължително. Power_va се използва, ако не е предадена power_w.

Някои от нашите потребители (#diebestenuserderwelt) използват инструмента curl, за да предоставят данни на измервателния уред, напр.:
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "model": "TestModell", "import_wh": 12345, "export_wh": 23456, "voltage": [231, 232, 233], "current": [10001, 10002, 10003], "power_va": 2000 }' --user admin:1234abcd 'http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3'

Като HTTP GET заявката се записва по следния начин:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3&model=TestModell&import_wh=12345&export_wh=23456&voltage=231,232,233&current=10001,10002,10003&power_va=2000

Ето още една публикация във форума за свързване на интелигентен измервателен уред с помощта на cFos HTTP входни измервателни уреди и ioBroker.

EVSE

Можете също така да създадете кутия за стена (тип устройство "HTTP Input"), която не се чете или контролира от мениджъра за зареждане, но чиито стойности могат да се задават отвън чрез HTTP POST или GET. След това контролните стойности се връщат като отговор:
/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=x
x е идентификаторът на устройството, както се вижда в конфигурацията на устройството, например E1.

Тялото на POST съдържа JSON обект, както следва:

{
  "state": number,
  "max_charging_current": number,
  "current": [c1, c2, c3],
  "total_energy": number,
  "model": string,
  "rfid": string
}

"model" е низът на модела, както е показано в плочките. С "rfid" можете да добавите RFID към процеса на зареждане, стойностите на енергията са дадени във Wh, а токовете - в mA. "state" има следните стойности:
1 = изчакване (A), 2 = наличие на EV (B), 3 = зареждане (C), 4 = зареждане с вентилация (D), 5 = грешка (E)

Като HTTP GET заявката се записва по следния начин:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=M3&model=TestModell&state=st&max_charging_current=m&current=c1,c2,c3&total_energy=t&rfid=r

В отговор на тази заявка се връща следният JSON обект:

{
  "device_enabled": true/false, // устройството е включено/изключено
  "charging_enabled": true/false, // зареждането е разрешено / не е разрешено
  "paused": true/false, // true = устройството е временно спряно
  "charging_current": число // определен ток на зареждане в mA
}

Този върнат обект трябва да бъде оценен от извикващия и EVSE трябва да бъде съответно настроен, например токът на зареждане трябва да бъде съответно променен.

Web interface (English)

All requests return an answer in JSON. Values marked with r/o are read-only. Please note: We do not guarantee the stability of this API. Functionality, parameters, values, etc. may change without notice.

Retrieve info about load-balancing and all devices

/cnf?cmd=get_dev_info
Return value (sample):
{
"params" : {
"title" : "cFos Power Brain",
"desc" : "Standard-Konfiguration",
"max_total_power" : 22000,  // total installed power in W
"power_reserve" : 0,  // power reserve (subtracted from max_total_power)    
"overdraft" : 0,    // generated overdraft, can be set to 0
"max_total_evse_power" : 0,  // max power available to all EVSEs
"consumed_evse_power" : 0,  // r/o, consumed EVSE power in W
"remaining_evse_power" : 22000,  // r/o, remaining EVSE power in W
"lb_enabled" : false,  // true: load balancing enabled, false: disabled (observation mode)
"disable_policy" : 1,  // on device disable: 0 disable EVSE, 1 use min. charging current, -1 remove charging current limit (free charging)
"cycle_time" : 3009,  // current update cycle time in msec
"max_evses" : 3,  // maximum number of licensed EVSEs
"shareware_mode" : false,  // false, if licensed, true if trial version
"version" : "1.8.1095",
"time" : 1645281534,  // current time stamp
"vsn" : 
{
"vendorid" : 52997,  // cFos
},
"ocpp_gateway_license_cnt" : 0, // number of licensed OCPP gateways
"ocpp_gateway_licenses_used" : 0  // number of used OCPP gateways
},
"devices" : [  // array of configured devices
{
"dev_type" : "evse_powerbrain",  // a sample EVSE
"device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
"name" : "Wallbox",  // config item: name
"address" : "evse",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
"id" : 1,  // Modbus ID
"dev_id" : "E1",  // unique device ID, EVSE always begin with E
"number" : 1,  // config item: number
"desc" : "cFos Power Brain Wallbox 11kW",  // config item: description
"com_err" : false,  // true, if active communication error
"com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
"com_errors" : 0,  // number of com errors
"last_error" : "",  // text of last error
"is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
"used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"label" : "",  // config item: text displayed when plugged in
"min_charging_cur" : 6000,  // minimum charging current in mA
"max_power" : 11040,  // maximum charging power in W
"prio" : 1,  // charging priority
"charging_enabled" : true,  // r/o, true if charging allowed
"cur_charging_power" : 0,  // r/o, current charging power in W
"total_energy" : 7120572,  // r/o, total used charging energy in Wh
"phases" : 0,  // currently used phases, bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"state" : 1,  // 1 = waiting for EV, 2 = EV presend, 3 = charging, 4 = charging/vent, 5 = error, 6 = offline
"model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c",  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
"paused" : false,  // true, if device paused due to energy shortage or phase imbalance
"pause_time" : 300,  // current elapsed pause time in secs
"pause_min_time" : 300,  // min. secs before end of pause
{
"dev_type" : "meter_powerbrain", // a sample meter
"device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
"name" : "S0 Zähler 1",  // config item: name
"address" : "meter1",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
"id" : 2,  // Modbus ID
"dev_id" : "M1",  // unique device ID, meters always begin with M
"number" : 1,  // config item: number
"desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 1",  // config item: description
"com_err" : false,  // true, if active communication error
"com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
"com_errors" : 0,  // number of com errors
"last_error" : "",  // text of last error
"is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
"used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"is_va" : false,  // true if display is VA, false for W
"invert" : false,  // if true, current and power values are inverted
"import" : 15,  // imported energy in Wh
"export" : 0,  // exported energy in Wh
"power" : 0,  // current power (active or apparent) in W or VA
"current_l1" : 0,  // current L1 in mA
"current_l2" : 0,  // current L2 in mA
"current_l3" : 0,  // current L3 in mA
"voltage_l1" : 230,  // Voltage L1 in V
"voltage_l2" : 230,  // Voltage L2 in V
"voltage_l3" : 230,  // Voltage L31 in V
"role" : 0,  // 0 = display, 1 = consumption, 2 = production, 3 = grid demand, 4 = vehicle consumption, 5 = storage
"model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c"  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
}
]
}
     

Get/set Charging Manager parameters

/cnf?cmd=get_params
/cnf?cmd=set_params

HTTP GET get_params returns a JSON object, HTTP POST set_params needs a JSON object in the message body


Return value (sample):
//     see values for get_dev_info.
 //    In Addition there is a device meta struct to allow for selection of device types:
"dev_meta": 
{
"evse_powerbrain" : "cFos Power Brain",  // EVSE device type : name
"evse_mennekes_modbus" : "Heidelberg Energy Control",
"meter_elenker_meter" : "ModbusMeter 5A",  // meter device type : name
"meter_kostal_powermeter" : "Kostal Powermeter",
"meter_orno_we516" : "Orno OR-WE-516",
}     
     

Set device configuration

/cnf?cmd=set_params
POST payload (sample):
{
  devices: [  // array of device objects, currently may only contain 1 device
  {  // for most of the device properties, see get_dev_info
attach: ""  // device ID of an attached meter
battery_save_threshold: 0  // in mA, if charging current falls below this threshold, charging will be stopped, 0 = disable
charging_rules: [  // array of charging rules
// charging rules are work in progress, expect frequent changes to their object layout.
{
  "days": d,   // d is a bitfields a weekdays: bit0 Monday...bit6 Sunday
  "mode": m,   // m mode of the rule: 0=absolule current, 1=relative current, 2=current solar current, 3=relative current solar current, 4=solar current minus current value, 5=solar surplus
  "current": c, // c current in mA
  "enabled": e, // e = true for an active rule, false for ignored rules
  "udur": u,   // u = undercut duration in secs
  "time": t   // t in minutes after midnight (for time based rules)
  "dur": dur  // dur in minutes (for time based rules)
  "expr": expr  // expr is evaluated to determine the rule current (for expression rules)
  "input": in  // in = string specifying the input and level (for input based rules)
  "price_level", p  // p = price level (for cost baseed rules)
  "solar": s   // solar current in mA (for solar based rules)
}
]
enable_snooze: true  // true, allow device snooze
enable_wakeup: true  // true, allow device wakeup for charging
fixed_rfid: ""  // use fixed RFID for OCPP
group: 0  // device belongs to this group, 0 = main group
ocpp_gateway_client_id: "CP42"
phase_rotation: 0
soft_meter: 7120572  // estimated charged energy in W (if device has no meter)
users: ["1170223812"]  // array of user ids which are allowed to charge at this EVSE
  ]
}
     

Get / set user info

/cnf?cmd=get_users
/cnf?cmd=get_user
/cnf?cmd=set_user
*** ml: String not found [name='cfos_cm_sample_resp']:
:
// get_user retrieves a single user object, set_user POSTs a single user object, get_users retrieves an array of user objects
// set_user may be called without admin password if it contains a valid user ID, creation of new users requires admin access

[  // array of users
{
"id" : "2167520770",  // unique user ID
"name" : "wusel",  // name
"display" : true,  // true if user may be displayed while plugged in
"dev_ids" :  // EVSEs the user may use
[
"E1"
],
"rfids" : 
[  // array of RFIDs
{
"id" : "4711",  // RFID / PIN
"name" : "TeSt",  // Name
"ac_auth" : true,  // true: used to authorize
"ac_ovch" : false, // true: used to stop charging
"used_phases" : 7  // used to override used phases, 0 = don't override
}
],
"charging_rules" : 
[  // array of charging rules for this user
]
}
]
     

Accept license:
/cnf?cmd=accept_license&acc=1&allow_usage_stats=a
a = 1 allow reporting of usage stats to cFos eMobililty, a = 0 disallow

Change admin password:
/cnf?cmd=change_admin_pwd&old_pwd=old&new_pwd=new
old, new are the old and new admin password

Delete a device:
/cnf?cmd=del_device&dev_id=d
d is a valid device ID

Get a unique user ID (for creation of a new user):
/cnf?cmd=get_new_user_id
returns a new user ID as a JSON string

Reset a device:
/cnf?cmd=reset_device&dev_id=d
d is a valid device ID. The device will be destroyed and re-created

Start stop diagnose logging:
/cnf?cmd=set_diag_logging&enable=e
e = 1 to start, e = 0 to stop diagnose logging. Runs for 5 minutes if not stopped