Dökümantasyon

HTTP API

Aşağıdaki fonksiyonlar Modbus Kayıtlarının HTTP'ye eşlenmesini sağlar.
Not: HTTP API'sini kullanmak için Modbus'ın etkin olması gerekmez.

cFos Şarj Kontrolörünün adresine bir HTTP GET veya POST isteği kullanın, örneğin
http://192.168.2.111/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=35154.
Yanıtlar JSON'dadır.

 • cmd her zaman modbus'tır
 • device = meter1 veya meter2 veya evse
 • read = okunacak kaydın adresi
 • write = okunacak kaydın adresi
 • value = yazılacak değer
 • values = yazılacak değerler dizisi, örneğin [1,2,3,4]

Adresler, veri türünü belirtmek için bir son eke sahip olabilir (varsayılan 16 bit tamsayıdır):

 • d = 32 bit tamsayı (2 modbus kaydı)
 • q = 64 bit tamsayı (4 modbus kaydı)
 • s = dize
cFos Şarj Kontrolörü - Modbus Kayıtları

İşte HTTP API'nin nasıl kullanılacağına dair bazı örnekler

Modbus

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002
Cevap ver:
1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8062d
Cevap ver:
-1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8016s
Cevap ver:
"cFos Power Brain"

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002&count=10
Cevap ver:
[1,257,256,0,256,0,26211,26165,11619,13366]

/cnf?cmd=modbus&device=meter2&read=all
Cevap ver:
{"8000d":-821755904,"8002":1,"8003":257,"8004":16777216,"8006":256,"8007":0,"8008s":"fcf5-c46d-310c","8016s":"cFos Power Brain","8040":41,"8041":1,"8042d":1000,"8044":1,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":0,"8054d":0,"8056":0,"8057":0,"8058q":0,"8062d":-1,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":0}

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&value=7
Cevap ver:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8050q&value=1"
Cevap ver:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044d&value=1"
Cevap ver:
"bad modbus register size"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&values=[7,230,230,230 ]
Cevap ver:
"ok"

Genel Talepler

Tüm Şarj Yöneticisi cihazlarının durumunu talep edin:
/cnf?cmd=get_dev_info

PIN veya RFID ayarlama:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r PIN veya RFID (rakamlar), d belirli bir EVSE'yi seçmek için isteğe bağlı bir cihaz kimliğidir. Herhangi bir cihaz kimliği seçilmezse, Şarj Yöneticisi PIN veya RFID'yi otomatik olarak atamaya çalışır.

Geçerli işlem için üzerine yaz:
/cnf?cmd=override_device&dev_id=d&flags=f&mamps=ma&rfid=id
d cihaz kimliğidir, id muhtemelen gerekli bir RFID/PIN'dir, bayraklar aşağıdaki gibidir:
'C': Şarjı devre dışı bırak (Admin pwd veya Kullanıcı PIN/RFID gerekli)
'c': Şarjı tekrar devre dışı bırak (Yönetici şifresi veya Kullanıcı PIN/RFID gerekli)
'E': EVSE şarj kurallarını devre dışı bırak (Admin pwd gerekli)
'e': EVSE şarj kurallarını tekrar devre dışı bırakın (Admin pwd gereklidir)
'U': Kullanıcının şarj kurallarını devre dışı bırakın (kullanıcı RFID/PIN'i gereklidir)
'u': Kullanıcının şarj kurallarını tekrar devre dışı bırak (kullanıcı RFID/PIN gerekli)

Bu şekilde ayarlanan bayraklar, araç EVSE'den çıkarılana kadar kalır.

mamps=ma: Şarj akımının üzerine ma mA ile yaz (sınırla).

Simüle edilmiş enerji sayacının ayarlanması:
/cnf?cmd=soft_meter&dev_id=d&val=v
v (isteğe bağlı) Wh/VAh cinsinden ayarlanacak enerjidir. Eğer v yoksa, sayaç sadece okunur. d EVSE'nin cihaz kimliğidir. Dönüş değeri, ayarlamadan önceki eski sayaç okumasıdır.

HTTP sayaçları ve EVSE'ler

Metre

Şarj Yöneticisi tarafından okunmayan, ancak mevcut değerleri HTTP POST veya GET yoluyla harici olarak belirtilebilen bir sayaç ('HTTP Girişi' cihaz tipi) oluşturabilirsiniz:
/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=x
x, cihaz yapılandırmasında görülen cihaz kimliğidir, örneğin M1.

POST gövdesi aşağıdaki gibi bir JSON nesnesi içerir:

{
      "model": string,
      "import_vah": number,
      "export_wh": number,
      "voltage": [v1, v2, v3],
      "current": [c1, c2, c3],
      "power_w": number
      "is_va": bool
     }

Burada enerji değerleri Wh cinsinden, gerilimler V cinsinden, akımlar mA cinsinden ve güçler W cinsinden verilir. "model" kutucuklarda gösterildiği gibi model dizisidir.

Bazı kullanıcılarımız (#diebestenuserderwelt) ölçüm cihazına veri sağlamak için curl aracını kullanıyor, örn:
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "model": "TestModell", "import_wh": 12345, "export_wh": 23456, "voltage": [231, 232, 233], "current": [10001, 10002, 10003] }' --user admin:1234abcd 'http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3'

HTTP GET olarak istek şu şekilde yazılır:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3&model=TestModell&import_wh=12345&export_wh=23456&voltage=231,232,233&current=10001,10002,10003

İşte cFos HTTP giriş s ayaçları ve ioBroker kullanarak bir akıllı sayacı bağlamakla ilgili başka bir forum yazısı.

EVSE

Ayrıca, Şarj Yöneticisi tarafından okunmayan veya kontrol edilmeyen, ancak değerleri HTTP POST veya GET kullanılarak harici olarak belirtilebilen bir wallbox ('HTTP Girişi' cihaz tipi) oluşturabilirsiniz. Kontrol değerleri daha sonra yanıt olarak döndürülür:
/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=x
x, cihaz yapılandırmasında görülen cihaz kimliğidir, örneğin E1.

POST gövdesi aşağıdaki gibi bir JSON nesnesi içerir:

{
      "state": number,
      "max_charging_current": number,
      "current": [c1, c2, c3],
      "total_energy": number,
      "model": string,
      "rfid": string
     }

"model" kutucuklarda gösterildiği gibi model dizesidir. "rfid" ile şarj işlemine bir RFID ekleyebilirsiniz, enerji değerleri Wh cinsinden, akımlar mA cinsinden verilir. "state" aşağıdaki değerlere sahiptir:
1 = bekliyor (A), 2 = EV mevcut (B), 3 = şarj oluyor (C), 4 = havalandırma ile şarj oluyor (D), 5 = hata (E)

HTTP GET olarak istek şu şekilde yazılır:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=M3&model=TestModell&state=st&max_charging_current=m&current=c1,c2,c3&total_energy=t&rfid=r

Yanıt olarak, bu istek aşağıdaki JSON nesnesini döndürür:

{
       "device_enabled": true/false, // cihaz etkin/devre dışı
       "charging_enabled": true/false, // ücretlendirmeye izin verildi / izin verilmedi
       "paused": true/false, // true = cihaz geçici olarak duraklatıldı
       "charging_current": number // mA cinsinden belirtilen şarj akımı
     }

Bu dönüş nesnesi arayan tarafından değerlendirilmeli ve EVSE buna göre ayarlanmalıdır, örneğin şarj akımı buna göre değiştirilmelidir.

Web interface (English)

All requests return an answer in JSON. Values marked with r/o are read-only. Please note: We do not guarantee the stability of this API. Functionality, parameters, values, etc. may change without notice.

Retrieve info about load-balancing and all devices

/cnf?cmd=get_dev_info
Return value (sample):
     {
     "params" : {
     "title" : "cFos Power Brain",
     "desc" : "Standard-Konfiguration",
     "max_total_current" : 32000,  // total installed power in mA
     "reserve_current" : 0,  // reserve in mA (subtracted from max_total_current)    
     "overdraft_cur" : 0,    // generated overdraft in mA, can be set to 0
     "max_total_evse_current" : 0,  // max current available to all EVSEs in mA
     "cons_evse_power" : 0,  // r/o, consumed EVSE power in W
     "avail_evse_power" : 32000,  // r/o, available EVSE power in W
     "lb_enabled" : false,  // true: load balancing enabled, false: disabled (observation mode)
     "disable_policy" : 1,  // on device disable: 0 disable EVSE, 1 use min. charging current, -1 remove charging current limit (free charging)
     "cycle_time" : 3009,  // current update cycle time in msec
     "max_evses" : 3,  // maximum number of licensed EVSEs
     "shareware_mode" : false,  // false, if licensed, true if trial version
     "version" : "1.8.1095",
     "time" : 1645281534,  // current time stamp
     "vsn" : 
     {
     "vendorid" : 52997,  // cFos
     },
     "ocpp_gateway_license_cnt" : 0, // number of licensed OCPP gateways
     "ocpp_gateway_licenses_used" : 0  // number of used OCPP gateways
     },
     "devices" : [  // array of configured devices
     {
     "dev_type" : "evse_powerbrain",  // a sample EVSE
     "device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
     "name" : "Wallbox",  // config item: name
     "address" : "evse",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
     "id" : 1,  // Modbus ID
     "dev_id" : "E1",  // unique device ID, EVSE always begin with E
     "number" : 1,  // config item: number
     "desc" : "cFos Power Brain Wallbox 11kW",  // config item: description
     "com_err" : false,  // true, if active communication error
     "com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
     "com_errors" : 0,  // number of com errors
     "last_error" : "",  // text of last error
     "is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
     "used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "label" : "",  // config item: text displayed when plugged in
     "min_charging_cur" : 6000,  // minimum charging current in mA
     "max_charging_cur" : 11040,  // maximum charging current in mA or expression
     "prio" : 1,  // charging priority
     "charging_enabled" : true,  // r/o, true if charging allowed
     "cur_charging_power" : 0,  // r/o, current charging power in W
     "total_energy" : 7120572,  // r/o, total used charging energy in Wh
     "phases" : 0,  // currently used phases, bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "state" : 1,  // 1 = waiting for EV, 2 = EV presend, 3 = charging, 4 = charging/vent, 5 = error, 6 = offline
     "model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c",  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
     "paused" : false,  // true, if device paused due to energy shortage or phase imbalance
     "pause_time" : 300,  // current elapsed pause time in secs
     "pause_min_time" : 300,  // min. secs before end of pause
     {
     "dev_type" : "meter_powerbrain", // a sample meter
     "device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
     "name" : "S0 Zähler 1",  // config item: name
     "address" : "meter1",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
     "id" : 2,  // Modbus ID
     "dev_id" : "M1",  // unique device ID, meters always begin with M
     "number" : 1,  // config item: number
     "desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 1",  // config item: description
     "com_err" : false,  // true, if active communication error
     "com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
     "com_errors" : 0,  // number of com errors
     "last_error" : "",  // text of last error
     "is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
     "used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "is_va" : false,  // true if display is VA, false for W
     "invert" : false,  // if true, current and power values are inverted
     "import" : 15,  // imported energy in Wh
     "export" : 0,  // exported energy in Wh
     "power_w" : 0,  // current active power in W
     "current_l1" : 0,  // current L1 in mA
     "current_l2" : 0,  // current L2 in mA
     "current_l3" : 0,  // current L3 in mA
     "voltage_l1" : 230,  // Voltage L1 in V
     "voltage_l2" : 230,  // Voltage L2 in V
     "voltage_l3" : 230,  // Voltage L31 in V
     "role" : 0,  // 0 = display, 1 = consumption, 2 = production, 3 = grid demand, 4 = vehicle consumption, 5 = storage
     "model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c"  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
     }
     ]
     }
         

Get/set Charging Manager parameters

/cnf?cmd=get_params
/cnf?cmd=set_params

HTTP GET get_params returns a JSON object, HTTP POST set_params needs a JSON object in the message body


Return value (sample):
     //     see values for get_dev_info.
     //    In Addition there is a device meta struct to allow for selection of device types:
     "dev_meta": 
     {
     "evse_powerbrain" : "cFos Power Brain",  // EVSE device type : name
     "evse_mennekes_modbus" : "Heidelberg Energy Control",
     "meter_elenker_meter" : "ModbusMeter 5A",  // meter device type : name
     "meter_kostal_powermeter" : "Kostal Powermeter",
     "meter_orno_we516" : "Orno OR-WE-516",
     }     
         

Set device configuration

/cnf?cmd=set_params
POST payload (sample):
     {
      devices: [  // array of device objects, currently may only contain 1 device
      {  // for most of the device properties, see get_dev_info
     attach: ""  // device ID of an attached meter
     battery_save_threshold: 0  // in mA, if charging current falls below this threshold, charging will be stopped, 0 = disable
     charging_rules: [  // array of charging rules
     // charging rules are work in progress, expect frequent changes to their object layout.
     {
      "days": d,   // d is a bitfields a weekdays: bit0 Monday...bit6 Sunday
      "mode": m,   // m mode of the rule: 0=absolule current, 1=relative current, 2=current solar current, 3=relative current solar current, 4=solar current minus current value, 5=solar surplus
      "current": c, // c current in mA
      "enabled": e, // e = true for an active rule, false for ignored rules
      "udur": u,   // u = undercut duration in secs
      "time": t   // t in minutes after midnight (for time based rules)
      "dur": dur  // dur in minutes (for time based rules)
      "expr": expr  // expr is evaluated to determine the rule current (for expression rules)
      "input": in  // in = string specifying the input and level (for input based rules)
      "price_level", p  // p = price level (for cost baseed rules)
      "solar": s   // solar current in mA (for solar based rules)
     }
     ]
     enable_snooze: true  // true, allow device snooze
     enable_wakeup: true  // true, allow device wakeup for charging
     fixed_rfid: ""  // use fixed RFID for OCPP
     group: 0  // device belongs to this group, 0 = main group
     ocpp_gateway_client_id: "CP42"
     phase_rotation: 0
     soft_meter: 7120572  // estimated charged energy in W (if device has no meter)
     users: ["1170223812"]  // array of user ids which are allowed to charge at this EVSE
      ]
     }
         

Get / set user info

/cnf?cmd=get_users
/cnf?cmd=get_user
/cnf?cmd=set_user
*** ml: String not found [name='cfos_cm_sample_resp']:
:
     // get_user retrieves a single user object, set_user POSTs a single user object, get_users retrieves an array of user objects
     // set_user may be called without admin password if it contains a valid user ID, creation of new users requires admin access

     [  // array of users
     {
     "id" : "2167520770",  // unique user ID
     "name" : "wusel",  // name
     "display" : true,  // true if user may be displayed while plugged in
     "dev_ids" :  // EVSEs the user may use
     [
     "E1"
     ],
     "rfids" : 
     [  // array of RFIDs
     {
     "id" : "4711",  // RFID / PIN
     "name" : "TeSt",  // Name
     "ac_auth" : true,  // true: used to authorize
     "ac_ovch" : false, // true: used to stop charging
     "used_phases" : 7  // used to override used phases, 0 = don't override
     }
     ],
     "charging_rules" : 
     [  // array of charging rules for this user
     ]
     }
     ]
         

Accept license:
/cnf?cmd=accept_license&acc=1&allow_usage_stats=a
a = 1 allow reporting of usage stats to cFos eMobililty, a = 0 disallow

Change admin password:
/cnf?cmd=change_admin_pwd&old_pwd=old&new_pwd=new
old, new are the old and new admin password

Delete a device:
/cnf?cmd=del_device&dev_id=d
d is a valid device ID

Get a unique user ID (for creation of a new user):
/cnf?cmd=get_new_user_id
returns a new user ID as a JSON string

Reset a device:
/cnf?cmd=reset_device&dev_id=d
d is a valid device ID. The device will be destroyed and re-created

Start stop diagnose logging:
/cnf?cmd=set_diag_logging&enable=e
e = 1 to start, e = 0 to stop diagnose logging. Runs for 5 minutes if not stopped