Dokumentation

Grupper af lastbiler

Lejlighedsbygning: Drift af EVSE'er bag den flade måler

Hvis du ønsker at drive wallboxer bag energileverandørens flade måler, skal cFos Charging Manager som sædvanlig regulere effekten af alle wallboxer, så husets tilsluttede belastning ikke overskrides. Derudover må dog Wallboxens og lejlighedens forbrug (f.eks. brusebad, madlavning osv.) ikke overstige lejlighedens tilsluttede effekt. I dette tilfælde kan du installere en mellemliggende måler, der måler lejlighedens forbrug (uden Wallbox). Du indtaster så den maksimale ladestrøm fra wallboxen som en formel i stedet for en fast værdi. F.eks. for en 11 kW wallbox og en tilsluttet belastning for lejligheden på 20 kW, dvs. 29 A pr. fase, som følger:
min(16000, 29000 - M3.current)
M3 er her enhedens ID for den ovennævnte mellemliggende måler i Charging Manager. Der tages altså den minimumsstrøm, som wallboxen er beregnet til, og den strøm, der er tilbage i hjemmet, efter at forbrugerne er blevet trukket fra. Hvis du ønsker at tilslutte mellemmåleren, så den registrerer den samlede tilsluttede belastning, dvs. fladt forbrug plus wallbox, skal du indtaste følgende formel:
min(16000, 29000 - M3.current + E3.current)
Her er E3 enhedens ID for wallboxen i Charging Manager.
Bemærk: cFos Charging Manager antager, at en lejlighed og wallboxen har samme fasedrejning i forhold til husets tilslutning. En måler, der bruges til at måle strømmen i lejligheden, har derfor ikke fasedrejning i forhold til lejligheden.

Drift af EVSE'er i opladningsgrupper

Figur cFos Charging Manager med opladningsgrupper

Hvis din installation består af flere sektioner, der er begrænset i deres forsyningslinje (f.eks. af en samleskinne eller specifikke ledninger), kan du oprette en gruppe for hver sektion i cFos Charging Manager. Tilføj en enhed kaldet "EVSE Group" i Charging Manager. Gruppens nummer er afledt af enhedens ID. Hvis enheds-ID'et for "EVSE Group" f.eks. er E5, er gruppens nummer 5. Det er bedst at give "EVSE Group" et meningsfuldt navn og en beskrivelse. Så snart opladningsgruppen er oprettet, vises der en valgboks for alle andre målere og wallboxe, hvor du kan indstille den gruppe, som enheden hører til. Som maksimal ladestrøm for gruppen indtaster du den værdi, som gruppen er forbundet med pr. fase. Den ladestrøm, som Charging Manager tildeler denne gruppe, er begrænset af denne parameter. Desuden begrænser Charging Manager effekten for alle wallboxe og grupper, så den maksimale hustilslutningseffekt ikke overskrides. En gruppe kan også have ekstra produktions- og forbrugsmålere eller sin egen netreferencemåler. På den måde kan den maksimale ladestrøm for hele gruppen styres dynamisk afhængigt af forbrug eller produktion. Generatorer kommer ind i gruppen, men også i hele systemet, som et PV-overskud, hvis det er relevant. Som i "hovedgruppen" kan du tildele opladningsregler for PV-overskudsopladning i de enkelte opladningsgrupper. Du kan også tildele dine egne prioriteter inden for opladningsgrupperne. Hver gruppe har sit eget prioriteringsskema i henhold til de prioriteter, du har angivet for de enkelte wallboxe i gruppen. Grupper kan indlejres, dvs. at en gruppe igen kan indeholde grupper.

Netværk flere cFos Charging Managers

I lighed med grupperne ovenfor kan du også bruge flere cFos Charging Managers i et netværk. Du kan tilføje en enhed af typen "EVSE Charging Manager Slave" i cFos Charging Manager. Indtast IP-adressen og porten på en anden Charging Manager i dit netværk som adresse og port. Master Charging Manager vil derefter behandle Slave Charging Manager (og alle wallboxe, der er knyttet til den) som en enkelt wallbox. Som maksimal ladestrøm skal du indtaste den værdi i mA pr. fase, som alle wallboxe i slave Charging Manageren er forbundet til, dvs. den samme værdi, som du også har indtastet i cFos Charging Manager Slave under de generelle Charging Manager-indstillinger som maksimal total strøm. Slave Charging Manageren kan som sædvanlig have ekstra produktions- og forbrugsmålere (på samleskinnen), der øger eller reducerer ladestrømmen for de wallboxe, der er tilsluttet den. Ved at kaskadekoble Master og Slave Charging Managers kan du bygge meget store systemer. Du skal aktivere belastningsstyring i slaven. Den fungerer som et uafhængigt belastningsstyringssystem, hvor den maksimale strøm er dynamisk begrænset af masteren.

Simulation - Kan cFos Charging Manager opfylde dine krav?

Du kan selv kontrollere, om cFos Charging Manager opfylder dine krav og er egnet til din specifikke konfiguration ved at simulere et system af virtuelle EVSE'er og målere. Hvis der mangler en funktion, er du velkommen til at kontakte os, hvis du mangler en funktion. Vi er altid glade for at modtage forslag.
Konfigurer EVSE'er og målere af typen "HTTP Input" i konfigurationen af Charging Manager i overensstemmelse med din ønskede konfiguration (desuden evt. grupper, opladningsregler osv.). Indstil målerens rolle i henhold til dine krav (f.eks. forbrug, produktion, netreference). For at kunne indstille værdier for disse EVSE'er og målere i simuleringen skal enhedsnavnet begynde med "Sim-", f.eks. Sim-EVSE1 eller Sim-Meter-Home-Consumption. Klik nu på "Simulation" i hovedmenuen. En ny side åbnes i en ny fane eller et nyt browservindue. Dette giver dig mulighed for at observere opførslen af Charging Manager på fliserne på startsiden og indstille værdier parallelt på simuleringssiden. Bemærk: Når du lukker simuleringssiden, nulstilles alle simulerede enheder til standardværdierne (dvs. nul). Hvis du kører simuleringen med en Charging Manager, der allerede er i aktiv drift, skal du sikre dig, at der ikke opstår strømoverskridelser. Du kan f.eks. simulere en måler til produktion, så Charging Manager tror, at der er mere strøm til rådighed til opladning, end der er til rådighed på husets tilslutning, og dermed muligvis få afbrydere/sikringer til at udløse.

På simuleringssiden kan du nu angive værdier i enhedernes fliser, som cFos Charging Manager derefter overtager og medtager i sine beregninger. Du kan f.eks. tilslutte virtuelle biler til EVSE'erne og oplade dem og se, hvordan Charging Manager fordeler den tilgængelige strøm til EVSE'erne. Du kan definere yderligere generatorer og forbrugere og tildele dem værdier osv. Hvis du definerer en simuleret måler med rolle netreference, beregner simuleringen målerværdierne for denne måler på grundlag af de enheder, der er tildelt den, dvs. den tager alle forbrugere og EVSE'er som netreference og alle generatorer som indfødning. Lagerenheder med positiv effekt betragtes som opladning, mens lagerenheder med negativ effekt betragtes som indfødning. Målerens værdi for netforbruget beregnes ud fra summen af alle forbrugere minus alle generatorer. Du kan desuden angive en forskydning i flisen for netreferencemåleren, som den beregnede netreference lægges til.