Dokumentacja

Ładowanie grup

Budynek mieszkalny: Obsługa EVSE za licznikiem mieszkania

Jeśli chcesz obsługiwać wallboxy za licznikiem mieszkania dostawcy energii, cFos Charging Manager musi jak zwykle regulować moc wszystkich wallboxów tak, aby nie przekroczyć podłączonego obciążenia domu. Dodatkowo jednak zużycie Wallboxa i mieszkania (np. branie prysznica, gotowanie itp.) nie może przekroczyć podłączonego obciążenia mieszkania. W tym przypadku można zainstalować licznik pośredni, który mierzy zużycie mieszkania (bez Wallboxa). Wtedy wprowadzasz maksymalny prąd ładowania wallboxa jako wzór zamiast stałej wartości. Np. dla wallboxa o mocy 11kW i podłączonego obciążenia dla mieszkania o mocy 20 kW, czyli 29A na fazę, jak poniżej:
min(16000, 29000 - M3.current)
Tutaj M3 jest identyfikatorem urządzenia wspomnianego miernika pośredniego w Menadżerze ładowania. Bierze się więc minimalny prąd, dla którego zaprojektowano wallbox i prąd, który pozostaje w domu po odjęciu odbiorników. Jeśli chcesz podłączyć licznik pośredni tak, aby rejestrował całkowite podłączone obciążenie, czyli zużycie mieszkania plus wallbox, wprowadź następującą formułę:
min(16000, 29000 - M3.current + E3.current)
Tutaj E3 to identyfikator urządzenia wallbox w Charging Manager.
Uwaga: Program cFos Charging Manager zakłada, że mieszkanie i wallbox mają taką samą rotację faz w odniesieniu do przyłącza domowego. Miernik, który jest używany do pomiaru mocy mieszkania, nie ma zatem rotacji fazowej w stosunku do mieszkania.

Eksploatacja EVSE w grupach ładowania

Rysunek Menedżer ładowania cFos z grupami ładowania

Jeśli instalacja składa się z kilku sekcji, które są ograniczone linią zasilania (np. przez szynę zbiorczą lub określone okablowanie), można skonfigurować grupę dla każdej sekcji w cFos Charging Manager. Dodaj urządzenie o nazwie "EVSE Group" w Menedżerze ładowania. Numer grupy pochodzi z identyfikatora urządzenia. Na przykład, jeśli identyfikator urządzenia "EVSE Group" to E5, numer grupy to 5. Najlepiej jest nadać "EVSE Group" znaczącą nazwę i opis. Po skonfigurowaniu grupy ładowania pojawi się pole wyboru dla wszystkich innych liczników i stacji ładowania, za pomocą którego można ustawić grupę, do której należy urządzenie. Jako maksymalny prąd ładowania dla grupy należy wprowadzić wartość, z jaką grupa jest podłączona na fazę. Prąd ładowania, który Charging Manager przydziela do tej grupy, jest ograniczony przez ten parametr. Ponadto Charging Manager ogranicza moc wszystkich stacji ładowania i grup, aby nie przekroczyć maksymalnej mocy przyłączeniowej domu. Grupa może również posiadać dodatkowe mierniki wytwarzania i zużycia energii lub własny miernik odniesienia do sieci. Pozwala to na dynamiczne sterowanie maksymalnym prądem ładowania całej grupy w zależności od zużycia lub generacji. Generatory wchodzą do grupy, ale także do całego systemu, jako nadwyżka PV, jeśli ma to zastosowanie. Podobnie jak w "grupie głównej", można przypisać reguły ładowania dla nadwyżek PV w poszczególnych grupach ładowania. Można również przypisać własne priorytety w ramach grup ładowania. Każda grupa ma własny schemat priorytetów zgodnie z priorytetami ustawionymi dla poszczególnych stacji ładowania w grupie. Grupy mogą być zagnieżdżone, tzn. grupa może z kolei zawierać grupy.

Sieć kilku menedżerów ds. ładowania cFos

Podobnie jak w przypadku powyższych grup, można również użyć kilku menedżerów ładowania cFos w sieci. W menedżerze ładowania cFos można dodać urządzenie typu "EVSE Charging Manager Slave". Jako adres i port należy wprowadzić adres IP i port innego menedżera ładowania w sieci. Master Charging Manager będzie wtedy traktował Slave Charging Manager (i wszystkie podłączone do niego stacje ładowania) jako pojedynczą stację ładowania. Jako maksymalny prąd ładowania wprowadź wartość w mA na fazę, do której podłączone są wszystkie stacje ładowania podrzędnego menedżera ładowania, tj. tę samą wartość, którą wprowadziłeś również w cFos Charging Manager Slave w ogólnych ustawieniach menedżera ładowania jako maksymalny prąd całkowity. Podrzędny menedżer ładowania może, jak zwykle, mieć dodatkowe mierniki generacji i zużycia (na szynie zbiorczej), które zwiększają lub zmniejszają prąd ładowania podłączonych do niego stacji ładowania. Łącząc kaskadowo menedżery ładowania Master i Slave, można budować bardzo duże systemy. Zarządzanie obciążeniem należy aktywować w urządzeniu podrzędnym. Działa on jako niezależny system zarządzania obciążeniem, w którym maksymalny prąd jest dynamicznie ograniczany przez urządzenie nadrzędne.

Symulacja - Czy menedżer ładowania cFos może spełnić Twoje wymagania?

Możesz sam sprawdzić, czy cFos Charging Manager spełnia Twoje wymagania i jest odpowiedni dla Twojej konkretnej konfiguracji, symulując system wirtualnych EVSE i liczników. Jeśli brakuje jakiejś funkcji, prosimy o kontakt. Zawsze chętnie przyjmiemy sugestie.
Ustaw EVSE i liczniki typu "HTTP Input" w konfiguracji Charging Manager zgodnie z pożądaną konfiguracją (dodatkowo, jeśli jest to wymagane, grupy, zasady ładowania itp.) Ustaw rolę liczników zgodnie z Twoimi wymaganiami (np. zużycie, generacja, odniesienie do sieci). Aby móc ustawić wartości dla tych EVSE i liczników w symulacji, nazwa urządzenia musi zaczynać się od "Sim-", np. Sim-EVSE1 lub Sim-Meter-Home-Consumption. Kliknij teraz w menu głównym na "Symulacja". W nowej karcie lub oknie przeglądarki otwiera się nowa strona. Dzięki temu można obserwować zachowanie menedżera ładowania na kafelkach na stronie startowej i równolegle ustawiać wartości na stronie symulacji. Uwaga: Po zamknięciu strony symulacji wszystkie symulowane urządzenia są resetowane do wartości domyślnych (tj. zero). W przypadku uruchomienia symulacji z urządzeniem Charging Manager, które jest już w aktywnym działaniu, należy upewnić się, że nie dojdzie do przekroczenia mocy. Na przykład, można zasymulować licznik generacji, tak aby Charging Manager myślał, że więcej mocy jest dostępne do ładowania niż jest dostępne na przyłączu domu i w ten sposób ewentualnie spowodować zadziałanie wyłączników / bezpieczników.

Na stronie symulacji można teraz określić wartości w kafelkach urządzeń, które następnie cFos Charging Manager przejmuje i uwzględnia w swoich obliczeniach. Na przykład, można podłączyć wirtualne samochody do EVSE i ładować je, a następnie zobaczyć, jak Charging Manager rozdziela dostępną moc do EVSE. Można zdefiniować dodatkowe generatory i konsumentów, przypisać im wartości itp. Jeśli zdefiniujesz symulowany licznik z odniesieniem do sieci role, symulacja oblicza wartości licznika tego licznika w oparciu o przypisane do niego urządzenia, tj. przyjmuje wszystkie odbiorniki i EVSE jako odniesienie do sieci, a wszystkie generatory jako zasilanie. Urządzenia magazynowe o dodatniej mocy są traktowane jako ładujące, natomiast urządzenia magazynowe o ujemnej mocy są traktowane jako zasilające. Wartość licznika dla zużycia sieciowego jest obliczana z sumy wszystkich konsumentów minus wszystkie generatory. Można dodatkowo określić przesunięcie w kaflu licznika odniesienia do sieci, do którego dodawana jest obliczona wartość odniesienia do sieci.