Документација

Работете со cFos менаџер за полнење со Volkszähler/vzlogger

Со Volkszähler за луѓе, податоците може да се читаат од броилата на некои мрежни оператори користејќи глава за читање D0. Ова потоа може да му биде достапно на cFos Charging Manager со vzlogger.
vzlogger враќа JSON-датотека со тековни вредности на бројачот. Пример датотека може да се најде овде: vzlogger-out.json (како ZIP архива).

За да можете да ги прочитате со менаџерот за полнење cFos, треба да креирате индивидуално адаптирана датотека за дефинирање на мерачот, а потоа да ја испратите како метар дефиниран од корисникот. Пример датотека може да се најде овде: cfos-meter-vzlogger-bi.json (како ZIP архива).
vzlogger создава елемент во низата "податоци" за секоја контра вредност. Потоа се tuple[0][1].

Редоследот по кој вредностите на бројачот се појавуваат во датотеката JSON зависи од редоследот по кој тие се конфигурирани во vzlogger. Ако ракувате со броило со позитивен и негативен знак за моќност за купена електрична енергија (позитивен) и внесување (негативно), мора да го инсталирате следниов лепенка за vzlogger и соодветно//////.

Голема благодарност до Јоаким Б. за објаснувањето и обезбедувањето примерочни датотеки.