Avancerade anläggningskonfigurationer

Lägenhetsbyggnad: Drift av EVSE:er bakom lägenhetsmätaren

Om du vill driva EVSE bakom energileverantörens fasta mätare måste cFos Charging Manager som vanligt reglera effekten för alla EVSE så att husets anslutna belastning inte överskrids. Dessutom får dock EVSE och lägenhetens förbrukning (t.ex. duschning, matlagning osv.) inte överskrida lägenhetens anslutna effekt. I detta fall kan du installera en mellanliggande mätare som mäter förbrukningen i lägenheten (utan EVSE). Du anger då den maximala laddningsströmmen för EVSE:n som en formel i stället för ett fast värde. T.ex. för en 11 kW EVSE och en ansluten belastning för lägenheten på 20 kW, dvs. 29 A per fas, så här:
min(16000, 29000 - M3.current)
M3 är här enhetens ID för den ovan nämnda mellanliggande mätaren i Charging Manager. Man tar alltså den minsta strömmen som EVSE är konstruerad för och den ström som återstår i hemmet efter att man dragit bort konsumenterna. Om du vill ansluta mellanmätaren så att den registrerar hela den anslutna belastningen, dvs. platt förbrukning plus EVSE, anger du följande formel:
min(16000, 29000 - M3.current + E3.current)
Här är E3 enhetens ID för EVSE i Charging Manager.

Drift av EVSE:er i laddningsgrupper

Om din installation består av flera sektioner som är begränsade i sin matarledning (t.ex. av en samlingsskena eller särskilda ledningar) kan du skapa en grupp för varje sektion i cFos Charging Manager. Lägg till en enhet som heter "EVSE Group" i Charging Manager. Gruppens nummer härleds från enhetens ID. Om enhetens ID för "EVSE Group" till exempel är E5, är gruppens nummer 5. Som maximal laddningsström för gruppen anger du det värde med vilket gruppen är ansluten per fas. Den laddningsström som Charging Manager tilldelar den här gruppen begränsas av den här parametern. Dessutom begränsar Charging Manager strömmen för alla EVSE och grupper så att den maximala strömmen för husanslutningen inte överskrids. Nu kan du lägga till fler EVSE som enheter och använda motsvarande gruppnummer i deras konfiguration. En grupp kan också ha ytterligare produktions- och förbrukningsmätare som kan öka eller minska den maximala laddningsströmmen för hela gruppen.

Nätverk flera cFos Charging Managers

I likhet med grupperna ovan kan du också använda flera cFos Charging Managers i ett nätverk. Du kan lägga till en enhet av typen "EVSE Charging Manager Slave" i cFos Charging Manager. Ange IP-adress och port för en annan Charging Manager i ditt nätverk som adress och port. Master Charging Manager kommer då att behandla Slave Charging Manager (och alla EVSE:er som är anslutna till den) som en enda EVSE. Ange som maximal laddningsström det värde i mA per fas med vilket alla EVSE i den slaviska laddningshanteraren är anslutna till en samlingsskena. Slavladdningshanteraren kan som vanligt ha ytterligare mätare för produktion och förbrukning (på samlingsskenan) som ökar eller minskar laddningsströmmen för de EVSE:er som är anslutna till den. Genom att kaskadkoppla master- och slavladdningshanterare kan du bygga mycket stora system.

Simulering - Kan cFos Charging Manager uppfylla dina krav?

Du kan själv kontrollera om cFos Charging Manager uppfyller dina krav och är lämplig för din specifika konfiguration genom att simulera ett system med virtuella EVSE:er och mätare. Om en funktion saknas är du välkommen att kontakta oss. Vi tar alltid gärna emot förslag.
Ställ in EVSE:er och mätare av typen "HTTP Input" i konfigurationen för Charging Manager enligt önskad konfiguration (dessutom, om så krävs, grupper, laddningsregler osv.). Ställ in mätarnas roll enligt dina krav (t.ex. förbrukning, produktion, nätreferens). För att kunna ställa in värden för dessa EVSE:er och mätare i simuleringen måste enhetsnamnet börja med "Sim-", t.ex. Sim-EVSE1 eller Sim-Meter-Home-Consumtion. Klicka nu på "Simulation" i huvudmenyn. En ny sida öppnas i en ny flik eller ett nytt webbläsarfönster. På så sätt kan du observera Charging Managers beteende på brickorna på startsidan och ställa in värden parallellt på simuleringssidan. Observera: När du stänger simuleringssidan återställs alla simulerade enheter till standardvärden (dvs. noll). Om du kör simuleringen med en Charging Manager som redan är i aktiv drift måste du se till att inga strömöverskridanden sker. Du kan till exempel simulera en mätare för produktion så att Charging Manager tror att det finns mer effekt för laddning än vad som finns tillgängligt vid husanslutningen och därmed eventuellt orsaka att brytare/säkringar utlöses.

På simuleringssidan kan du nu ange värden i enheternas rutor, som cFos Charging Manager sedan tar över och inkluderar i sina beräkningar. Du kan till exempel ansluta virtuella bilar till EVSE-enheterna och ladda dem och se hur Charging Manager fördelar den tillgängliga strömmen till EVSE-enheterna. Du kan definiera ytterligare generatorer och konsumenter och tilldela dem värden osv. Om du definierar en simulerad mätare med rollnätreferens beräknar simuleringen mätarvärdena för denna mätare baserat på de enheter som tilldelats den, dvs. den tar alla konsumenter och EVSE:er som nätreferens och alla generatorer som inmatning. Lagringsenheter med positiv effekt betraktas som laddning, medan lagringsenheter med negativ effekt betraktas som matning. Mätarens värde för nätförbrukning beräknas utifrån summan av alla konsumenter minus alla generatorer. Du kan dessutom ange en förskjutning i rutan för mätaren för nätreferens, till vilken den beräknade nätreferensen läggs till.