Avancerede anlægskonfigurationer

Lejlighedsbygning: Drift af EVSE'er bag den flade måler

Hvis du ønsker at drive EVSE bag energileverandørens fladmåler, skal cFos Charging Manager som sædvanlig regulere effekten af alle EVSE'er, så husets tilsluttede belastning ikke overskrides. Derudover må EVSE- og lejlighedsforbruget (f.eks. brusebad, madlavning osv.) dog ikke overstige lejlighedens tilsluttede effekt. I dette tilfælde kan du installere en mellemliggende måler, der måler lejlighedens forbrug (uden EVSE). Du indtaster så den maksimale ladestrøm fra EVSE'en som en formel i stedet for en fast værdi. F.eks. for en 11 kW EVSE og en tilsluttet belastning for lejligheden på 20 kW, dvs. 29 A pr. fase, som følger:
min(16000, 29000 - M3.current)
M3 er her enhedens ID for den ovennævnte mellemliggende måler i Charging Manager. Der tages altså den minimumsstrøm, som EVSE'en er designet til, og den strøm, der er tilbage i hjemmet efter at have trukket forbrugerne fra. Hvis du ønsker at tilslutte den mellemliggende måler, så den registrerer hele den tilsluttede belastning, dvs. fladt forbrug plus EVSE, skal du indtaste følgende formel:
min(16000, 29000 - M3.current + E3.current)
Her er E3 enhedens ID for EVSE'en i Charging Manager.

Drift af EVSE'er i opladningsgrupper

Hvis din installation består af flere sektioner, der er begrænset i deres forsyningslinje (f.eks. af en samleskinne eller en specifik ledningsføring), kan du oprette en gruppe for hver sektion i cFos Charging Manager. Tilføj en enhed kaldet "EVSE Group" i Charging Manager. Gruppens nummer er afledt af enhedens ID. Hvis enhedens ID for "EVSE Group" f.eks. er E5, er gruppens nummer 5. Som den maksimale ladestrøm for gruppen skal du indtaste den værdi, som gruppen er tilsluttet pr. fase, som den maksimale ladestrøm for gruppen. Den opladningsstrøm, som Charging Manager tildeler denne gruppe, er begrænset af denne parameter. Desuden begrænser Charging Manager strømmen for alle EVSE'er og grupper, så den maksimale hustilslutningsstrøm ikke overskrides. Nu kan du tilføje flere EVSE'er som enheder og bruge det tilsvarende gruppenummer i deres konfiguration. En gruppe kan også have yderligere produktions- og forbrugsmålere, der kan øge eller reducere den maksimale ladestrøm for hele gruppen.

Netværk flere cFos Charging Managers

I lighed med grupperne ovenfor kan du også bruge flere cFos Charging Managers i et netværk. Du kan tilføje en enhed af typen "EVSE Charging Manager Slave" i cFos Charging Manager. Indtast IP-adressen og porten for en anden Charging Manager i dit netværk som adresse og port. Master Charging Manager vil derefter behandle Slave Charging Manager (og alle EVSE'er, der er tilsluttet den) som en enkelt EVSE. Indtast som maksimal opladningsstrøm den værdi i mA pr. fase, som alle EVSE'er i Slave Charging Manager er tilsluttet en samleskinne. Slave Charging Manager kan som sædvanlig have yderligere produktions- og forbrugsmålere (på samleskinnen), der øger eller reducerer ladestrømmen for de EVSE'er, der er tilsluttet den. Ved at kaskadere Master- og Slave Charging Managers kan man opbygge meget store systemer.

Simulation - Kan cFos Charging Manager opfylde dine krav?

Du kan selv kontrollere, om cFos Charging Manager opfylder dine krav og er egnet til din specifikke konfiguration ved at simulere et system af virtuelle EVSE'er og målere. Hvis der mangler en funktion, er du velkommen til at kontakte os, hvis du mangler en funktion. Vi er altid glade for at modtage forslag.
Konfigurer EVSE'er og målere af typen "HTTP Input" i konfigurationen af Charging Manager i overensstemmelse med din ønskede konfiguration (desuden evt. grupper, opladningsregler osv.). Indstil målerens rolle i henhold til dine krav (f.eks. forbrug, produktion, netreference). For at kunne indstille værdier for disse EVSE'er og målere i simuleringen skal enhedsnavnet begynde med "Sim-", f.eks. Sim-EVSE1 eller Sim-Meter-Home-Consumption. Klik nu på "Simulation" i hovedmenuen. En ny side åbnes i en ny fane eller et nyt browservindue. Dette giver dig mulighed for at observere opførslen af Charging Manager på fliserne på startsiden og indstille værdier parallelt på simuleringssiden. Bemærk: Når du lukker simuleringssiden, nulstilles alle simulerede enheder til standardværdierne (dvs. nul). Hvis du kører simuleringen med en Charging Manager, der allerede er i aktiv drift, skal du sikre dig, at der ikke opstår strømoverskridelser. Du kan f.eks. simulere en måler til produktion, så Charging Manager tror, at der er mere strøm til rådighed til opladning, end der er til rådighed på husets tilslutning, og dermed muligvis få afbrydere/sikringer til at udløse.

På simuleringssiden kan du nu angive værdier i enhedernes fliser, som cFos Charging Manager derefter overtager og medtager i sine beregninger. Du kan f.eks. tilslutte virtuelle biler til EVSE'erne og oplade dem og se, hvordan Charging Manager fordeler den tilgængelige strøm til EVSE'erne. Du kan definere yderligere generatorer og forbrugere og tildele dem værdier osv. Hvis du definerer en simuleret måler med rolle netreference, beregner simuleringen målerværdierne for denne måler på grundlag af de enheder, der er tildelt den, dvs. den tager alle forbrugere og EVSE'er som netreference og alle generatorer som indfødning. Lagerenheder med positiv effekt betragtes som opladning, mens lagerenheder med negativ effekt betragtes som indfødning. Målerens værdi for netforbruget beregnes ud fra summen af alle forbrugere minus alle generatorer. Du kan desuden angive en forskydning i flisen for netreferencemåleren, som den beregnede netreference lægges til.