Khi nào bạn cần giấy phép cho các điểm thu phí?

Để quản lý tải bằng Trình quản lý sạc cFos (*), bạn cần có giấy phép cho mỗi điểm sạc. cFos Power Brain Wallboxes không được tính ở đây.

Nếu bạn sử dụng cFos Power Brain Wallbox làm tổng thể để quản lý tải của mình, thì ba điểm sạc đã được bao gồm. Tất cả các điểm thu phí khác đều yêu cầu một giấy phép bổ sung. Ở đây một lần nữa, cFos Power Brain Wallboxes không được tính.

Vì vậy, nếu bạn chỉ thiết lập quản lý tải với cFos Power Brain Wallboxes, thì sẽ không có thêm chi phí nào cho việc quản lý tải!


(*) Phiên bản Windows hoặc Raspberry Pi, cũng như trình quản lý sạc được tích hợp cFos Power Brain Wallbox