چه زمانی به مجوزهای شارژ امتیاز نیاز دارید؟

برای مدیریت بار با مدیر شارژ cFos (*) برای هر نقطه شارژ نیاز به مجوز دارید. cFos Power Brain Wallboxes ها در اینجا محاسبه نمی شوند.

اگر از cFos Power Brain Wallbox به عنوان استاد اصلی برای مدیریت بار استفاده می کنید ، سه امتیاز شارژ قبلاً در آن گنجانده شده است. سایر نقاط شارژ هر کدام به مجوز دیگری احتیاج دارند. در اینجا دوباره ، cFos Power Brain Wallboxes ها محاسبه نمی شوند.

بنابراین اگر مدیریت بار را فقط با cFos Power Brain Wallboxes ، هیچ هزینه اضافی برای مدیریت بار وجود ندارد!


(*) نسخه Windows یا Raspberry Pi و همچنین مدیر شارژ یکپارچه cFos Power Brain Wallbox