Kapcsolat / Támogatás

Támogatási kérdés küldéséhez vagy kapcsolatfelvételhez használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Jogi nyilatkozat

Útmutatások a TDG szerint:

A www.cfos-emobility.de felelős szolgáltatója a cFos eMobility GmbH, képviselik: Dr. Christoph Lüders és Martin Winkler ügyvezetők, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Németország Telefon: +49 228-286 985 30, bejegyezve a bonni cégnyilvántartásba, HRB 25713, ÁFA-azonosítószám: DE336459569, e-mail: Mail cfos-office *at* cfos-emobility.de.

A cFos® bejegyzett védjegy.

Adatvédelmi szabályzat

1. Az adatvédelem áttekintése

Általános megjegyzések

Az alábbi közlemények egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi szabályzatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. A weboldal üzemeltetőjének elérhetőségét a jelen adatvédelmi nyilatkozat "Az adatkezelőre vonatkozó információk" című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ezek lehetnek például olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy díjmentesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek joga van ahhoz is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezzel és más, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Harmadik féltől származó elemzőeszközök és eszközök

A weboldal látogatása során az Ön böngészési szokásait statisztikailag ki lehet értékelni. Ez főként úgynevezett elemző programokkal történik.

Az elemzési programokra vonatkozó részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

2. Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik mindez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailben történő kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik személyek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

A weboldal adatkezelője:

cFos eMobility GmbH
Nordstr. 65a
53111 Bonn
Németország

Telefon: 0228-286 985 30
E-mail: Mail cfos-office *at* cfos-emobility.de
Honlap: www.cfos-emobility.de

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

Tárolási időszak

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem határoztak meg egy különlegesebb tárolási időszakot, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van az Ön személyes adatainak tárolására (pl. az adó- vagy kereskedelmi jogszabályok szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben az adatok törlésére azután kerül sor, hogy ezek az okok megszűntek.

Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjáról

Ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait az Art. 6. bek. 1 lit. a DSGVO vagy az Art. 9. § (2) bek. a DSGVO alapján, ha az adatok különleges kategóriáit a DSGVO Art. 9 para. 1 DSGVO ALAPJÁN TÖRTÉNIK. Ha Ön hozzájárult a sütik tárolásához vagy a végberendezésében lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. eszköz-ujjlenyomatvétel útján), az adatfeldolgozás szintén a TTDSG 25. § (1) bekezdésén alapul. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához van szükség, az Ön adatait az Art. 6. bek. 1 lit. b DSGVO alapján. Továbbá, ha az Ön adataira jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség, akkor azokat a DSGVO Art. 6. bek. 1 lit. c DSGVO alapján. Továbbá az adatfeldolgozásra jogos érdekünk alapján kerülhet sor az Art. 6. bek. 1 lit. f DSGVO alapján. A vonatkozó jogalapra vonatkozó információkat minden egyes esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései tartalmazzák.

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek ezekbe a harmadik országokba, és ott kerülhetnek feldolgozásra. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az uniós adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem. Az amerikai vállalatok például kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. hírszerző szolgálatok) megfigyelési céllal feldolgozzák, értékelik és tartósan tárolják az Ön amerikai szervereken található adatait. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga meghatározott esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (GDPR 21. cikk)

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO ALAPJÁN, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL FAKADÓ OKOKBÓL; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MEGFELELŐ JOGALAPOT A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLJA. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉT, GYAKORLÁSÁT VAGY VÉDELMÉT SZOLGÁLJA (AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNY 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL KEZELIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJÁK FEL KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁRA (A DSGVO 21. CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslati jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. E célból és a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ehhez bármikor kapcsolatba léphet velünk. A feldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés időtartamára joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha az Ön személyes adataira már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását a törlés helyett.
  • Ha Ön kifogást nyújtott be az Art. dSGVO 21. cikkének (1) bekezdése alapján, az Ön és a mi érdekeink közötti egyensúlyt kell elvégezni. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, akkor az ilyen adatok - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők.

Tiltakozás a reklám e-mailek ellen

Az impresszumadási kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatok felhasználása kifejezetten nem kért reklám- és tájékoztató anyagok küldésére tilos. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják maguknak a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk kéretlen küldése, például spam e-mailek küldése esetén.

3. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Internetes oldalaink úgynevezett "sütiket" használnak. A sütik kis szövegfájlok, és nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy véglegesen (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

Bizonyos esetekben harmadik féltől származó sütik is tárolódhatnak az Ön végberendezésén, amikor Ön belép a weboldalunkra (harmadik féltől származó sütik). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy az Ön számára, hogy a harmadik fél cég bizonyos szolgáltatásait igénybe vehessük (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges cookie-k).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel bizonyos funkciók a weboldalon nem működnének nélkülük (pl. a kosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklámok megjelenítésére szolgálnak.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, az Ön által kért bizonyos funkciók biztosításához (pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes látogatottság mérésére szolgáló cookie-k) szükséges cookie-kat (szükséges cookie-k) az Art. dSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, kivéve, ha más jogalap van megadva. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szükséges cookie-kat a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében tárolja. Amennyiben a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag ezen hozzájárulás alapján történik (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont és TTDSG 25. § (1) bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A cookie-k kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

Ha a sütiket harmadik fél vállalatok vagy elemzési célokra használják, erről külön tájékoztatjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és szükség esetén kérjük az Ön hozzájárulását.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

  • Böngésző típusa és verziója
  • használt operációs rendszer
  • Referrer URL
  • A hozzáférő számítógép gazdaneve
  • A kiszolgálói kérés időpontja
  • IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése az Art. 6 bek. 1 lit. f DSGVO alapján. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldal technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához - ebből a célból a szervernaplófájlok gyűjtése szükséges.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából és a további kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása az Art. dSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bek. f. lit.) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bek. a. lit.) alapul, ha ezt kérte.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a megkeresése feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem érintik.

Kérelem e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása az Art. dSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bek. f. lit.) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bek. a. lit.) alapul, ha ezt kérte.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a kérése feldolgozását). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a törvényes megőrzési időszakok - nem maradnak érintve.

4. Közösségi média

Közösségi média bővítmények Shariffal

Ezen a weboldalon a közösségi médiából származó pluginokat használunk (pl. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

A bővítményeket általában a megfelelő közösségi média logókról lehet felismerni. A weboldalon az adatvédelem biztosítása érdekében ezeket a bővítményeket csak az úgynevezett "Shariff" megoldással együtt használjuk. Ez az alkalmazás megakadályozza, hogy az ezen a weboldalon beépített bővítmények adatokat továbbítsanak az adott szolgáltatónak, amikor Ön először lép be az oldalra.

Csak akkor jön létre közvetlen kapcsolat a szolgáltató szerverével, ha a kapcsolódó gombra kattintva aktiválja az adott bővítményt (hozzájárulás). Amint aktiválja a bővítményt, az adott szolgáltató megkapja az információt, hogy Ön az IP-címével meglátogatta ezt a weboldalt. Ha Ön ezzel egyidejűleg be van jelentkezve a megfelelő közösségi média fiókjába (pl. Facebook), az adott szolgáltató a weboldalon tett látogatását a felhasználói fiókjához rendelheti.

A bővítmény aktiválása az Art. 6. bek. 1 lit. a DSGVO és a § 25 bek. 1 TTDSG. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a jövőre nézve.

5. Hírlevél

Hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon található hírlevelet, akkor szükségünk van az Ön e-mail címére, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizzük, hogy Ön a megadott e-mail cím birtokosa és beleegyezik a hírlevél fogadásába. További adatokat nem, vagy csak önkéntes alapon gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik félnek.

A hírlevél feliratkozási űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pont a) alpont). Ön bármikor visszavonhatja az adatok tárolásához, az e-mail címének megadásához és a hírlevél küldéséhez való felhasználásához adott hozzájárulását, például a hírlevélben található "leiratkozás" link segítségével. A már elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A hírlevél fogadásához megadott adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató addig tároljuk, amíg Ön le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozás vagy a cél megszűnése után töröljük a hírlevél-elosztó listáról. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint, jogos érdekünk keretein belül töröljük vagy letiltsuk az e-mail címeket a hírlevél-elosztó listáról az Art. 6 bek. 1 lit. f DSGVO értelmében.

Az általunk más célból tárolt adatokat ez nem érinti.

Miután Ön leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató szükség esetén egy feketelistán tároljuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelezéseket. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használjuk fel, és nem vonjuk össze más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelistán való tárolás időben nem korlátozott. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei meghaladják jogos érdekeinket.

6. Pluginok és eszközök

YouTube

Ez a weboldal a YouTube weboldalról származó videókat ágyaz be. A weboldal üzemeltetője a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

Amikor Ön meglátogatja valamelyik olyan weboldalunkat, amelyen a YouTube integrálva van, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ez közli a YouTube szerverrel, hogy melyik oldalunkat látogatta meg.

A YouTube továbbá különböző sütiket tárolhat az Ön végberendezésén, vagy hasonló technológiákat használhat felismerésre (pl. eszköz-ujjlenyomat). Ily módon a YouTube információkat szerezhet a weboldal látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videostatisztikák gyűjtésére, a felhasználói élmény javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használják fel.

Ha bejelentkezik a YouTube-fiókjába, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy a szörfözési szokásait közvetlenül a személyes profiljához rendelje. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A YouTube-ot online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében használjuk. Ez jogos érdeknek minősül az Art. 6. bek. 1 lit. f DSGVO értelmében. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag az Art. 6. bek. 1 lit. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomatvétel) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a YouTube adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Ezen a weboldalon a "Google reCAPTCHA" (a továbbiakban: "reCAPTCHA") szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A reCAPTCHA célja annak ellenőrzése, hogy a weboldalon (pl. egy kapcsolatfelvételi űrlapon) megadott adatokat ember vagy egy automatizált program adja-e meg. E célból a reCAPTCHA különböző jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan megkezdődik, amint a weboldal látogatója belép a weboldalra. Az elemzéshez a reCAPTCHA különböző információkat értékel (pl. IP-cím, a weboldal látogatója által a weboldalon eltöltött idő vagy a felhasználó által végzett egérmozgások). Az elemzés során gyűjtött adatokat a Google-nak továbbítja.

A reCAPTCHA elemzések teljesen a háttérben futnak. A weboldal látogatói nem veszik észre, hogy elemzés folyik.

Az adatok tárolása és elemzése az Art. 6. bek. 1 lit. f DSGVO alapján. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy webes ajánlatait megvédje a visszaélésszerű automatizált kémkedéstől és a SPAM-től. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag az Art. 6. bek. 1 lit. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz-ujjlenyomat) a TTDSG meghatározása szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a Google adatvédelmi irányelveit és a Google szolgáltatási feltételeit a következő linkeken: https://policies.google.com/privacy?hl=de és https://policies.google.com/terms?hl=de.

Google Analytics (anonimizálási funkcióval)

Ezen a weboldalon a "Google Analytics (anonimizálási funkcióval)" szolgáltatást használjuk. A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés a weboldalak látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összeállítása és értékelése. A webelemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról, hogy az érintett személy melyik weboldalról érkezett egy weboldalra (ún. referrerek), a weboldal mely aloldalait látogatta meg, illetve milyen gyakran és mennyi ideig nézett meg egy aloldalt. A webelemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes reklámok költségeinek és hasznának elemzésére használják.

A Google Analytics komponens szolgáltatója a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A "_gat._anonymizeIp" kiegészítést használjuk a Google Analytics segítségével történő webes elemzéshez. Ezzel a kiegészítéssel az érintett személy internetkapcsolatának IP-címét a Google lerövidíti és anonimizálja, ha az internetes oldalainkra az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államból történik a belépés.

A Google Analytics komponens célja a weboldalunk látogatóinak elemzése. A Google a kapott adatokat és információkat többek között arra használja fel, hogy értékelje weboldalunk használatát, online jelentéseket állítson össze számunkra, amelyek bemutatják a weboldalunkon végzett tevékenységeket, és egyéb, a weboldalunk használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerén. Hogy mik azok a sütik, azt fentebb már elmagyaráztuk. A cookie beállításával a Google számára lehetővé válik a weboldalunk használatának elemzése. Minden egyes alkalommal, amikor az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan oldala meghívásra kerül, amelyre egy Google Analytics komponenst integráltak, az érintett informatikai rendszerének internetes böngészője az adott Google Analytics komponens által automatikusan adatokat továbbít a Google-nak az online elemzés céljából. E technikai folyamat részeként a Google személyes adatokról, például az érintett IP-címéről szerez tudomást, amelyet a Google többek között a látogatók és a kattintások eredetének nyomon követésére, majd a jutalékelszámolás lehetővé tételére használ.

A cookie-k segítségével személyes adatok, például a hozzáférés ideje, a hely, ahonnan a hozzáférés történt, és az érintett által a weboldalunkon tett látogatások gyakorisága tárolásra kerül. Minden alkalommal, amikor az érintett meglátogatja weboldalunkat, ezeket a személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetkapcsolat IP-címét is, továbbítjuk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google továbbíthatja ezeket a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk a fent leírtak szerint a használt internetböngésző megfelelő beállításával cookie-kat helyezzen el, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k elhelyezése ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy a Google cookie-kat helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google Analytics által már beállított cookie-k bármikor törölhetők az internetes böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Továbbá az érintettnek lehetősége van arra, hogy tiltakozzon a Google Analytics által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtése ellen, valamint ezen adatok Google általi feldolgozása ellen, és megakadályozza az ilyen feldolgozást. Ehhez az érintettnek le kell töltenie és telepítenie egy böngésző-kiegészítőt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout link alatt. Ez a böngésző-kiegészítő JavaScript segítségével tájékoztatja a Google Analyticset arról, hogy az internetes oldalak látogatására vonatkozó adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analyticsnek. A böngésző-kiegészítő telepítését a Google tiltakozásnak tekinti. Ha az érintett informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újratelepítik, az érintettnek újra kell telepítenie a böngésző-kiegészítőt a Google Analytics deaktiválásához. Ha a böngésző-kiegészítőt az érintett vagy egy általa irányított más személy eltávolítja vagy kikapcsolja, lehetőség van a böngésző-kiegészítő újratelepítésére vagy újraaktiválására.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi irányelvei a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/de.html oldalon találhatók. A Google Analytics részletesebb leírása ezen a linken található: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Forrás: https://www.e-recht24.de