Kontakta / Support

För supportförfrågningar eller för att kontakta oss, vänligen använd vårt kontaktformulär.

Rättsligt meddelande

Information i enlighet med TDG (tysk lag om teletjänster):

Ansvarig tjänsteleverantör för www.cfos-emobility.de är cFos eMobility GmbH, företrädd av de verkställande direktörerna Dr Christoph Lüders och Martin Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Tyskland Telefon: +49 228-286 985 30, registrerad i Bonn handelsregister, HRB 25713, momsregistreringsnummer DE336459569, e-post: Mail cfos-office *at* cfos-emobility.de.

cFos® är ett registrerat varumärke.

Integritetspolicy

1. Dataskydd i korthet

Allmänna anteckningar

Följande meddelanden ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår integritetspolicy som anges nedanför denna text.

Insamling av uppgifter på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Kontaktuppgifter till webbplatsoperatören finns i avsnittet "Information om den registeransvarige" i denna dataskyddsdeklaration.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på webbplatsen.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få kostnadsfri information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss om detta och andra frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs huvudsakligen med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsförklaring.

2. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Uppgiftsskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att fullständigt skydda uppgifterna mot åtkomst från tredje part.

Anmärkning om det ansvariga organet

Den personuppgiftsansvarige för denna webbplats är:

cFos eMobility GmbH
Nordstr. 65a
53111 Bonn
Tyskland

Telefon: 0228-286 985 30
E-post: Mail cfos-office *at* cfos-emobility.de
Hemsida: www.cfos-emobility.de

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Lagringsperiod

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna sekretesspolicy kommer dina personuppgifter att stanna hos oss tills syftet med behandlingen av uppgifterna inte längre är tillämpligt. Om du gör en motiverad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra juridiskt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringsperioder enligt skatte- eller handelslagstiftning); i det senare fallet kommer uppgifterna att raderas efter att dessa skäl inte längre är tillämpliga.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har gett ditt samtycke till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av art. 6 par. 1 lit. a DSGVO eller Art. 9 § 2 mom. 2 lit. a DSGVO om särskilda kategorier av uppgifter behandlas i enlighet med art. 9 para. 1 DSGVO. Om du har gett ditt samtycke till lagring av cookies eller tillgång till information i din terminalutrustning (t.ex. via fingeravtryck från enheten), grundar sig databehandlingen också på § 25.1 TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället behandlar vi dina uppgifter på grundval av art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Om dina uppgifter dessutom krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse behandlar vi dem på grundval av art. 6 par. 1 lit. c DSGVO. Vidare kan databehandlingen ske på grundval av vårt berättigade intresse enligt Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Information om den relevanta rättsliga grunden i varje enskilt fall ges i följande punkter i denna dataskyddsförklaring.

Anmärkning om överföring av uppgifter till USA och andra tredje länder

Vi använder bland annat verktyg från företag i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi vill påpeka att ingen nivå av dataskydd som är jämförbar med den i EU kan garanteras i dessa länder. Amerikanska företag är till exempel skyldiga att överlämna personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) behandlar, utvärderar och permanent lagrar dina uppgifter på amerikanska servrar i övervakningssyfte. Vi har inget inflytande över denna behandlingsverksamhet.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i specifika fall och mot direktmarknadsföring (artikel 21 i GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN GRUNDAR SIG PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM BEROR PÅ DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. RESPEKTIVE RÄTTSLIG GRUND PÅ VILKEN BEHANDLINGEN BASERAS FINNS I DENNA DATASKYDDSDEKLARATION. OM DU GÖR INVÄNDNINGAR KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER, SÅVIDA VI INTE KAN PÅVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR SYFTET ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 I DATASKYDDSLAGEN).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OM DIG FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKTMARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.2 DSGVO).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av dataskyddsförordningen ska de registrerade ha rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, sin arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga ska inte påverka andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder den här webbplatsen SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan uppgifterna du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt, i förekommande fall, rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss för detta ändamål och för ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För att göra detta kan du när som helst kontakta oss. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Om du ifrågasätter att dina personuppgifter som vi har lagrat är korrekta behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under den tid som kontrollen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter skedde/ska ske på ett olagligt sätt kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas i stället för att raderas.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller driva igenom rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i stället för att raderas.
  • Om du har gjort en invändning enligt artikel. 21.1 DSGVO måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge som det ännu inte har fastställts vems intressen som överväger har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom att de lagras - endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för att skydda Europeiska unionens eller en medlemsstats viktiga allmänna intressen.

Invändning mot reklammejl

Det är förbjudet att använda de kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för tryckplikten för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, t.ex. skräppost.

3. Insamling av uppgifter på denna webbplats

Cookies

Våra webbsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler och orsakar inga skador på din terminal. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din slutenhet. Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din terminal när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredjepartsföretaget (t.ex. cookies för att hantera betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarnas beteende eller för att visa reklam.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) (nödvändiga cookies) lagras på grundval av art. 6 (1) lit. f DSGVO, om inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra nödvändiga cookies för ett tekniskt felfri och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. I den mån samtycke till lagring av cookies och jämförbara igenkänningstekniker har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (artikel 6.1.a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål informerar vi dig separat om detta inom ramen för denna dataskyddsdeklaration och ber vid behov om ditt samtycke.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Typ och version av webbläsare
  • operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn för den dator som får tillgång till datorn
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.

Insamlingen av dessa uppgifter grundar sig på Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att webbplatsen presenteras tekniskt felfritt och optimeras - för detta ändamål måste serverloggfilerna samlas in.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att sparas av oss för att behandla förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på Art. 6 (1) lit. b DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall grundar sig behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 lit. f i DSGVO) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 lit. a i DSGVO) om detta har begärts.

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagringsperioder - förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss för att kunna behandla din förfrågan. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på Art. 6 (1) lit. b DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall grundar sig behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 lit. f i DSGVO) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 lit. a i DSGVO) om detta har begärts.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att stanna hos oss tills du ber oss radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din begäran). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser - i synnerhet lagstadgade lagringsperioder - påverkas inte.

4. Sociala medier

Plugins för sociala medier med Shariff

Plugins från sociala medier används på denna webbplats (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Du kan vanligtvis känna igen plugins på respektive logotyper för sociala medier. För att säkerställa dataskyddet på denna webbplats använder vi dessa plugins endast tillsammans med den så kallade Shariff-lösningen. Denna applikation förhindrar att de plugins som är integrerade på denna webbplats överför uppgifter till respektive leverantör när du först går in på sidan.

Först när du aktiverar respektive plugin genom att klicka på den tillhörande knappen upprättas en direkt anslutning till leverantörens server (samtycke). Så snart du aktiverar insticksprogrammet får respektive leverantör information om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du samtidigt är inloggad på ditt respektive konto i sociala medier (t.ex. Facebook) kan respektive leverantör tilldela ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto.

Att aktivera insticksprogrammet utgör ett samtycke i den mening som avses i Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 par. 1 TTDSG. Du kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden.

5. Nyhetsbrev

Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in eller endast på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och vidarebefordrar dem inte till tredje part.

De uppgifter som anges i anmälningsformuläret för nyhetsbrevet behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och deras användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken "avregistrering" i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan utförts påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter som du lämnar för att få nyhetsbrevet lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänster tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från distributionslistan för nyhetsbrevet efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet eller efter att ändamålet har upphört att existera. Vi förbehåller oss rätten att radera eller blockera e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget gottfinnande inom ramen för vårt legitima intresse enligt Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO.

Uppgifter som har lagrats av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.

När du har avregistrerat dig från listan över nyhetsbrev kommer din e-postadress att lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänster i en svart lista om det behövs för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla rättsliga krav vid utskick av nyhetsbrev (legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 lit. f DSGVO). Lagringen i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt legitima intresse.

6. Plugins och verktyg

YouTube

Den här webbplatsen innehåller videor från webbplatsen YouTube. Operatören av webbplatsen är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

När du besöker en av våra webbplatser där YouTube är integrerat upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. På så sätt får YouTube-servern veta vilka av våra sidor du har besökt.

YouTube kan dessutom lagra olika cookies på din terminal eller använda jämförbara tekniker för igenkänning (t.ex. fingeravtryck från enheten). På detta sätt kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarupplevelsen och förhindra bedrägeriförsök.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto ger du YouTube möjlighet att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används för att våra erbjudanden på nätet ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO och § 25 par. 1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Ytterligare information om hanteringen av användaruppgifter finns i YouTubes sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan kallat "reCAPTCHA") på den här webbplatsen. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om de uppgifter som matas in på denna webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) är gjorda av en människa eller av ett automatiserat program. För detta ändamål analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende utifrån olika egenskaper. Denna analys börjar automatiskt så snart webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, den tid som besökaren tillbringar på webbplatsen eller användarens musrörelser). De uppgifter som samlas in under analysen vidarebefordras till Google.

Analyserna av reCAPTCHA körs helt och hållet i bakgrunden. Webbplatsbesökarna får inte veta att en analys äger rum.

Lagringen och analysen av uppgifterna grundar sig på Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sina webbutbud mot missbrukande automatiserad spionage och mot SPAM. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO och § 25 par. 1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) enligt definitionen i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om Google reCAPTCHA finns i Googles sekretesspolicy och Googles användarvillkor på följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=de och https://policies.google.com/terms?hl=de.

Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Vi använder "Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)" på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, sammanställning och utvärdering av uppgifter om besökarnas beteende på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter om vilken webbplats en registrerad person kom till en webbplats från (så kallade hänvisare), vilka undersidor på webbplatsen som besöktes eller hur ofta och hur länge en undersida besöktes. En webbanalys används främst för att optimera en webbplats och för att analysera kostnader och fördelar med internetreklam.

Leverantören av Google Analytics-komponenten är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder tillägget "_gat._anonymizeIp" för webbanalys via Google Analytics. Med hjälp av detta tillägg förkortas och anonymiseras IP-adressen för den berörda personens internetanslutning av Google om åtkomsten till våra webbsidor sker från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera flödet av besökare på vår webbplats. Google använder de uppgifter och den information som erhålls bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa onlinerapporter åt oss som visar aktiviteterna på vår webbplats och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med användningen av vår webbplats.

Google Analytics sätter en cookie på den registrerades informationstekniska system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Genom att ställa in kakan kan Google analysera användningen av vår webbplats. Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av den personuppgiftsansvarige anropas och på vilken en Google Analytics-komponent har integrerats, kommer webbläsaren på den registrerades informationstekniska system automatiskt att av respektive Google Analytics-komponent att överföra data till Google för analys online. Som en del av denna tekniska process får Google kännedom om personuppgifter, t.ex. den registrerades IP-adress, som Google bland annat använder för att spåra besökarnas och klickens ursprung och därefter för att möjliggöra avräkning av provisioner.

Med hjälp av kakan lagras personlig information, till exempel åtkomsttid, varifrån åtkomsten kommer och hur ofta den registrerade besöker vår webbplats. Varje gång den registrerade besöker vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetanslutning som den registrerade använder, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies sätts på vår webbplats, som redan beskrivits ovan, genom en lämplig inställning i den webbläsare som används och på så sätt permanent motsätta sig att cookies sätts. En sådan inställning av webbläsaren förhindrar också Google från att sätta en cookie på den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan en cookie som redan har ställts in av Google Analytics när som helst raderas via webbläsaren eller andra programvaror.

Den registrerade har dessutom möjlighet att invända mot insamlingen av uppgifter som genereras av Google Analytics och som är relaterade till användningen av denna webbplats samt mot Googles behandling av dessa uppgifter och att förhindra sådan behandling. För detta ändamål måste den registrerade ladda ner och installera ett tilläggsprogram för webbläsaren under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Detta webbläsartillägg informerar Google Analytics via JavaScript om att inga uppgifter och ingen information om besök på internetsidor får överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget betraktas av Google som en invändning. Om den registrerades informationstekniska system raderas, formateras eller installeras på nytt vid ett senare tillfälle, måste den registrerade installera webbläsartillägget på nytt för att avaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller avaktiveras av den registrerade eller en annan person inom dennes kontroll är det möjligt att återinstallera eller återaktivera webbläsartillägget.

Ytterligare information och Googles gällande sekretesspolicy finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics förklaras närmare under denna länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Källa: https://www.e-recht24.de