با تشکر از شما برای آزمایش EVSE و متر به:

Adrian A. | Alexander B. | Andreas M. | Benedict S. | Berger Stromversorungen | Chris B. | energielenker | Frank M. | Get It Done | Guido S. | Hendrik J. | Horst A. | Jan H. | Jonas D. | Klaus S. | Manuel G. | Marco L. | Markus K. | Martin S. | Matthias S. | Max H. | MaXx | MMS Communication | Simon K. | Thomas B. |

Wir haben #diebestenuserderwelt:
مشتریان ما تا حد زیادی در تست کنتورها و سایر دستگاه ها به ما کمک می کنند و اطلاعات مهم، پیشنهاداتی برای بهبود و در نهایت در یافتن خطاها در اختیار ما قرار می دهند.